De Belgische standaard

283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ng4gm83158/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

f- m 136 (iooti Vrijdag h J*li li!8> Lr5aW»t«i SjTM MO IpjMd* Sr» g, Wda»« 1 J« 't ltld. hiui fir. iM Lwltt S>fo Luadw St9S ■M t ltadt [nui fr. Mi LWM MI Em»>« ?Jo DE BELGISCHE STAnDAARD j S H >ni M j °|Ktill iSur ruu "M* Coquin» SMdlJk mfaiki r Xlcfaa a**kc* | digiBge» t | 0,25 i. 4»r*gc I | BBOLAM*; VOlgOB* <>▼«- mkoari ■VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpatré, L. Daykérs, P. Bertrand Van dér Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyné, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Srnions, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilanon Thanj |ver Gustaaf Verriest] iûver Z. H. de Paus Hetr Hoofdopsîeller, l'k Ben «en oogenblik vri] en 'k roel een pnweerstaanbaren dracg on net onze jon-geafl te praten. I De doctor en nijn rrienden zeggen ne Wel dit 1k rniten noet, liât nijn gestel rnst nootig hecft, datlk ne afzonderen noet in bet ruatigc Zniden. Maar, reg cent, il het gfen paradoxe Tan het l«ren dat het reel ■oeilijker il on 'e rnaten waaaeer men jnist rut noodig hecft, en dat het neeilij-ker ralt en te werken wanneer nen wer-ï ken moet. Paradoxe zeg ik, Missohien ten oarcchtel Komt dit Teriohijmel niet roort t ait de wet der nataur: dat arbeid de wet il Kran het leren, wet, in dit gérai,tôt de niter-[ «te censrqnenties deorgedreren, waardeor (ecn arbeid niet alieen de aan dezen |arbeid eigen kraehten eiaeht, naar ook Ieen véorinapanning on lich aan den arbeid ■te kannen letten, en dat de rnst een v6»r-■lnspanning rereischt on te knnnen rasteu. i Om te rmten moet ik ne self geweid aanéoen, Rnaten rraagt dm van nij in-\ fjuuoing. Dat keit ne : noeite. Ica weordje riobten tôt onze Jongeni ■rraagt Tan mij weinig impannisg, geen || noeite. Dai mat ik meer wanneer ik lohrijf daa wanneer ik heelemaai nieti doe, wat ■de deetor " rmsten " beet. Wie tronweni kan rolledig rnaten wanneer hi] geketen il Teor het Cinéma, waar F het leren vertien-, i erduiscnddabbcld L wordt. 't II nergend, 'k let ne neer en daar i speelt het lieh af net een rlagheid, ecn R rlagheid die noeit een opérateur in een K (ewaoa einena net lijn nekanirk wilt te ■ bereiken. " Vader sehielijk overleden " geteekend I Verriest. De jong«, oade-man il dm piotl I heengegaan. Nooit heb ik ienand ontnoet I ali professer VERRIEST die ond-wordend, rcrjeogdc. Hij ook wai is dit opsicht een I paradoxe rau het leren. Stuient zijnde aan E de hoogeiohool, roelde hi] nog niet den E ermt ran het leren. Dan eerat wanneer hij met het lijdende nemchdom gedarende jaren in aanraking geweest was, hetft hij de wet ran den arbeid begrepen. Lniiterend naar haar item trok hij naar dnitiche hcogeieholen on den aan de Belgiie^ie hoo-(eaebool rerloren tijd in te winnen. En de naeht ran dien arbeid heeft hij loorsle jaren aan de oprolgende generatiei mede-fedeeld. *t Wai een rijke oogit. Siadcnt lijnde, hebben wij hen niet altijd naar waar de geschat 't Is ook maar later, wanneer we zelf de wetenaehap aan de |werke< lijkheid toetaten, dat we ondervonden hoe jniat, hoe logisch, boe waar zijn onderwiji gsweest wai ; hoe het afitak bij het empe-riame ran meer dan een sijner collegai, »oar wie de jong geboren weteniehap een gcsleten boek gebleven wai en bieef. Bb naarnate de weteniobap rerjengde, rer-Jongde het onderwiji ran onzen diepbe-trearden meeiter. Hoe gretig greep ik in nijn faoekenkaet, toiscben de rij naaiteengeitapelde genees-knndige werken, naar de gekribbelde notai opgenemen in een kliniek ran profeisor Yerrieit, orer typhnskoorts, orer dam- en bloed-rergiftiging ! Zîj waren ïoo ond, deze notai, twintlg Jaar oad ; een eenw in ontt aoo snel voor->itgaaisde weteniobap. En toob bleren ze | Jjag omdat de grand ran aijn leer waar waa en dat de waarheid nooit rerondert. Nooit rergeet ik den man, aooaJs hij wai *P onie Ylaamiohe wetemohappelijke Con-l"ttea te Antwerpen, waar raim twaalf i hrn<1«rd Viaamscbe Ond Hocgatndenten bon oûdf*rriDéifig kwamen meedeelen of nasr de enderriniicg vcn leeraara en ge-leerden kwanen lofsteren. De wetenaobap-pelijke minfiters waren, — tôt hon groot apijt, — rerhinderd dit Vlaansoh weten-lohappelijk oongrei bij te wonen. Verrieal wai er ; dat kon niet anderi. Hij, de reedt griju man, bij wn er net zijn jonge aiel Hij wai er met rerioheidene zijner rroegen itndenten, zijne tocnnalige oollegai, profe» lor Yan Gehnohten, Dcniji eni. Hij wai ei on te gecieten en te rieren de zegepraa onier Vlaamaohe weteniehap maar ook wai hij er met zijn jeagdige ermt, net lijz arbeid. Op zekeren dag, ter gelegecheid ran eei feeit waar reel hoogleeraren aanweiig waren, wierp een hncner een ateentje in dei hof ran profeiior Verrieif. Hij rerwee dezen laatite lijn gebrek aan werkxaan heid in zijn itndentenjaren. Profeiior Ver riest antweordde glinlaohend:2fefor etn lait itudent, dan een luie professer, 't Wai raak ! Toen ik hen tijdeBi zijn laatite ziekte eenige naanden geleden, bezoobt, wai hi; aan het werk om lijne rijke wetenaohappe lijke kenniaien te beeken. 't II te hopen «la de man in de rrnoht ran zijn arbeid mog< roortieren. Zooali ep wetenaohappelijk gebied, bas profeaaor Verriest sioh weten aan te pssiec aan de nienwe looiale toeitanden. Hij wai denokraat in beel zijn roelen, niet aie eu denagoog, naar ali een man die't eroitif meent net zijn rolk. Wanneer hij ipral orer niitoeitanden ail deze rerwekt dooi *t alcoolime, dan iprak hij net een bitaigi rerontwaardigiog orer niniiteri en rerte genwoordigeri, die ait kieibelang rooi ernstige naatregelen terngtrokken. Ool apaarde hij se niet waar het ging orer d« wantoeitanden waarin het rlaamiche roli rerkeert. Vlaminç wai hij ran ton tôt teen, Maar in dit opsicht wai hij een paradoxe Waar sooTcel jonge Vlamingen, roer dei nood ran het leren, han Vlaamach Uea latan inilnim^ren, en met de jaren reron dm en, daar rerjongde de grijse Verriest me den onderdon. Nooit, meen ik, kwan hij naar Antwerpen, of hi) kwam ten nijnenl aanbeilen om nienwi orer de Vlaansebs politieks btweging. 'k Zie hen nog roor ni] staan, daagi nadat ik op a6 en 27 Febrnari 1913, de splitaing ran,oc a leger in Vlaanioh< en Waalache regimenten verdedigd had, (rede waarin ik met zooreel jniitheid reor-■pelde wat er nn in het aktiviatisohe kamj gebeort ;) 'k zie hem cog roor mij itaan Isijn handen om de mijne wringend, gat\ si j ue doordringende, rinnige eogen, me grijse lekken, zijn afgeteekende lippen, ziji witte onderrest ; heel zijn optreden wai roor mij een schadding ran mijn aiel uolhoaden 1 Z6» siaat hij cog rôor mij. El mooht ooit rertwijfeling komen, dan roe{ ik dat beeld weer terog en : rolhonden zweer ik hem. 1 Op dit droere nienws rolgt dadelijk d« | meer rerkwikkende tijding dat eindelijl | «en man, de Earw. Heer Miionn?, orer dei f Pau het woord geiproken heeft naar het : welk wij soolang,te iang, hebben gewaeht : \ het woord dat ik zelf wel cens gesprokei i heb, maar net ai te weinig klesa omdat mij de noodige gegerem ontbraken. De eerw. 5 heer M;ionne heeft ten bloede gegeeseU • deze poiitieke broekrentjel die ran den P#aa een amemaat willen maken en hem doen spreken ali 't han belieft en swijgeB ali zij het wenohen. Waarlijk, beer hoofd-opsteller, het reraiag in ow nommer ran ao Jani hecft me deagd geiiaan. " Sadcrt wanneer heeft de Paai tôt plieht ali reohterep te tr«d«n in 4e geachUIen der i m«ïjicher«, gro^pan en étatisa? .» rrsagt | ▼aljars a<v v«rs!.a|gafcr E, il Miaoaae. Dat antwoord il h«ei eenrondig, siedi de XXe Sicole, saliger gedachtenis, «at wilde. Ik weet niet of eerw. heer Miionnc ge-rraagd heeft, welke nogtnéheden den Paai 1 ran de rr«deaeosferectiei nitiloten? 1 1 ■ [ 1 Ik weet niet of eerw. heer Miionne gc° 1 rraagd heeft hoe het komt dat dit door d< . berolklng van BelgiS regelnatig aangcitel 1 de katholiek goa*ernement5 den laiter tegec t den pam ran de XXe Sieole op koitcn dei . laitenbetaleri liet ronddragen ? Zooniet, dan . znilen wij dat bij tijd en itonds vragen^ t H Spijt mij dat ik op de roordraoht ran ! eerw. heer Mfienne niet aanwesig was. 't Ware 't oogenblik gcweeit on die laatiti , rraag (miti de toeitemming ran eerw. heei | Miionne) te itellen. Nn, Tolgem 't besloif • ran 't artlkel, sal de rede ran eerw. heei t Miionne, in boek reriohijnen. Mooht hel i niet te iang toitblijren. Baarnit zal ook wellicht blijken wat èt I Heilige Vader gedaan hcffç voor den «rade. Dat woord mag weer nitgeiproken wor° 1 den. Beu tijd Iang mooht dat niet, Voos 1 soorelen imners is oorlog de normale tij^ ; geworden : dan is 't hoogtij in han benrs ! : Zij die denken dat rrede de gewone tijd ■ is, darren weer meer. : 't Beite bewiji dat de bnrgerlijke orer-. heid in Dnitiebland itiiaan meer rredelie< ; rend wordt, il wel dat kanielier en lecre-c tarii, net ondergang bedreigd worden dooi i de pangernaniatiiohe militaire kiiek. In Engeland en in Frankrijk wordt d< groep die meer ran toenadering dan rac de wapeni rerwaoht met den dag grooter. t Ali hij met de noodige wijiheid gelais! 1 wordt, kan hij onbetwiitbaar goed iticht«n . De kleinite mfiaing son zeifs gevaarloot t lijn. Nu men beweert dat lord L^sdisownt j weer een brief klaar heeft. Hij il seker ees » wijee nan. En wat reel is, il dat EogeIan<i ; en Frankrijk oflicieel rerklaren dat ze be-rcid sijn on naar ernstige rredesroorst*li«n [ te laisteren. Dat de onbehendige rredepre< , dikers nn cens thais blijren. Van hartc genegen. Dr A. VANDE PERRE, > rolkirertegenwoordiger. Eenh.eid. 1 Wat ik orer « Eeaheid » aohreef, zal Wfl s nog eenigiaini in 't gehengeo der lesers lig-, gen. ©m mijn gedaehten werd ik door een ' sekeren Seholasticus — een dcoadestt voor waar ! — in den ; ban gebliks*«ad. 1 Gesapiger braoht Vindtm eenige bekenkia-! gen in waarnaé ik het in rele opzîohten cens ben. En oelarga kwam een Zander zeggen : dat hij » nog anderco, Van Ganwelaert niet roor den leider en den 1 raorman aansagen (tôt groot spijt ran rele ; Vlamingen en tôt greot genoegen van onze t bekamperi en rijanden ) San enkele vraag : Wat il cr na ran de eenheid t Het hart il : de iiefde tôt Vlaan-der«n. De kop il ?... En tooh 1 « d« kop 1 die moet er op f » En on ees s beveitigin^. De Siandaard blijft tksne nog bij de gedaohte : dat Van ■ Ganwelaert de reniandfgste en meest ^e-zaghabbend* leider is, en dat hij Ieidei blijft tôt men ons c«n nog beteren en nog verstandigeren aandaido. De poiitieke sin eiseht dat wij het goede niet orerboord gooien om het minder goede •f het onbekende aan te nenen. ! 3. I | i&mmkmkm i 1 BELGI&CH FRONT I 3 Juli, 20 uur — Wcv?fri'jdfiche artiiie-| rie-itriji langsheen bat f?ent, Dexesi margsn I heeft ecn onzer patreeijen ren 3 bssg een | rijandeiijken po*t ingenomsn en ia krljgs^ I gerangenen genemen. I Plaatsalijke Krijgsverrichtingen op 't EDgclsch-Fransch Front LONDEN 3 Joli, ao nar. —- N® em beri-ge beschictiag heeft 6e Tijand onse nienwe steilingen aangevallen en se roor 't grootste gedeelte herorerd. We voerden met welcla-1 gen rittfn ait naar Boyelles, Moyennes ille , en Meereghem. PARUS 3 Joli, a® nar. — Tasaehe» Oise t i en Aisne rolroerd«n wij een plsatseiijke ' krijgcrerriohling N. Maali-nsons°Toarent. Wiji herorerden de dniisohe steilingen op 1 een front ren 3 klm. en een diepte van 800 meter. Raim a5e krijgrgcrvas£en?a werden genomsn, ! Een vijandelijke ssutsI W. Gfcàteau-, Thierry werd met reriiezen afg^s!ag«n. PARUS 4 Jnli, 7 nnr, — Sfccbts artlile* , ric-atrljd ts ëaeldtn. Si et getal kri;gageran> gensn bij Moniin-soui Tearent gsnomsn bedraagt in 't gehesl 4^7 man. De doitschm torpedeereu een esgelsch hespitaalschip S84 vermisten Het engelioh hospitaaisohip Llandovery Castl* dat Canadeesobe gckwststen <sn zieken naar Canada terngrroerds werd door een daitsohen ondersecer getorpsdesrd sn gesonken. Schrikkelijke tooneelen hadden plaatl. Het grootstc gctal der gakwetsten kon ; «nmogelijk gered worden, De o&darzeëer woonde de siskin^ van het lohip bij m schoot nog ia kauosschoten op 'c wrsk af. I Kan het onmensohelijker. VeerniUjang der Iialianen op de Beiedeo-PiiTe. Nog 2500 krijgsfevangeoeË. Rome 4 Juli 7 uur, Gistsr aija osas troe-pen, spijts een rerwoeden teg^sstand van den rijand, in de atreek der Bencâen Piare rooraitgerakt. Daisend negei honderd Oestenrijkers werden gerangenen fenoraes. Een belangrijke bnit matsriaal risl terens in 03ss bar-den, g Op de Grapps hocgts rerliep dsg in l i plaatsdijke gertchtert. Wij bandhaafdfn I otera! onse steilingen en asmea &og a5 of-f flckrsH en 5§6 mais ge?angeîs. De Tcheken in Siberie Heel Sibérie is tbars de maoht ra^ het leger der Teheko Slarakksn, dat naar de: Oaralgebergten eprakt. Te Via^ifostock werd het Soviet outbon* denc Generaal AI*xiefl ataat aan 't boofd ran heel de bewegisg. De gewezen Tsar Is niet vermoord, soo Iceren de laatste beriebisn, we hadden het reorzegd ! | Trier, Cobleotz en Maattheim gebombardeerd | Londen, 4 Jnli, 7 uur. la des nschî | ran 1 tôt a Jnli bebbgn oaza *li®gers de ! t Oital-fsbrieken en Soga-inrichtisgon ?an : f Manefaeâm gebombardeerd, S Op a Jali bo&bgrdeerden sij bet spoor-, | wegnet ran Goblents en ?«« Trieï, Zij werken asafevaiien door xa «nitichs toc-stcllen, wsarvan se ccn ncerscheten. i DE TOESTAND Enslasd ter hulp. IMen schrijft tegen^oo?dig over niefs anders meer dan over een militaire tnssehen-komst van Japan in Rnslsnd. En desc b^* : spreking in de dagbleden lokt na en dan ^ §ece beksntenis ait die ons rerbcaid do: t staan. Lastm we eeffissterea in hst engslsch blad a Observer,, niet dat Dcrftichland den ocrieg sssiang zoo kannen aithoadsn aïs het maar wii, indien het meester blijft in Rnsland. Dat wil seggen dat Rasland ailes kan ie?eren om Daitsohiand în leren te hoa-dsn. Deie bekentenis is zooveel te belaog' rijksr ossdat àt Observer cr aan teeroegt dsï al ons>3 yar^nigde kmebtan, Amerika inbsgrepen; aan dien toestasd nists a alita reraaderoa. Alhocwei wat orerdrefe», daar staekt toob ?eel waarhddin dit g«segâe. Rnslatd kan voor D^iischiand t.en goadmijn worden als wij de attbating ervan niet dadelijk gaan beietten* : H«>t hsefî relen vsrwosderd dat Japsn aoûlàsg siiibksf Mssr âe ooriask iigt ait-slaitenS hlexln, ^"at Présides t Wjfson zijne to«siesâmicg ni«t wiide gevee, sigoiasg het 1 rassiseba Voïk dis btiip «eîf niet aaa«froeg. Daa;bij, in Japan self wss er een proo e oppo«iU« tsgen saik ingrijpen. Dit all a l hsd voor gereïg gehad he& ontsiag van bet Japaansoh misisteri^ dat bet rerdreg net Eagsisssd de Ictter ^iide to@psisen. Dit verdra^ a-igd® dat Japan aileen ia bet Ocsten verpilcht was d*;*n daitschea le^io^ te werea. Voerds Japan ingelijàs naar d«n lette? ziins verpiiohtingen ait, daa bieef het bij e-sa expsditie in 't rente van Siberië, en daermede aoa niets gewonnen of nieti verioren sijn iosake bet algsmeen belang dey Bonëgtsneot&â. Sindsdian is eohter beel wat waîer naar de ses geioupsn. Dg t?genrevolatie il ia Rnsiar>d bgfonaaa, de Raessa rragen de hu'p Bsn^genoaton en l;u wordt de tosste«*sdag Wiisaa al'«en nog afge-watohî. Dis to-aiêmmiog sa! osgetwijftid nietlang meer uiîblijfaa, wantde Daitscbirs gposd^n sioh osa ëa Bon^geasoten aîle tcfrijpîn ta beletîsa. Da 1 uip a«n Rcsl&od sou op twse wijzaa kan: .en gesijfris^eœ Een ingrijpsa van Ja-pan gs Sibarle, een ingrijp«a der Bond-geseoten in 't hsrtjs ran Rcsiand zelf laagi Patrograd. Om te Petrograd te gerakea il er maar éèa weg : den stratsgischen spoor-wef die lospt van Kola — haren op de NoordaHjke IJasaa, maar dis 't jaar door opta blijft, — langs de Finlandschs greti op Petrcgraé. Di® spoorweg werd gemaakt in 1914-1915 ea bad ten ioal de baroor-rading der rasssscbe legeri te ^rjsksren. Welrtu, daitseke trospes aija sinds Teer* thu dagen besig dien speorweg te besetten» Tea geiaiie rais 5o.ooo «aan rakken 2e naar Kola op om b;>îsst te nemen ran die harsa en lanss daar han ondergeësne ait te ses-den. De laatste beriebten mslden dat ze cf nog skckts een hosderdtal kilemetcri ran aistaan. Willen we llasland ter halp komen d a gera^kt het heog tijd. S- > i,-v- -- i KDNST OP DEN YZER Voordracht Loti. Van Eyck Vrijdag 5 de "«r, em 5 unr namiddag la de Militaire L^essaal, Groote M«rkt 65, De Panne : Voo?erscht raa Lod. Van Ej/ck < Zielkunde in Oorlog> Ingang rrij.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes