De Belgische standaard

701 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 08 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 28 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1z41r6nz0v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

. oor Ta&l m Volk %M OAGrBLJtD Woor tâod m HTaard m h&nd Abonnem-entsprij& voor 50gnummers (2 maaaden) bijt'vooruitbîtaling : Voor de soldaten : 2,60 tr. Voor de niet-aoldaten — In 't lard 3.50 tr,; buitea 't land : 5.00 tr. Itxiien meer exemplaren van[tlk nummer worden gevraagd, wordt de abonnementa-prijs tninder. » Besfruurder : ILDEFONS PEETERS. Vaste opst-ellers : M. B. BELPAIRE, L. DUYKERS, V. VAN GHAMBEREN, B. VAN DER SCIIELDEN, Juul FILLIAERT ' Voor aile mededeslingen zich wenden rot % Villf MA COQUILLE Zeedijk DEPAMRE. 1 .. *nbr> îdigingeà ; 4*5 *r* dtt reS«-- — Reklamen : 0,4c îr. de ragel Vîuchtcliîigen : 5 inlassehirgen yaa % regels, 0.50 for Sens Duitscher, altijd Oaitscher. m. j In dit derde en laatste artikel wil ik | tconen dat het officieële Duitschland, dat | best geplaatst is en er het meest belang 1 bij heeft, zelf niet gelooft aan de zoo- j gezegde stalen wet, die « eens Duitscher } allijd Duitscher » voorhoudt. Daarvoor wil ik drie bewijzen bijha-len : Ten eerste : de coloniale politiek van Duitschland wordt gevoerd door dit argument, dat de duitsche uitwijkelingen j naar vreemde landen of coloniën voor ] Duitschland verloren zijn. j Ten tweede : Duitschland voerde wet-ten in ora dit verlies te stuiten. Ten derde : Duitschland nam maatre-gelen om het « Duitsch zijn » der land-verhuizers te beschermen. Jaar in, jaar uit,vertrokken er duizen-den en duizenden Duitschers naar Engelsche coloniën, naar Amerika waar ze langzaam, maar zeker wegâmolten onder de Engelsche bcvolking. Toen ontstond er ia Duitschland een beweging om het volk te winnen voor colonisatie. Want vergeten we het niet, de eenheid van het Duitsche rijk j,was slechts voltrokken in 1870. Tôt dan toe bestond de eenige politiek van het Duitsche volk om den Duitschen Staat te bouwen. Er kon nog geen spraak zijn van overzeesche bezit-tingen, van coloniën. 't Was dan slechts wanneer de plaats ingenomen was door andere landen, Engeland in de eerste ! plaats, Frankrijk, Holland, Portugal, Italie, dat ereen beweging voor coloniale politiek in Duitschland tôt stand kwam. Het Duitsche volk was dus deze gedachte niet genegen. Toen de uitwijking op zijn hoogste werd, werd de werkzaamheid der coloniale partij het drïngendst en het vruchtbaarst.Zij toon-de aan het Duitsche volk dat de Duitschers goede colonisten zijn en te recht. De lezer gelief mij goed te begrijpen, ik zeg dat de Duitschers goede colonisten, goede landbouwers zijn in de coloniën ; zij bewezen het in Amerika, in Brazilie. Ik mocht het zelf vernemen in Zuid-Afrika. Dat wil niet zeggen dat de Duitschers goede bestuurders zijn ir de coloniën ; zij bewezen het tegen-overgestelde. De coloniale partij, dus wces er op hoe al de millioenen Duitschers nu verloren gingen voor Duitschland, terwijl anderzijds, zij in eigen coloniën een grooter Duitschland zou-der. stichten. In 1884 veroverde de be-hendige duitsche diplomatie van Bismarck West-Airika, dat nu door Botha bemeesterd werd. Rond dien tijd wist Duitschland, zon-d#ï halp der wapenen.Togoland, Kame-r««», Oest-Afrika in te palmen. Maar »1 k#loniën waren weinig geschikt voor groote duitsche volksplantingen, jwedat Duitschland tôt voor den oorlog «Jergelijke coloniën nog niet bezat. Een der redenen waarorn Duitschland *u oerlag voerde, is heel zeker de wil om coloniën te bezitten, geschikt voor duitsche volksplanting. Duitschland weet dat de Duitschers die in vreemde coloniën uitwijken, voor zich verloren zij , dat ze worden opgeslorpt, dat ze geen Duitschers blijven. Bismarck was er zoo van overtuigd j « Ik Wn geen vriend van uitwijking, zei t H. e» ik bestrijd z& zooveel ik kan. Een ; •»fte«ker, die zijn vaderland kan af- à schudden als een oud kleed, is niet lan-: gereen Duitscher voor mij ». « Ik ben niet benieuwd, zei hij een | andere maal, te weten hoe menschen die . | 't stof van 't vaderland van hun voeten ; | schudden, het stellen». Sj ^ Zoo sterk was Pruisen tegen uitwij- | jj king naar Brazilie, waar nochtans het ! minst gevaar van al de andere coloniën j ; bestond dat de Duitscher zijn Duitsch- f j zijn zou verlooehenen, dat er een wet \ : werd uitgevaardigd om de uitwijking te | verbieden. De^e wet bleef van kracht jj tôt 1896. Onmachtig echter 0111 uitwijking te voorkomen, die in veel gevallen nood-zakelijk was, nam Duitschland maatre-gelen om de opslorping zijner uitwij-kelingen door andere volkeren tegen te gaan. Duitschland bouwde eigen kerken in vreemde landen, zond er zijne duitsche priesters. Duitschland deed het tegenovergestelde van Frankrijk, dat zijn priesters en kloosterlingen wel over de grenzera joeg maar zonder bescher-ming, terwijl Duitschland ze in den vreemde geldelijk steunde. Daarbij liet Duitschland het niet. Het kent de groo-te hefboomen : godsdienst en onderwijs. Duitschland sticht te scholen in den vreemde. In Zuid-Afrika, Engelsche ko-lonie,zag ik wel cens de duitsche school naast de duitsche kerk. Duitschland had zijn school te Antwsrpen zooals Frankrijk zijn school had te Brussel. Door deze schcol wierp Duitschland te Antwer-pen een grooten dam op tegen de ont-duitsching der duitsche kinderen. Maar jammer genoeg deze school droeg er wel eens toe bij om vlaamsche Antwerpsche kinderen te ontwortelen. Dat moet weer sommige dagbladschrij-vers erg hard in de ooren klinken ; zij die beweren dat deVlaamscheBeweging door Duitschland werd gesteund. En ik herhaal : de Duitsche school ontaarde de Vlaamsche kinderen die haar bezoeh-ten. Fransch werd er ernstig onderwe-zen ; Nederlandsch in het geheel niet tôt voor enkele jareri ; zeer gebrekkig in de twee, drie laatste jaren. Ik kom tôt mijn onderwerp terug eh mèen te mogen zeggen Gn besluiten : dat Ide Duitscher niet Duitscher blijft ; hij i laat zich door de omgeving opslorpen. ; Dat wordt bewezen door de feiten. j Duitschland zelf is er van overtuigd. Indien de minderheid der duitsche uit-) wijkelingen Duitsch bleef, dan is het omdat er bijzondere en aanhoudende betrekkingen bestonden tusschen hen en Duitschland of omdat Duitschland bijzondere maatregelentrof om hun Duitsch zijn te beschermen. Een Duitscher is een gevaar in een land, wanneer « zijn duitsch-zijn » onderhouden wordt. Dus vooral geen duitsche scholen op onzen bodem ! Hetzelfde kan zeer zeker van ander \ volkeren worden gezegd. De inmenging der Serben met den inwcndigen toesrand i van Hongarië was de gelegenheid van . dezen oorlog.Dat voortaan een Fransch- ' man poetst in zijn eigen huis, een Ita-liaan, een Duitscher in het zijne. Hij die verhuist, van welke natie hij 00k zij, heeft zich maar te schikken naar de taal, de gewoonten en gebruiken van het land dat hem de gastvrijheid ver-leend. Dat weze de stalen wet ! Eigen meesters in eigen gastvrije f land voor hen die van de gastvrijheid | | geen misbruik maken ! Dr A. Vandeperre volksvertegenwoordiger. s % DE OORLOG OP DEN YZER S Zoodag in den namiddag heeft het weerom | gedorameîd op de Yzerlioie. Het kanongs-schut werd van buitengewone hevigheid tegen den avond, inzondet langs de Kanten van Lona'bartsyde en boven' Nieuwpoort. Men zag de vlainmen van kanonner. en licht-ballen hoog boven deduinen uitslaan. Moge-lijk zal wel een aanval plaats hebben gegre-pen van Duitsche zijde om de stad te bena-dereo. Want aan deze poging mogen we ors verwachiea, als we maar even denken dat de overstroomings-regeling van daaruii komt en dat de Duitschers met aile geweld deze over-strooming ten huuuen voordeele willen gebruiken.Ook langs den kant van Diksmuide werd hevisr geschoten. We deelden het bericht mee dat het -kas-teel van Vicogae door onze artillerie in brand werd geschoten, dus vernield weH. In den onmiddelijken omtrek van 't kasteel gaan de Duitschers voort hen te versterken. Onze troepen blijvea in observatie voor de ont-mantelde hofstede. Verscheiclene bladen ver-taalden ons bericht maar ongelukkiglijk 't werd de inname van Vicogne, 't geen iets heel atiders te beteekenen heeft. Nu voor die inname zorgen onze soldaten wel in 't korte. Laatste Berichten FRANSCH FRONT Parijs 6 September, 15 uur. In den loop van den nacht geweldig bombardement door artillerie van aile kaliber ten Noorden en ten Zuiden van Atrecht, van Ro-clincourt tôt Bretencourt. In Champagne in de streek van Auberive nogal hevig kanoDge-schut. In Argonne str^d met roijnen ie Les Courtes Chausses. Onze vliegtoestellan hebben de kasernen van Dreuze en van Morhari-ge gebombardeerd. RUSSISCH FRONT. Pertrograd, 5 September. 15. De Duitsche vloot versterkt door waier-vliegtuigen drong door tôt de golf van Riga. De vliegtuigen wierpen bommen op onze torpîdobooten die hen met kanonvuur terug dreven. Op de linkeroever van de Dvina krijgt de vijand versterkingen om den stroom ovtr te steken bij Friedrichstadt. Daar het vijande-liik geschut de bruggen op de Dvina in brand schoot trokken al onze troepen op den rech-teroever samen. De vijand werd achterait ge-1 dreren in de streek van Ourang bij Smanikl, 300 krijgsgevangen vielen in onze handen. InGalicie trachtde vijand vooruit te ko-men op 't heele front. Wij wierpen hem ach-' teruit bij Tlouste. DE TURKSCHE VLOOT VERSLAGEN IN DE ZWARTE ZEE Bij Zoungou-ldek leverden onze torpedoboo-ten slag tegen den Turkschenkruiser Hami-dick, vergezeld van twee torpedobooten. Na twee uur siag werden de getrotfen vijandelijke schepen verplicht naar den Bosphorus te vluchten. Tijdens de achtervolging boorden onze torpedobooten 4 koolschepen in den J grond. BIJ DEN VIJAND OE 8ELG1SCHE KRIJGSGrEVANGENEN IM DUÎTSCHLAND Volgeus telegramrnen uit Petograd zou de Duitsche overheid beslist hebben een groot , aanta! Belgische krijgsgevangen naar Koer-; land te zenden ten einde hen te bezigen tôt i de oogstichaling. De landboawers krijgen een vijfde van de opbrengst. Het andere gedeelte wordt door de Duitschers ingepalmd. WAT DUITSCHLAND DOET Aile Duitsche fabrieken werken dag en ! nacht niet alleeclijk tôt het vervaardigen van murîitie, maar tôt het ophoopen van aile pro-dukten, die in tijd van vrede een grooten af- * zet hebben. Zoo is het gelegen met de textiel, ii 1 i de staaî- en andere nljverheden. Het doel ! sprinf/t ir, 't pog. Seffens na den vrede, zou-I den ontelbftre Duitsche reizigers de wereld | aflcf<)pen om die warcn aan den man te bren-j gen. Van nu reeds wordt een groote propa-ganda daarvoor in deVereenigde Staten gevoerd. In wisseling zou Duitschland de grondstoffen aankoopen die het maar in den I vreemde kan vinden. &EVLUCHT ï Twee uit Hannover ontvluchte Frausche S krijgsgevangeneu zijn te Ter Apel (Holland) 3 aangekomen. Ze waren door de Eems ge-l zwomraen en hadden 180 kiiometer geloopen. iEttelijke Belgen ontsnapten ook reeds uit de Duitsche gevangenkampen: DUITSCHLAND GP HET PRIKJE Duitschland haakt naar vrede en 't zou !wel den vrede willen sluiten op volgeude voorwaarden : | 1. Polen alsonafhankelijken staat stichten. !2. De afstand aan Duitschland van de Rus-sische provincie Koerland. 3. Zelfstandig bestuur van Finland. | 4, Servie zal verdeeli wordea tusschen | Ooatenrijk er: Bulgarie. (5. Afstand «'an den Belgischen Congo aan Duitschland in ruil vaa de pntruiming van Belgie. ï 6. Fraiikrijk zou een gedeelte van zijn ko-f ioniën afstaan in ruil van de ontruiming van } de Fransche noorderprovincies. 7. Wedergaaf van de Duitsche koloniën. 8. De vrije schsepvaart, zelfs in tijd van l oorlog. De gezant Bernstoff zou daarmee bij Presi-I dent Wiison geweest zijn. I Moeten die mannen in 'c hoofd zijn ger&akt I of niet? Alsof wij Duitschland onze wetten en I onze eischen niet zullen stelleni'Aisde tijd vaq f vrede zal gekomen zijn dan zullen wij met de J verdeeling voor den dag komeq en Duitsch-l land zal moeten knikken of bersten. DE OPSÏAMD SMEULTiii TURKIJE | Tusschen jong- en oud Turken zit het heel | gespannen. De een werpen de schuld op de ! anderen dat Turkije, a!s een schaap gedreven werd in het sukkelstraaiie waar het nu is gekomen. Daar men geen uitkomst meer ziet,— de Dardanellen staan op 't punt te vallen, Turkije heeft bijna geen mu'dties meer, het ; leger ismistevreden over de handelwijze van 1 de Duitsche oversten, — éenkt men in Tur- 1 kije dat het beteren zal met cen oproer. De Tribuna bericht det een Turksch generaai ; dreigt op te rakken naar Constantinopel, om het gouvernement van Enver-bey om te wer- j pen. Ruzle In 't huishouden! 5 Uit Italie J î 1.200 nieuwe offirieren hebbgn het werk- ? | dadig leger vervoegd. Meer dan duizerd nieu- | f we officieren werden in de militaire scholen | | onderricht. | Het Italiaansche leger wsktde bewondering ^ van de tegenstrevers zelf. In hunne dagbla-I den bekencen ze dat de Italiaanschs troe-pen I uitstekende gedrilde mannen bezitten die met f de bijna onoverkomelijke moeilijkheden op de hooge bergen spelen. De Kouing bestuurt voortdurend, in overleg met generaai Cador-na, de krijgsverrichtingen. Hij had onlangs een belangî'ijk onderhoud met den eersten minister Salandra. Dit onderhoud zal waar-schijnJi]k gedragen hebben op de nakende actie die tegen Turkije zal woiden ingezet. Men had gemeend dat een wrijviug had kunnen ontstaan met Griekenland in zake het bezetren van de Gneksche eilanden, indien Griekenland blijft volharden in zijn neutrali-teit. Thans schijnt de hemel langs deze zijde ook opgeklaard. Van dag tôt dag. VREDE 't Wordt het woord van den dag, maar — en dat is het bijzonderste — 't is niet ans woord,'t komt overgewaaid van Duitschland, dat er thans eene groote waarde schijnt aan te hechteD.Is dit niet veelbeduidend, 11 u Duitschland op aile daken kraait dat het overwinnaar is in't Westen, in't Oosten, in't Zuiden, in de Dardanellen, op en onder zee ? vVie van vrede ] spreekt, ver'angt es begvert den vrede. En dat I Duitschland daartoe m;ds zou gekomen zijn, bewijst ten overvloade, de wanhopigo po-gingen van zijn diplomâten in dç Vereenigde Staten. Het toegeven van Duitschland op de vraagvan Wilson om geen neutrale schepen. zonder verwittiging nog te torpedeeren, is eerder een teeken vaii diplomatie die stuurt in de richting vat?. den vrede. Door deze vol-doening wil het, denkelijk, Wilson aan het haakje zetten en hem op sleeptouw nemen om door zijne bçmiddeling den vrede te ver- 1 haasten. Het wordt toch veelbeduidend dat Duitschland, den dag van hedan, zich voelt warikelen op het hoogstaaade trapje van een 1 gewaande macht. Wie inachtig is, moet niets en niemarjd vreezen en Duitschland begint reeds polhandjes te maken aan een neutraal 1 land ! Als het reeds de neutrale landen moet ontzierï, wat heeft het>dan niet te ontzien van 1 de bor dgenooten ? En dan staan we voor deze 1 stuitende bekentenis dat Duitschland, door zijne hatidelwijze te kennen geeft dat het èn de diplomatieke macht èn de oorlogsmacht i ziet aaokomen als een uiterst dreigement. Is , 't oogenblik niet gekomen om Duitschland tt; laten voortlullen over vrede wijl«;j/ cens gaan , denken op overwinning ? J. F. | Allerlei ! EEN BUiTOiGEWOON ES&ELSCHE GÎZAST TE SOFIA Heer O. Beirne, engelsche buitengewoon gezant is bij den koning van Bulgarie in ge-hoor ontvangen geweest. VALSCHF BELOFTEN 't Is pas twee, drie dagen geleden dat de Duitsche gezant Bcrnstorfi, Président Wilson verwittigde dat geen tracsatlantiekers nog zouden getorpedeerd worden zonder verwittiging en reeds komt het nieuws toe dat de transatlantieker Hesperian sonder verwittiging getorpedeerd werd. Het schip kon vlot blijven zoodanig dat de 6 tôt 700 passagiers als behouden mogen aan-zien worden. De zeeschuimers torpedeerden in de laatste dagen nog een vijftai schepen. UIT WARSCHAU. De gouverneur van Warschau heeft de vol-1 gande strenge beveleii uitgevaardigd : " Ik krijg kennis van het feit, dat te WarsGhau 1 wonendenijveraars en speciaalbankiers, geen zaken willen doen met Duitsche onderdanen, wegens hun nationaliteit. Iq dergelijke ge-' vallen zal ik onmiddellijk de betrokken on-L dernemingen sluiten en de eigenaars naar 1 j Duitsche coocentratiekampen zenden. Verder zal ieder door de Russische regeering uitge-: vaardigd betalingsverbond aan Duitsche, 1 ; Oostenrijksche en Turksche onderdanen 1 | worden opgeheven. Wie zich op deze bepa-\ lingen beroept om verplichtingen tegen ge-l aoemde onderdanen niet na te koinen, wordt 5 gestraft met vijf jaar gevangenisstraf. I Niet waar dat de Duitschen beweren de | beschermers te zijn van deingepalmdelanden. IHet gaat er in Polen toe, lijkhet reeds sedert een jaar in Belgie gebeurd ! Uitbuiting, plun-deriug, met verdrukking en gfuwelen. DE TSAR SPREEKT Een groote vergadering werd op 2 September gehouden om de belangen van 't ieger te bespreken. De Tsar zat voor. Hij verklaarde onder meer, onder luidruchtige toejuichingen: « Het eenige dat onze dappere troepen wachten om » vooruit tï gaan, is ammunitie. Daar de uitvoerende » macht mij heeft bekrachtigd, zonder de minste aar-» zeling, dat wij den oorlog doorvoerm zullen tôt de » eitidzege, meeten we ons indei kea dat van ens ge-» vergd wordt eene raeerdere uiting van aile krachten. » Van deze vergadering moet een gezamenlijk werk » uitgaan, dat èn bestum, èn wetgevende macht, èn » openbare inricht'ingen èn en.se nijveraars moeten » bewerkstelligen. Laten we aile zaken van kant, hou-» den wij ons slechts bezig met deze ééne zaak, het » verjagen van den vijand. » Laat ue Duitschers maar spreken vau vrede ! LAATSTE UUR Belgisch Hoofdkw. 6 Sept. Zeer geweldig bombardement rond Diksmuide. Een aanval tegen ons mijnhoofd van den dijk werd afgeslagen. Parijs 7 Sept. 7 u. Artilleriegevechten op gansch het front. De vijandelijke loopgrachten leden erge schade. In df; Vogee/îen bomm n-gave-sht. Veertig oazer viiegeniers hebben de statie en de militaire fabrieken van Sarrebruck gebombardeerd. Q / lr^w — jbil° ^47 ITyx ceiioiex^eii u animer j'Woensdag 8 September

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes