De Belgische standaard

487 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 22 Mars. De Belgische standaard. Accès à 23 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1fw1p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■4^ émut — in* 48 918, ■W - e*r~- '• Vrijdag 22 Maart liiô asrfer Abonmbmentbm —o— Voor Soldaten I maand fr. 1,35 4 maanden 3 50 3 mascden 3 75 —O— Niet Soldaten In 't l*sd. I maand fr. 1,75 1 maanden 3.50 j maanden 5,35 —c— Buiten 't land: I maand fr. 3,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,50 —0— DE BELGISCHE STAnDAARD Opstel & Situer rm* ••Ma Coquille" Zeedijk D* PANNE Eleine aaalcon- digingen : 0,251. de regel RECLAMEN volgens orer-eenkomst*a-0—* '«.i* M$d«wtrktr» : M| I. Kelvin, I%k*rs, K Bvîimmâ 1m der ëteksiëm, Dr Yaa ds P«m, Dr. I. Tau de Weaitjrne, Saal rtylMrt, Dr L. De Wo!i, 1. glmemi, O. Wattei, À*v. M. Bada, HUarien Thana — •ws»333C5.e;s:-i. '3F-?srp-.;* ^ ir_ „ De beroerde dagen die we thans beleven, 5 beletten ons, ons blad naar hehooren cp te maken bidden onze leters, dit te wïllen in aanwierking nemen. ""— ^ssss^ssax ■*■■■ îwassivi®»^. DE RICHTING DER Vlaamsche Beweging In ds « Indépendance Beige » van 7 Maart 1 feeft Se heer Kufferath een heei geleerd | schrijven o?er « Flamicgandame et Sépa- | ratios ». Zeldea sag ik grooter feiteu fer jj draaien ou «en théorie op vaste voeten te -î krijgen. " Afhankelijkhdd Tan Duitschland wil \ geen eekel Vlaming, omdat hij wset dat l afhaakelijkheid sa DuUschiand noodsake- | lijk " opslorpteg " m. aich skepî. Ndchêans | lijn zij cr A»ieî genceg van oYertusg^ ; nie-reentstreeks, msar in de a&dere grond- ; stellingen huaaer bewsging. Die goedts Vfa-miiigec, met de fcesle meeaisg besieîd, xijn aoo kertsichtig s men most be^ ds wsarfceid totsebresa^en. Een eerste bewijs daarvan is hua " galiopfcolie hun vrees veor fraa-ichen invloe^. Dit is het kwaad, het grooîe cwaad." Hoc kortlïcbtif wij 00k zljn en weik een ' froo'tea eerbied wij hebben roor de dispe iretecsobap fan deu bser KofFsrath ; tech lerm ik de vrijheid om tôt de wasrheid te comea, de hulp ia te roepen vaa het Sîho» «sticks " diatiagoe" dst kiaarte «a wasr-teid ais een dnbbele ks^er-kraae om de ilapen draaft. Dat. wij franaehen indosl vreesen in zoo rerr® wij disn invked in -~<-m eige ^olka iresen knanen opaernsn, aan on* e'g n roika karakter aa^paaaen ea iwa» febroiken Îit hooger ep roaren en bree^er oetwikke-n van «as eigene vo'ks psraooaiijkheid ; eb ik nooit door eeaen Vi&vsisg haor a «weren. Dat wij franschea invioed vreesea in zoo* lire wij hem niet kunnen aa.<. paaa^n aa> t ia eigen-wezen, in sooverra hij dit wezen | reratelpt, vsrstikt, er aija fraasch-w8*c» r éaet op bliaken aia sen dooàeîs^ Ysr&?s ; ir looverre, js, hebberî wij eeu »f- jj ilchrik voor frasschen intlcei, * Ssdert de jaren '3o wor«£t de fransebe | btloed met dit doel gebraikt : een sterke politieke groep wil Beigië tôt fransche ecn- 5 taiigheiâ bresgen. Ds franscht invked 1 àioet dus dienen, ni«t oîh o&ze volk-pcr-Éooaiijkheid te ve?rijkeE} ta me om ona , (îch zelf'zija te omhsngen met esa franach 1 Ioodakiced. Daarom kanten de Vianaiagen | ich tegen dezen fraaschen invloed. Z«o ^ »ng het Vl^amaohe voik geen ^oSIe vrij- s Iid krijgt om zija ontwilskeHsg terlchtea ? [gecs eigea aard en daarom in cigen il ; soolasg men het eigea volks wezen , a Vlaaadfren wii dood-drukkec m«t een tsach prssBgkleéd, zoolang ea in dien t zailen wij tegen Itan&ohen invioed lent ataan. De ViaSîwgen werken <?ns r.iet tsgen d#n laschen iavloed aie soe^arig, wij ver-erpen hem eakel in sooverre hij onzen ^sh volkâ^arâ wil verwurge*! eu vervan-in, Dsartce is geea poiti^ .e -a^eïhiser-" bifig EGCfl%, «soaSs de fî.eer Kaffersth t d»st onder verstaan, een ge«t chien-erheereching is voidoeîiie. Verv igeîii iaert de heer Kuffersli! oï s dat Viaassacïis beweging in harea oorsprong hars ontwikkeling gefeeeï oeder Duit- ^ invîeed ataat. À?s men er dan aan j !okt d»t dis hoof^e!ear4e heer zija schrij-u otgiut met te bewerett "je suia bien nwigr é sar l'état d'esprit des flamands " ——. —■ —n dsn son men sioh kwaad blocd maken. Wii dis wsten hoe osa ïtr«v n ua&r «e'f-volmaakthfcid geboren wsrd nit al de zui-verste ea edeiâte krachten van ens jonge Viaaaderen ; hoc het brniachead idealiame oazsr jeagd ds»arin h&ar wcrkers-kracht en lcveas-opvatting vond ; hoe die gecatdrift der jofg«r#a de andere gemoederen warm maaktf, en de bswaglag lot ééa mschisgçn volks-âtroom cmwcrfets ; wij meeten oag hoOTtn uïîscaeyen Toor En tacha haadlaa gars, dis mna medeiijdsad " onbewcatën " noeiat. Wie kaa zuo'n a®iai verkroppen ? Dat de Dnitachera vaa dt Yliarnsche waL toeatsoden g a b r n i k gemaakt hsbben om twaedracht taasohen de Belge» te zaaien, zal niemand ontkenaea Daarom rckter ia heel de Vlaamsche bewegiug geen Dnifsche &weekeliag. Wi« ia er de achnld dat de Daitechera van dis wsaîeea'.anden hehben kancen ge* brnik m%ken ? Reeds tachtig jaran beaiiasi tr gga gedurig stijgand^n drarîf om het af-achaffsa dier wantcïstteedea te eïschtn. 2oudcn dezs d»a zoo fcardnekkig dien st'j-genden volkavioed afdamden niet ronwmoe-dig op hua borat klappaa ? Blso&der zou h«t gsen luoo-i'tijd worden cm mzl rechtvaariifu.eiâ ea racnizianigheid dien roiksstroom gija rrijea loop te laten se plaata van hgm te willen afl^iden laags vaile grachistn «a «a smalla bs«kea. Wordt cea aîroom te laag afgedawd dan nreesi hij z'jne dijk^jn door of orsrspoelt se. Ver- geet het niât 1 In de gevolgan die de iuser Kufferath ait zija iaaien der Vlagmsche bsw*ging trekt, komî de klessiska bepaSivïg van het " trjegi-sche " tôt zij s voile waarde. Om aan âzn noodlottig^n drang van de duilscha oyermacht te ootaasppen, schlel oas a'ech«a ééa middei ovsr : oas hais orer kop in èt wijâ opea armen dtr lâtijaache M&eder wgrpsn. Dasr zailen wij " rust " en ' vrede" visdea. Dat hetjeen "rcqakscat in [jace" api s jii, ztrîjgt da Hser Kaffsrats Zu.~ hier aijn e?fene woerden ; *'Ls dilemme est oieieat établi ; cal ur« romane oncaltare germanique, il faat choisir. Ls mouvement fl^msad de?rs cesser d'être gai!#phobe, s'il De veut être »éGessa!reM»&t germanique. Il n'y a p^s de milieu il f&udra qo'd soit contre le gers»aniame wtc toui 1* romantisme eccide tal, oa iuvsfîé acet il devra mar- | ch?r avec le germanisme an rïaqae de ae | foa-rg et de disparaître en lui." De Heer j h.ï>ff?rït biedt ons een sirop ; diarmrde = kunnen wij oas verhaîig«n i sa eenen beom. | Dan blijven wij aeker aan den boom vast f en moeten niet vreesen in den sfgrond te ; siort^n, die lacgs et s eigene volksbsan j neerschiet. ('t Verrelgt) OMER KUNST OP DEN YZER nC^CU f Mjwvg nantiiy a«i au wt-vo" sad veor Militairen, Markt 65, De Paisne, Dichter Daan F. Boens een lez'ng houden over " Moad in Lijdea ,, en fiagmentca uit aijaoorlagswerk voordragea. We mostea dichter Daaa Boens niet m? er voorstelkD, zijn werk dat veracheen in elle Vlaamsche blsden en ®phef maakïe in Hol-landsche tljVgchrifttn is door iedereen ge« keiad. Iedersea w«za dus op posî om etn onser meest be'ovsîàde jonfecs te hnoren orerjhet fâtsedî^ lefen onzer ja< sen midden het oorlogaiijden dat siaàs drie jaar en haif op hen drukt sis op niet een van de soldaten der oondgsncoieiQ. -7 LS1SÏ EN VSSSPEEîBf DE BELOÏSCHE STANDAARD \ Bij de Socialiiten Vandervelde krijgt een lesje Men weet dat de laatate coaferentis der verbondeae aocialiaîen te Londen, fcesletec had esa afraardiginf, beataande uit H*n-derson e* Thomsa (E«gdsn«S), JoEfaacx e® Cachia iFraijachsn), Deman e» Hoysmans (Belles) caar de Verecaigde Sist«n te stores tan siade de Ansfcriks&nscfee ssci*!!s!en ganatig ta seaaasa 70ot hvït bijeen-roïpÈK vas etu algeas'afEe sccialiatische coi?ferentis waaraaa 00k duiîachs en Ogs» tearijkschc aocialiaten souden deelaemsn Mmist*r Vaaderveld«, voorzitter der Internationale, had deae stolling verdedigd ia weerwil van sijne fcoudisg die hij, opzich-te»s de duitseka ascialiatea in 1917 had | aaagesemen en waardoor hij te ke^nen gsf dat een beraadalagen maî de socialisten der Middesrijkçn eeae oamogglijkheid was zoolaEg deie g ecn, tchuld hadden bekend door het stelselmaiig bckaœpen van de pslitiek âtr duit;che regesriag. Waarom Vafidervalde zijn houdinf ver-anderde en is het raarwater sohipperde vaa Hajsmaaa, die hem op slfeptouw nam, is moeilijk te verklaren. I» aile gevaS, de Amerikaaasche sacialia-ten koeeen hem een lesja te geven dat aan da ribbeu houdt. it_ . . 1 wee çjuj|v<*uuv wvo*aii8lISCftC IclaCrS W8* ren de *ffaardlging voorgereisi om i* Amerika de meening gn&siig te stemmen. Edoch,in de eerate verfaderiBg die plaats greep hebben de Amerikaa%ache aocialiatsn de broeders der andere landan esn fermes kaakslag toagediend- Een motie werd |tstemd waarbij wordt verklaard, dat een h>.ter»atrosale conferentie mst de duitïche eu oostenrijksche socialis ten e«n onmogelijke zaak is. De voorstellan moeten aiet van ors^maar van hen komen, wss 't besiuit. Wat sullen Deman ea Hays&ans, de mandataîisaen van Vandervelde, nog in Amsrika gaaa uitrichten. En wat aal Vaudervclde nu doen ? VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Gezonde Avond-leuta ■; De avond viel ia, treurig stemmend, op \ een na winterache. wolken-vsa 'erveling , siependa, regen-tra*ende dag. Norscfe te inosde, |larend naar buiten,voelde Jef Van° \ decaveye, " Fakke van bac'aten ds kupe " | kampiuen van den gezworen whistersgreep, ; zich onbewusi bekruipts door zijn drift om j een elagska te siaan. I» e&n ommekeer had bij onder vo^rwendael iijàvcriîyf een drletai manaen tegea wii en dank opgetrom-meld, eo nu zaten se hun gevieren cp hua hooggestelde atroosakken, iedar met de sneeuW'koude vaeten in een hoek van da i opengeapreiae aarge gadnffald. Ze zaten *f-\ gesonderd in een hoek en ieder behield «r sijn eigen zegawijsen en gedoensels : Rami : Senaes, " de scueere Jan Ho^d " 's knossti- j ge bonk ergens uit een ruw barstigen j vfsamachen eika gehouwen, met een stresse haar die over zijn voorhoefd neeratroelde, «n eeu knsvel die ongeknipt sijn mond om- ; koepelde, waarin doorgaans een pruim | rondholde en bijaldien sijn linker kaak op-1 î bolicn deed ; vlak er tegenover, witte Vanda- ; Woestijne, "militaire" bijgenaamd, met ; sijn mntse scaerreling over sijn big-witte kobbe, sijn veste ios, zijn klutse stuivers aan 't beduimelen ; besijds Sillier, een s'rop uit suiveren bloede, pillekenadraaier op ceu * apotheek ia vreiaatijd en selfs is oorlsga-tijd sis 't h«m fcegoïsite si hij bevond ^at 't doe^s^evasr hg^ te f«4 bssîookte, guitige | kwinisîa-^en ©var ailes ea nllea, su igge-togen, diep- Eadenkend ©Ter de wisselval lighsdc^ van 't sfjsl ; «n asesc-h orerhoeks, Jef bleot^hcofde, ia sijn bssimouweu, ge-wichtig lippe-aijpead, belust op nienwe sege en grooterea roesa. 'i Spokend-dansend vlammeke dat topte boven op ean geweervet-iooa vol petrol waarin een eindje koord swom ex 200^, ea doar 'n holleka in 't defesd boorde, wierp een weifelachtigen roaasn gloed tuaschea de vier veorovergebogen lijven, waarachter en waarrend de donkerte eea sauwen kriog van gesdlighaid sloot. Immers vaai keeraen was cr bij de kaartera geen aprake meer, ze waren kb tooh onkoopelijk duur, ja éaar selfa ia oiireehtstreeksche verhoadiag van de solsij, eu enkele stuivers hcéf4en toeb be-spaard voor 't kaarien. De hoofden hingen diep gsbogen, de lip-pen war«n toeg^nepen, de oygen vol drifti-g«n glaus volgden de keare*d® kanssn va» 't speL Jan was aan de heurt en verkappel de kaarten, spuwde een k'akska over dm bedderaad, dopte duim en wij9ring«r Bat «an sijn lippen, ea deelde uit .. " Verdikk«-linge 1 " kraaida Fakke plots " 'fe sit alw«-«r met mijn kanden in 't vet ; een aolo slim 1 " bladjes op de safgê wkaroihsl,iJ' ee «i»! «c I van 't aas, daarbij «en derd« vasa klavarea* ' tas. Jan's moed b«zouk deerlijk, en bij die âch «aklopbaar waande, zat daar nu ont-hutsî te staren lijk een boer op een zieke koe ; Militaire measmuilde »aar dopte af ; ' 't Strop lijk een vegel ^rerrsads gepakt «p lijn nest, miek van da nood e®n deagd e» p a aide zija ©ntgoocheld gemoed met do volksspr^uk : 't feluk rli^t en die het vangt, beeft het / " " 't Is mogeîijk, betwij-falde Jaf v'maar 't is eendar, d® centen sija toch de BQijoe" loach hij ea hij stresk se 00k op 1 " Hoerrah ! de maenen vsn bach ten de knpe, di« msgsnvr stjH, ds v... siia ?r w«l" gieahelde Trscfe achter hun rug, alaakte «en wildamanaachreauw en smest sijn mutse de lacht in 1 Leve de kloppers van Z ï83, 6s Gomp, ie Po4. ! i F G. Afdanking van vrouwen- munitievferksters in Engeland la het Eogelsck Lager^uis werd in desen zittijd bekfBd dat omtrsnt 8000 vrouwen- i mu»iû«werksUrs stgedankt, warea Jof ver* j wittigi&gvan tfdanking ont^asgen hadden, ' gedurande de la&tsta drie weken, uit hoefde van het eindigen van s-skera kontrakten. Het aaicisterie ondarsoekt de mogelijkheid ander oorlogswerk aan dez« wsrkioezs te br gorges. Nsmena de '* Women Worksrs Fédération ,, wordt gasegd, dat door de vernieti-ging van gde kontracten voor Rnsland, het gebrak aas varyeermiddelen ter see, en de varbazanda veorraad van munitics er meer afâankingsB seU^s sijn. Waarait dus blijkt dat de gebeurtesisaen in Rnslaad hun weeialag hebben tôt in de nij «erhei^wereld der Eagelache rroawen. De dagelijksche beschietiag van eene duitsche stad De Eagelache vllsgera hebben gis!er Mann-heim op den Rijn, waar heel belangrijke ~ munitiefabriekan liggen ssbombardeerd. Meer dan 600 bommen kwaman op de stad \ tereeht. Verschillande duitsche escadrillen | die de Engels che vliegcrs aanvieien werden \ uite@ngeslagen en drie duitaehe viiegers moesten in Mannheim zelf neeraa'en. ? Oorlogstijdingen En Japan ? De aitaist#rs Hahbaa een belangrijke ver-gaderisg gehoade». Daarna sijn de diplo-mat«n bijeengekomeft en, sœ 'taehijnt ia de japaanache tusgchenkomat uitgesteld. Holland op den tweesprong ? HelM stelt bezvareoâe fdorviirâei De onderhandelingen tusseben de Bond-gecoeten en Hollasd voor de opvordering der Hollandsche schepen duren voort. Men verseemt dat Holland thaaa iulke bezwareade voorwaarden atelt dat de Boad-genooten sallen verplieht zijn de opeiaching te deen sonder verderte onderhandclen, Petrograd onder duitsch beheer Uit aeutrale bron wordt gemeld dat een duitsch garniaoen is de eerste dagen — in-di n aalka nog niet is geseh'ed — béait sat nemea van de Russiscbe ^eofdatad. Wat doen ie Msximalisten na ?... Ze f>rotesteer»n I De Schandalen ia Frankrijk Keplfein Ladonxvan gemeengehap Itief jlfjn _vUau<ï h^lrhjL )n^!eraoeksrechter Buacbardos bevel ge<r«-ren, kepitein L#do*x gewesen «nderch*f ras den Fraaac^en veiligheidsdienst endar betichtiog te sielleu van gemeenacbap met len vijscd. 't la kapitein Ladoax die d«or sijn nala-tigh«ij of medtplichtigheid het ontwikkelen ran al de scbanilalen toeliet,di» thans Frankrijk ontroeren. — Hadan wordt MALVY door het heog-gerecht enderhoord. kaaiste Uup SCM FRONT PARUS meldt : Artillerie strijd op heel bet front. TVee ^uiische a«*valf un, de eene iaWcea-rre, de andere «aar So Q,desc geleid door tweebataijesa stormkoe , werden volledig afgesltsgen. ENGELSCHFRONT . LONDEN meldi. all«e«lijk wedarsijdache ritten en artillerirstrijd. Italiaansch Front ROME meldt ; artilterie-atrijd W. het Garde-meer en patroelja-gevechten naar de Piave. OngelooiunlliiiË Semmig« josgens wares onthutst toen tij in het rnwe soldâtes midden geworpea wierden. Zij kwamex vroem ea rcia uit ona geiead Viaaaderen waar graot en klsin dei Zondags ter kerke toog, waar sooit een waskreet klesk tegen het geleof der vadren. Ea sir, nu sijn se een massa soldaten, die 's Zondags op hun strooi blijven liggen onder het miauur en schokschouderend dat Geloof bejegenea. Makkers, laat dit niet een ergernis veor u wezen; kijkt eventjes uit uw oogen an bemerktboe weiaige waarde en hae weiaige rachizinaigheid salk oegelost iahendt. Want niet een wierd ®ngeloovig door zijn ver stand, allea wierden het door den drift der jongeli^gsjareu. Er sijn drie groepen niet-katholieke soldaten. Ecn eerste groep bestaat nit roepera

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes