De Belgische standaard

531615 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1j9765b44v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2e Jaar Nr 29 (280) Vijf centiemen het nummer Zondag 13 en Maandag 14 Februari 1916 DE BELGISCHE STAnDAARD --rr^^^SllLl 6 A A R T MA£ -^1 S t ! c h 16 p =- 13 esTûu^deTT^^^^ Vaste Opstellers: M. E. Belpaire, L. Duykers, V. Van Gramberen, I JL 1 Cil 6 [ O n S iP 0 6 t 6 1° S P. Bertrand Van der Schelden. î> Van de Perre. Dr j, Van de Woestyne, Juul Filliaert | ibonnemcntspriis : Voor soldaten : Voor i maand fr. 1.25 — Voor a maanacn tr. a,5° Voor 3 maanclen ir. 3,75 Niet soldaten in 't land : Voor I ma, nd fr. 1,75 — Voor 2 maanden fr. 3,50 — Voor 3 maanden fr. 5,25 Niet soldaten buiten 't l*nd s Voor I maand fr. 3,50 - Voor 3 maacden fr 5,00 — V001-3 maandeti fr. 7,50 Aankondigingen : #,35 fr. de regel — Reklamen : 0,40 fr. de regel. — Vluohtelingen : 3 inlasschingen van a regels 0,50 fr. Voor aile mededeelingen zich te wendcn tôt : Villa MA COQUILLE, Zeedijk, DE PANNE. Wy vieren heden, eene — voo - om — heugelijke verj%nng : het stichlen " an ons blad, het opricfiten, m midden oor-logsramp en oorlogsgevaar, van het fiere nationale vaandel : DE BELGISCHE STANDAARD, gep'ant in h< t »og onbesmet gtbltven, doch bloedgedrenkte sfookje vaaerland-*eh«n grond. Die daad was een daad van vertrou-wen en litfde, — ver trou wen in de leef-baarheid van ons gemarteld land, in zyn toeko/nst ; lic/ie voor zyn lijdtn en onsterfelyken roem. Ja, duiztndmoal dierbaarder was ons Btlgx in zyn fui-teringen om .dic/ubeti achting en trouw aan 't gege.en woord, dan het ooit ge-weest was in kunstaureool of rijkdom-menschittering, zcoals 't gelaal tener moedsr scHoomr straM: door tianen hton. Toen wy 't vaandel oprichtten, ztiden wij de bdeekenis van dit gtbaar ; wy spraken onze- overtuiging u t, ons pro-gram vervat in on *e leus : door Taal en Volk te gaan tôt God," en haard en. land te helpm vryvecht n. ISa éenjaar, afge-loopen in al de wisselvailigheden t tr tydsomstandigheden, denken wij dan-kend te mogen terugzien op 't vtrled- n, vertrouwv&l de toekomst in te blikktn. Wy dankôn vooreerst den Gever aller gaven voor Zyn zegen over ons werk ! Wij danken alltn, medewsrkers en leze s,maar vooral hem wien wy 't ont-staan van ons blad versctiuldigd zijn, die, in bijzon 1er motilyke gestellenissen, onvermotid, bij t âge en bif nachte, ten kostevan Ikhaamssterkte en ztelerust, de zware ondernemmg, zoo fijn-voelend en fîjn-handeltnd, wist ten uitvoer le brengtn, bijges'aan wtl is waar doàr etnen helper % an buitengewone werkda-digkeid m kiacht. Wy danken onze ( app&re soldaten, die voelden waar wij heen wilden, die onze geesidrift, onze vad-rlandslkfde deelden, zich schoorden rond ons vlag en, in z0ne wapperenda plooien ,gtiijk mtt ons, vertrouwden, stand hielden, hoopten. En, zooals wij danken, zoo vertrou-wen wy ook. Wy virtrouwen dal DE BELGISCHE STANDAARD, na pal te hebben gestaan op de fier» Yzerboorden, uit dit het oord 3 ijner balltngschap, zege terend zal vooruit-trekken ter eindelijke overwinning. Zoo moge ons God bijs'aan en ver-hooi en I Zoo moge de zegezon weldra rijzen voor onze vreugdedronken blik-ken ! M. E. Belpaire. VER JARING Dm vijand Kop en Hais gij boodl in slijk en bloed. Door dood Gij wont het leven, voor uw eigen volkl Uw leeuwenm'oed Dm groct van UEM, die was en blijft uwgeestestol 'c, in standaard-banden, volk en legsr snoert En beiden hoog ter zege voert. ONZE VERJARING bedert 10 januan îs ons Diaa zîjn tweede jaar ingetreden. Zoo we over dit blijde feit alsdan niet gewaagden, was het enkel en eenvoudig onidat weopde meer expressieve titelplaat wachtten die vandaag in top van on-zen « Standaard » prijkt. Een heel, glorievol <aar ligt achter ons, en wij 21511 verheugd en fier om het gedane werk en den be oraen uitslag. Rond den « Standaard » immers, zijn die « Vrijwiliigers » van ten meuwen aard, opgerezen : de bloem van ons Vlaamsche diet in vrijgebie-ven België. Vlaamsche-bewegmg-leiders, sociale wer>ers, schnjvers, dichters, geleerden en lettenundigen de glorie van onsVlaanderen, schaar-den zich vrijwiliig, moedig en be-langloos, rond de vaan \vaarmede een tot-dan-toe onbekende, dapper vooruit kwam. 't Mag immers wel gezeid worden — mannen met grooter gezag dan ik, bewonderden de waaghalsdaad—dat weinigen, al durfden ze nog zoo* ster*, zoo stout hadden geweest, uit het onbekende naar het onbekende te treden, met den zwaren vracht van 'n groot ideaal en 'n groot programma.P. Ildefons Peeters wer te onver-vaard en onvermoeibaar. Door zijn door niets neer te halen moed, heeft hij eens te meer de waarheid van 'twijze spreekwoord bewezen : « labor improbus omnia vincit > : stoere ar-beid overkomt ailes. En hij heeft tôt stand gebracht, hetgeen we mogen heeten : het vlaamsche hooger-leven-dagblad van den oorlogstijd. Gelukkig werd hij in zijn pogen, krachtig en kranig gesteund door de Vrouw die in Vlaanderland zooveel goed heeft gesticht en zooveel krach-ten gewekt... de Vrouw vol groot-sche begeestering... met gouden hart en mannendurf, aie we minnend heeten « de Moeder der Vlaamsche Be-weging' » : M.E. Belpaire. Moeaer I u is de « Standaard » daar-om dankbaar 1 Als krachtigehelpers noem ik nog: DoktorVolksvertegenwoordiger Van de Perre — Ei! Vlamingen, ge zoekt een leider met schranderenbhk en stalen wil ! Daar hebt ge hem ! — Hoogleeraar Dr Daels, Hoogleeraar Dr Van Puyvelde, Van Gramberen, Van den Heuvel, Bernaerts, Heyman; de kritikussen Elebaers en Coussens; de dichters Aug. Van Cauwelaert, Nobels, V.P.. Norda, FritzFrancken; de schnjvers, beschnjvers en vertel-lers : Louisa Duykers, Dr. L. De-wolf, Pater Callewaert, Omer Wat-tez, Jozef Simons en last not latest onze redactie-secretaris Juul Filliaert ; de briefwisselaars van Nuffel, Pat( r Linnebank, en den pittigen on-uitputbaren Dr lan Van de Woestyne.Die mannen, met een gansche schaar anderen,wrochten 'tprogram-ma uit in 't eerste nummer neerge-legd : krijgers en burg"ers beurden zij op, en bouwden een orok van het monument, dat ten eeuwigedage den roem zal uitmaken van ons heden-daagsch schriivers-geslacht : de Vlaamsche oorlogsliteratuur. 't Was voor God, Koning en Land ! We zaaiden geen twist. We bedvvon-genonzen lust totkijven, kappen en kerven, zelfs dan, als de vuisten ons jeukten en 't bloed in onze aderen kookte. We buigden den kop, zelfs dan aïs meri ons den mond toestopte en de handen bond, en we mommel-den of grommelden enkel 't troostend wachtvvoord « we wachten tôt later!» Wij zijn immers de afstammelingea der koppige Vlamingen burgers en boeren, die vochten te Groeninghen en klauwden te Kassel..,. de nako-melingen der heldt n die immer wil-den « wat wasRecht », en wonnen, hoe lang het ook aansieepte, wat ze wilden. En fier zijn we thans, om onzen « Standaard »...fier om 't woord van een groot-officier die allerbest ge-plaatst om ons werk te beoordeelen, verklaarde: «alhoewel ikindenkwijze verwijderd ben van u lijk de Noord-pool van den Zuidpool, toch beves-tig ik dat uw dagolad het meest deugd doet aan burgers en krijgers. » Fier zijn we ook omdepuikeschrij-versschaar,diede « Standaard-draag ster » is, te midden de kampende krijgers en beproefde burgers in 't groote lieve Puiàenland der Marte-laren.Fier nog om onze prijskampen en leeszalen ! Te Deum laudamus I Aan u God der Heirkrachren, ons eerste woord : van lof en dank ! Aan u Sire het tweede : van liefde en bewondering. Voort voor u en uw dappere strijders, zullen we vechten den rieiligen kamp voor Recht en Vrijheid, onder de leu-ze die onwankelbaar, rotsevast de onze blijft : « Voor God, Haard en Land I » Datzeggen en dat zweren wij ! De Leeuw en de Standaard bezijden den titel van ons blad .. staan er voor in I P, Bertrand van d*r Schelden. En seggen dat die gassen MJ moeten komeîi / 't Is of ze 't riekm. Teekeaing v*q Jan Verbruqghe. Ons Kerstgeschenk Oas eerste woord is een we'gemeend dank- i woord £&!>. allen die hua pecoiag jeundeo. | Daàrdoor hebben ze getoond dat 2e ésns j da-chten en voeldan m t al de Belgische jon- ? gflnsdÎBte vechtes en te wachten staan ten | Yzerboord. H^t gebaar is spontaan gsw«^est \ ea grootsch ia beteckôDis. Oosa jong-cs ; hebfesn ia '£ oobazet gebleven g. d -al- ( te vaa Belg-ië (?n in de vluchtclingee i mkldens ia Engsland, Holland en Frankrijk deu harteklop gevoeld van 'S; wac htende volk f vas gin Is. Hun bijdra^e voor ods geschenk : is dasrdoor eeti daad van liefde geweest die 1 in herinsering zal blij?en bij al omjonge. s wanneer ze fer zegs den Yzer overtrekkeo zullen. - Z® hebban in 't l«zen van àl die aaman iets gflvoeld vaa 't Vaderland. Hua vechten is niet ijdel want hun volk is met hen. Ed wat is er du met die S' mme geld ge-daan ? Goede rekesingen m^&en goede vrien den en 't ia terzeîfJi-rtijde eene verantwoor-dins' voor ons. We hsbbea do opbrenest hoofdzake'ijk willen vfrdeelen l aar de behoefte van onzan sf-)klaat. Ein deeltot sut endegenoagen. Ean deel v<ior den gi est. Ds oaîstandigheden eu ook het nooit be-raamd beclias deden de uitdseliagen na Ksrstdag wat achterwej{8 blijven. Dat ss ge-komen omdat de tosgezegde verzeadingen i ciflt op d en stond werdea geleverd. Thacs echter rijn we in bozit van al het É beitejii? sa in de eerste dagen z&lda uitdee- [ litij? in 't léger s?eschi?"den. Aîn de militaire overheid sullan we afle-peren : Drij duizeod groota doozen tabak. Tien duizend stukkea zeep. Zestien, duizsnd pakken chocolade. Vijftisr foot-balîs. Vijftig harmonica#.. Vier es twin.tif duizsnl briefomslaçeiî | met schrijfpspier eu schrijfgerief werden I reeds uitgedeeid. Dit is voor 't Dut en 'tgenoegsn. Meer en meer dringt zich het feit op dat | ciok in dezsn oorlof de Belgische scMaat z^jn 1 ïeesteljks ontwiirkeling niet verwaarltiozen | wil. Daarm«ê hebben we willen 'ekeniîg | [îaudeu. We gaven onze prijskampen uit voor i c Kuost in de loopgraven » en waren voorse- | mens de 2 s»r»te sems on der orzs jongens | dit te deelen. Diia hoederd T'ijf en fcwintig | r ui ead Kaartcn wsrâen gedrukt. On rede- | aan onafhankelij& van onzen wil, mochlen we | do uitdeeliug niet dosa. We verkoebten ze ■; dau cok aaa een spatprijs. H-t klein bsdrag kwam weer ten goede aan 't Kerstgescheok rtU. Worden verder uitgedeeld dezer dagen : 1820 irxemplaren van lezingen voor Bran- kardiers, le desl. 2800 fxemplaren vsn lezicgen voor Brag- kardiers, IIe deel. 1600 extmp), van « Vl&miogen gedenkt ». 5200 » » « Volbgfisrheid ». Onze leeszalen. Het wa» eene werkelijke behoefte gewor-len onze soldaten ruime îokalen ter beschik-dngtesteilen, waar ze kalmpjes en gerust mn leesuurtjf* konden houden en hisn brief-visgelirig al werk: n. Het gedacbt werdocmidd^llijk in uitvoering | rebrftcht. Thans werken reed's « Lecsîaleu » | n De P ena, Adbkerke, Bulscamp, Ocst- | HetereD. Op a^dere plaatsen wordt aan de oprichtlng [: jewerkt. Datdeze leeszalen iedereens instemming fftgdroegea, getuigen de ontelbara brieven ïî lie ws dssbetreffende kr Jgen; dat ze dsarbij | mze joegers uitstekend welkotn zijn bewfj- « an de dasrelijksche bezoekeD. Slechts éen voorbeeld : Op 28 Januari werd de leeszaal in de Pan- | ne geopgnd. D^c eeratsn dag 37 be- zoekers, den 2g Januari waren er 4o, den 3o JîiDwar.i95, den 31 Jacuari i27, den 2 Februari i93, den 3 Februari 221, de andere dages in varhouding. In deze leeszalen, gosd ver~ warmd, gesellig vsrlicht,worden den jongens pracbtiga yiaaœacha en Fcanscha Hoekan verstrekt en wordt het r oodiga schrijfgerief gratis aîgelaverd. Vandehoogere militaira overheid moch-tsn we oin dit werk d a welgemeenste geluk-wenschen ontvan^eB. Dit hebban wemet deophrangst van ons kerstgeschetik verwezsnlijkt. Oaxe mi^de ge-vers kunnen er uit bs^uitan dat we hua ge-schenk ten goede aan onze soldaten hobbea doaîî komen. SLUiTINGSLIJST Overdracht vorige lijstea fr. 40.a26.3g N. B. In de lijst van Adinkerke was 56 fr. te veel in rekening gebracht vanmeegetelde giften reeds gestort en vermeld vôor.dedorpinzameling plaatt greep. 5g_ fr. 40.170.39 Rondgehaald op een vriendenfeesîje door een opperwa<;htmeester der gendarmerie te WATOU fr. 30-00 Opbrengst van een solo-slim, door A. Rogiers, gespeeld te Pr >vrn 2.00 De officieren van de Amb. 5 D. A. B. ao.oo Rondhaling door B. Gérard, A. 155 45-5o Een doctor van 't reg. der grenadier» 5,00 Een officier „ „ 3-00 E. P. De Groot, aalm. 30.00 Naamloos, Abeele 4 „0 Naamloos, Poperingbe I-00 E. H. Spilots. aalm. 30-00 E. P. Wouters, „ a0>00 UIT AMERIKA Van wege Mej. vanGastel, Dallas, rondgehaald op cane lezing 56.37 UIT ENGELAND De kapitein en bemanning van het S/s " Adriatic », I30.00 Belg. Club, Blackpool, 53.00 R. F. G. Gurts.van St Mariaburg, Antw., R. C. Rector of the Belg. Colony bly 5.00 Rondgehaald door de zorçen van E. H. Fraoçois De Snick, aalm. der Belg. Vluchtelingen van Teignmouth en Shaldon — Bevolki»g en belg. vluchtel. 168.00 Rondgehaald door J. Van den Eyndc, van Wavre St Catherine, te Ssmerset 1x5.00 Rondgehaald door de kinders van Wwe Schwanck-Claessen, 17, Blythe-Strêet, Denaby Main-Rotherham 3S.QO Fatnilic Van Haute-Declerck, vaa Corte-marck, W.-Vl., Ivybridge, near Ply-mouth20,00 Eigen gift en rondhaling van Jufvr. Joui van Brussel bij de Engelsche vrienden van Chilworth 40 50 Wwe Reypens, van Oude-God, Antwer- werpen, 59, Arkurightshead, Bolton 5.00 îigen giften en rondhaling van J. Van den Buys, Wwe Nys, Frans Verryst, van Mechelen, thans Eeastleigh 30.75 ïondhaling doorE. H. J. Hendrickx, van Rymenam te Belmont Priori, Hereford onder de belg. vluchtelingen aldaar 163.00 Rondgehaald door F. Delanghe, Wal-en Somerset, bij belgische vluchtelingen 13.00 'ondgehaald door C.Roelens, xo,Bacons-fleld, Tenace London Road, Ncwburg, bij de belg. vluchtelingen 39.00 rondgehaald te Northarnton door F P. lerts van Scheut Brussel, Juf- rcuw Gh. îîement en Bertha Vienne onder de Bel-ische Colonie aldaar. 113.00 Eenige Belgen van ^c^rewsbury, door e zorges van E.J. Rijck. «4.30 Bijdrageder Enpel>che bevolkitîg c n b r--ische uitwijUelipgen te Ki.mar\>ock ichotland. Door de goede zorrcn • bs h?» omiteit »ame»3gesteld uit de heerer: J. De Bruyn, Bergerhout. L. Dierickxt Antwerpen. L. lagebos-Checé. A Nvgcls Antwerpen. E. Lcnaerts, id . G, Pr>ras id. .J. Dierickx, id. H5X.75

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection