De Belgische standaard

1093 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 22 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3wt51/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■ N ^ , 46 Viji c^utiemeu. iiet uummei Dhsdag 7 SeptemJjer ibl b De Belgische Standaard à oor Ta-*/ an Voltt. O AiSàtl. A.. THE Vvot God «fi H&ard en I«and Ajbonnem-enfsprys voor 50iinummers (2 siûaadea) bij vooruitbetaling : Voor fis soldaten : 2,50 tr. Voor do niet-soldaten — In 't lard 3.50 tr. ; buiten 't laad ; ê.00 /r. l^dit-n meer exemplaren van clk nummer worden gevraagd, wordt de aboiinementa-prijs naader. Bestuurder : ILOEFONS PEETERS. Vaste opsîellers : M. E BELPAIRE, L. DTJYELERS, 7. VAN «BAMBEBEN, B. VAN DER SCHEEDEN, Juul FILLIAERT Vooï aile taedcdceliDgen nch wenden tôt 5 Villa MA COQUILLEs Zsedijk OE PANNEi Awak-OMdtgiageu : t>&& fr. de regel. — Reklamen : 0.40 tr. d-i regel. Vlttchtelifcgea s j miasschiagen van * regels. «\jo tr. Ee„ Antl-Duitsch mi.'--; Sociaal Verbond. We zullen dus na den oorlog op chris-ten sociaal gebied afbreken met Duitschland ; al de sociale leiders die wij de gelegenheid hadden te zien, zijn het daarover eens. Welke 00k de uitslag van dezen oorlog weze, zullen wij, eens de vrede hersteld, oumiddelijk aan 't werk gaan om dat rotsvast voornemen uit te voeren. Daarom v/are het goed, dunkt mij, voorop een werkprogramma vast te stel-len en aile sociale leiders zouden zich v<m nu af de hand geven, en elk in zijn midden, zoohaast mogelijk,dat programma uitwerken. Het programma dat ik hier laat vol-gen zal noodzakelijk onvolledig zijn, maar het stelt een band van verstand-houdin^ dàir, waarop een anti-Duitsch sociaal Verbond kar gevormd worden. i° De BelgischeVakvereenigingen (tex-.tiel, metaalbewerkersvereenigirg, enz.) zullen de ontbinding der Internationale Veretniging vragen of zoo onmogelijk, hunontslag bij de Internrtionale aan-bieden.2° De Belgische Vakvereemgingen zullen elke verstandhouding, onderhan-deling, bijeenkomst mei Duitsche Vakvereenigingen van de hand wijzen. 30 De Belgische Vakvereenigingen zullen ifthunne standregelen schrijven, dat de leden zich verbinden niet meer te werken onder toezicht van Duitsche meestergasten of bestuurders. 40 De B, V. zullen geene Duitsche wer liedenin huanen schoot aannemen. 50 Het Nationaal Verbond der Vak-vereenigingen zal een lijst opaiaken van de beroepen in België, waarin de Duit-schen het monopolium of de bovenhand hebben. 6° Het zal, door het oprichten van vakscholen en door overeenkomst met de patroons, een einde stellen aan dien antinationalen toestand. 70 Le ebristene werkorganisaties zullen, bij het oprichten van cooperatie-ver, geen Duitsch materiëel meer aan-koopen, gelijk het tôt nu toe meestal het geval was. 8° Zij zullen voor grondstof zich richten tôt nationale voortbrengselen of bevreemde natiën. g0 In zake verstandelijke, zedelijke en godsdienstige opleiding der lageré standen, zullen de sociale leiders 00k aile betrekkingen, na den oorlog afbre-kcù : r/een sociale leergangen of sociale vakken bijwonen in Duitschland — aile abonnementen op de sociale bladen of tijdschriften afschrijven ; geen bezoek meer aan hunne inrichtingen ; geen s«briftelijke vragen om inlichtingen aan-gaande hunne werken enz., enz. io* Eene christene Internationale tôt stand brengen, zonder Duitschland. Al hetgeen we over Duitschland zeg-gen, gêlrît natuuriijk voor Oostenrijk, zoolsng het in dienste staat van de Duitsche Keizer-politiek. Ik twijfel er geenszins aan of dit programma zal de instemming meedragen va. al diegenen die op christen-sociaal gobied, eenigen invloed uitoefenen. Al diegenen, die dit programma bijtreden, vormen het Anti-Duitsch Scciaal Ver-b*nd.Wie treedt er dit Verbond bij ? F. V. d. H. Yredesvoofuitzichten Ik zal no g heel en al verzoend greraken metden Keulschen correspondent; nietalleen waar hi] spreekt van " den tragischen ondergang", die voor Duitschland "rnoeiiijk zou kunnen uitblijven " ; van de wereid vijaad-schap tegenover dat beulenland en vaa de noodwendigheid om zich grootmoedig te toonen, — die wijsheid uit nood wfcrdt alge-meen in de Centrumrijken — maar om een andere allerinteressantste correspondentie : " H^t Pausdom en de Oorlog'[• Eigeiîlijk is de correspondent er voor weini.;, tussehen ; hij det-lt eckel mede eeo schrijven, oîidcr dieu titel uitgegeven, doorDr HansWehberg, Gericht8assessor te Dusseldorf, een der schstarsche juristen die den moed badden de schennis der Belgische neutraliteit at te keu-ren. Reeds daarvoor zouden wij, Belgee, hem erketâtelijkheid versi haldigr" zijn, doch 00k als Katholieken mogen wi; hem dank. we-ten, want, alhoewel niet-batholiek, geeft de pacinst Dr Wehberg voile reeht aan het j au-selijk gezag. Zoo dringt hi] erop aan dat in de vredesonderlandelingen die in een Haag-sche conterentie zullen gehouden worden — voor de Duitsche.rs Itan dat niet uitblijven; zij hebben de Bachtmerrie van den vrede : een fcewijs hoe zegevierend ze zijn ! — aan den Paus zijn rechtmatige plaats geruimd w<trde, en zegt : « Opdat echter de medewer-king des Pausen voortaan 00k rec^teos ver-zekerdzij, behooren de volkeren niet meer te aarzelen om aan het Pausschap die internationale positie aan te wijzen, weike niet ■illeen een zegen zou zijn voei •btt-P-.u.-sCîiap ze'f, doch '/oor degeheele wereld. » Die niet-katholieke jurist verwacht dus dat, uit deze wereldomwenteling, de opîos-sing opdoeme van het bij uitstek katholieke vraagstuk : 's Pausen tijdelijke macht. Ik meen wel een der eersten geweest te zijn om te wijzen op die onverwachte wending der voorvallen, dooi de Voorzienighoid geleid. Wel is> waar vaiten de Duitschers de zaak op in eigen zin en met eigen bedoelingen om door vredesobsessie nit hun hachelijken toestand van in vijaiidschap te verkeeren met de heele wtreld, ta g raken ; maar men mag gerust in handen der Voorzienigheid laten de zegepraal der Kerk ten gunste van het weer vredesmakende menschdom. ( M. E. BELPAIRE. De Oorlog in het H. L&nd. Het H. Land is 00k in den wereldkrijg een oorlogstooneel geworden en Jérusalem een oorlogsstad. Ookvoor wie in den Europeeschen vol-kerenstrijd geen partij kiest, is het ont-zettend treurigs, de roarcheerende troepen, het gçrij met artillerie, ammunitie- en provi-aiidwageos t"e zien op Gol^otha, den OJijf-berg en al die zegenrijke plekken, door den christen slechts met ai den esrbied voor de nabijheid van het goddelijke betreden. Jerusalern is van dit krijgsvertoon geenszins verschoond gebieven, en terwijl de haat zoover ging, dat Turken de graven van Fransche soldaten ait d. *n aapoleoniischen tijd op den Carinel schonden, richtten zij de kloosters van Franschen, Engelschen. en Russen tôt kazemen in, waar door jenge re-kruten grof wordt thuisgthoudec. De karavaneu van kameelen en dromeda-rissen vervoereu lanps de w«j;en oorlogstuig, soidaien leggeri een verbindingsweg aan dwars door de wo^stijn van Judanaar Jéricho, op den weg naar Emmanus zwoegen buffeîs voor zwaar geladen karren met ammunitie, militaire auto's snorren door de straten der H. Stad, vliegmachienes maken lawaai in de lucht en het heilig geb^rgte dondtj t van de kanonnen, dieer worden ingeschoten. Qm aan dien stelselmati^en uitgevoerden haat der Turken een einde ta stellen, wordt verzekerd dat de Spaansche gezant bij het Vatikaan een lang onderhoud met Kardinaai Gasparri had over het vraagstuk der be-scherming van de kerkelijke instellingen in Kiein Azië. De Pauselijke Nuutius te Konstantinopel Mgr. Docci zal hiervoor met de Spaansche en Amerikaansche overheJen samenwerken. Rond âm} Oorlog. ne bussiscke aftocht. Ean Oostenrijksch officier die den heelen veldtocht medemaaktq, heeft in een Weener dagblad een schrikvvtkkeud tooneei opge-hangen van wat eigenlijk moet verstaan worden onder : Russisjche aftocht. Het iand is verlatpn, geen levend wezen en geen graantje voeosel laat het Russisch leger achter. Dezeaft<|cht is een meesterwerk van schrikkelijke en fctelselmatige verwoes-ting. 't Wordt als dd aftocht van 1812. Een zee van .viammen toopt de weg aan waar het Russjsche leger plodit. Overal huizen die branden. Bij Sokal waar een reuzenhospitaal door de Russen werd : :ogericht, staan thans daarvan nog 2oo gerâamten van schouwen. Het Russische leger ?iam de gekwetsten mee en vernielde »!e hospitaal inrichting. De aftocht is bedekt doorkozakken regimenten d e ordergekregen hebben ailes te vernielen. Heele dorpen, gansche steden, h^t beele L.nd, 't stsat al in brand en gedurende we-ken waren de Oosterrijksche troepen ver-plicht in open veld te slapen. Daarbij aile verkeerwegen vverden open-gtbroken, met allerhacde getuig versperd en de ijzerwegen zijn vernield. Heel Poland ge-lijkt ihaus een reusachtige brand, die woedt in esn wildernis. RUSLAND WIL GEEN AFZONDERLIJKEN VREDE De correspondent van de « Times » te Petersburg publiceerf telegrammen van mi-risfer Sasonof, die verontwaardigt ontkent, dat de Russen twijfelen aandegoede trouw der bondgenooten 'en die opnieuw de gelofte afjegt, dat de Russische regeering nimmer vrede zal sluite-n, zooiang nog een vijandeîijk soldait zich op Russisch gebied bevindt. De correspondent wisselde eveneens telegrammen met generaal Polivanof, den minis-ter van oorlog. Deze zeide : « Ik kan niet een inaand wce, maar anders zou ik gaarne lord Kitchener ev^n ontmoeten, dien ikals verre-weg de eerste autoriteit op het gebied der le-gerorganisatie beschouw. Wij zijn nu bezig meer dan twee millioen man in te lijven.Ocze légers bezetten geleide'ijk de nieuwe posities en r'e uitslag van de campagne zal niet beslist zijn voor het aanstaande jaar. Wij hebben goed vertrouwen, dat we Petérsburg zullen kunnen beschermen. Onze legers kunnen zonder bezvvaar den winter doorstaan. De lichting 1917 is hiervoor gereed en 't volgend voorjaar zuiler» twé'e millioen man gereed zijn om te xrelde te trekken.» DE DUITSCHE VERUjÈZEN. De heer H. Belloc, — over wieos jongste boek onze medewerker P. L. Callewaert zoo'n gewaardeerde recencie liet. verschijnen — die mag aanzien worden als Engeland's beste krijgskritikus, heeft de volgende aan" duidingen gegeven nopeos de duitsche ver-liezen in Polen. De Russische algemeene stat berekent de dagtlijksche verliezen van den vijand op 10 duizend man. De vijandelijke dagbladen van 29 en 30 Oogst hebben eene bevestiging van dit cijfer gegeven, in de verlieslijsten die ze dan publiceerden. Deze lijsten vermeldden de pruisische verliezen op lOQOOO man waaraan te voegen zijn de Beiersche en Saksische verliezen 't zij 3o.OOO man. Daar de getalsterkte der Oostenrijkers on-geveer deze der Duitschers nabij komt, mag een totaal verlies van 26o.000 man aangeno-men worden. Verdeeltdat cijfer door 24 [de duur van het hevigste Llaatste duitsche oifensief] en men komt tôt IO.000 man verlies per dag, hetgeen overeenstemt met de Rtassische ge-gevens.' OOSTENRJJKSCHE VERUEZEN. De « Telegraaf » schrijft dat de totale verliezen van Oostenrijk tôt I Oogst I915 mogen geschat worden op 3.o88.2oo man. De Oostenrijkers verloreu aan gesneuvelden, gekwetsten en kriji>sgevangenen, op 't Russisch front 2.553.3OO man, tegen Italie I04.000 man, tegen Servië, 224.3oo man, en in België [in 't begin fan den Oorlog] 6.200 man. Daarbij moeten gerekend worden ongeveer 200.000 man gestorven aan ontberingen en besmettelijke ziekten. 5OI.000 sneuvelden, l.glô.Ooo werden ge-kwetsi en 672,000 werden krijgsgevangen genomen. t® i; ^ f< O'tS.'fcOXl. . ^ ^ Scptember, 10 u. Geweldige kanonneering ten zuiden Arras. ïn de streek van Wailly, hevig mijnen-gevecht ; op de boorden der Somme, nabij Fei, artillerie-gevechten ; rond Quennevières hebben onze kanonnen deze van den vijand tôt zvvijgen gebracht ; bombardement in Champagne. Ten noor-den het kamp van Chalons, in de Vogeezen, heeft onze artillerie den vijand belet onze stellingen aan te vallen te Linge. Petrograd, 4—9—15. Bij Lindau zijn onze troepen de Dvina terug overgetrokken. Bij Friedrichstadt trekken onze troepen zich terug op den rechteroe-ver. De vijand poogt vooruit te komen Zuid-Oostenwaarts Friedrichstadt, voor doel hebbend de ijzerenweg van Jacobstadt. Tussehen de Vilia en de Niemen: vijandelijke drukking te Merethh. Grodno: hevig gevecht. Onze troepen zijn de stad binnen gedrongen. Acht mitrail-jeuzen en honderd vijfig krijgsgevangen vielen in onze handen. Dit laat toe aan onze troepen wier stellingen niet overeenkwamen met het algemeen plan zich gemakkelijker terug te trekken. Streek Radzwilow : De vijand poogde tôt een offensief over te gaan. Hij wierd teruggeslagen. Van af Berjagno tôt aan de Dniester hebben wij op 2 en 3 September 50 officieren en 3.500 soldaten krijgsgevangen gemaakt. Eenige machinegeweren vielen in onze handen. Het voordeel behaald den 30£n Oogst op de Strypa-rivier aan den ijzerenwcg Kosoff-Tanopol hebben wij te danken aan onze gepantserde automqbielen. De mitrailleurs wierpen zich met eene ware doodsverachting in den strijd en versloegen den vijand. SERVISCH FROKT- De Serviers heschoten de verdedigingswerken van Warka, staken een zestigtal nooioppers in brand in 't dorp van Ogrodnia. Op de Danube wtrd een vgande-lijke afdeeliig uiteengedreven. ITALîAAÎÏSCH FRONT. De Italiaansche veldartilierie yerricht uitstekend werk in de sîreek van Tonale en cp de Lcuarone-plateau. Het fort Lacorte werd in de lucht geschoten. Oosteurijl sche aanvallen werden terruggeworpen in de Boden-vallei eu in de vlakte van Plezzo. DE DRAADVERSPERRIWfi Over de electrische afsluiting van de Belgische grens, waarvan velen êen geheel ver-keerde voorstelling hebben, vinden wij in het c D. v. N. B. » nogde volgende bijzor.derheden : Op een afstand gezien, vertoont ze zich als een heg van draad- en paalwerk. Van bepl verre zie.t men reeds de wittebekendmakingen der Duitschers, waarop in drie talen is aan-gebracht : «Hoogspa.* ningsîeiding, levensge-vaar ! * Er zijn drie stellen draden naast elkaar aangebracht. Hetmiddelste stel is voor de geleisiing : op 1 1/2 nieter : Tstand stsa'1. vierkant gezaagde eiken païen, het ondercind voor de soliditeit zwart geteerd in den groqd, waaraan vijf draden zijn gespannen tôt op eeti h^ogte van ongeveer 2 aifter. Daarboven in hetzelfde loodrechte vlak zijB nog iwee draden aangebracht en wel aan stevige païen, van de soort als onze telefoonpalen, die op ongeveer 400 meter afstand in de rij eiken palet staan. De hoogspanningsleiding telt dus zeven draden. Elke draad is aan eiken paal beves-tigd door middet van een isolator. Kijkt men er langs, dan ziet men een lange breede lijn der witte isolatoren. Aan weers-kanten van dit stel geleidingsdraden, op 1/2 meter afstand, is aangebracht een stel veilig-heidsdraden : vier dikke draden aan stevige dennenpalen ter manshoogte. Deze draden dienen alleen voor de veiligheid ; men kan dus niet tegen de leiding loopen, of men moet zich eerst tussehen de aan weerszij loopende be-schermingsdradertheenwerken. Wie met den "draad" in aanrakingkomt,heeft dit te wijten aan eigen schuld. Aan de Belgische zijdeder leiding staat van afstand tôt afstand een Duitsche lasdweer-man, met het geweer op den schouder en de puutheim op het hoofd. Wij maakten een praatje met een dezer posten. Hij vertelde ons o.m. dat de draad van des avonds zeven tôt des morgens zeven onder stroom stond en dat de stei kte van den stroom 2000 volt bedroeg. Merkwaardig is, hoeveel honden, katten en kippen in den draad blijven hangen. En de Duitsche soldaten organiseeren nu en dan. drijfjachten, waarbij de hazen worden opge-jaagd naar de electrische leiding, die voor hen haar doodelijk werk verricht. Toch is het te begrijpen, dat de echte smokkelaaren koerier zich niet door het ge-vaar laat weerhouden, en groot is de vinding-rijkheid, wsarmede men er aan tracht te ontkomen. Een nieuwste truk is deze : Men neemt een ton, zonder bodem of deksel, weike men met dik bordpapier van bianen en van buiten be-kleedt. Deze ton wordt gebraent tussehen de onderste twee van de drie draden, die boven elkaar gespannen zijn, en... men kruipt door de ton. Zijn de nachten wat donker, dan hslpt een dubbele ladder 00k vrij goed. DE OOGST VAN 1915 IN FRANKRIJSC. De Oogst van I9I4 bracht 79.300.000 kwintalen op.Aangenomennu.g wordendat om verschillende redens eene vermindering van 14 millioen kwintalen voor den Oogst van 1915 te voorzien is. De totale opbrengst zou dus 65 millioen kwintalen bedragen. Frank-rijk Verbruikt gemiddeld jaarlijks 97.IO8.O00 kwintalen graan, waarbij moeten gerekend worden meer dan I5 kwintalen voor den zaaitijd. Voor den veldtocht van I9U-I5 be-schikteFrankrijkovcr 94.027.000 kwintalea. (De reserve voorraad met de opbrengst sa-men], Frankrijk zal dus moeten in afwach-ting van den Oogst van 19i6 ongeveer 20.000.000 kwintalen invoeren. Hetgeen een bedrag vertegenwoordigt van zes tôt zeven honderd millioen frank. De eeonomist Ed. Thery, die deze berekening miek voegt er-bij dat Frankrijks inkomsten heel gemakke- 1 lijk dezen nieuwen last kunnen afdragen, maar dat toch moet. gezien worden geen nut-telooze onkosten te doen. Mengehiiaren. Er werd gemeld dat Koning Albert den Ko-ning van Italie een bezoek zou brengen. Dit wordt gelogenstraft. De Koning heeft de gemeentekiezingen die in Oktober moesten plaats grijpen, verdaagd. De engelsche stoomschepen Whîtefield en Roumanie werden door duikbooten getorpe-ieerd.De russische minister van oorlog Polivo-noff zou eerste minister benoemd worden. Het zweedsch stoomschip Morik werd door ;en Zeppelin tegengehouden. De Zeppelin sweefde masthoogte van 't schip en de kapi-:ein werd ondervraagd. Dan mocht het schip 3e reis voortzetten. De duitsche opperzeeschuimer Von Tirpitz r.Ou in ongenade gevallen zijn en vervangen 'ooradiniraal von Poil. DARDANELLES Een Engelsche ondcrzeëer gelukte te Sringen in de golf van Ismid(zee van Marnia-a). Een officier,eenige mannen ontscheepten, ioodden de Duitsche schildwachten, en deed espoorweg van Ghelize spiingen, verder't ind in. Ûe Turken stondeu er als sukkeeiaars p te kijken. Na deze daad kwamen de man-chappon weer aan boord, eu niet veraf van .e kus', torpedeerde nog een Turksch trans-ortschip.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes