De Belgische standaard

690679 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v40js9j78f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 -ÏMS 3 Vaor s assied i,as fr. j a msnade» 3,So -j j mïïçid»» 5,75 Silet "r.'çîp.?es ir< '* î#5?d |- i ï m»v a fr, ï,75 t tr.» d«K 3,50 j Husadsa 5M ttv-t. Bt'itc-n 't s»!«d î tnatud fr. 3.50 I wsaiftdssf |,oa 5 mfsih V£Î jtjo S?lt» «I Btfteip Villa Xm Charmait»* Zeediik DE PANW «HH l'KleîQS *.nBfcO!?« digiîïgsa s .»,9S fw it rsgï! SECLÂMBS? *»lgea« «»«*• ««■ko*»*-'- VASTE MEDEWERKERS : M. E. Beipaîrr, L. Doykers, P. Bertrand Van der Schciden, Dr. Van d^Pérve, Dr. J. Vsp de Woestyne, Jimi FiHfaett, Dr ^ De Wolt.gQ. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Oaze Verlsgwwoordiging BIJ HET VREDE-CONGRES tlet is verheug-end « Or s Vlaaodèfen » met degeîijk vooruitzicht op onze Bu-jgisclie ver-tegenwoordiging bij het vrede-congres te zien wijzen. Daar de te omvatten vraagstukken en foelangen zoo veel-omvattend en zoo ver dra-gend zijn, vraagt «Ons Vlaanderen » uitgekoze-ne mannen, op de hoogte van onzen natiotiâjpû toestand en vau ons nationaal streven. Tevens echte vertegenvvoordigers van Belgie : dat heet ge«n mannen voor eigeri gedachtén of voor die eener partij, maar mannen dio het vertrouwen van heel het Belgische volk bezitten. zoowel Walen als Vlamingen. Het Vertrouwen ! Indien die noodzakelijk-heid, tegenover éen deel van Belgie wordt misprezen, kan enkel de vrede den buitenland-schen sirijd beêindigen, om den inwendigen des te razender op te stoken. Er werd vôor en niet het minst binst den oorlog zakelijk op gewezen, dat .de vrede voor Belgie, de vrede voor West-Europa is. dat het beleid van Belgie, midden de belangensfeer der giootmachten, zijnen invloed op de gebeurte-nissen en op de verhoudingen dezer Bijken heeft. Dit beleid van het bestuur van ons land, verzekerd door den innerlijken heropbloei, ver-eerd met de verknochtheid, geboren uit de ge-waardeerde pogingen en inspanningen voor stoffelijk en geestelijk welvaren, moet macht en gezag putten uit den gemeenen wil van Vlamingen en Walen, in hun onderlinge verstandhou-ding.Het is de taak der toekomsi aan de Vlamingen rechtzinnig gehoor te geven, om de kultureele waarde van hun volk ten hoogsten bloei te brengen. Omdat aie oplossing, haar rechtvaar-digste belangen op de maatschappelijke ont-wikkeling van ruim de helft van ons land, is zij van eerste gewicht vaor het belijden en s'taven van ons slaatsbegrip. Die toekomst, waârvan wij ten dringendste en ten spoedigste daden zullen eischen, kan in hooge mate beinvloed, gebondenofgevrijwaard worden door de vredesbepalingen. Daarom vragen wij, ter onzer vertegenwoor-diging, mannen die zoo onafhankelijk mogelijk het Vlaamsche en het Waalsche volk begrijpen, mannen die beider nationaal streven kennen en voelen. Welnu, tôt hat nationaai leven en streven der Vlamingen, ter bevordering en niet tôt af-breuk van den Belgischen Staat, behoort eigen meesterschap over eigen zaken ; zeitstandigheid voor herwording ! Onze Vlaamsche voormannen vroegen geene hulp tôt regeling der binnenlandschetoestanden aan internationale tusschenkomst. Met recht eischen wij daarom dat zij hen ook geenszins hindere- Het zijn de heeren niet die, van uit de kos-mopolitische grootheid eener hoofdstad en van W.uit het hoofdmanschap eener anti-Vlaamsche partijpolitiek, den polsslag van hun voik in Vlaanderen en Wallonie kennen en voelen, . J. ROM. Voor onze soldâtes Gelijk het Mec vcoegsc ceeds *in ons dagblad geschceven wiecd, «an het aan den besten soldaat gebetuen( dathijiets mispikkelt op een keitiek oogenblik, dat hem latec ecgspijtJVIaat vooe allekwaad ? is et vecgiffenis te bekomen. Waatomde soldaten-die eeiis het on-gelukgehad hebben,flauw te vallen,en die nu ons gloeievol offensief mede gemaakt hebben en et zich vootbeeldig in gedta-gen hebben, niet in eeee eete hecstellen. Waatom moeten diejongens nog zucbten ondec de noodlottige gevolgen hunnec vtoegete fout, nu zij zich als helden gedeagen hebben. Nog de Wapenstils De Kroonprins vermoord (?) Se Kooing van Saksen ontroond | DnitseMand vraagt verzaehting De omwenteling in Duitschland n. Uit BALE wordt geseind : De omwenteling in Duitschland gaat harèn gang ; Posen en Rumberg zijn ook al aangetast. Uit BERLIJN : Het Duitsch Bestuur kon-digt aan dat de socialisten het bestuur van het land in handen nemen ; dat verkiezingen zullen plaats hebben en dat daarna het bestuur zal gaan aan een nieuw goevernement. Gevechlen hadden plaats tusschen konings-gezinden en republikeinen. Duitschland roeirt de hulp in van Wilson Solff de Duitsche sekcetacis van bui-1 tenlandsehe zaken laat wetèn aan Lan-sing dat de vootwaacden van den , wapenstilstand aangaaude i. het aflcve-cen van hun vccvoecmiddelen ; 2. het oridethoud van de bezettende tcoepea, samen met. 3. het behoud van blokus, de bevooeading det Dui sche bevoiking on-mogelijk maken, en als gevolg zutlen hebben den hongétsnood van miHioenen mannen, vcouwen en kindecen. Het Duitsche volk dus vraagt dat Wilson eenige vetzachting zou bekomen. ¥an en voor onze Soldâtes i Mr. DORLODODOT, 4, Priory Gardons te Folkestone vraagt naar : 1. Pol Watelet van Bruss i, de Brouckere plaats Nr. 38. 2. M. Hansse van Brussel. 3. Adr. Béchet, cycl. 9e jagers in 't FranscSi | leger. 4. J. Lelièvre Pirlot van Hïîmois. 8 Jos. Thys. — Voor di zen heeft M. Dor-lodot eene kaart geteekend : Uwe echtgenoote ! Helene, de kleine Helene, uw broer Frans, ecz. 6. Louis Boulboul van Luis. 7. Henri Aerts (B 299). 8. Delbaere Rosv (8 286). 9. Dierick Adam (B 912). 10. Hause Maurice. 14. Ch. Peeters. 12. Gath. Sarolea. 13. Ad. Feius. 14. Helene Van Brabant. 15. Edw. Van Cruchten. 16. F. L. Vandevyvere. 17. Bertha Wirard. mu—i» OHI'UHW mili iiiihw 1 Amtrikaaiîsche leening Reutec becicht uit Washington dat de vietde " Libecty Loan ,, (veijheids-lee-ning) 6,866,000,000 D. O. opbcacht. (Dat maakt 34,33o.ooo ft.). De aangekondigde Ieening vcoeg si chts 3o,000,000 fc. ; daacult volgt dat de Ametikanets 6 mil-lioen 33o duizend fr. boven de gevcaagde som hebben aangeboden. Zoo 't schljnt wacen et 21,000,000 inschnjvets. Laatste Uur ; Te Afctwerper? te Luiki te Bever loozijn de Duitsche troeoer? in 9p-stand ; aile de huizen zijn bevlagd. Pri s Runprecbt en de - uitsche goeverneur zij ; gevlucht uit Luik. % e «Deutschmunicl^geiiz» beves-tigt de moord van. den Kroonpri «s. Amsterdam seint dat Keizer Willem zal worden opgeslotea te Arn-hem ; de Groot Hertog van Nesle is aangehoudec, Wilson laat weten dat de Verbon-deoen de Ce itralen zullen bevoor-raden.De koning van S aksen ontt oond- De Vorwaerts meldt dat de koning van Saksen van zijn troon is afgezet. De Kroonprins verm ord Onder voorbehoucl. Hollandsche dagbladen drukkfn Duilsche telegrammen waaruit blijkt dat Duitsche soldalen den Kroonprins zouden aang-ehoudef: hebben op 't oogenblik dat hij in Holland wilde vluchten ; zij zou ien hem vermoord hebben. De Voorwaarden IVAN DEN Wapenstilstand Enkelé oogenblikken nadat de Duitsche | afvaardiging aan Maarschalk Foch de on-derwérping van Duitschland had laten ■ kennen, werd Clemenceau daarvan dadelijk verv/ ttigd en nog denzelfden dag kondig-de hij , midden den grootsten geestdrift der Kamers, die voorwaarden af. Enkele toelichtingen zullen het groot bélan« en 't uithemende gewicht van deze voorwaarden beter doen uitkomen. 1. Ontruimin ; van Belgie, de bezette gebie-; den van Frankrijk, Elzas Lotharingen en terug-| trekking der Duitsche legers tôt 30 klm. over de^Rijn. Het land tusschen de Rijn en de lijn 30" klm. verder afgebakend wordt onzijdig | grondgebied.(l) Dit wil zeggen dat de verbondene legers | op de .Rijn gaan liggen en de belangrijke • bruggenhoofden van Mainz, Koblentz en Keulen zullen bezetten en de Duitsche troepen 3o kilometers verder mogen post-vatten.De krijgsverrichiiiig< n laten voorzien dat de Duitsche legers in de éerste vier dagen hun toegezegde steilingen zullen betrek-ken. De ontruiming van Belgie vordert, | sinds gisteren, met circa 3o kilometers per .dag. 2. Afstand van SOOO kanonnen, 30,000 mi I traljeuzen, 3000 mijnenwerpers, 2000 vliegtoe- stellen. 5000 treinlocomotieven, 180.000 wa- ] s gons, 10.000 . 'TS (2) " I DaaYinel is het uitsche leg r om zr-g-gens buiten gevecht gestekl. Os wa rborg s r der-Tocômoiiè'vén, w:«gons .-.n uilowav c zal ôngetwijfeld lot ■. ig • '-.mu voor d ■ En- c tente herschapen worden, ten einde de | c herneming van het economisch leven te ! bespot'digcîi. 3. Afstand .'an 100 01 ■erzeeërs, acht krui- ..s sers, zes slagschepen en onlwapening van de |c rest. 1.1,'. toekorast v .a i.> î-tschlao^ is op 't ? c wai-;r, was de sppeuk die Keizer Wiihelm met voorliefde bezigde. De Yerbondenen 1 ontnemen Duitschland de laatste scluuit ! ] 4. Bezetti'îg van de forten en vestingen op 1 de Bahische Zee. ! i I 5. Al de Verbondene krijgsgevangenan ( woi'den in vrijheid gesteld, de Duitsche blijven waar ze zijn. 't Is te hopen dat de vredesbesprekingen ^ dit besluit zullen bekrachtigen in dien zin j dat de ftuitsche krijgsgevangônen zoolang zullen blijven totdat zij ailes zullen hersteld j en heropgebouwd hebben wat ze vernie- ] tigden. ~H. Onderhoud door Duitschland van ons jj1 leger dat op den Rijn zal liggôn en Weste'ijk Duitschland bezetten. Hetgeen zooveel wil zegen als algemeene opeisching zonder betaling. Men overwege ( dat de streek al dezer. kànt vSn den Rijn, de rijkste van Duitsehland is. Dat is een begin van schadevergoeding. 7. De Duitsche troepen moeten uit 't Oosten (Rusland en Roemenie) teruggeroepen worden, wijl d:: vredesverdragen van Brest-Litowsk en Boekarest nietig worden verkiaard. Het onmiddelijk gevolg daarvan zal wezen : Rusland zal uit de anarchie, waar-in het sinds een jaar gédompeld ligt, gered worden ; de- verschiilende volkereri zullen hun zelfstandigheid verkrijgén en ni. Polen met éen uitweg op de zée ; Roemenie zal herboren worde = , Dob^oudja terugkrijgen en vermoedelijk een deel van Bessarabie erbij. 8. Duitschland geeft onvoorwaardelijk zijn kolonie van Duitsch-Oost-Afrika prijs. Deze kolonie ligt tusschen de Beigische, Engelsche en Portugeesche bezettingen aan den Indischcn Oceaan. Hier zal Engeland zijn wil opgedrongen hebben en 't is uit_ deze voorwaarde reeds op te maken dat deze Duitsche kolonie, Engelsch bezit zal worden. De Engelsche expansie-droom wordt aldus verwezenlijkt. Engeland be-oogde steeds Gaîro, de hoofdstad van Egypté met Kaapstad, de hoofdstad van de Kaapkolonie in verbinding te stellen door een r usachligen spoorwég die Afrika van Noord naar Zuid zou dweerschen. Men kan zich inbeelden weiken invloed dit op den handel en nijverheid voor Engeland zou hebben en welke voordeelen dit zou afwerpen. Engeland kon* dit tôt nog toe niet bewerksteliigen omdat Duitsch Oost-Afrika tusschen Egypte en de Zuide-lijke Afrikaansche bezettingen van Engeland lag. Melden we nog dat de |hoofdstad van Duitsch Oost-Afrika, Tabora is, dat door de Belgische koionialé troepen werd inge- ! nomen. Dientengevolge hebben de Belgen ij toch ook wel hun woordje meê te praten j nopens de to komst van die kolonie, die ! èn door haar ligging èn door haar voort- 1 brengselen uitnemende voorspoedig en I rijk is. 9. Teruggaaaf van het inkas der Belgische nationale en andere banken door Duitschland L gerobberd ; van de oorlogss'chatttng in goud Rusland door 't verdrag vau Brest Litowsk op- • legd ; idem door 't verdrag van Boekarest Roemenie opgelegd. Wat dor inkas van de Belgische nationale en andere banken moet verstaan worden? Ongetwijfeld is hier spraak van de 3orlc%sschattingen (ongeveer 4 milliard) die ie provinreies moesten afleggen en door de banken werden vecschoven. De teruggaaf van de russische oorlog— schatting bedraagt 6 milliard in goud, van de roemeensche 35o millioen frank. -10. De wapenstilstand is gèdurende dert'g dagen van kracht. Dit wil zeggen dat de jdefinitieve vredes-voorwaarden in de naast© maand moeten besproken, afgehandeld en door Duitschland oanvaard worden. Moest Duitschland na maand slecht humeur toonen 1— wat niet moet ingezien worden, — dan zou de optocht naar Berlijn volgen en vooi uitschland de volledige verplettering. De telegrammen die ons nu uit Parijs toeko-men geven eenige nadere bijzonderheden op nopens de vredesvoorwaarden. Van af de Hollandsche tôt aan deZwitsersche grenskomteen neutraal grondgebied van 10 klm. diepte. In de eerste veertien dagen moeten aile on-derzaeërs en mijnleggers afgeleverd worden met hunne volledige bemanning. Onmiddeliik moeten 6 zware kruisers, 10 slagschepen, 8 lichte kruisers en 80 destroyers ontwapend worden. Aile andere oorlogsschepen moeten ontwapend blijven liggen in Duitsche havens. De mijnen moeten opgevischt worden. Aile Russische oorlogschepen en aile neutra-le koo'jvaardijschepen door de Duitschers ge-kaapt, moeten afgeleverd worden. De wapenstilstand duurt 36 dagen. Zie ook de notas onder ons artikel in 't blad van vandaag : « De voorwaarden van den Wapenstilstand ». (1) De telegram Havas ons heden toegeko-m«n spreekt van 30 klm. en van 10 klm. neutraal grondgebied. De tekst van den telegram is niet heel klaar. (2) Dezelfde telegram spreekt nu van 28.000 mitraljeuzen, van 1.700 vliegmachienen en van 8.000 auto-camions. In 't Oosten gaan de Duitsche troepen liggen op hun grenzen van 1 Juni 1914. In ^VLomomsirrt* We hopen in 't kort een langer artikel te wij-den aan onzen goeden en diepbelreurden mede-werker.Zijn werk in « De Belgische Standaard », « De Vivisektie van den Jas » werd van al onze lezers zhb gegêerd. Hulponderluitenant LEO DE NAYER, geboren te Temsche, voor den oorlog, stu-dent in de rechtén te Leuven, is gesneuveld bij Maagdeveld (Thorout), den i5 October 1918, getroffen door een vijandelijken kogel. Zijn heldendood is de bekroning geweest vaa zijn christelijk edelmoedig leven en streven. Op de eerste bladzijde van zijn oorlogsdagboekje'had hij geschre-ven : « aan moeder die me zei : jongen doe uw plicht», en daaronder zijn kenspreuk : per aspera ad astra (door moeilijkheden heen hooger). De Vlaamsche lezers kennen hem door zijne verdienstelijke en belang-wekkende bijdragen over « de vivisektie van den jas » verschenen in <r De(n) Belgische^) Standaard » en in « Ons Vader-land». Maar alwie met hem heeft omge-gegaan weet dat hij in aile opzichten be-hoorde tôt het puikste van Vlaanderens jeugd. Twee dagen vôor zijn sterven is hij nog ter H. Tafel genaderd. Te weten dat hij daarboven het eeuwige AUerheiligen viert troost ons in de groote droefheid om het hee ngaan van deze veelbelovende jeugd. 4<te Jaai _ W 845 «ne- Dond rda: 14 Novemher 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes