De Belgische standaard

861 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ww76t0j583/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

gJJllUJiJOS'gMlMMa Ie Jaar - N° 156 f U'I'gl'Wf-'LHl.m.. J'I.WHJl. I .J..UL. .I1.1 IUUL.1 .~JSSi Vijf centiemen het nummer Zaterdag 18 September 1911 De Belgische Standaard Door TaaJ an Volk ID^CSKBILjJIJD Foor God en Ha&rd m Lanà Abonnementaprija voor 50 nommera (2 «»*uden) bij vooroitbetaling : Voor de soldaten : 2,60 tr. ! Y sor de niot-soldaten — In 't l*vd 3.50 tr,; balte n 't Und : 5.00 te. Indien meer exemplaren van elk nummer worden gevr*agd, wordt de abonnements- ; nrijs minder. « Besttrarder : ILDEFUMS PEuaitiKS. V*Mf opstellers : M. E. BELFAIRE, L. OUTREES, V. VAN QRAMBEREN, B. VAN DER SCHELDEN, Juul FILLIAER voor »ue mcucuccjiii^«ïs zikh «vcuucu tus. i Vili* MA COQDiLLE, Zeedijk DEPANNE. A&nkondigingen : «J.»J fr. de regel. — Reklamen : 040 fr. de reg Vluchtelingen s % mlasscfcingec. van a regels, 040 k„ Het Pacifism Spijts al zijn goeue bedoeîing en zijn onverpoosde werk^aamheid heeft jam-meriijker dan ooit, in de zoogezeide eeuw van het licht, schipbreuk geleden, en 't beteuterd prachtpaleis staat daar nu in den Haag,als bedeesd en verlegen. Waarom? Vindt ge 't niet dat Paci-fistenzoowel als Internationalisten lijden aan 'nontsteking die'k we\ àtUtopitewou heeten. In hun naïeveteit willen ze maar niet aannemen dat de Jean-Jacques Rousseau-theorie valsch is en ze ver-geten, spijts alledaagsche ondervinding, dat de mensch een ziel is te paard op een dier. Verwaarloozemd de eenige vrede-leer die sinds eeuwen de doorslaandste uit-werksels in de wereld bewrocht, willen ze hardnekkig den vrede opdringen, de voile eensgezinde orde in dien warboel van verschillende rassen, stammen en volkeren zoo verschillend in zeden en neigingen, in opvatting en betrachting. Een volk alleen is op zichzelf reeds een warboel : de eenen denken zus,de anderen zoô, de eenen willen dit, de anderen dàt endaaruit spruit eene eeuwige tegen-strijdigheid en een eeuwige strijd tus-schen de leden van een zelide natie. En dan zouden de pacifisten die her-senschim durven koesteren ! Is 't geen wonderbaar verschijnsel. Zij zelf zijn van verschillende opinie, en van verschillende landen.... en niets is klaarblijkelijker komen bewijzen dan het Haagsche Congres zelf, dat de vrede-heeren, door hun Duitsche Confraters om een tuin werden geleid. Nog meer ! Teenemaal doortrokken van 't Vredezap, konden ze nog het vredelievend gedacht niet opdoen, tôt hun hooge godenvergadering toe te la-ten, Hem, die meer dan gelijk wie onder hen, geplaatst is om op een troon in het vredepaleis te zetelen, daar hij boven en buiten aile nationaliteit staat met 'n on-verbiddelijke onzijdigheid. Van hem, den Paus en van de Kerk, is van af Christus, den Vrede-God, dit zoet gedacht van < Pax » uitgegaan — 't stond reeds gebeiteld in de Catacomben en thans staat het nog gebeiteld ovsral — en ze hebben den vrede door hun Pacifisme en hun Internationale, op de wereld ge-bracht....Thans worden ze miskend,verzuimd.... maar eene zaak staat toch rotsevast : altijd hebben ze hardnekkig bevochten watde mensphen leidt tôt haat en strijd. Noch Marxism, noch Manchesterianism hebben ze ooit aangekleefd. Nooit hebben ze ten strijde getrokken met de be-talers tegen de betaalden, noch met de geloonden tegen de belooners, maar ze hklden steeds onverschrokken weder-zijdsche plichten en rechten voor. Ze hielden 19 eeuwen lang staan, dat's menschen driften moeten geteugeld en getoomd worden, als anderen predikten dat de tien geboden, de werken van barmhartigheid en de acht zaligheden moesten wijken voor eigen voldoening en voor het recht van den sterkste. Ze waren de steun van de kleinen en on-machtigen, en spijts aile gegret, van liederlijke feestvierders, potters en ver-drukkers,bevestigden zij dat hoovaardij, geldjacht en genotzucht ter verdoemenis leiden, dat de wereld een vergankelijk tranendal is, waar de goeden, zuiveren, nederigen, onderdanigen 't meest ver-diensten vergarendoor liiden en strijden, j en het leven 'n overgangsbrug tusschen j twee eeuwighéden. En tôt de regeerders spraken ze on-vervaard. Gij zijt de beschermers van j uw volk en niet de tijrannen vol grillen j en luimen ; 'n wandaad is het uw volk te ; gebruiken tôt voetschabel om u hooger j op den troon te vêrheffen, en de kroon I van een koningshoofd of de vrede- ? lauweren van 't hoofd van een volk te j rukken. ; Dit is de leer die beschaving bracht... < en vrede. Noch Paus noch Kerk echter * hebben ooit die droomerij gevoed, aile < ! strijd en aile o" ' >g te kunnen beletten. j Ze kennen û^:om sinds te lang de : 1 psyché der menschen en volkeren en ze î weten daarbij dat de oorlog is : een ! | wapen in de handen van God. P. Bertrand van der Schelde. DOOR~BELGIE. HET LEVE) TE BRUSSEL. I Eenspeciaal afgevaardigde van Le Petit Parisien maakte eene reis door Belgie. Uit zijn toegezonde» indrukken knippen wij het volgende. Op de grens wordt door de duitsche wachten ieder vrouw de vraag gesteld of zij wel man of vrouw is.Dit komt omdat zooveel mannen, sploenen en smokkelaars in den laatsten tijd de grens overstaken, in vrouwen verkleed. In Brussel doet het den correspondent aan dat hij in een duitsche stad wandelt. Zijn hôtel verlatend botst hij op een duitsctien polHieagent. Op de hoeken der straten staan boekenverkoopkraamtjes waar niets anders dan duitsche lectuur is te vinden. Overal blekken op enorme plakkaten de duitsche arabtelijke berichten. Alleen de duitsche soldaten lezen deze berichten. tHet brusselsch volk gaat onverschillig voorbij. Allé herbergen, spijszalen en hôtels zijn open. Hier en daar hebbôn vaderlanders het rechte aindje gevonden om met den duitsch te spotten. De balcon van de brouwerij De la Poste is overvlagd met de belgische driekleur waarin gestikt staat : Aan Koning Albert. Bij de Hallen vanElsene zag de correspondent een uitsteekbord met de melding : Brouwerij deYser. Er wordt geen duitsch hier meer gevraagd. Het Munich bier is .door den Brusselaar ver-vangen door bier van Koning Albert, nationa-len brouw. De pasteibakkers bakken geen Boules de Berlin meer,maar wel Yzerbolletjes. j En de duitsche officieren nemen veel Yzerbol-letjes, zoowel in den figuurlijken als ia den werkelijken zin. Overal werd het Duitsche uur de bevolking | opgedrongen, maar de bewoners houden ; evenmin aan duitsche uur als aan duitsche complimenten. Boven de uurwerken, in de herbergen, hangt er een berichtje dat de verbruikers verwittigt dat het uurwerk een uur vôor loopt. Kunnen de Duitschers het uur doen veranderen, ze kunnen toch de menschen niet beletten te aeggen dat duitsche uur niet moet gevolgd worden. Op den tram gaat het er dikwyis heel pie-zierig tse voor de Belgen. Stapt er'a duitsche jonker op, seflens stappen aile Belgen ai, of veranderen van plaats. Een duitsche officier vroeg een tramzitter zjjn cigaretje te mogen aan zijn cigaar aanbranden. De Brusselaar Igaf zijn cigaar, de duitsche officier stak aan, groette op militaire wijze en gaf den cigaar ! I terug. De Brusselaar gooide zijn pas begon- ! nen cigaar de straat in en de duitsche jonker werd bleek als een linnen onder de belee-diging.Twee, drie schouwburgen spelen sarrende revues. De Duitschers geven vertooningen in den Muntschouwburg. Ze kondigden op ] zekeren dag een extra-vertooningaan,metde , deelneming van beroemde duitsche kunste- ■ naars. Het verhuringsbureel werd bestormd. \ Geen plaatsje bleef onbesproken en 's avonds j | was er geen levende ziel. Al de plaatsen had- jj î den opgekocht geweest door één enkelen « l Brusselaar! Ze hebben nooit meer extra- | vertooningen aangekondigd. Opdemarkten gaat het gewoon leventje ?• zijn gang. Er is overvloed van groenten en | andere waren. De prijzen zijn genaakbaar. | Telegrammen tusschen den Tsar en Koning Albert | Jongstleden werden tusschen den Tsar en | Koning Albert volgende telegrammen ge- | j wisseld : î « Mij aan 't hoofd stellend van 'i Bussisch | | « leger, houd ik or aan uws Majesteit mynt | < vriendelykste wenschen over te brengen die | « ik voor u en voor uw heldhaftig leger | * koester ». Nikolaas. « 1k bid u myne ontroerende bedanking te | « aanvaarden voor de uitgedruJcte wenschen : « opsichtens Beigië en zyn leger in dezen tyd jj « van horde en lange beproeving. » Albert. DE OORLOG Lsb&tste Berichten FRANSCH FRONT \ Parys, 16 September. 15 Uur. '■ Gevechten ruet grenaden op de mljoings- | hoofden in den sector van Neuville. Een bom- j bardement van de vcorste'ien van Atrecht 1 lieeft een krachtdadig antwoord verwekt van onze artillerie op de vflandeljjke batterijen en loopgrachten. Gsvecht met mîjnen in de streek van Frise (Somme) . Kanongeschut gedurende gansch den nacht rond Roye en Lassigny, waar onze obusten brand gestoken hebben, in de streek van Berry au Bac, in r Champagne, nabij Saint Hilaire en Auberif e l in noordeiyk Woevre, en in de Vogeezen in » den Ban le Sept. RUSSISCH FRONT Hardnekklge gevechten in 't noorden j en 't center. Het Russisch. oflenciet be- ; reikt de Strypa in 't zuiden. Pstrograd, 15 Sept. 22 u. Het oprukken en aanvallen van den vyacd tenNoord-Westen en ten Zuid-Westen van Dvinsk is overal afgeslagen geweest. Hij werd uit de streek meer 't W esten in gedre-ven. Plaatselijke aanvallen in de streek rond , SliideUy waar wij op verscheidene plaatsen het offensief hebben genomen. Onze voorpo-sten werden over de Elnia (6f Mosthy) ge-dreven. Tôt aan de Pinksmoeraisen gaat de strijd voort met wederzijdschen bijval. Zuide-lijk de moerassen deden we vooruitgang en ] Westeiijk werd het duitsche leger » turuggeslagen. Wij pleegden een gelukkigen handslag bi] Korabiltchka ten Noord-Oosten van Dombo waar wij eene stelling verover-den waarbij 85 officieren, 2593 soldaten-7 mitraljeueen in onze handen vielen. Doch door een tegenaanval moesten wij de stelling opgevcn. Zuideriront. Ten Noord-Westen Tarno-poi vielen g efficieren en 647 soldaten in onze handen. De strijd woedt hardnekkig. Dorpen worden veroverd en verloren. De vijand werd teruggeslagen tôt op de Strypa. OnB offensief deed het belangrijke dorp Bemave in onze handen vallen. De vijandelijke troepen trokken de Strypa over, onder zware verlie-zen.In den avond rukten onze légers zelf de Strypa door en mieken I500 krijgsgevangen. EEN DUITSCH VLIEGTUI6 MEERGEHAALD TE STEENVOORDE ! Ons wordt bericM : Verleden Dinsdag werd een duitsch vlieg-tuig dat de Unies boven Yper overvlogen had door een Engelschen vlieger achtervolgd. Nabij Steenvoorde had eea luchtduel plaats waarbij het duitsch vliegtuig in zijn motor geraakt werd, wijl een der inzittende vliegers door een mitraljeuze kogel werd doodgescho-ten. Het vliegtuig werd verplicht neer te dalen. Soldaten snelden toe, maar op dertig me-tei s werkte de nog levende duitsche vlieger zijn mitraljeuze af. Een soldaat werd dood-geschoten. Direkt klonk een tegensalvo dat het vliegtuig verbrijzelde en den duitschen vlieger doodde. «IMMMHMHA DUITSCHE INZICHTEN TEGEN ITALIE. Een mogelijk Offensief Een opzienbarend nieuws kwam gisteren toe : De Oostenrijksche- Zwitsersche grens werd door Oostenrijk gesloten verklaard en strategisch bezet. Aile verkeer wordt voor 10 dagen verboden. Oostenrijk wettigt dezen maatregel door krijgsbeweegredenen. Watmoet uit deze tijding besloten worden ? Vast en zeker dat er toebereidselen ge-maakt worden om een handslag te plegen tegen Italie. Het Itaiaansche leger alhoewel traag maar staag vooruitgaande is er nochtans, gezien de ontzaglijke versterkingen door de Oosten-rijkers opgeworpen, niet toe gekomen het weerstandbieden van het Oostenrijksch leger te breken. en seaei u eenige uagen iuuclcu we wwiaau dat de Oosrâorijkeïs zeif het begin genomen hebben met een gedeeltelijk offeosief. Dit vastgesteld zijnde, is het meer dan waar- ' schijnlijk dat uit het Duitsche front in Rus-laad een groot getal troepen gelicht werden, die, achterwaarts, een nieuw leger kwa-men vormen. Dit blijkt uit de verslapping van het Duitsch offensief op 't Oostelijk front. Gissin-gen werden gemaakt op welk nieuw front die vrijgekomen troepen zouden werken. Men dacht eerst uitsluitend op Servie,maar î daar het niet onmogelijk is dat een voldoende getal Oostenrijkers tôt een gebeurlijk offensief op dit front saamgetrokken zijn, dringt het besluit zich als van zelfs op dat tegelij-kertijd met een oprukkeu tegen Servie, 00k een ofiensief tegen Itaiie kaa ingezien worden. Dit offensief zou dan bijna uitsluitend geroerd worden door Duitsche troepen. Eo alhoewel Duitschland nog altijd den oorlog aan Italie niet heeft verklaard moet dit ons niet te zonderliag voorkomen, daar we vau den esrsten dag van den oorlog de eer-lijkheid van Duitschland bij den tast hebben kunnen meteu. Die gebeurlijk offensief zou ten doel hebben den Italiaanschen rechter-vleugel af te zonderen en zoo mogelijk, een inval in de Lombarditiche vlakten te betrach-ten,Dit is 00k een Duiisch plan. Tôt hoeverre we den ernst en het welgelukken v?n dit plan mogen aannemen is niet te verkiaren. Het wordt alleenlijk zeker dat het desgeval-lend offensief van geweldige kracht idal zijn, maar eveneens staat het vast dat van nu af het Italiaansch bevel deze mogelijkheid heeft ingezien en dat het meer dan waarschijnlijk is, zooniet zeker, dat het nieuw Duitsch-Oos tenrijksch offensief tôt een mislukken is gc-doemd.IN DE VEREENIGDE STATEN Gespannen toestand. Laatste duitsche verweerkracht. De Amerikaansche lankmoedigheid wordt op een dure proet gesteld. Wanneer de ont-hulhngen over de hand> i wij ze van Bernstorff in de pers verschenen, ging er maar een stem in de beschaafde wereld op om Duitschland ï in de daden van zijn gezant te schandvîek- f ken, en 'tmocht terecht gemeend worden dat ; de Vereenigde-Staten ditmaal beslissend op- ' treden zouden. Waarom het zào niet ia ge- ' beurd, kunnen we best begrijpen als we | weten dat het hier onmiddelijk Duitschland jj geldt en dat Duitschland's invloed nog over- \ wegend werkt in het yankeeland. Het schan- ! daal doofde uit als een strooien vuurtje. Nu j gebeurde een zelfde daad van Oostenrijk door | zijn gezant Dumba. En daar Oostenrijk bij- ; lange niet op een zulkdanigen invloed als jj Duitschland kan bogen, miek Wilson er kort jj spel mee. Dumba moest terug geroepen wor- ; den. Hij had den Amerikaanschen bandel | willen lam leggen, de Amerikaansche nijver- jj heid willen dwarsboomcn, hier wis dus een \ rechtstreeksehe tegenwerking in de Ameri- ' kaansehe belangen en Dumba moest weg. J Het feit zou misschien reeds zijn beslissing en -uitvoerlng gekregen hebben, indien^de duitsche gezant er niet tusschengesprongen ware. Nu zijn bondgenoot in zulken neteligen toestand is geraakt, komt hij op met bedrei-gingen. Een bewijs dat hij zich machtig weet. En dit besef is zijn laatste verweerkracht. Nu moeten we de zaken onder een volgend oogpunt bescho*wen : Aiuerika werd ge-dwarsboomd in zi)n nijverheid, in zijn han-del, in zijne vitale natie-belangen door Oostenrijk. Want ieitelijk handeide Dumba op last vau zijue regeering. Hij besteedde aan dat werk millioenen franken. Amerika, verontwaardigd, seint teWeenen dat Dumba moet teruggeroepen worden. De heele pers ondersteunt deze daad en heeft geen lof genoeg te over om de handelwijze van Wilson goed te keuren. Bernstorff, en door Bernstorff Duitschland, bedreigt de Vereenigde Staten. Dumba zal blijven of Duitschland treedt handelend op. Zal het mogen gezt gd worden, later dat het Amerikaansche volk zich heeft latea muii-banden door Duitschland ? Dit wordt de beteekenis van het hangend konflikt. iirief uit Bngeland. (Van onzen gewcnen briefwisselaar) 10/9/15. De verliezen der Duitschers in duik-booten zijn verschrikkelijk, zegt Mi nister Balfour zelf ! Hierachter volgt nu een tweede en nieuv j officieel bewijs dat mijn inlichtingen aan-j gaande het verschrikkelijk verlies der Duit j schers in onderzeeérs echt waren. j Niet aitijd, — verre van daar, — hoe om-| zichtig ik 00k sprak, heeft de censor mij toe : gelatea zelfs algemeenheden ta vermelder aangaande die verbàzende, en voor ons ver-heugende verliezen. Doch de Opstelraad vat het blad weet er meer van te vertellen dar het blad zelve toegelaten was te zeggen. Dit tweede officieel bewijs,dezea keer dooi den Engelschen Minister van Zeewezen zelf j Mr Baifour, onder vorm van brief aan eer uitheemsch blad, zal niet te min welkom we-zen. Geeft het cas het genoegen te kunner tooaen dat onze inlichtingen niet uii de lucht gegrepen waren, en op vasten gronc berustten.het geeft ons allen tevens de ver ze-kering, dat die monsterachtige wijze vac oorlogvoeren, door de Duitschers ingebrachi ea volgehouden, al heeft ze voor eei^vig den banvloek der beschaafde woreld, over a! wal Duitsch is of heet.gehaald, ©ok voistrekt haai doel heeft gemist ! De tonmaat van de Engel-sche handelsscheepvaart is nu grooter dan ze was bij het begin van den ooriog, ondanks de zeeschuimerij 1 En het getal Duitsche on-dcrzeeërs, gepakt of gezonkeo door de Engelschen is byna zoo groot als het getaî gezon-ken Engelsche handelsschepen 1 En dat heeft wat te beteekenen ! Hier volgt nu de beruchte brief van den Minister van Zeewezen, heden verschenen : « Veel is er geschreven over Duitschlande oorlogswijzen en doeleinden te lande ; niet zooveel is er gezegd geweest over haar 001 ■ logsgebruiken en doeleinden terzee. Nog-thans de twee zijn nauw verbonden ; en het eene kan niet begrepen worden zonder h#i andere. Het was in 19oo dat Duitschland opeulijk beslisie en besloot eene vloot te bouwen, ge-richt tegen Engeland. En van het standpunt beschouwd van hare eigene ambitien, er viel daar niets op aan te merken. Dtitschland doelde op wereldheerschappij ; en tegen wereld dominatle is de Britsche vloot, van den tijd van Koningin Elizabeth tôt den dag van vandaag, het zekerste en meest doeltrefîende beschermiddel gebleken. De Duitschers hebben aile redens om het te begrijpen ; want, zonder de Engelsche vloot, ware Frederik De Groote bezweken onder de slagen zijner vijanden ; en, zonder de Engelsche vloot, Pruisen zou moeiiijk de tyranie van Napoléon kunnen ontvluchten hebben. Om het even wat ge denken moogt nopens de vrijheid van de zeeôn, in al haar verscheidene uitingen, de vrijheid te lande is in geen minder mate te danken aan Britische schepen en Britische zeelieden. Er is, nogthans, tijd noodig, en 00k geld, om eene vloot te bouwen. En de Duitsche Staatslieden waren te bedreven en te wijsge-leerd om niet te weten dat ze zoo maar niet al in eens, eene vloot konden in 't leven roepen, bekwaam, op gelijken voet.de macht der zee te betwisten met eene Mogendheid, die zij wel tfisten dwars in den weg te staan van al hun aanvalplannen als een verschrikkelijk zware hinderpaal. Maar, zij twijlelden geen stond over het onmiddelijk voordeel, dat zij gingen trekken uit nun nieuwe beslissing. Zij rekenden er op, dat een machtige vloot, al had ze niet de getalsterkte van de Engelsche, toch de Britten niet te min machteloos zou maken, daar ze meenden dat de Britische Regeering het niet zou aangedurfd hebben eenen slag te wagen, die, in de varonderstel-ling zelf van victorie, toch haar vloot zouden slotte minder sterk gelaten hebben dau deze van een andere, derde Mogendheid. Dit is het doel en de gedragslijn der Duitschers, kiaar genoeg, alhoewel omzichtig, uitgelegd in het voorstel van het Duitsch zeewezen ! Nutteloos hier bij te voegen dat het beruchte « Duitsch Zeeverbond » veel groote-re plannen en ambitién koesterde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes