De Belgische standaard

950 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7gj1k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

I 3DB Jaar Nrt37l7Q 5 Diniclag 23 Ocïober 191 mmmvm - * r**r XoMatvxt i!, m&itttf k, x.zj aoiupti '-5" I musât» t.JS met #OM*t«n in 'i 1 *»d ? 3 mate îr. x.71 a mwvœ î-5« M5 Mmitor 't l&ni : x mwrnd fr. 9.50 a muauden JoBo saseeS»» ¥4® DE BELGISCHE STANDAARD 1 p OPSTSÏi' y #is r BSQSBE VïîtK | « Va Coçailla ZSHSIJK t-.- DBPAKKS ^ | Klein» »*.nlro®* f ;; 4Agtnf!«nt H o,S6i.d* r»f*l i |_J ajrrrr~*** is asCLAMBH volgtn» ovtrsett-komst.R" v: _ ■vgr v?- v.' v.' 13 -pY-gf-Tr-îTXr^ AVATHry—— feA J/«fe Jrfe» : M. E. Belpaîre, L, Du,k«„, P. B«lr.«d Van de, Sch.ld.1, Dr V.» de Perre, Dr. 1. Van d, WoBtTMrd.iJ F.l|j»rt. »' L. D« Wulf, J. Simo»., 0. W.Ue*, Adr. H. B,efa, Mario. Thas» Duitschland's laatste hoop vernistigd £«pp84tâs-niien D.venrrà!mnj* ' en Engeland misiukt. Vier" Zeppelins nee geschoten. Ddtschland, versiagen op land ea op zee, heeft zija overmacht nog willen toouen in de lucht. 't Heeft drie escaders Zeppelins boven Fraakrijk en Engeland gestuurd om daar de vrees en de verwoesting te zaaien. 't Heeft nog nooit een scbrikkelijker klopping opgeloopen. De ritten zijn totaal misiukt. In Frankrijk aileen werden vier Zeppeling neergehaald. Een vijfde kon na land<ng weder opstijgen. De rit boven Frankrijk (Qfficieel.) — In den nacht van Zaterdag hebb ;n een zeker getal Zeppelins het fransch grondgebied overvlogen. Geen schade. Op afwe rvuur onthaald en door onze vliegers achtervolgd Werd het luchtescader uiteenge-drevcn. Verschillende zeppelins werden neer-gescfaoten.De eerste werd neergehaald 11 St.Clement (10 àim. Z 0. Luneville ). Een tweededoor een vlieger aangevalleu moest neerdalen te Bourbonue Bains. De manschap werd krijgs-gevaïigen genomen, De zeppelin is oege-scha iden. Twee andere zeppelins werden in 't binnenland rernietigd » Nog wordt gemeîd dat de Zeppelin te Bourbonne Bains neergedaald yan eennieuw maakseljis. Hij was Lemaad door 19 mannen. De vijfde Zeppelin L 5o daalde neer te Damartin. De manschap wierp al de bal'ast ait ea i4«fiânnen bleven heneden. De Zeppelin 3leeg dan weer op ?ooraleer de wacht hem ton bereiken. De rit boven Engeland T^ee eskaders Zeppelins zijn dezeifde nacht boven Engeland ge f logea. Een richte zich naar Loadea, een andere naar het graaf-schap Kent. Ze waren ten getalle ran acht. Zoowat oireral werden bommen fçeworpen, Het eerste bericht meldt reeda 80 slachtoffers. Eta bom riel middea de straat op het oogenbiik dat de schouwburgea slotea te Londen. Twintig personen werdea gedood en eea Tijftigtal gekwetst. / OostepWîncljes 'k Heb weer mijn tijd T«rdroomd, en droomend %gen hooren naar 't ruischea vaa 't geboomt waardoor de winden kooren ! 'k Heb weer in de eeniaamheid jepre ?eld Trome wenschen, <in aan den wind gezeid wat 'fe zwijgsn moet t6or menschen, Hij kvsrarn tach uit bel oord waarheea mijn droomea dwalen !... 4eeït hij geeiï eakel woord ~ ' yoor 's baiilnp 3tille kwalen ? H-eft hij met meegebracht îf-a groet vaa droeve broeders ? Vtfvoert hij niet een klacht, eea " kraisken " oaser mueders ?... Bdhasl de wind was doof ; ,iij dacht alieen aan spelen jn hoe hij 't ruischend loof op 't allerteerst zou streelen - A, T. V. VAM EN VOOR ONZE SOLDATES De muiterij der Duitsoh® vloot i Het is thaas zeker bewezen dat de be- * manning der Duitsche vloot die te Wilîems-| haven geankerd ligt, aaa 't muiten is ge-I slagenea dat deze mniterij bloedig was. IEen duitsch marine-ofiicier, die onlang-s deserteerde en in Zwitserlacd aanlandde, ▼ertelt desbetreffende 't rolgende : « Sinds erïkele dagen was het merkbaar dat de vlootbemanning morde en ongewil-lig werd. Op betel van dea Keizer moeat een wapecschouwing plaats grijpen ten einde het zedelijk peil ran de manachap op te helpen. Acht duizead manschappen werden op het oefenicgsplein rergaderd om in oog-schouw genomen te worden door den Opper-admiraal. Op een gege?en oogenbiik vroeg de ad-miraal een driedabbel " Hoezee " te roepen Toor den Keizer. De acht duizend matro-zen blevea stom. Eea officier wierp zich op eea jocg matroos die uitdagend lachte en sloeg hem met den sabel in 't gezicht. 't Was het teeken 1 De acht duizend maa stormdea op de officiereri als huileade Ieeuwen. Na de aftakeling gingen ïe betoo-gen Toor 't admiraalschap en gingen een gedeelte der Zeppelins-haogaars stuk slaan. Vandaar naar de kazerne. Intusschen hadden twee forten op de maiters geschoten, de yerbittering steeg ten toppunt. Men toog ten aaaral der forten. Ze Teroverden het arsenaal fort. Daarop werd nn het ruur der andere forten saam-getrokken De rest der vloot, die trouw ge-bleren was, beschûot insgelijks het fort. Er had een bloedige slachting plasts, meer dan de helft der muitersN werd gedood.» Nog een beetje aanhouden en nog een beetje doorrechten op 't Westdijk front en Heel 't doilsch militair kraam yalt van selfs induigen. Onze piotjes Sedart eea dag of vijf ben ik ran adres veranderd, 'k bea orergeloopea nair ... 't looperalerea is er uitgs^a&a eindeiijk, 't bo-hemersleven is uit. Nu zullea we voor den laatsten duur vaa deu oorlog nog den klui-zenaar moeten uithaugen in de woesfe steppeu ?an Diksmuide.Want meeris't 00k niet. Met eea hoopke in een bouten barak, wel opgetimmerd met oude hoetengeraam-ten, leren we middea is wei ea water juist of 't warea de noodigste elementen cm 't levea recht te houdea. Wat wiit ge. We zittea vast als de rots» en dat is maar een onaangeaams zaak. In 'tregimapt is^er te veel rerandering, maar bij de stulken is 't juist het tegenoverge-sielde, geheeie dagea rastgeplakt ea nooit * jeea lerende zieî te sien ; niets dan ijzerea I1 bolhoedjes die ge rondziet loopen als ver-dwaald.IWatwilt ge, eenmengch is nooit terre-den, héi I : Een engelsdhe bisschop over koning Albert* !' Eea Anglikaanche bisschop, de E H. Herbert Bury, werd tijdens een bezoek ; weike hij op het froat bracht, door koning I Albert oatvacgea. In het bekendBritischtijdachrift"XlXih ï century aud after " geeft hij volgeader-wijze zijne indrakken weder; '• 's Naraiddags had ik eea uurtje onder. houd met Koning Albert. Nooit heb ik met sulk ongeduld naar een rerheor getracht. De Koning verschijnt. Met dien stillen, ern-stigen en miKzamen persooa sprekend,dach( ik in mijn zeWea : " Ziedaair nu de maa dis Europe ea wellicht aog meer dan Europs gered heeft. Nooit heb ik min gemaaktheid en aanstellerigheid bij esa maa daa bij e» Koning Albert opgemerkt. Alhoewel ik nie) s- herhalea mag wat daar gezegd werd, sprak e- de vorst in voile vrijheid... Alleenlijk stip ik deze volgende verklaring1* aan : "De ?s Bondgenootea zijn zinoens Bslgië voikomea e, te herstelien .• de gesebiedenis ial het uit-wijzea dat Belgie ten voile zal verdiead ir hebben wat voor dit land zal gedaaa wor-il- dea, " - at ■ Spijts 's Konings eenvoud verwekte dit sn onderhoud dieperen indruk daa de gewieh, >p i tigste welke ik ia mija leven had. Ea ter | wijl hij aprak, dacht ik aaa de heldaftigf >P | figuur, welke de •'Punch" heeft gepopula-g-|riïeerdia hare prachtige teekenieg " Gij :a jj hebt mijne ziel niet bedwongen. " Koning f Albert, ik gevoel het, heeft eea grootmoe-d-1 dige ziel, en hij zal erin slagen het land 2a S zijn ziel terug te schenken, " Oorlogs tijdingen !j FRANSCH FRONT 11 21 Oct. i5 uur. — Op het Aisue front • ] groote artillerie-bedrijvigheid. Wij deden ' eea munitie dépôt springea. la de atreek 5 van Laffaux patreelje-geTechten. Vijandelij- I ke haudslagen W. Moat-G >rnilia misluk- • . ten. Wij namea krijgagevangenen. II Macedonisch Front ■j r Artillerie strijd N. ea N, W. Monastir en r ja de streek van Doiran. 1 De ûebeurtenissen in Rusland I t De gebeurtenissea in Rjaslani i^emea een Yoaizien verloop. i De Russe n zijn bezig de militaire haven van Reval te ontruimen. De Russische re-( geerieg heeft Petrograd verlaten en is caar t Moscou vertrokken. De Duitschers zullea deDkelijk eea aaa-t val tegea Helsinfors ia Finlaad oaderne-men.> J Een Amerikaansch transportschip , gezonken f Uit Washington wordt gemeld dat bel 4 transportschip Antilles op 17 Oktober ge-a zonken werd, door een onderzeeër. t 67 personen zijn omgekomen. • r ; i&m&kmtm Uup j ■ PARIJS meldt: Artillerie-bedrijvigheic op de Aiane ea om Gerav. . I De Duitschers poogden een krachtigei ; aanval om Bezonvaux (rechter Maasoever) _ i Ze werden afgeslagen. Duilsche vliegera wierpen 60 bommen ii f de streek vaa Duinkerke. I LONDEN meldt : Ritten werdea gepleegc \ ia de vijandelijke linies naar Groizilles ei | Z 0, het Polygonebosch. Eenige krijgsge ' | vangenen. I1 Groote artillerie-atrij d om Yper. MESOPOTAMIE: Oaze trsepen hebben eei II offenaief ingezet naar Kezil-Kovel. Door om - f singelendebeweging hebben ze de Turkei verjaagd over Diala tôt op de omliggendt . heuvels vanDjemelHarrin Krijgsgevangetiei t werden genomen en voorraadswageas bui . gemaakt. Uit het Oorlogsleven 1 Ge hebt gedaan met uw laarsen t j poetsen t Dat was het eerste woord dat d< t jooge vrijwilliger, (lie nog eea vernisji c droeg van het garnizoenlevea ia het kamp > te hooren kreeg de eerste dagen van aijr 5 verblijf aan het front. 1 Afgeschaft de regeling vaa tijd en ledig- - heid aïs in de drillicgskampen, afeeschafi 1 het blinken van kaoopen ea het kuiseben ■ der schoene», afgeschaft het peetsen dei laarzen 1 t Adieu de verzettelijkhedea van het gar . nizoenlsven 1 Het is gedaaa 's avonds,inaai - fransch gebruik uw bistouille te gaan slor e pen, 's nachts te slapen in eea soldatea - beddeken, bij dage ofctslagen te zijn va! j werk ia regen en siijk of wachtdienst di f kwelt als het geweld van obussen op voor - post. Het kwA lerentje gaat aanvangei 1 maa ! • ? | Hij moet tripoli bij de Kapper komen | Tripoli aaakomea of tripoli vertrekkea i 6 eene zegwijze die oud is vaa de garaizoei '' , diensttijd. I Tripoli was de stof gebruikt om de kope ; ren kaoopea van de blauwe soldatea veste; j en frakken te doen blinken. t j Hoe hier uit de beteekenia vaa " au pai 1 de Gymnastique komen of vertrekken " i '■ die gehecht wordt " aaa tripoli komea ei - î vertrekkea " ontsiond, is met op te klarea la zake foikioor ea taaleigenaardifhedei { moeten wij veel zoader Sirenge kritiek aan f vaarden. Door de klankrijke koppeling vai i woorden ontstaaa uitdrukkingen van alge ! meca gebruik die ter feite coch kc^ nocl a staart hebben doch hierom niet mia beiaag 1 rijk zijn : Tripoli komea is onder deze.,D t soldaat zingt op het voosje vaa dea klaroe t (Pas Gym» Trtpoli Tripoli Tripoli, aubiei -s nastique): Tfipoli Tripoli Tripoli,subiel | (subito). Q| In de patatten zitten. * | De soldaat die voor groote, bijna oaovei t komelijke moeilijkheden komt " zit ia d I patattea Soldatea die bij eea Gommac ; dat t worden geleid om hua geschillea e twistea *oor te leggea en zeker zija vai hunne straf " zitten in de patattea ". D f spreuk wordt voor8l op hea toegepast. ? i \ Pot krijgen. Er binnen hangen. S ,t binnen draaien. - | Het krijgswetboekgewaagt niet vaa ovej I tredingea en keat alléén woesthedsn e ; wanbedrijven. s Overuediugen zijn voorzien door hi ^ Tuchtreglement van het leger. De strafe , worden door dea commandant vaa de G d aangevraagd ea door korpsoverstea toeg< past ia vorm van kamerarrest, opsluitin n of •' pot ". ). Gewooalijk worden de straffea doorjde commandant voorgesteld nog verzwaar n véor zij worden toegepast. | Omdat de soldaat zeker is vaa zijne stra ^ als zij bij de hierarchieke overheid is voo gedrsgen wordt de commandant da eenig verantwoordelijke vaa de straf : De «on maadaat draalt er binnen. De commandai geeft pot. ,, { De jas hangt er binnen als de straf n toegepast. 1" ,n 'n Sigaar smooren tf'n sigaar krijgei le Die " pot krijgt „ wordt vooraleer n verschijnen bij den commandant bij de it f effeier " vaa den dag „ (met den dien I van den dag belast) geroepen. ! i —" Hij zsl'a cigaar gaaa krijgen,, of " hij zai er eentje smooren ,, ïfggea de soliiaten zinsp«lend op hst luidrwchtig ge» kijf van den officier. ts 'n Ciga.ar smooren werd uitgebreid Ieder-!e maal de soldaat bij de orsrbeid werd geroe-je pen omdat zijn gedra g îaakbsar was,was er j) sprake vaa cigaren sraooren, cigarea uit-n deelea. — " De sergeaat deelt cigaren uit, maar r. hij draait er toch niet binnen. ft Uit visis&klie van den jas in oor log, ,d*or a M L. De Nager., schrijversrechten voorbe' r htuden. Uit " IKFERNO" ROMAN van den Duitscher E. Stilgebauer. II AAN DEN IJZER. v. î Z us ter Irine is in het veldlazaret van ^ Prof. Wilhelmi, aan den Yzer. De slag van Yper woedt Daar wordt etn jong !S Belgisch officier binnengebracht wiens D twee beenen door een obus -werden afge« slagen. Het is Josua De Kruiz. ,n Nog heeft zij (Irèuej er geea vermoeden vaa, dat zij op dit oogenbiik een der be-roemdste namen vaa geheel Beigif heeft 1. gelezen; dat zij bezig is de laatste bulp te ^ rerleenen aan den rasa, die ia gecstelijk a opzicht de schoonste hoop vaa zija auge-worgd vadieïland was, Want Josua De Krniz is de leider van eea jonge dichter- , 5" school, die in sonnetten en terzetten de on-verg^telijke schoonheid van Brabant en ^ Vlaanderen bezong. Hij is het die de leer met het zwaard verwisselde en die de jon-geren voorgfag ia riood ea déod en gevaar, met de vaan in zijn haad toen de vreem- SD dea kwamen en zijn bijna weerloos vader-»f , land biauenvielen ; hij is het, die cens de schoonheid vaa zija iand heeft bezongen, ea die nu doudbioedt voor dit land, daar ; de trouwelooze bysna hem naar de onge-dekte keel sprong, î"i itC • • • • • • % ) . m ' n", Josua De Kruiz is stervend ; en, lijk sn in een droom, valt van zijn doodsbleeke !n lippen volgende zang op zijn gemarteld -*0 land : i ! Stérk waart gij ais een jonge leeuw, $r mijn land, uw lendeaen waren van staal, I en ais de cederstammen uw pooteu, en ww klauwen waren in vuur gehard. i Maar toen, mijn land, kwam de vijaad k in dea r.acht. i Hij brak uwer iendenen kracht, bij sloeg ,st uw pooten stuk en uw kl«uwen stompte *,n hij af als de tanden vaa eeu zaag, die de "ie mannea ia het woud ais roestig ijzer aan 'e* eea dorren iak hingen. Bloeieade tuinen waren uw vlakten, mijn land ; gelijk de rozen, waartnee de zoane en het lichte groen vaa zijn gewaad versiert, x<^ . waren de schatkamerea uwer stedea en ■ dorpen. Maar toen kwam de vijaad, mija land. >r' Hij bespatte met uwer kiaderen bloed uwe S3 veldcn, zoodat.ze rood kleurden als de. wijn, œ- die in dea herfst uit de onrijpe drulven nt | geperst wordt. | Maar toen mijn land, kwam de vijand. is Hij verbraadde uw stedea, zoodat se f zwart werdea aïs de puinboopen vaa het ! groote Ninive ea het gevallen Babel. m" i Maar toen, mija land, kwam de vijand. te Hij verwoestte uw dorpea, zoottet geen en steen op den andereu staan bleef, en zij ist werden gelijk de kale struik op de hajlki- gen der bergen die door den November-«

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes