De Belgische standaard

349 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 15 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 17 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/028pc2tv58/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«m — W «87 l/xiMflfl tt> n«A«mliai* lflllt »i^juuimyM i*.i fmt eeidefia i I •>■*> I li l 41 ■ MM' '«< •*>" IV N**é i*l 1 » g.. '* U*4 B«»l" |M< |nt«*i • tlie I * Mm«. '* !*»* I J tl*J • 1 m » k DE BELGISCHE STAnDAARD ■^•ffCTCHT UAAt<r '4 y' < \Ild«fo«a l'aetar< OnTNL ta IIItlIlthR l m» • Aie 4 a*«<M«* gaadllk lih */*w*a <l«lM Mlt«i»*iU. «.»♦ I, Jt r«aei UeelimM i *ol awM Mveraea' kMMti /j ne i Mflilnwflrkflm i H» h, tHIfXitr», L» Ihiyktri, f. flarinmd V*n àtr fotodn, IX Van dt Pmri, If J. Van <U H'etuynt, Jnnl ïWitwl, !>' I, /U Wê(/t J, Simon», 0, Waitti, Volksvergiftigers Il u Mal yiiut neiuNgen laeeu wk) dat M» |iill ( llelpelre, im don ll-or MeuiU lUnèn vuiam amlaekent («•!!•••* iIh volk virglfiluerN — do ooaodlge bledgu —dl lu Mtlegef .iOov'wI l.vvand attablai Hindi gartilno'n nj»l i1riM|t«n loi tut m algou keutoiinenteutea «a aulla lut In il luupgïAVeit eniioillgr lliiekfll *11 prnit1 bu.len i*ie« «eduloo*} itiekklng ondi tien dekiuanlel veo lilteialuui aAu dtl «lion voof «»'« fi*nk 0< per g«iwiobl g< lnyard. 1U ultbultere der oion«ob«lt|k0 «Jrlllo litiliimit liker onk, niibeeub«<»i*'l, nlel t«f«aataandu dg peplerkrlele ne mkiUtel lot geldkloppurlj gevuudan, 'I 8vbi)nt dat de kninvlepri'ul* •'t I oniUitf • ;.»••» nyk ultlegi bn« 'I mogallj lu dut onae vadorlaniUobo aaden, vo air»ki uouillg tut 'if i» aedulljkuu au Moi folk|«an woUkand van hal latni, aoo nu» wti>kauilg luidorven tfnrihn duor dl )etl*rkon«Hg« vukllghedeil. K5i)o verro paat bal, «Ut bot frauao vaiimudiM lt«*iilj 1 oiiumiMI)*" hald ar aelf b«Mc to,c rat i / /MrtwMiflMi ;Social, vamtlitgit Qtn aitlk oo(UiU«k«od iioor d«iu v< f U«<ii«Ulljk» UuraiNl dar rratiaubn Madanika, d« liaar U. l'ourray, 01a dit wark y«o volki v«rl*aal« I'Iok mal npao vk»k» f aaiifal I*r«ntbUdi<n «la l,n Vh ParM»nn« wa bu ftuiiiinktfVM uuoOig aulitoo lui 't boui houdoD dar tnoraal dur ttar<l | l Hit* ai /.a .Sou* IrM, /.a Ui\jhn*ui, d ouiltir vn «(wandNid van a|«ollviiil| I«m!« on*»» , i ol»la i«"i •o^iaplilark bladan MUMordvo al|n j «I duao %uiil| li««) il wof'tan ontmaakaiil an «tuvhn btatraduu, Iktrfaun lu V(«kd«ati| 1 nUl ti»«/fulai|« woird *n yen tni «iik h<%«l lauya de Uni tUobgn |i /M, nohkji t ti 1»\ • nnmlf inl'M»»ia KOO >'•'I ^loiiiiijU in ttl)u di io< il «la (lW"< paUHo «m dp u^aa i ut.« nu u a«KK«iii >'*' iUi liltd uiulvi «adali) ooupunt v< et kiviRiig mtvbtta l 't )iM WA4J| ■ d* a KrAudftN al paillai 91 uottaa» «tihiljfi l'-'ureiy, bol ■•!(• rkoun tiUd U< 1 « ouiimmi v«o 't gond lavan 1 Douiiiian din mua aiju v«u d« lmil« « 't pUaUr, dlo t. uud ai|u an ta Ltlijk ui nv,t t* littUWiM» '■ 11)1(1." »r aint uphl •lnM dar ditftcu 1 «van ivlljk laumnd dl vuur al|n 1 tan «ou oi<id«oljAi|« noial bki ftaniduVken uuoUt hlj In '\«n ktjd c« talkooilak^ar .VMaudai aiju oi«*^(a 11 • àapwt • ta. 1 >• lln»r PniiiMiy In'iLmuI varaal m t#|.mi hat(ai» uiennoaiut Lu Vit in itAtHt *Mi'f, OofliiaaV, olal «tUu lav« to Canin K»*ll)Vi IikI vourfeatuld won lu itit Uptaomirc. Muaat iwan hat rakl talr kvrii tn a«*i ll|<tiiiliill( vooralellM nUarii luNhandb; ala «au naonu fMpatel vioi vulllfibal'l^iaiUri aoliltat dl llcki «« If aa>bl«iii|(t «ou proiaat nautai lr*«oaii l* >.m»i «ut» mh U>iimh1i '1 la «M nk t in vn *.«» ni'ion d«t «lu l'r*»aoii»« uUit dubUo dat maniidt l'*«ia lw«' 100 voOralfli, unoUl itr da«r 00k val. giivuiiilnn woiiivu dlw liât lawti bai ••nHia pmailff <ip»ai|«u dan batdvii acinnil^a cchillMb una wlllm i'o«o m Iiovwi Ur wuhImu vmImiIimihIh vooiaovuc 8c, ooui. Qtn oua« aoliUtan ta vaiiinli jkaii | umMi kuûlaiik! ioa>i ^k<ui koutrni h'Mi'U vin alla vullputlarkj vau aobrlfia dan to*K«i j; tut kni l"iuifot' i tun |« y«i H ' bladan, milieu alla maatragalan op iWai uktkuuiwu. lu vi»dnait|d wordau tn tut lagvr *U« a«iihllai iotM kUliilltaii lui itpaUml au lui oitdnruikjiiliig der vAdarlandiobc prtu< olapan iko aulJatan varbudau J waaiou n anu OBH iiillltulre ovarbaldfluu baiiurgi mat dan aadvlljktiu toualnod vao lia a latfar, mat da tuahoiuat van MalilU, nie ' aani, In daaa «aak uok baar votta raob a* buak^an mu dargnlkjka bladan «llao tua KAiiH tut bat loger t** varbUdco, Ua bilan der onNoillfio K«vulyen wel t ka duaa bladan lot blerto* UalitiHii le „ wefggebraubl la varaobllkkilljk, Mr< nui|a er luudrt laobau, tuûb aal nUmant luit taganufeigaaleldu kwiniau ba^ljinn n«heer l'ouiaay beafl gelljk la bn " kantien d«t Indien de puruugr«pbl< maaaUr apuult, dit tu itunkmi la «an di 11 lafbetd dar delllge lloden. lCana te maai bweft bl) vulkoiueu ^«ttjL, WoR«na /.a v<a en nulolH rang* er ^ /" Iléûimittii, Itltlj Oe piukureui ëCI republlen yen Uurâriux (Oiegil det dlll ' bl««1«n lut «len UeKaieu grMeil di r vukl 1 l'«itt«ill j^edaald al)n en dut il bunm " teekniunuan but ^a<Uchi it«d»n opvatlai •Ut bel kervrntlvveu nleta andera wai b ala but levea der abobto bulawn. Kn waunoar mon Au via farùMnni " uaaUt, mat dla wal la waer e ailltllelu I iaa*aelngnn a, waanue«le de laagate on M tuobt gapaartl «aal, wat mowlau demi n ei)ili*e lauden aaggao waar dla rayu< blui ondrliigt i* Wai inuatun unea vkjau |' dan daukau ovar bel l'arl)aar yulk t Ki * doae ballnaaktte yruuwunbaelden auudei luit beald ai|o dar b«<vyuiularanawaardlKi ' vruMW««i dia baar «Qbtgauout op lu alagyabl vmlnren ) DIn tMak»ukiignn vai II il la O'ituubiavrouWon dla nleta diuuniei 14 dan oaobtell|aa bljaaukumaien an wau I" ilalingun op «la buulcyarda met ollkolarai J u( nmadlga pullua aan dan ai'iu, auutlei illa marawaei'i li«« vrnuweu varbeablei n die uu lu fouw i<adompald atju? Uukiai.d n toeal iimioi, Waut wa«a bet ami, itan aui > Mcunlgd al]n du «!app> r«n tu baklagai »• iUm Vivien vuOr «ta vurilaill|(liK van ««< •' yulk * at aoo Uag geauoiiau la, l'roudkioi k aou «.a op |(aau mal aij .a aw»ap« ^ 'l'a reVUt uoiuida l'ruudbon, daai •' avaiatililav lm opvaltlugan dar kunat '' a vorglfl «au de waralo a, '• W|| Halgkaobu aoldaUn, dln alri|dai 0 voor Ua tnakumat van une Vadailand 11 wlllea nlet «Ut meu una daiirn vukkwi 1 koM OJpdllMi " 1 VVi| vragea dat, bl but belaug dai '* upanbara ei*d«ll}kli«ld elrango inaat 11 ra^elan ^niuimuu worden I " • Wt| aulluQ gaena aankoupen doen bl fda vurenupaia «au euludani^a blailen " uooh lu) deR'i dkaiedolooaa pilnteu ai poaUiftrlaii tan Nam apiablau. Ovata 11 waar «va kumian, balalten w)| dut prln ll tau uit dfiaa bladuu, aau de muiau wnr '* dan opgabangau, W«g mat dit auoodi " V«l||ll. '■ j /mm v'wi> noldaian, le i».ir"" ■11 ,ri ■ ■ ■ ■■■ 1 " ' • Vimimioho M jng«l.naroii II» Kflilavnarlutf «au Vamlai valilw. ,t Ua laitaaiiailn^ «au VamUrvaMn, waai«ai ,1 wa iIm liIJanHiUialM gutlaallau linlilmn r»xavai »ai>i ii|i HH N i«aia»»«r «limr Ml (Melali t Prei ealt fcled a La J lurnal d*a I |aniu<iav «u «valwillfiut «imaiilirevaui Ken |i lUenaiuli n i«aaaMM»iaaavaaNaMli awaaaaaaaaaaNii >a»»aÉ*a»eil |a ,| NOLUATKM, alaohl la la laiiMHraulilaa ,1 « 0« BKtatfCHK BTASDAAHB l f. ,mn ail* UilitMirt Vwknoimi, i, KUNSTKRONIEK. Jl'an Fraaljratvroolil voop Wai'iiuu • ! Kr le aan lulei'i.allouaal Komllalt lu yor l inlay, uni <leu walaieleuil Uai l'i unit lie ti o> -I pan (a Vanlau, au kai |»alalaau <iei Hail aail t (lour eaa piaaltfawiuelit ta y«ilie«ill|kau ai [ tv liuUllneu. t Urle Kljaaliiiha kuaa|«ueara | M, Vai . Uilaaiaiii RNiiUUail«ulul|yar van hal orde vai | liai (Initiait Vllaai Mavrutiw Vau l'ary* Urlaaian (ille «le iiraelillfa kolTarl|aa aati|<e< hurfan aan t'iiae Kunlii^lu au aan Kualunlt WllbtlalOI U IUi*, «ai va«i(1l|Ha)eu llam CklIUlèi haalilluiawar, il|n ihaua aan ill liraaiiewroeht lima, j liai aal liaalaan ait aan liuak, vannngr kaiida almatluiiaii, an iljkalljb laKaliundan 0|i ilau banil aulleu ila lu Amall uiigaveoi'ili «vajiana «au VanUu Naalauau al|u, met d< aanlaakanluK l a La moud» elvllli^ *11)1 lë^OI lia Verdun a an liai |aarla| M 0 M X V I l'iWilar N.ivatn'iiai Miliuittini hiIImii du «va paca van aile lauden aai nebiaelil wmJa/i varwerM lu *t goud, beuavaiia ainlaia ajm liolen vau vratla, ovarvloiit au alaatlvaalif btkil. Da ifiabiilau aulluu la au«aalaf tfiitn1 HartraVuii al)n. 1>|» Uau ru# vau île* liaml wnr dan a'U kaulaukaiia van alla wapauati In 'I giiud aaai;»ln aalil, I t)a lllal|i|aal vai lianldt liai «ohlld van Var< ilun uiuiliii|4 van d" a*vnl»aki aa «la ala<l lu Kabaml an van liliiaman, Vvriau yau Lhoi i ll tijuai, ouahan liât b«i»k( l> « eudere bla 1U11 aitllau ila uainnn van da aUdaovafliadMi gitan Itanavana deie ilar ganat aluu é|| Vki jilUi vanliiillgdan en daaeder g«aiiau«aMi « il Ulaa, ilit all«a m«t vUx lilan liai btfnk maal 4,1 "M1 »'l' inarinaian alandli«ald« (la alail vmlnulilei.il eiaunaad «»|« aan hoop puluaa, mal dwii Nul hauk liai' liiMaran van de Umul lu 'I ailddan Hat lueglgewrooht aak bakuallgd wurdai dnur aaa loleinglloiigla luautuI|vIiik« 11* uveriolmt gaat lAif bit Iggdifoof daba prui'Me lettaikuiidlgau, M. I,eu l,efali«ra l(un C«i"i>B|he poaulia îll*»ia l'ai la, leeeoia jiirlii DK TOKHTANÛ Hel Uur vau GrieLciilxiid Vun PaUanliayn I» duor deii OnlUultai Kaiaar lui veiiiintaaracltalk baviudenl. Daarli ll|l aan aan*l]lluif Vuiu nabyi l«»lani«iywm brlJgavarrlollUlll'Hi, Inouera 1II1 lieiiuaiuiiig lirtiliil.li dit von Palkanliaya n|i |iarlin«a|liahli«r lal WOrdall opaan Imnl w«ai r tut nui Ina da dullaotia u|idrliigaiula krai>lt . aluli alal haa|| varlouiid. Na lia nadarlaag «ai Karniania an da lunuimnir «aa ll iakaieal j watd nlata mur yau vint lUIkaiibayn ga bnuf.l, *| Waa «au la lan «nur mia nui waa j.lioiiwiu la waiau, wanl liai llgt lu île dult • taolie oorlvgegawiuiiiteu daaa geii.'ieinii, ,11, ;ee# kiIjaaverrleMluf tut aan g«ad aludk ' I duarvuaran, tut t'i da Wnlkm la rnaiMeo, Voi PeUaubayi^dle mai Mankanaen ilan veldtuoli! • leuen Kouiaaull baïa.ldaiila, hraag tut bulon Blng bat valduiaarm.balkinliep II.) la ilua u( da ImoRia Vau Miiiki.naun gokomtm au kai bl)iaVulgra uiular «taaaa havel nUl bll|«an Vuur lia'n la awu aiulara (aak w«ngatugi| blnat vun Maakamuii, In Uoiumnlf, ila aub laivulKlng vai. M nun«ui n an RaUaU VOUltae mii lamla de rlvlur JalnmlU la nvaiauUiailan 1 waaidim» lilj il» n almohi van ouaa Imudga 1 anuteii lu daA rue liadialitl, Man vraagl l aUlt taraubl al, Indien ila Kumtrnan ai • Muaaan 11)4 ganoai< liaaelilkbaar aulleu «lu< • d»a uni da lluiuu'lljndwalitiallg In varladlgai an Huilai, da Uullauliuia «an Ha yeiwanliiu bi| uuaa lnmilgantuiiau g«ua gebrulk aullai iuakaii« nug Maal O.ialwaarU kullon 4nftr drlngaii uni lu Hnala*d te garakan au .li ' grunla iiiialiuha kaven OAvaaa ta badialgau hirtddela amundl IJulUuliUml bat Ijaai wl|l liai liaat U, Oit wll aayu«>n dal bel nt |?(i'ni''ni|l,ranlaaua andarwleak upiUn ktil ainl hnli neaiuuai, | hal tiulIrtiiVuialuleii vau tUnail, Uilukkig datai vau da bi|e«ila lut' da werk«ll)kb*ld nugal aan almln wm.^a la af la Uggeo, Doob daaa aanval laguii Hairall uioaUu wa Menaaina luulitjui npiieinan, tir baaUkt .gavilo, uu bUann<Urll|k d»l woopdewtl' wlllamla naiiliatiiaii vean baalfa itaal muai ' huavaa U mabaii, Uanr -ai da kiulk uuilau* I la walar «aan lui va h«ia|,Ku Wa kinuian dll ' ' > tlldallp rae la In da yarte hapalan, ( I Ltal Dullaolilaud al|n awera kanouneu I dondaïuii lugah Valnua an luiarlien Valune ! en Mneaatlr, dan wnrdt d«gilekaoha web wllliuide uautralball aana lugen una yljau detljk. iUad, Un darllg lot vamtlg duUand man tmepaa In den rua van lanailaaivaU t taïul, wll al laU lag|teu 1 , We kimaUitn guau de mlnala Illimit é muai ! o> i#« '.l (lilakanlaml, Wa lt<van lanan>'aia I In alaat yen uiiilng ar ina«, l)u blukkada van 1 du Kilakaulie loin ban ull»»l*|(it wurdan aie aan vauralcbHire varweerinaairnval.iaaar bat 1 la luidi uuk aan uorloKa«ni<¥iuird verwekl1 ilnur nurlOgaaMabllia Inalcbian layau una anili, l)a uorlfiuiv» ikUrlng van O'Idkanlaïul I ataakt 1 e.'ile llilia| kad«H d«*l fr«li»urlenlaaan nu («aau ona Wnr.lt an ull lagaud umlimig lelii.ud «n, Itn wauaaar vulka ia( geiohiad allu, daa la , danpiulnil|lR «au da liaala Onalaïaunv kw<a. I Ile liei'unnan, ■ ' Grliktulmiil bloill vtroutuchuldlitlDAiii. 1 Un Atlienen bniU 't Uailalii dal da Clrl« k aube irgaarlng imMe|||lr. dg FAtlNhl 1 gaarlng veroiilaobuldlgli.g.m beafl a«l)Rabu< 1 dan uvar bel |iibwuide, > Hol einde vau don Krisis IN KltANKRIJK MIT NII1UW MINI/arilMIH HKIANI». Illl WM/IOIN<lltN IN MUT LIOBM UN DU VI.oot. liai l'ranaoh Mkniateile la andarl gia« Uren aaaingaaleld. lUt bvalaal ull l MM. lltland — vnuralttvr on Hulten-landaoba aakeu j Vivian! — reohtaweaan an ondarwl)a| Kkluil — galdwoaen i Malvy • blnnanland ; (lanaiMal l<yaul«y - oorlog ; Adm, Laoaaa • aaeweaen | Clumentul —• bandai « uljverbeld -lawdbouw | Ili rilut— liuviuirratlIngMdlenaten ; 1 )ouiuurKU« • KolunlMn | 'l'bomak » bewapaiiliifg ; CUveltle - varvourdlanalan j Loiigbour — oorlogkfebrloatla. Mal bcprrkl oorlogakoiultait baelaat ali Hrland, Hlbot, Lyautay, Lauaaa, riiiimaN au Juf)'ra< l)a wyalgkugen In bat bouger leger« bealuur al|n 1 Oeneraal Nlvallu wnrdt oppaibaval* habker «an du Nuotdelkjka an Noord-Dualalljkfl lagara. Oudar a Admlraal 1 ieuiili' • wordt opparbnvMlbubbar van bal aariila vluotbi|ff«r In varvanglii|( van admlraal I >ar|| 0 do Fouriiat, Laatste Tijdingon over den Oorlog 1 mCLQIMOH KlkONT » /.V/Ja*, vo «nr,— In (la itr##k vun WhtMuiib r\\ muir Mfaria/rii'/a wmlri'> iljditcho artillerie- bcwhlntlng. Mol goal gAVOlg werilea ycrnletlfflngvn* rcn K«rlcht op (le viinit(lcllj*»<i Ntollliv «en vun do ini|l|iiiitl |H Iuii^n (Ion Ygur. Fransoh Front 1 /«y l)n). wnr. ■ Kitlinc mtclil op 't fi'utl, OadoiUiWii TotHlud oui Siloolkl 1 NnlimtM tit /V.\ t9 uwr, — 1 Irvlu iirtilluilo'gdvoolit uni Mono»tir, Uni jfaatichfl MMwnlIen logon hot luit* tnntkch front wridon vcrljdcld, lion Mtilj*,.i tincIi vlln^n lot nccrdnlmi vccpllciil word gnvAnffcii nenomen. Uuitiohlnnd itolt voor do vrodns-iitidorhitndolinuoii to hoyinnon. I I Duliaehu rudln'a Italilian vlaUreii inawlii ,4a Iliding gubraakl dat de Hi|kakauaillai (aan <U ui)il|dl| e Kaiantau ain uula uvar haii llii'l II»e|i, inn alnita de/a aau da wuilug e tedeoluM.au waaiIn Dulnoliie.nl v.i. ial«|l de via leaundeikag I e«lliia*n ta liaglni.au, U. < uula waa umlari«iab»ud dimi l>uM«ohli Ooaianrljk Mu||ar|Ja «Turkil|a, AlUn«uir*l< la» U.j liabban ar bannie Vau f nkreien« lu ilt.il l<||ua lek; li .« li da Uijlaka*.ailler daaa uula upenkMT gamuakl, maar ar hl|voa< garni det lin Uij.iil^aiiuutan liât vuuralel «au | de kaad hebben gewvava. Kujtolaiid io dou oorlon, i i).i nleiiwe iiiinlatuc «• eaawta«n U.C*r-. *nii, lieall In aena ledavitailnggeaegd dat va ta uvarwlnnen, i(nKa|aud duaelfda meut- lenelau mu .1 lui.païaun In DuliaubUi d lu vnairn Dll le lu andaie woArdau de a levée en niMta • In Kagaleiidi Tolaoraui M DEC. 8 iiir oiiftevijilitde toetilitid op't l'runscli (root l'aille U DieimW,Tlttr. — (lewaldlie 11 IHU.Ih airI||| . (i lie H >nini< (<er|. r lllit liaai M«Iioiu.uI|m eu liai loin), I In AMOONNU île Un wl, mal gnad givulg eun inljn werkaii en nauian gevangnnefit } Pan duliaohe diaakballiin wi rd bl| Mou. valenutl na«ia< aubuii.ii, Op do IMsoli-KooiQoiiniiotie fronton ' Mol roueiuanaell gnavarwi mai l maiki|«au lioiIclilwn m er l akaiid, We kuunuu due et* lien dm laeaUntl Kieien up lia vl|aiid»li|ba .ggnlu'dla en Oaaa aiagt'n dat deaeMar* ( vwl» Ii<m ne ab r la eetiiuurdl, lli| de Huaaaii lu ila WuMil Karpalben tl| i (U Dulliulieie 9 aanvallaMl ii|i riru l»n, ' Hat itiailaofe oll u< alal in il] I. U|w unalaahl. Un vredoavoontolldn. /'nr(/a N lhi\ 7 uur. — /.a lo l ullloleuaa lilad auhrljft lonkun dat bet duklaoba vooralel viedeaond*tbaiii1elln> gnii aan t« knoopeik, nmia andera la daa ami pulillek inaimuver. (iaen m».U<I« bundgeaoot aal up dit vnoiatel In^aan, Do SptauHGlio workIledoD ru do ODtvoorlojioi ll«l Hpaanault blad a Itl Pala i drukt la il|n iiogDiaoi van budau anne breaMiladlga piuiaediia tegen d« balglauha uilvnerlrian, ullraeude van de veieenldlug dei tlpaeoeohv werklladegi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes