De Belgische standaard

1400 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 14 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 22 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4ks01/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

DE Belgische STANDAARD Voor aile mededeelingen zich wenden tôt het bureel : VILLA MA COQUILLE, ZEED5JK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. Het Belgisch Lied. I. Juicht, Belgen, juicht in breede, voile akkoordcn, Van Haspcngomv tôt aan het Vlaamsche strand, Van Noord tôt Zuid, langs Maas- cnScheldeboorden, Juicht, Belgen, juicht door gansch het Vadeiland. Een mairlijk volk moet man'lijk durvcn zingen, Terwijl het hart van eed'le fierheid becft. Nooit zal mcn ons een morzelgronds ontwringcn, ) w Zoolang een Belg, 't zij Waal ol Vlaming leeft. )~ Zoolang een Belg, 't zij Waal of Vlaming, leeft (bis) II. Geen morzel gronda, geen enkel onzer rechten, Waarvoor het bloed der vaad'ren heeft gevloeid, Zoolang een man, een vrouw, een kind kan vechten, Zoolang een hart in België's harte gloeit, Geen slavenboei word ooit ons aangevijzcld. Of't wordtop 'thoofd des dwingelandsvcrbrijzcld .0 M Ons Belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij. Ons Belgenland blijft eeuwig, eeuwig vrij (bis). III. 2ingt hooger nog en laat Europa 't ho'oren : Hier heeft de Vorst, de grondwet in de hand, Voor God en Volk den1 heil'gen eed gezworen, Dat hij slecht leeft voor 't dierbaar Vaderland. Naast d'eersten Belg staan acht millioenen Belgen, Vol eendrachtszin tôt heldenmoed gerced, Die m'één voor één en allen moet verdelgen, ) « Eer iemand ooit ons land het zijne heet. r Eer iemand ooit ons land het zijne heet (bis). Soldaten zingt ziit altijd blii. ONS STANDPUNT Tôt vôôr eenigen tijd waren hier te lande, zoow'el als ëlders, een aantal ontwikkclden ingenomen met Duitschland. Niet oppolitiek gebied — wij verlangden altijd Vlaming en Belg te blijver., gansch onafhankelijk van Ooster-zoowel als van Zuiderburen —, doch op intellectueel gebied waren wij Duitschland genegen. Wij stelden helang in de verstandelijke op-zoekingen van Duitsthlands geleerden, en maakten ons hunne grondige studiën ten goede ; wij leerden van lien af het metho-disch en doordrijvend werken ; wij keken begeerencl op naar hunnen taaien organi-seeringsgeest ; wij, katholieken, beneden bij onze geloofsbroeders van langsheen cien Rijn hua diepen godsdienstzin en hun wijze jeugdopvoeding. En al meteens die genegenheid verdwijnt, Wij stonden als aan den grond genageld toen wij Duitschland zijn gegeven woord zagen verkrachten. Wij waren verontwaar-digd als wij 't bioed onze;- jongens zagen vloeien onder 't zwaard en de kogels van germaansche stamgenooten. Wij verwen-schen Duitschland, nu zijn legerdrommen onzen vaderlijken grond hebben vertrappeld en verwoest, onze huizen en hoeven hebben verbrand, onze vrouwen en kinderen hebben beleedigd en vermoord. Het Duitschland dat wij meendea te ken-nen was dus het eigenlljk, het gansche Duitchland niet. -Van genen kant den Rijn leefden volkeren die dezelfde ppy^tUng niet liadden als wij van recht en leven ; Volkeren voor wien het recht niet bestaat, cloch aileen de macht. Een hcidonsche wijabegeerte en een uitmatige ov'evmoed hâdden hun geest misvormd en meftéen hun hart versteend. Duitschland heeft verstand, doch geen hart. En dat legt uit het zôô methodisch uitwerken van barbaarsebe plannen. Ooi: het Duitsche volk heeft den banvloek der beschaafde we-reld op zich getrokken. Er worde niet beweerd dat enkele Pruische jonkers of ùnivérsitetSpi ofë'ssors hieraan piich'tig zijn, dat er in Duitschland brave menschen zijn gelijk elders. Een feit staat vast: een vroeger bevriende natie wordt overrompeld en onschuldig uitgebuit, er wordt systerm iïisch gobrand, gcplunderd en gemoord ; ôorlogswetten worden met de voc-ten getreden — en in Duitschland ve'rheft niemand de stem om die wandaden af te keuren, zelfs zij die als de voorstanders van katholieke princiépen zouden moeten optre-den verontschuldigen of schijnen te beamen wat er gebeurde. Daarom ook zeggen wij het Duitsche volk als natie plichtig aan die barbaarschheid. Duitschland heeft tusschen zichzelven en ons, Vlamingen, Belgen, een lclove doen ont-staan die eeuwen lastig zullen aanvulien. Zoo wij waardeercn wat Duitschland goeds in heeft, nu weten wij ook wat het als barbaarschheid bezit. Wij verwerpen de zooge-naamde « Duitsche kultunr ». Hand in hand met onze VVaalscb Broeders, met de Engel-selien en de Franschen staan wij pal voor het l'uiisch geweld ; schouder aan schouder zul-îen wij met hen voortduwen tôt wij het Duitsche monster uit het Belgische vaderland verdreven hebben. En daarna zal er weer een vrij België be-staan, met vrije vlamingen. Onze eigen kris-ten Vlaamsche levensbesçhouwing zullen wij uitwerken. Den godsdienst onzer vaderen getrouw, zal ons diepgodvruchtig volk weer in vrede bidden in zijn heerlijk heropge-bouwde tempels. Eigen kristèn Vlaamsche kunst zal weer bloeien de wereld ter bewon-derir.g. Eigen wetenschap ook, wij zij i er zekervan, zal een Vlaamschen geest bezielen en verheffen. En dan zal Ons Vlaanderen weer schoon zijn, ja, schooner nog dan voor-heen.Ja, knapen, 't hoofd omhoog, Onze oude vaan omhoog, De zielen hoog ! 't Verleden leeft in ons, Het heden hoopt op ons, De toekomst straalt voor ons, God zij met ons ! (A. Rodenb.) V.V. C. B. OP HET RDSSISCH FRONT. Op het RUSSISCH front vernemen wij d< laatste wanhopige stuiptrekkingen ' de] Duitschers bij de Bsoura en de Ranha, ter einde lumnen aftocht zoo goed mogelijk t( kunnen dekken.De opmarsch naar Varsovie is voor goed afgeweerd eu de Duitschc legerstaf bekommert zich enkel nog de stellingen zoo stcrkmogelijk te verschanser om den onvermijdelijken Russischen invai van Posnanide Silesia te vertragen, zoodai we hier nu meer en meer op zekere punteri van de strijdlijn dezelfde oorlogstaktieh zien opdagen alssedert maanden in Frank-rijk : 't is te zeggen de werking met loop-1 graciiten. Verleden week had de vijand zijne ver-woede aanvalleu verdubbeld in dé s reek van Bolimow, op den linkeroever van de Vistule; doch te vergeefs storin geloopen tegen den onwrikparen ijzeren dam dei Russische krijgers. Maar deze laatste dagen heeft hij die wreede slachtingen niet meer hernieuwd, zoodat er meer kalmte op het front in Russisch Polen heerscht. In die nuttelooze stormloopen gebruiken de Duitschers allerhande belegeringsge-tuigen : onder meer, doen zij hunne mannen oprukken voorzien met stalen sehilden. Zoogeluktenzij erin verleden week door een nachtelijken aanval eene reeks belangrijke loopgrachten tebezetten.doch de ontembarc „ bajonnetten " onzer bondgenooten her-overden ze, door een herdnekkigen tegen-aanvai en wisten de Duitschers met zware verliezen weg te drijven.Niets zal weerstaan aan den Russischen stortvloed, want deze maand nog zai het nieuwe leger der rekru-ten van 1914, 1,200,000 mannen sterk, de jonge uitbottende kracht van Rusland, het front komen vervoegen en zegevierend oprukken tegen den Duitschen dwmgeland. In Galicië blijkt de vijand uitgeput. Tal van Oostenrijksche krijgsgevangene officie-ren zijn gansch ontinoedigd en de hevige rassentwisten brengen meer en meer ver-deeldheid in ' t leger JDe Oostenrijksche leger-afdeelingen,die aanvallend op deMida-rivier opgefreclen waren, zijn genoodzaakt achter-uit te treiiken om Cracovie te beschermen en hetfront V.'ieckza-Boelnia tebezetten.On-dertusschen zitten de Russen de vluchtende Oostenrijksche benden na, die Przemysl ter hulp gesneld waren. Zegevierend beklom-men de Russen de Karpathen, ten einde den door locht aan den vijand af te snijden, Tal van Oostenrijkers ga\ en zich zonder^trijden over. In Hongarie hebben de Russen geheel de provincie Bukovine bezet, en dringen nu Transylvanie binnen. Zoo blijkt het' dat de Honyaarsche volkeren, die hunne haard-steden bés|ormd zien, onderduims samen-spannen om aileen met Rusland te onder-handelen, ten einde den rampenzwangeren gezichteinder van hun vadergrond af te weren. Hetgroote Oostenrijksche leger dat zich zoo laf aan stukken liet slaan door het kleine Serbie, gevoelt zich onmachtig nog langer aileen die kleine leeuwen te keer te gaan,en is genoodzaakt Duitschlands fegerbenden ter hulp te roepen. Daarom heeft keizer Willem reeds 60,000 Duitsche soldaten naar het Serbisch front gezonden. 't Zal Rouma-nie's rpemvolle taak zijn, die zoo dringend begeert het oorlogstooneel te betreden, die barbaren te helpen verplettereu. In den Caucasus teekenen zich de twee Russische zegepralen van Ardahan en Dam-kanino meer en meer af en zullen eenen door-slâanden weerklank vinden voor de vol-gende oorlogs'verrichtingen. Want door het gebrek aan menigvuldige ijzerwege.h is Tur-kye niet bij machte groote versterkingen te zenden, zoodat het voorwaartsrukken der Russen niet beslissend kan insedemot wor den. De ontzeglijke oorlogsbuit en de eer-lijke krijgstropheënzijn nogniet opgemaakt. Volgens de laatste oor ogsberichten, blijkt dat de aftocht van het 10e turksche leger-korps door de zegevierende Russen totaal afgesneden is, zoodat de nederlaag gansch verpletterend is voor de aanbidders van den Islam. OP HET IESTEL1JK FRONT IN BEl-QiË.— In onze streekvalter weinij of geen vei'andering aan te stippen. Eei hevig artilleriegevecht woed rond Nieuw-poort.Bij Lombartzijde hebben wij een klein hoogte ingenomen dat 50 meters voor onzi loopgrachten gelegen was. Ten westen Sint Jooris hebben wij insgelijks veld gewonnen merk wel op dat deze aanwinst voor ons vai groot belang is. De vijan ! heeft wederom di brug ten zuiden van Dixmude,zonder eenigei uitslag, beschoten. Bij Steenstraete en tei zuiden Ieper werden de vijandelijke loop grachten door het geschut onzer kanonnei beschadigd. De verbondene troepen zijn fel aan 't vech ten in de duinen om zoo de vijandige positie: oîiuitstaanbaar te maken. En van langson meer vreezen de Duitschers eene aanstaand< ontscheping van frissche en machtige Engel sche troepen. In de duinen zijn vele zwan batterijen reeds verplaatst geweest. Deze laatste dagen zijn de vijandelijke vliegmachienen buitengewoon werkzaam geweest, zonder nochtans groote schade te verrichten. Het koorn was 't kaf niet v/eerd Te Adinkerke wie;d ook eene bom ge-worpen; maaralhoewel gericht op deStatie, kwam ze terècht in 't zand, en veroorzaakte geen ten minste schade. IN FRANKRÎJK,—Verschillige bommen zijn in Albevilie geworpen geweest, zondei nochtans menschen te treffen. Hazebroek en Armentieres kregen ook een bezoek der vijandelijke vliegmachienen maar gelukkiglijk was niemand gekwetst. Andere vliegmachienen hebben Strazeele en Hazebroeck met bommen aangevaller;, maar wierden weldra îichtervolgd door eenen Engelsche vlieger. Zij wierden op de vlucht gedreven en hebben kunnen ontvluchten. In de streeli van A\ras werden de bondgenooten verplicht œkere loopgrachten te verlaten, omdat onzb mannen er tôt aan hunne schouders in de modder zonken. Tusschen Arras er. Royes. — Bij Albert werd ook goeden vocA'uitgang gemaakt : wij hebben immers den weg van La Boiselle naar Avelay bemeesterd. Ten Noorden van Soissons hebben wij aan den vijand twee lijnen loopgrachten ontnomen en zijne drie tegenaanvallen met goeden uitslag afgeweerd. Een nieuwe aanval in dichte legerdrommen werd door onze koenestrijders en de onweerstaanbare werking der Iran-sche artillerie afgeslagen, Dan hebben de vijanden hunne woede op de stad Soissons uitgewrocht en een nieuw bewijs hunner hooge kultur geleverd door het Justiciepa-leis, te bombardeeren. Verders worden in de Aisne-vallei hevige artillei iegevechten geleverd.Eene andere zegepraal werd behaald in de streek van Perthes. peze gemeente werd immers door onze dappere bondgenooten ingenomen. Hun aanval was zoo onverwacht dat de vijand zelfs den tijd niet gevonden heeft, het ondermijnde dorp te doen springen. Het leger van von Heeringen heeft vruchte-loos nieuwe pogingen aangewend om Perthes wederom te bezetten. Maar 't einde van 't spel was eene volledige nederlaag voor den vijand, 2000 duitschers werden gedood, gekwetst en gevangen genomen. In Argonne strijdt men zonder verpoozing. De vijand is erin gelukt eenige onzer loopgrachten van eerste lijn te doen springen. Een nieuwe aanval werd ook gericht op de kruising der wegen van Haute-Chevauchée en van Four de Paris naar Varennes. Eerst moesten wij 1 kilometer achteruitwijken, maar door een tegenaanval hebben wij onze posities wederom veroverd. In den Elzas hebben wij Burnhuupt-le-Haut bezet en wederom verloren. Deze ge-beurtenis heeft geene verandering teweeg gebracht in de ligging der legers rond Cernay en Altkirch. Daar hebben wij onze posities behouden en wij mogen er met betrouwen de toekomst tegemoet zien. We leven voor den koning! We lijden met den koning! We strijden en sterven voor den koning en ons land ! S CD u O d cè > Ci1 d O 8 M 0 CD SH 4=3 m •p-5 -+J m 0 <D O A 0 > Sh M (D *0 S CD K* 0 U 0 • pH a OFFICÏEELE TELEGRAMMEN : Tusscheni de Zee ers de Leie, nu en dan bij tusschenpoozen eenige kanon-schoten.in bat iepersche heeft onze artillerie met goeden uitval de Duitsche artillerie bevochten en hunne loopgrachten beschoten. LATERE TELEGRAMMEN : Van Nieuwpoort tôt Dixmude klein bombardement op het front. Ten Zuiden van Dixmude kannonade maar zonder uitslag. Van de Leie tôt aan de Oise, in de streek van La Boiselle, hebben onze troepen na een hevig gevecht een loopgracht ingenomen. In het Noord-Oosten van Soissons hebben wij gisteren een aanval der Duitschers afgeslagen ; Daarna vielen wij zelf aan en mieken ons meester van twee lijnen loopgrachten op een Iront van 500 meters ongeveer ; zoo hebben wij voor het Oosten de loopgrachten die wij den 8 Januari ingenomen hadden kunnen verlengen. Op de Aisne en in Champagne tôt aan Reims, artilleriegevecht. Van Reims af tôt aan Argonne heeft onze artillerie de eerste lijn loopgrachten der Duitschers en hunne beschuttingen gebombardeerd. In het noorden van Perthes, na de tegenaanvallen afgeslagen te hebben zijn wij vooruitgetrokken winnende eene lijn van 200 m. loopgrachten. In het noorden van Beausejour heeft de vijand verwoed getracht het klein fort dat hij verloren had, terug te winnen; zijne tegenaanvallen waren beide 2 bataljons sterk, de tweede in dichte rangen; beide werden afgeslagen na groote verliezen ondergaan te hebben. in Argonne, eenige kleine schermutselingen ; ons front bleef onveranderd Tusschen Maas en fioezel, ailes rustig. In de Vogeezen, geweldige sneeuwvlaag, op de Vieux-Thann en op de côte 425 zijn er eenige houwitsers gevallen. Vijandelijke aanval verhinderd Zestien duitsche vliegtoestellen zijn Zon-dag morgen over het engelsch kanaai te zier geweest en het is zeker dat een tocht op En geland beraamd was. Echter daargekomen vondende loodsen waarschijnlijkde omstan digheden niet gunstîggenoeg om hunne reis voort te zetten : ze keerden hun machiener en vlogen naar Duinkerke. Duinkerke, lOJan. Te Duinkerke. — Twaalf duitsche vlieger; zijn Zondag over de stad en omstreken ge-komen, en hebben 30 bommen geworpen. maar ten gevolge der reeds gegevene waar schuwingen zijn er maarweinig ongelukker te wetreuren en de stoffelijke schade is niel zeer belangrijk. De Paus in de Wereld Volgens den Gaulois zou een welbekende prëdikant, hoofd eener protestantsche sekte, (Rev. Campbell), de gedachte hebben ge-opperd, dat de Paus al de christene gemeenten moest bijeenroepen, om naar middelen uit te zoeken tôt het doen ophouden van den oorlog. Van den Paus aileen kanzulkeinitiatief uitgaan, beweert heer Campbell. Of die opvatting uitvoerbaar is of niet, doet weinig ter zake, doch treffend is het te zien, hoe, sedert het uitbreken van den oorlog, aile geesten, aile natiën, zich instinktmatig wenden naar het Pausdom, als tôt een oppergezag. Vijf centiemen het nummer Donderdag 14 Januari 1915. •MMnNMmgBraMMM lste Jaar. - - N° 2

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes