De Belgische standaard

272 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 06 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bg2h708s6x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 22 en Maandag 23 Juli iljï Boften 'Hand: I X maand fr. 2.50 S maanden 5.00 S maanden 7.50 3**EJaar IBOHHHËBTPBUS —:o:Toor Soldaten: Xftiaani ir. 125 a maanden 250 3 maanden 3.75 Wet Soldaten in 't land : I maand ir. 1 75 S maanden 3*5° 3 maanden 5*5 OPSTEL EN BEHEER VILLA « MA Coquille » Zeedijk DEPANNE Kleine aankondigingen : 0.55/. deregel RECLAMEN volgent overeenkomst. 1*tü tà&temêrkml MLg ïfeytari, t* Setfcr&ftd ?*a ««? felpUta, Dr tfan «« P«1* ?aa *■ Wosstyaa, foil JNHfart, Ea Wolff, .J. &&aon«, O. W&ites, A4y. H. Beets, Hlbulrn Thaa* -'•^iirnri'wmfpi- jfïrMWiTvnfiBiBiéfii neihuîntriTiinïMii ■ " f-»fB»T-1 t iiiiM^t aim» n" iiun'CTfi" mm lUTTn > ij i f 'r ■ ^-.aewsamjBsws.- av^swaaGcw mr nrn» «mhit mnésanupcim .. jo.n tgrr ■nmBTiMii iaMaM^U^iltÉyiiftiii.nV^^^i^^lMtH^n^^^infillifrT^jaMM ?an VLIE6E RSBEDRIJ VIGHEID . r wettigt geenszins het dooden zijne^niet-vechtende medeburgers. Debrief van Joe « Engeland in den Oor- Wat zoudt gij zeggen van eenen man log » in ?dgenooten. Zoo werd in laatsten uit vrijen wii daarover een akkoord sfotenCj **&&% ftestftet dat de hulp der fcondge- Ik meen dat wij ons de kwestie der stik- nooleiizoubestaanuilverschillende escagassen aldus moeien voorstellen ; Vóór den \ drillenfransÇhevliegers, fransche en ecgeloorïog, op de congressen waai- de vertegen- | schetononmere, britsche en belgische autowoordigers der Naties de geoorloofde en \ wa&eQSenOostenrijksche Slavische regiongeoorloofde wapenen bepaalden, beeldde • mentendiev«>egen om tegen Oostenrijkmen zich den oorlog in ais een reeks gevech- °P telreden- DeRussische troepen werdenten die plaats grepen ia de velden en weiden \ höeIemaalbeïnvloed en deden hun plicht,tusscheu bewoonde dorpen en steden, nu | 0mdesoldateBaantevurenwerden bijhier, morgen elders. Stikgassen gebruiken zoudereaanvalsregimenten gevormd diemoest men alsdan aanzien als een wapen • eerstvooruit«ouden rukken. Deze regimendat eveazeer gericht was tegen de burgers ;teawarensaam£esteïd uit Russische offidier streken als tegen de soldaten. De, zede- • cierendieenkelsoMaatwaren geworden omwet verbiedt de rustige burgers aan te ran- * netzedcliJkPeilvanàen Russischen soldaatden. Dus moet het gebruik van stikgassen weer°P temonteren. En zoo is 't gelukt,verwijderd worden. De toestand is echter .Solo-slims van de Week verarsderd sedert het einde van 1914. De { ~ _ }AAD. „ .^ i»««».« 1;• • j 11-, >uespeeid door Pol Heye tearen Dewever legers hggen m de looDgrachten te mtdden r• ? n u^u-d--1t> . • 'WoVC* rernieids en verlaten 'gemeenten. Sedert ^'^1^^^^ dien hangt de wettigheid van het gebroik f6" T r' l5"3e£e;-door A. Steynen ran stikgassen af «n het akkoord dat wij ^*± $"*$*,> ^ De,ÜS f °1 Bra »?1 vroeger sloten : ik gebrnik » niet, gij oÀ f**™ %' ^ Ci' 7 J n™ u nio* Hnn^ j» =;ï ° j •• ' i -. , rent tegen Vandewinkele Amand, Devulderniet. Houdt de vijand zij.n woord niet, dan rnrrnff,rj u-i x. ]a ^ «r, ~l ben ik ook niet meer door het gesloten ak- :^ITT , 7 'Tm C '83; koord gebonden. Hier is geen spraak meer ~ ÎZ^^vV^ H'n' yan aanranden van nurgers, maar van getrouwheid aan een kontrakt. Ik ben van gedacht dat, moesten de Ie- • gers eens los geraken van hunne huidige i stellingen en eene echte « guerre de mouve- ' vent » hernemen te midden een bewoond Î land, dat wij dan geen stikgassen mogen gebruiken, ter wille der weerlobze burgers. Heel anders is de kwestie van het vrijwillig dooden van burgers door het bommen werpen op open steden, ver van de vuur- lijn. « De aanslagen op vreedzame burgers »> plaatsen op politiek gebied : beroertenzijn doodde zedewet verboden en hunne Raslaad, ministerieel* wvziging in Ençeweehangt met af van een vrij ak- iand , bfcroering in Duitschlând om het indie- koord tusschen de oorl.„.achten. neavan de vredesmoüe door Centrum en Wij hebeen geenszms het recht de zedewet socialisten, bijeenroepieg der kamers in metÜeVOelisde Griekenland voor 25 Juü'aanstaande, voor- C. Magenet en Ch. VanReedt alien van D. 3ao-4e Cie ; — door Antoon Swiauens tegen Verscheuren Arth., Verscheuren Albrecht ©I»ÏO«I« tlf «Ürt©®?*- |SCH^HT ! I werkliedenpartij kwaad vuur te stoken om ,*■**•***>* * 't voorloopig bewind omver te werpen en de \■Op wijze «De Dahlia. i regeeringsmacht in handen te geven van de - giTLGISCH FRONT !*• s uttra-sociaJisten die mordicus aan het sluiten ■| U noemt men fier den « Ouden » l van een onmiddellij ken vrede houden. Dan 20Juh ' 20uur- - Gewoontelijke artil- | GestaaidWftrdt, inhetyuur f zouden we ver gekomen zijn ; maar er be- ;lene,strijd, mei stijgende hevigheid naar ;DatvaUeQdeeddgforteû tigde socialisten zelf zich heelemaa! tegen de ; geworpen. Wij schoten een vijandelij kenwerking van de heethoofden verklaren.vlieger neer. Wat echter, nochtans meer beteekenis i _ „ , _. , _ beeft is het lang uitblijven van nieuwe mi-]tRgBISCn—rrEüSClï rTOtlt nisfër'ieele benoemingen in vervanging der j Loaden20Julij,5uur_ _ NYperheb.vier aftredende kadetten- ministers. Maar benwegedurende den nacht welgelukteRusland heeft al ergerder zaken doorwor- ! handsiagengeplaatst en brachten gevangesteld, dezen laatsten tijd, jom ons er over j nenop0mLeusenSuQuentinartillerieongerust te maken. De russische beer valt \ gevecht.wel op zijn voorpooten terecht.I parijg20juU>l5uur. _ lade8treek De ministerieele wijziging in Engeland j vailHurtebise-Craonne woedde de strijd was voorzien. Lord Garson treedt af als mi- ;; ongemeeQhevig door. De vijand viel met nister van Zeewezen omdat m den laatsten uitsrstbeiangriikemacht onze stellingen tijd scherpe kritieken tegen hem werden ge- f hardnekkig aan van af Craonne tot Vauclerc. richt. De duikbooten blijven handelen e« Spjjts ongehoorde aanvallen handhaafden,, doea den britschen handel onzeglijk naderI, wij0MC]iüieeQnQchdeGhemindegj Twee roode hutjes net Curson had het anders beloofd, de belofte | DamegnochhfitCaliforme-plateau kon- \ M^ "*■ dlC *f d /n . is niet vervuld geweest, Carson trekt er van j deadeDuitsch^rsyoetvatlea^;jlukteaf « ?« heeft eens , loader en wordt vervangen door een groot >„ MlfiudoorlegenaanyllilellV00ruit te I staat geen vrees voor, vermits de gema- Sieeustraete. B.mmen werden op Veurne fAntwerpcnLuik , Namur , , bis. Ik ben nog maar een schachtje De twintig pas nabij Doch in dees bors^t draag ik Een hart, geiooft ge mij ? • 2. bis. Ge stondt gij aan den Yzer In 't modder 't halven 't been Fier boodt Gij 't hoofd den Keizer Die tien joeg tegen een. 'k Ben Ik te laat gekomen : Mijn jeugd draagt rchuld eraan ; Doch kwam er nog een Yzer ) Mijn man ook zou ik staan. ) 3. Thaos naait men op uw mou we nijveraar, een spoorwegkoning, die de en- j komenzoodanig. datdevijaadglecnlg| — "l gelsche spoorwegen voor' t veldieger "»"; 6oo M. van de heuvelhellmg bezet. We na- ' Ik met mijn schnchïenjasje Dwing" eerbied af noch roem bis. k hoop wellicht te toonen ) a schacht sija plicht kan doen. )ncaite, uiidfliDeriain tieeat ai ais s Cretans meutwlntlgkrijgsgevangenen van de lijf- .a van Indië. t Was te voorzien nadat men S ■w&G\ïf'\ gesakkerd had langs honderden kante» tegen ? ^v' Ani1at.^u'*.^: Pl- Intusschea^aanwe samen ,,,-'..,.,,ii.I aa-^cn dmtsche handslag ia Champagne mis- \ Fritoflr^ï^i.rnar„ „..1,.,^, de slechte mrichtnxg van den veldtocht m ( ^kier8j ^fcaar^ Iroers verknocht l Mésopotamie. Wat echter mag, verbazen is j| ^nyu"Gnzooveel zak»kes piot -benoemen *a* Churchill tot minister fOfllüSfen te Petrograd^ Tot't Land is vrijgekocht ; van munitie. Dat valt ais uit de lucht ! j De onlusten te Petrograd zijn woeliger J Ea7ordthe f w ;ereensvrede [ Churchiil immers, heeft in den laatsten tijd l en erger geweest dan eerst werd gedacht, f ^aISde00y°S Maar, l Lloyd George bekampt als een razende Nu \ De troepen moesten met de seeialistische op- I eFSejeaat net lijnen : ) , .? ». .... . . t,.4- ,. i >•. .Tx. . V ï Gebrek en dcodst'evaar ) \ wordt hij minister : een politieke zet van j standelmgen slag leveren. Het gevecht m deôJ \ Lloyd George die daardoor zijn schip vaster \ straten duurdetwee dagen. Lénine, de \J - VANN1EUW-ENHUYSE. 27-8-16. ï koers geeft, 't Heeft het noodig want de on- \ aanvoerder deropstandelingen, is aange- 5 \ derzeeërsoorlog en de toestand in Ierland, \ houden. '••« «■" ; waar het al Sinn Feiner is dat de klok slaat ,. ..| ; zijn netelige vraagstukken die op een spoe- jüeï°^stand in SpanjeAndere Bladzijden uit het dagboek ! dige oplossing wachten, wil men ontgoocbe- ij De vergadering der afgevaardigden van ) ygfl een Verloren dichterkeO j lingen beleven.? Catalogne te Barcelona is op eeu sisser af- ] Duilschland heeft nog steeds zijn moei- \ çeloopen. De gouverneur kwam midden de ; lijkheden 'te doorkomen en 't zal vandaag J bespreking binnen en vroeg de opschorsing. I Jean-Baptiste en ik zijn dikke vrienden \ te zien zijn uit de besprekingen van den f De vergadering ging uileen.geworden. Eens heb ik op de schoonheid ; Rijksdag, indien wij aan een kentering mojnDuitscMan£i • der^aPe' geboft en sindsdien moet ik daje- j gen gelóoven.H' lijks bij hem, na het noonmaal, een tasje Verbazing van mijnentwege. JeanBap-tiste lacht guitig. Hij streelt met de open hand over zijn witten, aarstvaderlijken baard die tot op zijn borst golft. En plots dan, twee vingeren op zijn slapen, en de anders ; gestrenge ©ogen aan 'c zwemmen in 't ijie., ; begint hij te vertellen. Gwijde van Ponthieu verleende in 11 $7 een keure, waardoor de stichting van een nieuw kloosterorde besloten werd. (L'Ordre des Sisterciens) De monniken vestigden zich eerst te Ponnance nabij La vier, en hielden zich bezig met landbouw en veeteelt. Doch de streek was er niet al te vruchtbaar en de wind veel te straf. De monniken verhuisden, verbleven eenigen tijd te Balance, tot ze . eindelijk in u43, voor goed hun tenten op1sloegen, te Valloire. Er werd gedolven en gehakt, getimmerd en gemetseld, vlijtig, onverpoosd. Langzamerhand rees de abdij op de hoogvlakte, tot het haantje op den kiokketoren eindelijk zegevierend te kraaien stond in de zon. In 1226 werd de kerk gewijd. Maanden, jaren, eeuwen vervloden. De dertigjarige oorlog woedde. Het klooster l werd versterkt. Waar eens psalmen en kanl tieken ruischten, rolden nu woeste krijgsliederen hun vechilustige strofen door de den wel beter doen naar middels uit te zoeken c.m den oorlog te winnen ! land den oorlog niet heeft gewild, dat hettraktaten en verdragen met zijn bondge- jnooten zal'naleven, dat de toestand bevre- I digend mag genoemd, dat de onderzeeërs JPâpiOPJiUgMIIlf £oedwerk verrichten en dat Duitschiand Langen tijd was Bethmann-Hollweg, de | ^en vrede voorsteilen meer zal doen, maar • groote man, de ster van Duitschiand,jj deze van den vijand zal afwachten. Hij was de leider, de stuurman,... het jf Nochtans na deze rede heeft de Rijksdag ^enïe der grootsche plannen, de wentelende ! de motie van het Centrum enz., betreffende listige diplomaat, die bij gemis aan echte f den vrede aangenomen, redeneneer toch uitvinden kon al was het J Dezeraotie2egt>datDuitschiand geen iDtusschen beginnen de socialisten der [ ™t Optreden Van MïChaêilS. ; koffie komen iuitslarpea. bondgenootcn weerom te roeren om te j **e Rijksdag Omschrijft öen Vfede. : wcet ge wel — zoo zei hij gisteren — Stockholm te vergaderen en over de vredes- j Michaëlis heeft zich gister Toor den Rijks- ! datdeBeigen hier eigenlijk op hun grondvoorwaarden te gaan beraadslagen. Ze zou- | dag aangeboden. Hij verklaarde dat Duitsch- &eDiedwonen? ▼an papier. En op eens, na drie jaar, be- i~.~w' ^e** ginnen de vernuftige Teuïonen te zien dat f verovenD*enbec9»t > een^aurzamen vrede dv^ beroemde artist maar een kïakpoUer is, : nastreeft, economische afzondering verwerpt de beruchte combinazione-man, 'maar een | en een vrede wenscht gesteund op de vri; - briDselaar in mislukte bakten.* ^ heid der' zeeën en een economische samen- Op de. kroon van zijn Meester had hij ! werking k een verzoening aller volkeren. gezworen het al op een te zetten... en den j troon van Pruisen steviger op een nog f• . " Grôszer Deutschiand " dan dit vao Bis- f•'3t&>£& tusschen Hurtebise en Cra- werd.S 0ïme> w de vijand stil gebleven, na de bloe- \ De sterf di ^enederlaag van gister. Lucifer| Elders artilleriestrijd. werd de eer en de koning e gesmeten, slooten gedolven. De plattelandsbevolking stroomde toe en bood zich vrij- om to u, nog niet ingekomen. van alle gebroken poften en pannen... en hij Deengehchemrussische berichten waren ;Iucht ' Rondomdeabtü[ werden wallen opmoest duimpje leggen voor... Michael. . SGRUTATOR mm I >?*fe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes