De Belgische standaard

966 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g31z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fSW i 2i£ ? 770 J. Vrijdag 21 September lits «KIlïSsrïlHÎ' 'Va*? Usinait s*» ci*-i«d tr. s-'iS' • muttdaa aso g ffi*UKl«a I-7S met Soldaten in 't Ittnd : l maàtvi fr. 1.75 S mMJidca 3.50 S matacka 5-i5 BuiUm 'i l*nd : l tnssnd fr. a.50 8 tna&ndf a J.&o SmtldtB ?.2» SaïtJjfcSi* DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTFL M BEHIRS VILLA « Coqtilll* » J&SSBI îk D£ Kleiue istiVcs- digiuç«B : Q.SBi.de regol RECLAMES volgetl* overesu- feorn*1' ■ —3—» T - S À A H T ,J——81 — ^ 1 ^è^0)î(3®e r«8l# lfs4#*8rA«i,i .-H* $3 8#*ïrt, l^Diyfer*, fi», Wir«*d ?«« *«s Or V«n d« S»«f», Or. I, ?s* li WwrtyM, *«■! tffillMrt, Or L O* #si» J. 8k*®», O. Wttta, Àé?. H» Bu*, Hlbrl« -Mm- Terantwoordelijlheid Alla gezag kornt van God en oni die reden is het gezag heilig en zij a we aan de overheid eerbied en onderdanigheid ver-schuldigd. Dat hoeft geen bewijs. Velen vcrlangen aan 't bewind te komen, deelsom hunne hooyaardij te voldoen, deels om hun paart te hebben in de vette jaar-wedden die aan 't gezag verbonden zijn. Doch zij vergeten, dat, voor ons katholie-ken, het gezag, benevens zijue rechten ook zij ne strenge verplichtingen heeft. Ik wil er even twee aanstippen : i) De orerheid is bij God verantwoordelijk voor 't kwaad hunner ouderdanen, soo zij het kannen en moeten belettea. 2) Zij moet het goede roorbeeld geren aan h&re onderhoo-rigen.En wat zie ik I Aile dagen haaat, maar vooral in den nacht Yan Zaterdag en Zon-dag, komen sommige mijaer mannen al zwijmelend terng naar 't kantonnement, al zwierenden zwaaiend met artaen en beeiîexi, ...als men ze niet moet terug dragen. Wat vuiie praat er dan komt uit hunnen mond gestroomd e\j de lucht kouît verpes-ten ! Niemand zegt daar een woord op ; 't mag twee uur zijn van den morgen als ze thuis komen. Waarom gebeurt het dan dat, 's anderdaags, bij 't Yeriamelea der korn-pagnie, een arme soldaat soms acht dagsn srre3t krijgt om eenige stonden te laat le komen, terwijl zij, die halfernacht zwijmsl-zat zijn binnen geslronkeld, op han strooi liggen te ronken, door den doktor "exempts de service " worden gesteld ? Dat het één-maal, in 't voorbijgaan gebeurde, ...goed ; doch er zijn mannen die al hua rustdagen door, twee of driemaal te week, ik weet niet welke *erjariog vieren ! Had het in vrede3tijd moeten gebeuren, men had hua meer dan een gelegenheid gegeven om ach-ter de grendels te onmuchteren ! En aa ? Als men 's Zondags door 't dorp wandelt, zon men in den grond zalsken van schaamte. Men ziet soldaten met hoogroode beschonken wezens, en dierlijke oogen achter vrouwen roepen en tieren. Waarom geeft men een straf aan den soldaat wiens tenue te wenschen over laat, aan wiens vesî een knop ontbreékt, of wiecs schoenen niet schoon geblonken zija? " Respect pour la tenue militaire 1 " luidt het règlement. Met ai dien opseouk, hoe prijzenswaardig het ook weze, hebben wij bij onze buren slechts den naam van "em-busqaés " kunnen Yerwerren ; en door het slecht gedrag van zoovele soldaten hebben we verdiend met den viager gewezen te worden. " Tenue militaire " is schoon,maar " dignité militaire" is heilig 1 ÈC'8 heS ik een zedea- preek moeten hooren, die ik hier niet durf neer le schîijven in eene gazet. Wij, goei jongens, we vociden on1, schaatniood worden toi op Oiss iiart. We mochten protesteeren Yolgens de miiitaue weUen,m»Kr deschaam-telcozen waren daar ook,en uit hun liederij» ken mond rolJen met een beestenlach reeds de vuiie koramentaars l Wij hebben een ideaal, en we strijden ervoor, tôt den laatsten drnppel van ons bloed, als 't moet. 1rs zuîke middens nog-thans valt het ons hard, en jijden wij in pijnlîjke stilte den ondergaag van onze eer en onzeu krijgsroem. God heeft ons gezegd : «r Gehoorzaamt uwe oversten ; eerbiedigt as ! » Die pliebt is heiiig, boven allés, k P. 0. De Scbool op liet Front Na een tijdje siiistaisd is het werk «an "Da school op 't front " prachtig heraornen Gezien den stesds stijgenden bij val werd een nieuwe afdeeiicg gesticht voor meer ontwikkelde elemeaten5 ni. : LEERGANGEN PER BRIEFWiSSELING. Deza leergangen die ia Jali igiôbegonner. sn een ongemeen succès haddea, vieiea rolkosnan ia den geest van 11 De schooî op 't fïoat ", die zs daa ook onder eenzeifde iarichling bijeenbracht. Deae leergangen aijn Yoorloopis? voofbe-houden aaa de staa^sagenlen en zijn voor-baresdend tôt het exaam van aaagestelde, ordekierk, kkrk. Er zij a 75 leeraars dis de leergacgeEi geven. DeJ îeergacgen per BriefivisaeliBg ïijn hedea ge^oigd door 1200 leerliogen onderverdeeld als voîgt : 700 voor exaam van aasgestelde, a4o voor dit van ordekierk, 260 voor dit van klerk. De leergangen die huidig gegeven worden oaavatten de yolgende leervakken : Fransch Vlaamsch, Rekenen, B^ekhouden, îNatuur-kunde, Scheikunde, Stelkunde, Eagelsche taa!, Vaderlandsche- geschiedecis en Aard-rijkskuade.Een prachtig werk dat de school op 't front eer aaadoet. BELANGRIJK i E. H. DeWalf, bestuur-der van ons werk « De School op het Front » is van woonst veranderd. Zijn adres is tbans; E. H. DEWULF, (Colonie Scolaire Belge) Belgische Schoolkolonie, Cayecx-sur-Mer Frankrijk (Somme ) l Aile belanghebbenden die met het werk [ in betrekking zijH, verzoeken we driagend i hunne mededeelingen, aanvragen, inliehtin-gen euz. uitsluitend te sturen aan boven* staand adres, eerstens om lijd te winnen en rertraging te vermijdea, vervolgens om het regelmatig voortwerken van het werk te verzekeren. Van onzen kant hebben we de noodige maatregelen getroffen om de verzendingen, juist a!s voordien, met dea vereischten spoed te doen toekomen. Het antwoord van Duitschland aan den Paus Uit zekere bron vernemen we dat het antwoord van Duitschland klaar is sedert eergisteren en dat het heel waarschijnîijk den 2oen dezer den Nuntiussen van Mua-chen en Weenea is oyerhaadigd. Morgen hopen we dën beknopten inhoad «r van le kunnea meedeelen, Ô ô r» *&i «i i n n ^ v% BELGISCH FRONT rg Sept. 20 uur. — Gedurende de twee laatste dagen heeft onze artillerie, in weer-wreak, de vijandelijke verkeerwegen ondei Yuur genomen naar Leke, Einddijk, Hoog landeken, Eessen, Predikboom, aercken; Zarfen en Kruisslraat. Bommengevecht naafi Diksmuide. Engelsch-Fr&nsch Front PARUS 19 Sept. i5 uar. — Artillerie strijd W. hofstede Froidmont en naar Hur tebise. N. 0. Sancy verijdelden wij eer duitschen handslag. 0. Craonne sloegen wi een aanval af. Boven Reims drongen wij d< vijandelijke linie binnen en brachten krijgs gevangeuen op. Op den Rechter-Maasoeïei Wïrkte onze artillerie hevig en belette elker ain?al naar Bszonvaux en Beaamont. LONDEN 19 Sept. i5 aur. — De haiîd slag die we gister in het Ivemes Gorpse^n: Yper) pleegden werd door de Yorksche er Laacostre iroepen uitgeîoerd. Holiand en Amerika Er zal oî/getwijfeld cen geschil oprijïer tuiâc'ien Ho'land en Amerika, Men wte! Sal Amerika den uitvoer van 80 duiîend ton graan verboden had, omdat men ver-zekerd was dat dit graan naar Dai'.schland zou trekken. 't Is drie maand geleden en het graan is op de kaaiea vaa New York iu gisting ge-komen zoodanig dat ailes verîoren is. De warboel in Rusland Een afraardtgiug van den Fialandschec Saaaat is Kereasky gaan opî.oeken om hem het zelfbestuur van Finland te vîagen,maar teïelfdertijd om hem te veraekeren dat Fin-laad met Rusland zal blijven meestrijden, De vijf russische rninisters zij a naar hel Groot Hoofdkwartier vertrokken om der militairen tosstand le regelen. Kaledine heeft zijn ontslag als hoofdmar der Kozakken ingediend. IN FRANKRIJK Het ministerie Painlevé voor de Kamers Het ministerie Painlevé heeft zich gisterer Yoor de kamers aangeboder.. De miaiste rieele verklaring van Painlevé werd leej toegejuicht. De eerste minister omschee; aldus de oorlogsdoeleinden van Frankrijk : « Teruggaaf van Elzas-Lothariagen, Her-stelling van de schade door den vijanc bedreven, sluiten van een vrede die geet dwangrrede zal zij a.» De zaak Turmel Iagevolge nieuwe onthullingen ni. dal Turmel in de federalen bank van Zwitser-laad oabekend is heeft de fransche prcca-reur de kamer aangevraagd vervolgingen te mogen inspanaen tegen Tarmel. De kamer heeft eea berek vaa elf leden saamge-steld die allen voor een rechterlijke ver-Yolging zijn. IJyp PARUS meldt : De Duitschers hebben een uitsprong onzer linie W. de hofstede Froidmont aangevallen. Na een bitter maai kort gevecht hebben wij den vijand terug-geworpen. Wij pleegden een welgelakten handslag in de streek van Four de Paris. DUITSCHLAND'S MISERIE In twee voriçe kroiûjken hebben we on-partij iig den toestand bij de Bondgénboten blootgelegd, 't Geraakt thans tijd, ook cens een biîk te slaan bij onzen tegensirerer, zoofeal te meer omdat velen zoudea gaan denkea dat, omdat we niet veel vaa Duitschland hoorea, îde toestaad ginds schitterender zou zija dan bij ons. Niels is echter meer onwasr. De over-mfccht van Daitschiand is slechts een schïju overmacht en het politiek gekonkelfoes dat thans bij onze vijanden een der hoofdmid-deîs is 001 verdeeldheid bij de Bondgenoo-tea te zaaitn, verdalkt tea slotte de ge-pijndueid van Duitschland zslf. Duitschland zil meer dan wdk la :d ook, iu de miserie. We ohtkennen niet £ a' Duitschland, in zekeren zia, de nade !êj van de blokkade heeft kunnen vergoeden door de voordeelen die het behaalde tegeu Roemenië eu[Rasîaïid en waardoor de rijke graaustrekea van Zuid-Oostelijk Europa en de rijke petrolbronnen v«n Galicie in zijn besit kwamen, maar niemand zal toch dar-ven beweren dat deze voordeelen voldoénde zijn om het stopzetten \ran den o^erzee-£chen invoer allerlei prodnkten te ver-gelden.Duitschland lijdt honger, gelij k geen erkel land ter wereld honger iijdt ; alleea de schijn-uitwendige rnacht van zijn leger stut en steunt nog steeds het volk dat den hoager vergetec wil in den rocs der over-winniag,Maar dat Duitschland deze overwiardng slechts als eene tijdeiijke zaak opaeemt,die hoege«aamd op het verloop van den oorlo? niet zal wegen om Duitschland als echt-overwinnend knd ait den strijd te heffea, wordl best bewezen door de politieke bok-kensprongen die de Duiîsche hoofJmannen als echte waaghblzen verrichten tea einde een nog eerbaren vrtde te bekomea. Is het niet verbazead en aliesbeteekenead te moeten bestatigen dat spijts den lamlec-digen toestand waaria Rasland is verz-dld en die in zekere mate neel den oorlog in eea onguestig tijdperk voor ons heeft ge-bracht ; dat spijts de inneming van Riga en de russische nederlaag in Bakovina en Galicie; dat spijis de vreugde die Duitschland verkoadigt omdat het Westeiiik front onaanvechtbaar bîijft ea pal tegea aile Tpo-giogea der Verbondenea ; dat spijts dit ailes Daitschiand er toe genoopt wordt meer en meer toegesingea te doea op zijn politiek programma dat ia 1915 België, Polen en een gedeeîte van Servië aan Duitschland toeeigenda, in 1916 Polen in een onafhankelijken Staat wil, Serviô in zekeren zin als Balkaastaat wil bcwaren en nog slechts voor België zekere waarborgen vergt, om eindelijk in 1917, er toe tebeslui-ten gelijk de « Kœlnische Zeitung » terecht eergister opaierkea deed, dat België heele-maal terug on&fhankelijk zal worden en er misschien wel spraak kan wezen van een referendum voor Elzas-Lotharingen. Hij die zeker is vaa te overwinaen staat zoo maar ailes niet af wat hij wilde wan-neer hij nog niet heelemaal zeker wat te zegevieren. Dat is de toetsteea van de duitsche miserie. Duitschland wil dea vrede nu, omdat het volk naar den vrede haakt, omdat de uitputtiag het volk dwingt zulks te doen en omdat eindelijk men van hoogerhand heelemaal bewust is dat de tijd onze kracht doet groeiea en de duitsche doet wegsmel-ten.Hebbea wij miserie ia zekere zaken , we zul'en dit le bovea kutn^n omdat die miserie as n de oppervlakîe ligt, Duitschland zal er onder v erg aaa omd>*t die miserie aau den wortel z't van den weerstand. Op de fnonten Geen bijtonder nieùws 1 't Blijft ailes s>ul en oagewijzigd. Van aan zee tôt zuklebjk Yper is er wel onheiispellend kanorgebal-der maar 't laat niets beslissend meer vour- s V % S De Duitschers schijnen er uiet kwaad gezind om en daar ze toch op eene of andere wijze hunne vreugde moeten luchten,n; mea ze zoo ma «r aile doipen en gehuchten ver achter 't front ondor vuur. Zoo kreeg Da Panne ia de nacht vaa Maandag tôt Dits-dag etn vijfdental obu3Sea die overal rond-gestrooid werdeo en neervïelen ia dea na-r.acht toi 4 uur s' morgens. Bij de Italiauea is er insgelijks nieta merkwasrdig aan te stippen en wat betieft het russisch front caai htbben deDuilschera hun cifiasitf becoorden Riga stopgezet. Met weik doei ? 't Is gemakkelijk te raden. De potiticke toe»taad iu Rusland vereischt . van wege DuitHC^Îaad omzichtigheid en wat ; Duitschlaad met de politiek kan winn«n, , zal het met de wapeas niet slechten. De politieke toestand in Frankrijk De zaak Turmei, ia Frankrijk, krijgt een ongewone uitbreiding Een volkavertegenwoor-diger die tegen de belaugtn Yan het land zeif, onrechtstreeks den vijand helpt met ! hem eetwaren en bevoorradiug te doen I toskomen ia ruil van eenige duizenden frankl ; Een jammeriîjk teeken des tijds ! Maar het I schijnt wtl dat deze zaak tegen deregetring | niet zal uitgebaat worden, maar veeleer eea | spoorsiag zal wezen om de regeeriag meer ; aaazien te geven. Want ia de persbespre-: kiogen van heden is toch merkbaar dat het ^ ministerie Painlevé de stena Yan het lacd l meehefcft. Dus nog een wolkje dat verdiijft. i De vredesvoorsteilen van Duitschland g Het wordt lhatss bevestigd. Duitschland ? heeft door bemiddeling van von Kulman, | zijn minister van buitenland, op de pause-| lijke nota met bepaalde vredesvoorsteilen geantwoord. En alhoewel er verzekerd wordt dat de tekst van het bescheid alleea binnen de acht dagen zal kenbaar gemaakt worden, is het toch van groote beteekenis dat aan de j Entente-pers toegelaten is te xeggen dat | Daitschlands vredesvoorsteilen in hoofdzaak !* hierop uitkomen : Ontruiming ea herstel van België in zijn f vorigen to estand. | Oatruiming vaa de fransche uoorder-de-partementen tegen teruggaaf der kolonies ; Elzas Lotharingen in te richten als onaf-hankelijken staat. We moeten echter afwachten tôt we het stuk zelf te lezen krijgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes