De Belgische standaard

480 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 31 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 03 decembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bk16m34435/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m**tx3 ■ rntiiïffMiiinirfWW",,'rT,""*MMa6MM,l*>Ci*!l>,l>l>l>"""1'i,i>l(>'T<ri1, -UMM lste Jaar. — N° 7 imwwi—j»ii mm »i wu"« •aara.a-3 Vijf centiemen het nummer Zondag 31 Jan. en M aan dag* 1 Feb. 1915. De Belgische Standaard Voor aile mededeelingen zich wenden tôt : ViLLA MA COQUILLE, ZEEDUK, DE PANNE. Aankondigingen : 0,25 fr. de regel. — Reklamen : 0,40 fr. de regel Vluchtelingen : 3 inlasschingen van 2 regels, 0,50 fr. De Paus en de Oorlog In het Consistôrie van 22en Januari, heeft Benedictus XV eene merkwaardige rede uit-gesproken over den oo;r!og. De H. Vader zegt onderander: »Eilaas, de raaanden vliegen om, en 110g zien wij geen hoop straien, datdeze zoo noodlottige oorlog, oî lieverdie moorderijen, zuilen ophou-deti.» Mochten wij ten minste de smartelijke ge-volgen verminderen van den fellen geesei,waar-van het ons niet gegeven wordt het einde te verhaasten ! Wij hebben het gedaan tôt hiertoe zooveel het in onze macht was, en wij zuilen er involharden zoolang het noodig zal wezen. Meer laat onze apostolische zending ons niet toe, voor 't oogenblik, te doen. Maar sonder eenigen twiifel is het een der hoogste plichten van den Opperherder — door God aange-steld alz zijn opperste woordvoerder — te verklaren dat het niemand toegelaten is, voor gelijk wellce reden, de rechtvaardigheid te schenden. » De pauselijke overheid in te laten met de oorzaakzelvedie de oorlogvoerenden verdeelt, is onnoodig. Het zal aile bezadigde geesten duidelijk worden, dat de Heilige Stoel, al volgt hij dezen schrikkelijken strijd met de uiterste aandacht, toch gedwongen is eene volkomene onpartijdigheid te behouden. » De Roomsche Opperherder, die van den eenen kant de stadhouder is van Jezus-Christus gestoi ven voor allen en voor eenieder, van den anderen kant de gemeene Vader der katholie-ken, moet aile strijders vereenigen in een en hetzeikie liefdegevoei. Langs iedere zijde der ùbrlogvoertfèrs heeft hij een groot aarital zoiîen, wier zaligheid hij even veel betracht. Hij rnoet dus vooral in 't 00g houden, niet de spéciale belangen die ze verdeelen, maar den gemee-nen geloofsband die ze tôt broeders maakt. » Moest hij anders handelen, hij zou niet enkel den vrede niet dienen, maar wat erger is, den godsdienst aan haat en tegenzin prijs-geven, en de rust en de innerlijke eendracht der Kerk blootstellen aan erge gevaren. » Al verbinden wij ons nochtans tôt geen een der beide pa: tijen, tocli zijn wij met beide evenveel bezorgd, zooals wij gezegd hebben, terwijl wij met angst enontroering de schrikke-lijke gebeurtenissen van de. en oorlog volgèn : wij doen di-t des te meer, dacir het te vreezen is dat het geweld van den aanvàl, somiijds aile païen te buiten gaat. » Onze aandacht wordt daarbij natuurlijk getrokken naar de zijde iva".r eerbiedige ge-hechtheid aan den gemeenen Vader der geloo-vigen, op de leveridigste wîjze,' aan den dag wordt gelegd, zooals bij voorbeeld, ons teer-geliefd Belgisch volk, getuige daarvan de briej dien wij Icort gëleden aan den Kardi-naal-Aartsbisschop van Mechelen gericht hebben. » En hier roepen wij de gevoelens van rnen-schelijkheid in, bij hen die de grenzen van tegenstrevers zij , overgetreden, ze smee-kende de overweldv de streken toch niet meer te verwoesten, dan het streng vereischt wordt door de noodwendighaden der militaire bezet-ting, en — hetgeen nog van grooter belang is — zicli te wachten de imvoners te kwetsen in hunne duurbaurste gevoelens, alskerken, priesters, rechten van den godsdienst en van 't geloof, indien lui niet volstrekt noodzakelyk is; want wij begrijpen zeer ivel hoe pijnlijk het moet zijn, voor hen die den vijand htm vaderland zien bezetien, onder het vreemde juk gebukt te gaan ; we zouden nochtans niet willen dat het vurig verlangen om hunne onaî-hankelijkneid te veroveren, ze bracht tôt eene schennis deropenbare orde, waardoor zij hun-nen toestand zouden verergeren » De Paus maant zijne toehoorders dan aan hunne toevlucht toi het gebed te nemen en zegt verders : « Wij denken niet dat de vrede uit de wereld geweken is zonaer goddelijke goedkeu-ring. God laat toe, dat de volkeren, die al hunne gedachten gezet 'nadden op aardsche goede-ren, malkander do.jf onderlinge niooiderijen straïfen voor de verachting en de onverschil-'igheid die zij jegens Hem aan den dag leg-den » De H. Vader schrijit voorls twee dagen van °penbare gebeden voor, die zuilen gehouden worden op 7 Februaj'i en 21 Maart. De « Figaro », in een hoofdaftike! van Julien de Nari'on, geeït enkele zeerjuiste beschouwin- gen over deze redevoering van den H. Vader. Op wie, vraagt hij, valt de blaam van den Paus, zoo niet op de Du!;schers2. Zijn zij net niet, die het gezvvoren woord hebben ver-kracht,gijzelaars, gekwetsten, priesters, ouder-lingen, vrouwen, kinderen hebben vermoord ? Aan hen zijn te wijten de fûlteringeri, v<. adn-kingen, suaieke geweiddaden, kerkenbr. ud>.n, enz. » Wel is waar wachî Benedikius XV zich,op diploinatische wijze, wel deze gruwelen aan te stippen. Maar hij bewijst dat hij ze kent en laakt. En welkeri graad van onbewustheid moesten onze vijanden niet bereikt hebben, om zich in te beelden dat de Stadhouder van Chris-tus deze daden als onverschillig zou aanzien. » Als gemeene Vader van aile katholieken, zegt de Paus, is hij verplicht eene volkomene onpartijdigheid te behouden ; maar door zijne redevoering van 22 Januari, is hij die onpartijdigheid te buiten gegaan, niet alleeri naar het feit, maar 00k naar het recht. Bevestigt hij niet, met duidelijke woorden, dat onpartijdigheid — niet, wel is waar, politieke, maar moreele onpartijdigheid — bij den H. Stoel niet overeen te brengen is met de essentieele zending van het Hoofd der Kerk : « Zonder eenigen tivijfel is het een der hoogste plichten van den Opperherder — door God aangesteld als zijn opperste woordvoerder — te verklaren dat het niemand toegelaten is, voor gelijk welke rede, de rechtvaardigheid te schenden.» « Dat is, zegt Julien de Narfon, wat ik steeds herhaalde, aan den Paus komt het toe eerst het recht te verklaren, en vermitser een christelijk recht van den Oorlog is, dat elken dag door de Duitschers verkracht wordt met jsen maximum onbeschaamdheid en wreedheid, kan men klaar genoeg de gevolgen trekk.en uit fiel beginsei vastgesteld oî liever plechtig herirwierd door Benedictus XV. » Wat verder zegt de schrijver nog. » Niet moeilijk valt het te besluiten uit 's Pausen woorden, dat hij heel goed weet waaraan zich te houden nop-jns de broosheid van den band, dien hij zou vreezen te breken door eene duidelijke en strenge rechtvaardigheid. Die vrees kan voorzeker enkel Duitsch-land en Oostenrijk gelden, vermits wij de strengheid van wege het hoofd der Kerk maar enkel konden toejuichèn. Maar het Katholieke Oostenrijk, maar de Katholieken van Duitsch-land, op welke manier zouden zij het recht-vaardige o.;;deel van den Paus aanvaarden? Nu, de Paus weet heel goed dat het Oosteri-rijksch Katholicism niets isdan louter étiquette, parade, «grimaces», om eene sterke uit-drukking van Bossuet te gebruiken. Laat ons 00k niet vergeten dat de Duitsche Katholieken sedert latig gewoon zijn enkel naar eigen wil te luis te ren, niettegenstaande de pauselijke iei-ding of besluiten. Wij weten hoe zij de wereld-brieven van Pius X aanvaardden toen deze tegen hunne zienswijze aandruwten... Het is overigens uit Duitschland dat het Modernism kwam. Van dien kant zou Benoit XV niet zonder gevaar kunnen weerstaan aan driften waar-van wij de hevigheid genoeg kennen. De Duitsche Katholieken hebben geen ver-stan van grootmoedigheid. Maar ze hebben de lijdzaamheid van den Paus noodig. En de Paus wil geen scheuring verwekken, noch het .cevaar der wraakneming loopen waarvan de Kerk in Duitschland misschienzoute lijdenhebben. DeKultuikarnpî is zooverniet van ons....» Ûp&tend te Laybach, Agram en Trleste Geneva 27. Volgens een niet gecensureerde telegram uit Oostenrijk verzonden, zou het bevel van oproeping der laat-ste reserveklassen eene onbeschrijfli-ke opschudding teweeg gebracht hebben onder al de Slaafsche volkeren van het zuiden Zondag morgen, na het sermoen van een Slaafsch priester, te Laybach verliet het volk in aile geweld de Kathedraal, al roepende: «Weg met den oorlog, weg met Niemec (weg met den Duitsch).» De gendarmen wierden aangevallen, geweeischoten gelost, 't paleis van den oud-prefect werd in brand gestoken, de meubels verbroken en op straat geworpen. Te Agram. — Opstandelingen onder 't gelei le van studenten, scheuren overal de plakbrit^en waardoor de oproeping wdï'dt aângckondigd. Een Hongaarsch bediende wierd erg mis-handeld.Teh'arhtadt(in Moraviza),heerschen veelbeduid nide gsweklenarijen. fi; Lusrt : hij Fiuni), werd het arse-naalgeplunclerd.Eene overgrooteme-nigtf volk van Opcina trok op naar Trieste, om daar mêe te manifestee-ren. Ze braken aile de kiosken af waar het mobiïisatie-beveî was aan-geplakt. Men zegt dat er 2 dooden zijn. Opstand in T ransylvanie. In Transsylvanie wordt een opstand gestookt, en strekt uit over heel 't land. De Gouverneur, graafvan Beth-len, heeft ordergegeven al de opstandelingen te fusilleeren. Algemeen Overzicht OP HET WESTËLIJK LEGERFRONT Van de Zee tôt Àrras : Menigeen < vreesde dat de verjaardag van Attila II misschien wel nadeehg kon zijn voor de bonrlgenooten. t Gerucht was immers in omloop dat de vijandelijke legers bevel gekregen hadden kost wat kost eene groote zegepraal te behalen op de engei-sche troepen. Men verzekerde ons dat er diensvolgens vele versterkingstroepen gezonden waren naar het zuiden van België. Inderdaad, in deze laatste dagen werd er hevig gevochten in deze streeic, en Attila II heeft van de bondgenooten, niet van zijne krijgers, een geschenk, ont-vangen dat hij lang zal bewaren. Om niet te spreken van den vooruit-gang dien wij gemaakt hebben, bij . St. Joris en Pervyse verheugen wij ons terecht over de andere krijgsverrich-tingen.In het Ypersche werden onze loop-grachten door gansch eene vijandelijke brigade aangevalLn. Die aanval mis-lukte en de vijand liet er I 1/2 bataljon mannen bij. Langs de zee. — De Zwarten hebben den "Hoogen Duin" ingenomen. Maar in den aanval hebben zij hunne officieren verloren, en zoo kwam het dat zij slechts den helft van den "Hoogen Duin " hebben behouden. 't Is eene stel-ling van groot belang. In de streek van La Bassée, bij Givenchy en Cuinchy onderging hij 00k eene ware nederlaag. Zijne legers waag-den tôt 5 aanvallen en zagen hunne po-gingen zelfs reeds bekroond met eene kleine aanwinst ; doch bijna onmiddelijk werden zij teruggeslagen. Vele gesneu-velde soldaten en krijgsgevangenen ble-ven in onze handen. Op de baan van La Bassée naar Béthune alleen lagen er zj66 lijken, waaronder 6 officieren. Tus-schen de banen Béthune-La Bassée en Aix-Moulette heeft het geschut van het voetvolk en van onze artillerie een vijan-delijken aanval belet. Van Arras tôt Reims — In de Aisne-vallei hebben de gevechten 00k in hevigheid toegenomen. Te Saint-Mard, bij Vailly, was de vijand erin gelukt een vijftigtal meters van onze loopgrachten te doen springen. Hij heeft ze niet kunnen veroveren. Ten westen van Craonne meende de Duitsch ons eene volledige nederlaag te doen ondergaan. Enkel eenige loopgrachten tusschen Heurtebise en het bosch Foulon werden Laatste Berichten .ben groot-gewela was aangekondigd \ ;m den icant der Duitschen. 11s gekomen, maar niet ten hunnen voordeele gekeerd. Aile de Duitsche aanvallen werden afgesiagen. IN BELGIE, zijn de vijandelijke posities aangevallen geweest, en vele zijner loopgracViien vernietigd. < Ten Zuiden der Leie hebben de Engelschen overal de Duitsche troepen aangevallen. IN FRANKRIJK, in de streek van Anus, Albert, Roye, Noyon en Soissons, heeft de vijand een aanval gewaagd, maar wierd welhaast teruggedreven. Rond Craonne hebben de Duitschen den 25 en 26, meer dan een brigade mannen verloren. De Duitsche gevangenen zeggen dat hunne verliezen overgroot waren. Hetgetal dooden, gekwetsten en verdwenenen vanFran-schen kant, beloopt omirent 800 mannen ; dit ten gevolge van de hevigheid van den strijd, en 00k ten gevolge van de instorting eener steengroef. Vele dier mannen moeten gevangen genomen zijn door den vijand. Drie aanvallen in Argonne,te Fontaine Madame, zijn afgesiagen geweest, Wij hebben omtrent 400 meters veld gewonnen in het Vogeesch gebergte, ten noorden van den berg Signal. De Verbondenen hebben de andere ver-sterkingen veroverd ten Z.-W. van Senones en Bau de Launois. Vooruitgang in Alsace gewonnen. Bij Cornay zijn de Duitsche aanvallen achteruitgeslagen. Ingezien de dooden die liggen op de velden van Argonne, Wœvre en op de Vogeezen, zouden de Duitsche verliezen, binst die drie laatste dagen, hoogèr beloopen dan 20,000 mannen. 1 ons ontnomen. Doch in korten tijd vero- . verder. wij wederom een deel er van en namen vele krijgsgevangenen. Te Berry-au-Bac werd een vijandelijke te-genaanval afgeweerd. Van Reims tôt Verdun. — In de streek van Reims heeft onze Artillerie goed werk verricht : verschillige vijandelijke werken enverschansingenvernie-tigd;Bij Perthes werden 4 hevige aanvallen afgesiagen. In Argonne, geweldige gevechten. Bij St. Hubert en Fontaine-Madame hebben wij na 2 aanvallen onze laatst verloren stellingen we lerom veroverd, Vele tegenaanvallen werden vervolgens afgesiagen. Van Verdun tôt Belfort. — Al de bruggen, die de vijand bij St. Mihiel over de Maas geworpen had, zijn vernietigd ,. Op Hoog-Elzas werden geen nieuwe gevechten geleverd bij Hartmannswil-lerkopf. Thann, Lembach en Sentheim werden door den vijand gebombardeerd. OP HET OOSTELÏJK FRONT. De officieele Communiqué, van den 23e" en 24" meldt geene enkele be~ langrijke wijziging : In de streek tusschen de Vistule en de Mlava, eenige kleine schermutselingen en wat geschutvuur ; op de linkeroever van de Vistule, betrekkelijke kalmte. Ten noorden de pachthoeve van Borgimov slaagden de Duitschers erin een onzer meest uitspringende loopgrachten te veroveren. Den vol-genden dag poogden de Duitschers aanvallend op te treden maar een doelmatig welgericht vuur belette ze vooruit te rukken. Op een punt, dank zij het vuur onzer zware artillerie, hebben wij een vijandelijke loop-gracht bestormd en de mitrailleuzen buitgemaakt. Ten noorden Rawa op de Rawka heeft onze artillerie eenen geblindeer-den auto vernietigd. In Galicie heerscht er wat meer bedrijvigheid bij de Oostenrijkers, langs de hoogten der oostersche Kar-pathen.Volgens de oorlogscorrespondent van de Daily Telegraph te Petrograd zijn er belangrijke vijandelijke oor-logsmachten in de richting van Kir-libaba vereenigd. Een Duitsch-Oos- tenrijksch leger, ongeveer 400.000 mannen sterk, schijnt in Hongarië gegroepeerd te zijn om de voor-waartsrukkenke Russen door hetKar-pathengebergte te belemmeren. Een nieuwe veldtocht tegen Serbie blijkt voor 't oogenblik onwaarschijnlijk, daar de optocht der Russen door Bu-kovine en Transylvanie de twee mo-gendheden ernstig bedreigt. Door eenen hardnekkigen aanval hebben de Russen het distrikt van Jacobini, de sleutel van Hongarie, veroverd ; en Dornawaka de laatste stad van Bukovine dreigt onvermijdelijk te vallen în den Caucasus. — Ons offen-sief in de streek van de Tchorokhri-vierduurtvoort spijts den verwoeden tegenstand der Turken, In de richting van Olty, schermutselingen met kleine turksche detache-menten* Op de andere punten van het front hoort men het gewoon ka-nongebulder.Belgische soldaten leest en verspreidt Uw blad "de Belgische Standaard !,, 'illll Spaarboekjes. De postbureelen in Frankrijk zuilen weergaven doen op de Belgische spaarboekjes, rechtstreeks, zonder tusschen-komst van den Belgischen dienst en dit tôt op den dag dat de Centrale Dienst, in Brussel gebleven,opnieuw zal werken. De houders dier spaarboekjes, nu in Frankrijk, kunnen een som optrekken gaande tôt 50 fr., aile veertien dagen. Die som kunnen ze krij .en in 't is een-der welk postbureel, op voorwaarde dat zv een betalingsbevel hebben, van wege den Dienst der loopende rekeningen van de Nationale Spaarkas van Frankrijk. De aanvragen van terugbetaling, op-gesteld volgens de formulen van den in-ternationalen dienst en vergezeld van het spaarboekje, zuilen ontvangen worden van af 21 Januari 1915, op_ aile postbureelen en op de kantooren van een "fac-teur-receveur".De Zaak Desclaux. De oud kabinetsoverste van Minister Caillaux is aangehouden te Parijs. Hij was tegenwoordig belast met de be-tâlingeh van 't leger. Men weet nog niet jiaist welke beschuldiging op hem weegt. Doch zeker is 't dat hij grootelijks verdacht wordt, samen metMme X., van geld-aehter-houding.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes