De Belgische standaard

705 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Mars. De Belgische standaard. Accès à 20 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8g8ff3mr5p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4ac Jui - W'4' ' 19'' Donderdag 21 Maart i 911 Abonnbmenteï —0— Voor Soldat en i mund fr. i,a a maanden a,5 3 maanden 3.7 Niet Soldaten in 't l»Fid. X uuod fr. i,; 3 maanden 3,5 3 maanden 5,5 —0— Buiten 't land 1 maand fr. a,; a maanden 5,( 3 maanden 7,! —0— DE BELGISCHE STAnDAARD i I v - }• ■■ tpste! & Biheer nu* I "Va Coquille"; Zeeàijk I I» PANNE ^ Kloinô aaokon- Idigingen t 0,251. de regel RECLAMBN ▼olgens •tôt» eenkomat —o • _ r«.(5 : «,1. ^ i, DajfaM, K MM T» *. BMfc* » *» * «-• * - * W* ^ * t ^ " """ ' - Doorocdsrb? king indeelectrisctu sïruommg was het ons os mogt lijk giskr te vérschlja*; a, în dits Lapr Oaderwijs Heden worit er veel gesprokflt* v»n der herophoaw vaa België s à den oorlog. Mci wilons gemarteid land sijn itoflelijke, sede delijke en verstandelijke wel^aart terag ■chenken, ja vergrooten. Men z»l onver moeid werken ©m se» Triigsvochten îant te herstellen. Daartoe is men vaat beslotea Oqs werksa&m, Belgisch volk zal men — elk ia de mate sijner krsckten — iospau nea «m België berln te richten, met d( minai mogelijke hulp der saslere land<sn* Het oaderwijs 00k «al het ztjne bijdra gen ea «00 praktisch mogeîijk sija, te a eio-de allerauttigste feden vaa de maatachappi te vormen. Daartoe moet cr ia het lage oaderwijs afgebrokea wordea met sommig paatea Taa ons haidig programma ea ver ▼aagea door nattiger leerstof. Afbrekea met het aaaleerea der breakea met het oplossea Taa raadselaohtige vraag stukken, met het onderwijsen der franscbi ta al ia ons Vlaamsohe, lagere rchool. De breakea wegiaten ! Waarom? Omda ze moeilijk bëgrepea wordea ea rep *erg« tea ; omdat si] ia 't later leven v&n dei werkmaa, dea winkelier, dea laudboawer dea haadelaar zelfs, niet vaa pas komea omdat b.v. beredeneerde aardrijkakui.de ei geschiedeais *00 gotd het verslaa>2van he kiad oatwikkelea als breakea ; omdat d lagere «chool g«ea voorbereidieg moet «ij voor de middelbare school- Waarom zo' mea daa de breakea moetea «uderwijïsu als er weinig cf geea praktieseh aat me verboaèea is ? Ea daarbij wat een zageri voor meester ea leerliug ? Neemt de brea kea weg, ea ge sait de aaairskkelijkheii der school veel vermeerdaren, 't Zelfde, als taa de breaken, aoa mog«i gaargd wordîavaade raa^SôlaGhti^e *ra»g gtakkea. Waarom de vraags'okkea ao verre fcaitea de wsrkelijkheid gaan soekei Ea daarbij mea weet toca wel, dat msa v dea gedachteakriag vaa 't kiad moet blij mea, om çoed verataaa te wordea ? Di aoort vraagstakkea zija veel te abstrais voor kiaders vaa diea leeftij 4 ! Uitzoadt riagea zija iiet, die er iets van m'êirâg«a ea 't oaderwijs wordt toch g?ge»ea too dea grootea hoop ? Ds Trasgstakkea mt getaîlea vaa " bachtea de kape " tôt aa Barlijn, verdieaea »ok eea eervolle mel ding 1 Dat mea het werk«lijk lerea uaga daar aallea we leerea weike ^raagstukke we gerea moetea ! Afbrekea 00k met de tweede tatal ia d les eerste schooljarea Dos aiîstaivel'j Vlaamsch ia onze Viaaaisshe, Sagere klai sea Tôt ri 12 jaer, gcea fra' seh asg.W mea ia de twee schooljareu, «iie voî«ec« <i aieuwe schoolweî sea het 'ager oaderwr toegevoegd werdea, het frarach aanleere als tweede taal, h«el wel ; m ar volstrd niet ala vosrtsal. Heerea Vlaaatssche oede wija*rs ea gij allea, ds« cr belacg in stel hoait een 00g ia 'i ïîH, waat ia een ïr©!< blad voor iatsHektaeelen, l«s »k : " la las le jaar sou mea toch met het fracs( mogea b«giati®n." — Opg«p»st ! Ze kom; ep haa zokkea 1 A!s se fracsch toela^ ia 't zaade scUooljaar, siallea zij er weld 't vijfde bijaemea en zoo komea ae op de oadea slenterweg Laat ons vlakaf de lwe« de taal ait onze Via^rnsche, lagere schc banaen, Opboawen ! Wat zoadon w« daa asn oî Vlaamsohe kinier« kannen s&nbiedea plaata van de breaken, de raadaelachti| vr*8gstakl en et 'î fr?r ecfc ? N et mfei ijk fi m vindsa I VlaftOîSoa !••• /i^aassc- 1 • Vfaamscôe iezl v, Vlsimicha opstelUn, Vlaaiascks dekîaatatie, Vlsarnsche liedjes ? VerlangS ge nog mesr ? Mosist mea m^er aaa Vîaâmsch gedasu hebben ?6ar dea ro.log, daa son 'eea na de drserige besia-tigi'jg niet msetea doen, s&t ouze Vîae«S" sebe vakboîskea niet genoeg gelesea wor« dea, daar ae maar half verstaaa word«a. Ik schrijf met opzst gelezea en niet gevraagd|; ws'ût ocs Vlaamsche atielmanaen, voorait-atrevesd en leerg'erig als ze *ijn» vragea wel secs ds vakboekea aaa S K. V» H. mtar, oagelukfeigiijk, ae moetea se van kaat leggea, waarom ? Omdat *8 t« swaar zlja voor haa maag. De jongeaa kanaea die stoffe aist verteerea 1 De oorzaak ? Ge-brekkelijk, Vlaamsch oaderwijs, Zieteens: ons leerliogen van u-ia-i3 jaar hedden slechts èéi enkel Vlaamsch leesboekjci voir een hsei jaar. Iedere klasse had cataarlijk eca leesboekje : zoo daî raaakt dat oaa kiaderea aes boskjes door-blaâerdea- Ja, doorbladsriea, waot we had-dea zelf* dea tijd niet, om al de leesstofft vaa dat ééa boekje te verwerkea. la Hol laad waa het reeda beter 1 Daar ha4 mea ia sommige scholea ree<Ss boekjes teï besobikkiag vau de lagere school, msîr aog eea boak of twea ter aaaTnlliag. Ik herhaal bet : mij daûkt dat ens lagei oaderwijs er aoa bij winaea moesten wî de breakea, ds raadselaohtige vraagstakken ea 't fraasch v*i oas programma schrabben, om tervangen te wordea dooî praktischer matsrie, al ware 't aitsîuitead Viaamsohe stoffa. Dat ware een ecbte b*sû tat allea verderen opbou w D&t de beknthebbeadaa meewerken t«i het praktiseh mtkea vaa ons lager oaderwijs, tet bet welfiija ^an onse| Vlaamsch» volkaklas^e. N. B — Hetgeen ik hier neertobri;f il zoowel voor oaeisjes- als voor jongess scholen, Gaston Rombont DIT HET ZUIDEN - AZUDRKUST! 28 Febf. 1918 wss wat bedrijfi|jheid in het hospl taal, ea de. son in lentedracht baarde te vredeiiheid bij het werk dat eeaige sddater road de psTiljeenea voltrokkea, M*n verwachtte dea gemaehtigde vaa der MiaUt<*r 1 E^a Senttor 1 Hst bard p'affsad geklik vaa hat grijza «utotie JcloEk bekend Sa- gs de bergea, er lija naderend dor j^ekoeh «■ermiadsrds o versterkte ia de kronkeleade lanea. Da waa de komst vaa dea geaerafel m^t dei gsmachiigde Tora k kea ee^ige koppen caar bet wi b?ischea^a b*!koa en iiij bemsrk a der ïwartg"n«ni8aijpsrdea geaeraal met goud ? oialegdtn kepi.Naast hem den grijzea barge iawieaa frakkasopsgat eea decDratierosetji s de offiîieelheid raa z'jn pïraoanage dadelijl verried. Dat was de seaato; 1 Dis beer daorliep met staatsie eeaig paviljocnen ea boekte met o?erwogea erns \ aijne nota's. Hij sei ia pa7iljoen 2, dat hi kwtm ia naam van den Minisler, ea bi ? veraoaht de zi«ken yrij te sprekea ; i natter ! de regeerieg steide vtel bela g ia de ziekea : verpiegiag vaa G. de G ea daafom zoa elk ' degelijke klaoht aaadachtig eaderzocfa wordea. Maar verkîaarde 'ic Secator, ik verst l^een Vlaamsch ea het ia daa oonoodig uw weaschen ia die taxi niteea te zettea. Dat was een seaator, een gemachtigd van den Ministerl J. R. Holland op den tweesprong i j Diîmaal isoa het we! crnst'g hatsiaen ! wezen. • ineMen wc iJet vristea uit de ge-benrde *cor?aiIetjes dat het nachtere Hol land ateeds de stormên ep aij weel te leggsa. Holland heeft a! heel waî incidcctjes tt vereffenen gehad. Htricnert n maar de ha-ring-, airdappsl* en grintkwesti^s. Steeda was het : na zit Holland tegen den manr, maar Holland kroop altijd recbt. Ditmasl is het ernstijr, zeggen de bladen. Hoe de zaak iueenzit? Waaneer Daitschland den onderseeëra-oorlog sonder genade uitvaardigde, gaf Hol-and aan al aijn scheepsreeders bevel dt schepea die ia de Eeatrale (Amerika) en in ds havecs vaa de EaUate Ugea, te doe» asn dea babel leggea. Afvaring moest maai gebenren ender waarborgfeleide Van oorlofsschtpen der Entente. Met dea tijd echter kregen de boadg.--nootea tekort saa scheepsraimte. Het ver vrer Taa eîlerhande warea nam toe ea dt schade door ds oïdarz^îëra bero'<kend,bletl eea gelijkea tred hoodea. Qek aagea Enge-laad en Am?r''ra nooslaakeliikheid in d« orgebraikte «cheeparnimte der hollandsch< booten te beunttigea. Oaderhandelingei «rerden met Holland aangekEOopt en he kwam tôt een vergelijk : Hollaïad zoa sija schepen door de Eateate laten beauttiger mits sija bevoorraàing ia kolea roimachooli verzekerd te zien door de bondgeaootea.D* boadgeaootea echter voegdea er deze voor waarde bij, dat de aldus bezorgde eetwarei den weg niet mochten nemen naar Dnitsch laad Mea sloot akkoord maar... Daitschlaaj speelâe op sijs poot. Al g«ed en wel u? gcb«p*a te geven aan de Eatenic, dreigdi het, maar ge moet onsjnw voeds«l afstaan 't Nieawe aanbod wai 00k aanlokkelijk maar niet aitvoerbaar. Onmogelijk, aat woordde Holland. Daa torpedeeren wi zoader geaade, bîsloot Daitscaland. Ei Holland sebrok «erag >oor de bedreiging Het sou wellicht zo«der schepen >omea i gtaan voor sija handel na den o^log. « We œoetsn oca »bkoord wyaigen, segd Hollaitd aan de Entente. "Onmegelijk,'t ia gesloteo, we voerei het ait." " Daa hoad ik mijn achepen, die ai Poîlaudache op eB£el«che hafeaa varen ia.' Dat is de kcoop vaa 't opgeresea koiflikt Ht liard sfgt tôt aija ^erdîdiging : gij Ea U nte hadt het recht niet mij solke voor waardeH op te leggen ; waarop da Eateat antwofrdt : ge moeat maar weigeren, g fcebt het niet gedaan ia nw belan^, nu er ee aader belarg op zit, -vindt ge 't akkoor onaanneem^aa^. Niet oooi " \ Hoe 't afioopen sai ? ] Doodeenvon^ig : ] De Eatente sai de holîandscbe sebepe ' gebraiken, Holland zal sija bewoorradia 1 ontfaagen ea de reat. . en wel, de rest u j' aiemaad kaaaea eoatroleerea. | 't Is alaoo gegaan ia de aardsppel- hark§ f ea griatkweslies. 't Zal 00k alaoo gaan i | dr se achepeakwestie ! | Een Yraagske aan " Het Yaderlandr ! " Het Vaderland" Jrnkte het merkwaai 1 dige artikel over dat Pater Joaeph Ctlbreci . in het Hoilandseh Katholiek Dagblad " E : Tijd", 1 Maart" 1918, wijdde aaa de re^ ; ' van voa Hertling. i WAAROM gaf " Het Vaderland " de bre t niet op ? Hij verwijat naar geloof ik -. ' eea hollaadach tijdscbrilt... aouder mser. Niet j," fair" Ncaray-VaaGoethem I 1 Maar is l< De Tijd" aiet pro-Daitach. •mdat het hollanaoh ia 1 DE TOESTAND PdMiîgeo & Vcroveriogen Zallea de Duiiscbgrs fcna cflicskf doea, of is da aaakon'iigifig dairrao siechis blnf? Niemaad die 't met en pkitea de miaig-valdiige ïittea die de Duitechers dagelijka plegen op verschillaade plaatsea vaa o? s Westelijk froat voor eea offenskf, het lang uitblijvea vaa den grootta schok laat 00k het verosoedea vaa eea niei-gebearea, be-ataaa Optaerkelijk is bet dat vele — om aiet te zeggea aiie — krijgskritiekera han eerste meeting hebben ^ewijùgd. Men wordt keel sceptiek gestemd nopsas de aiterste pogiag die Daitschlard aaavoeren wil om de Eateate ter aeer te slaaa, Men gsat zelfi soo Yer ta beweren dat er hoc gesaamd geen spraak meer kan wezea van ofleasief. En aoobtaas, meer daa ooit gaan de Duitâchars te werk ala wilden se ia '1 korte heel 't WesteHjk front ineens iabsu ken. We moeten maar evea nagaan welk« peiliagca aij doea om het gevolg daarrtn te radea. Op 't Viaandeîsche froat is het eea dsge^ lijksob tastea oazer atelibgcn, naar Niea poort, naar SiuyrekeBakerke, weeraijder Diksmuide, te Noardea ea te Zaiden Yper Bijaa al d«ze rittea wordea door stasstra pea aitgevoerd. Tegea 't Eagelsch froat ir Fraakiijk is het eea regelmatigen aanloo{ om Kamtrijk en St. §deatin. Op 't Fraa ache froat is het aaaval ep aaaval ia di ssotors vaa Champagne, Verdun, St*Mihie (op dese drie plaatsea waren d« laatate dait scha ritten vetlbeteekeaead) ea Lorreinea Dijae werkdadigbeid der Daitscbers noop ons 00k werkàadig op te tredea eB so< hooren we «agelijks vermeldea de talrijki aaav&listjsa door Balgea, Eagelschen, Fr«n schea ea Am«riksaen uitgefosrd. Al dez aanfaUatJep leverea het bewijs dat de Doit schers op het Weatslijk front 'a oatsagli k feoevielbaii trospej sia«n heeft. Waarots bo?rt Da tsoblsad ftkt door ? Pe( voorbarei d?Dg h tft al lang gecoeg -ge^uafà-l Zoo d*ï>ig ïfcif ^a!. bet ?erwear es irger.uitrus tipg tôt het hoogpto paut raa degelijkbei< ztch hebb«a kaanen optWîkksleiî. Is he misichiea dat wit den ^ijatsd <tfge hoa4t ôf spelea er palileke iurlossdea oade»? He laatgte i? be#t fanaemelij« ea 't 20a oaa nie moetea verwonderea iadien we een de?& dagen «aroamen dat Ooatearijk zsk»re voor waarden son gegteld hebben alrorens t»gei Itai ë : a t« bfc*kea, voorwaarden diâ Duitsch laad moeilijk te sHkk«ta lindt omdat z dragea op eea vredssbetrachtea door be sprekieg ci niet door g«weltl. Om ke*l dit rsa'Jael op te klareo, boeve we a>g steeis te wachtea op ht èntwosrd dat Wilsaa zaî doeo #aa Vo Hertling. 't Aatwoord blijft laug ait, mai met wfcchi«a rerliezea we wellicht aietj Iategeadeel. latasschentijd aettea de Daitscbers haan veroveringen voort iu 't Oostea. Dair ia ht wel vrede met Raslaad ea vrede tewee | met Roemenie — want het laatste berict als zoa R^emeaie de vredes voor waarde ala onaanaeembaar verklaard hebben, moi 1 w niet erBstig opgeaouuea wordea — mas Daitschlaad houdt aooveel vaa veroveringe als 't vrede is daa vaa veroïerkigea als hi oorlog is. Ee» daitsche goawheer is aangesteld ' Od*ssa. De stad is ia daitsch besit. Dit eea gebearteais van belaag, Ukranie vro< de inlij?icg van Odessa omdat het de groo ste haveu wss op de Zwarte Zee, het middei ; punt van he*l dea haadel van Ziiid Raslazi en van Midden-Asia Duitachland had to ; gestaan, maar Ukranie kon geen erde in O-UT» HERNiEU ^'ÎNG DER Duitsche aanvallen op het Belgisch front Verîeàen morfei hsbbea de Daitacho ataastrsppea aangevallea aaar Nieapoort, om Dikamaide ea om Merckaaa. Naar Nieapoort koaden ze voet Tattea ta •eaige vooraitgescbovea postea waarnit ze gedeeltelijk verdrevea werden. Niar Diksmnide droaeea zij oaze voor. poslea biaaea Oostelijk Reigers»li#tea Oad-Stayrekecskerke alsook ia een gedeelte vaa oaze locpgraaf weste!ijk dej Yzer. Door tegen ;anrall«a gedaaa in vollen dag hebben We al die posten en da loopraaf hworerd. Een aa^ts! krijçsgerangea b'erea ia onie handen. Dea da; dêirop hebben oaift troepen al het rerlorene terrei saar Nieapoort bero« ver4 gpijts eea heftigea tegeastaad. E;r duitscSâ pogiag om osas posten aaar dei Bsrerdijk in te palmea werd door oaft vanr afgeslagea. FRÀNSCH FRONT PARUS maldt : B «ne tet, 3 handalagen ki r ea daar geplergd ea artillerie-atrijd op de beide Mttaaerers is er niets bijsoaders te malden. Qeen engzhch berlchtwerd afgekondlgd hais hoaden. Odessa kwam to-ng ia handeo der M»xi%aliatea Ukranie riep Daitschlaad ter halp «a Daitschland zoad troepea en bezette de stad. De Daitsche?s sittea daa te Odessa, maar krijgt ae aog er jit 1 Het beiit vaa Odessa heeft eea groot haa» dolsbelacg. Odessa is de vierde stad vaa heel Ruslaad. Zij >elde vôer dea oorlog 43» oos iawoaers. I*z«k« hçad«l k^aa| ff ©p dea esrstï* rasg. Het was de ait«oer« hafen voor de graaaa vaa Raslaad. Ea dez* graanhAZidei bevoarraadde keel Enropa. Aller le! aijrerhedea aij« daar oatstaa», Qdeasa w»a ia dea o«rlog de stapelplaat« vaa al ds levenamiddelea op 't Qostelijî froat. Voor 't oogenbiik is het bezit vaa Odessa bijtonderlijk gaastig aaa Daitschlaad ia opzipht vaa bsroorfadiag Later «al Qdeseff het uitgangspunt sija voar dea Daltaehea iarloed in Pera'ë ea 't verre Oostea. Duitachland en Oostenrijk sija thana evereângekomea aepeas de verdeeliag der - graaahoareelSicdea. De risl sal volgea. | -Trr*m-T? ' iiiinrr t —aaiirr " 1 rrriOTW—n— /TPrjn^ 1 A Hadere iniichùogen en... Gewenschte... Wenschea 't Is mijn gewoonte niet, het Vlaamsohe blad [Fernand Nsaray, Directeur] waaria " le Métropolitain " Léo schrijft, te lezea. Leo's " Oageweaachte Weaachea" werden me voorgeleaen. Htsl da aynthesis van dit artikel komt hierop uit " Ik Léo .. ia niait van... eaz... verset me tegen heel de bewe< ging, de " nationale Belgisehe-Vlaamsche 1 beweging ", die uit iieide tôt het Vaderland en om Beigtë te redden, sommige eischen steli, weike het Viaamsche volk met recht tn reden mag en moet stsllen. Want, Léo* wat ge 00k beweert zijn de Vlamiagen, de intellectaselea wel te verataaa,die ia Bslgli !zija geblercn, hât eeia met de Vlamiagen vaa alhier, om te willen wat deze langi hier weeschen Of hebt ge 't manifçst van J 3o Jan. niet gelesan, dat geteekend is door ' Franck. Vlieberah, Vermevlen, Guperua,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes