De Belgische standaard

1610 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zw18k7609k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

L - &SGk*K*UUlTIM p ,?sor Soldâtes l îïîsfcftd I,as it. 3 m?&adea J,5o S maaadt» |,7J —■#— ïîiet SoidatM ic 't I*ad i < ï raatind fr. 1,75 ^ r^m.i'ta 3,50 3 mRA&cea 5,35 —0~ Boitts 't Usd t mtwsd fr, a,50 3 raaandcïs 5,0# . î œata'Jî.R 7,|o DE BELGISCHE Ogstil 11 BgNtir Villa Lu Charm«:lst Zeedijk DB PAN3B Klein •2 ck h; di»n£r;.- i >,35 fr. -- "'S*! RECLAMES voletai -)»«r îrako •a-t S*ishthr-Bhstuw<dhr ILDEFONS PEETERb VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Dnykers, F. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Férre, Dr. J, Van de Woestyne, JueJ. Fllliaei Dr De Wolf,1 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hiïanon fbiras BELGIE VRIJ! De Yoorwaarden VAN DEN V JTÏ.K* UlMJSt Wapenstilstand De voorwaarden van den wapenstilstand zijn in de Fransché Kamers voorgelezen geweest. Die voorwaarden zijn : 1. Ontruiming van België, FrankrijK, Elzas-Lotharingen en van geheel den linkeroever van den Rhijn. а. Bezetting, door onze troepen, van Mainz, Koblenz, Keulen. 3. Vaststelling van een neutraal grordgebied op een dertigtal klm. .van den rechteroever van den Rhijn. 4.. Afgifte van 5000 sanonnen, 30.000 mitrailjeuzen, 3 000 mijnenwer-psrs, 2.000 vliegtoestellen, 5.000 locomotieven, 150.000 wagons, 10.000 autocamions, 100 onderzeeërs, 8 kruisers, zes dreadnoughts. 5. De ontwape'ning van aile andere schepen. б. Vrije doorgang door Cattegat, en bezetting der forten. 7. Aflevering van de krijgsgevangenen, zonder wederKeerige verplicn-tin£°8. Onderhoud van de bezettende troepen door Duitschland zelt. 9. Behoud van den blocus, 10. Vernietiging van de verdragen van Brest-Litowsk en Bucarest. 11. Onvoorwaardelijke afstand van Oostelijk Afrika. 12 Terugtre&king der Duitsche troepen in het Oost^n, ach'ter hun grenzen van 1-3-1917. 13. Weergave aan den Belgischen staat van de banKbezittingen in Roemeenscb en Russisch goud. De Wapenstilstand duurt dertig dagen. DEC TOBSTAND De revolutie in Dnitschlacd Op 't oogenblik dat de Duitsche atvaar-diging op 't Groot Hooldkwartier van Foch aankwairi om den wapenstilstand te vragen, liet de socialistische ieider Sohei-demann, in naam der Duitsche Socialistische partij, den Rijkskanselier Max von Baden weten, dat de Duitsche socialisten dén onmiddelijken troonafstand van den keizer en zijn zoon eischten, zooniet zou de Duitsche Socialistische partij zich uit de regeering terugtrékken. Dit ultimatum was voor den Keizer en Max von Baden het mes op de keel. Immers de laatste verkiezingen,vôôr den oorlog, hadden aan de socialistische partij de grootste slerksle in de Duitsche politiek gegeven. Het Gentrum verloor zija overmacht dat naar de socialisten over-ging.Gedurende den oorlog èchter konden de Duitsche socialistische leiders die macht niet doen gelden eensdeels omdat zij, lijk in aile andere landen, afsiand deden van hun internationale begrippen om alleén 't Yaderland te dienen, anderdeels omdat de krijgsgebeurtenissen de Duitsche Militaire partij een roem en een sterkte aanbracht die 00k de socialisten in het vaarwater der alleenheerschappij meesleépte. De kruik gaat echter zoolang te watei tôt ze berst. Op 't oogenblik dat, — spijts ongehoorde onibeeringen en ten prijze van allerbloedigste offers, het Duitsche volk den w-rkelij'ken toestand vernam en den af-gsond zag gapen waarin Duitschland ten onder zou gaan door de schuld van den k, izer en zija trawantschap, rukten de socialistische leiders zich los van den troon en stelden hun revolutiebegrippen op den voorrang. Zake van opportunisme. Van 't oogenblik dat Scheidemann en consoorten dreigden zich terug te trekken uit de demokratische regeering door Max von Baden lot stand gebracht, was het klaar dat er omwenteling aan 't broeien was in heel het Duitsche rijk Die omwenteling was reeds door von Kulhmann en von Hertling aangeklaagd geweest, wanneer deze laatste in zijn af-scheidsrede zegde : « De Kroon is in ge-vaar »; maar niemand had durven inzien dat de zaken een zoo spoedig verloop zou-den nemen. Op 't oogenblik van de aanvraag naar Wapenstilstand stond Duitschland voor drie gebeurlijkheden : 1) ofwel de keizer zou dadelijk afstand doen orn 't volk en den Rijksdag meester te laten ; 2) ofwel zou hij het zoolang trekken als 't mogelijk zou wezen, misschien hopende zijn toestand in 't uiterste oogenblik te kunnen redden ; 3) ofwel zou de revolutié — het geduld van 't voik. ui>: e,wt zijnde, — i»!!es om v. rwerpfii en ci, n k iz.-r meiCen. Uit de beùchltn die opVolgenlijk uil Duitschland toekwamen, is duideltjk op te maken dat de Keizer allea in 't week heeft gesteld om zijn L. oon le behoudeû, maar dat hij met Le tang le wachten geheel de toekomst van Duitschland heeft ten onder gebracbt. Binst hij op 't Groot boofdkwartie- nog te dubben zat, is de revolutie te Berlijn, te Munchen en te Wurtemberg uitgebroken om dadelijk 5 geheel de Rijnstreek en de scheepsmid-dens van de Baltische zee aan te tasten. En toen gingen de gebeurtenlg'gen zoo [ snel dat men er verbijsterd van staat : Dé Keizer verneemt te Spa het aftre-den van den konmg van Wurtenburg,het aftreden van Max von Baden, het aan-' stellen van een socialistische regeering te Hamburg, de gevangenneming van Ber-• thaKrupp en haat gemaal, de uitroe-> ping der repubiîek in de vrije steden van. Bremen, HarQbutg, Lubeck en de zegepraal der revolutit te Berl.jn, waar de socialist Eberthet rijkskanselierschap waarneemt en Scheidemann zijn eerste ; ■ minister wordt. Voor den Keizer is het de volledige l ineenstorting van het machtigste rijk op aarde, de vergruising van zijn weteld-droom. In den voornacht van Zaterdag tôt Zondag teekent hij zijn afstand van den troon, zijn zoon volgt zijn voorbeeld l en den Zondag morgen komt hij als banneling te Eys^ en in Holland. ^ In twee dagen tijd is ailes volbrachi geweest. Den Vrijdag komt de Duitsche afvaardiging den wapenstilstand afsmee-ken bij Foch eu den Zondag is de Keizer op de vlucht. Wat zal het gevolg zijn van dezen nieuwen toestand ? Het staat buiten twijfel dat de socia-, listische partij in Duitschland den vrede ( ten allen prijze wil. Een afgevaardigde ( ts reeds naar 't mitsch groot hoofdkwar-tier vertrokken om Hindenburg de in-ziehtenvan't voik voor te Ieggen Wemo-gen dus zegg.11 dat de wapenstilstand, , voorbode van den vrede, zoo goed aïs gesloten is. De Duitsche legers, ten andere zijn reeds bezig de eerste voorwaarden in vervulling te doen gaan : Ze hebben Maubeuge, Sedan, r-oornijk, Gent laten schietenom binnen twee dagen Belgie te verlaten. En in Duitschland zelf ? Bénévens de socialistische partij die voor 't oogenblik de macht is, bestaan 00k nog twee sterke partij en : het cen-trum en de libérale blok. Deze beide partijen zijn voor het behoud der monarchie. De omwenteling zou kunnen aller-bloedigst worden indien deze beide partijen tegen de socialistische partij moest stand nemen. We meenen veeleer dat men den gulden middenweg zal kiezen : Duitschland zal een regent krijgen (waac-omMax van Baden niet?) en intusschen-tijd zullen nieuwe verkiezingen den vorm van den nieuwen duitschen staat bepalen. Woorden en Daden Soldaten, koopt niets in dé winkeJs waar zedenschendende postkaarten verkocht of 1 tentoongesteld worden. I Midi ostanders, vereeiigt U ! HoogstverheuÊrend is het vcor onze Katholieke Va >ewegû'g dat er overal in Frar.èçr k,achter'£Belg1sch front, in onbezet Belgir, ir Ea-gelànd, in Nederland, zelfs if bezet Belgie, iets aan 't roeren gaat in den MIddenstandswereld. 't Wordt tijd, hoog t d 1 Maar 't is nog niet te laat Maar i acht bet een plicht vaî liefde voor de ongelukkige fltiddens'anders te smee: en dat ze nu 30udein, vereenigd als een man voor de groote belangen die op het spel staan, opKom a. Laat me duideïijk zijn en met het 00g op de Bel ische toestanden en mogelijkheden aanstippea wat misn programma is voor later en nu. Het verwondere niemand dat wanneer i - van de Miodenstandsorgasi-satie spree , is natuurlijk alleen ge-waag van eene pri cipieelc christe-lijke Middensta idsorganisatie. En daarstte t hocgeaaamd geen poli tie e dwarsdrijv rr achter oeh partij kwestie. Maar versta dig gesproken, wie he- ft er sets af te di en op volgeode redeneeri g : De Middenstandsk westie raakt , aan aile rcchts westiën va:, 't moderne economische leven (Kocp en vei oopku traks, huurkon-tra t, verzekeri.ngskontrakt, cre-dielkontrast enz.) Recht e>; rechtvaardigheid zij» wijsgecri^è ,e î; sclen die niet ôp verscheidene wijzeii kunnen wor-d< » vas et. J De c ristere beginselen alleen zijn vaste, eeuwige beginselen op rechtsgebied. .'aaroin oet de Middenstaads orgar isatie eene chxistene organi-^atie zij n of j5c zal niet zijn, Dat klinkt hard \oor sommige oorer maar 't is ccr.(. waarheid al te Klaar om er iets op af te dingen. Drie stroomingen fniet te Verwar-ren met politiek partijen heerschea in den social, n begiaselstrijd. 1. De libérale wereldbeschouwing. 2. esocialistisc wereidbeschou-wing.3. De christelijKe wereldbeschou-wing.De iiberale wereldbeschouwïng streeifc naar algeheele vrijheid die feitelijs uit omt op de be^rachtigirjg van het recht van den sterkste. Sinds dezeu wereldooriog heett die wolven-strekkiug beslist uitgediend. e socialistische wereldbeschou-ming str^-eft naar algeheele omwenteling van ons huidige maatschappe- 1 lij leven. 't Privaat be2Ît nu.- t otn-geà tincollec û fstaatsi czite * stauiâ-dw ...gelai lij. Dat is w<. 1 eeu radikaal middei, maar al wie geleden heeft ge> arerîdeden oorlog bij het militarisme wt et dat zuhc een staa shecl-mid el er er is dan de kwaal. Voor de; raid i nstaad zou het zegeviei en der socialisti sche omwenteling betre-keoea : het overgaan van zelfstan-digheid naar slavendom met verlies van al wat met naarstigheid en spaar-zaamheid gewonnen werd door v-le generaties. De christelij se wereldbeschouwi ng is heel wat meer vasthoudend aan de wersclijkheid. Zij stelt vast dat we in een wereld leven dien we zelven niet gesebapea hebben en die wel zal bli vea voortduren in zijncn • hoofdzakelijken vorm tôt hij verdwij-ne, Al het lijden, al de ellende komt van 's measchen misbruis van vrijheid. De maatschappelijke kwalen kunnen en moeten met aangepaste moreel mogelijke heelmiddelea ge-nezen worden : Hoofdmiddel is : De rèchtvaardigheid doen eerbiedigen, door de macht der stands- enberot ps-organisatie, met aanvulling van de onweerstaanbare broederlij ke 1 it fde. De eus daa tusschen die wereld-beschouwingen is gema kelijk.Maar de prganisatie van neutrale Vereeoi-gingen is geen uitsomst. EEN PROGRAMMA VAN ORGANISATIE VOOR BELGIE -i Plaatsel ke vereenigingen vaa middei-standers uit aile groepen van klei hacdel en kleinnijverheid voor algemeere middensîandsbelangen moeten federeeren onder ee en of as dere vorm. Dat ■oemiv de staads-organisatie.E c s erkstaa d aî^etteeu seCfô^ taris de Belgiscae Kathplieke mi de ista ds t eroepsvereenigingen. moet mei kracht doorwencen om zoohaast mogelijk de beroepsorgani-satie v-m els va - of handelsafdee-liï;g te bewerkstelligen. Het streeft naar Nationale beror psvereeni^ingen die dan stilaaa vertakker? in plaatselijke vereeci^in-gen.Tei hunnen opzichte wordt dan de nationale beroepsvereeniging eene federatie. De band tusschen de ver-seheidece beroepsfederatiën is cens « Alg< meene Waarborgkas » voor de economische inrichtingen tôt steui va de beroepsfederatiën [zoo-als gezamenlijken inkoop, verKoop, productie, handel en al wat mogelijk is), Aan de beroepsfr deratiën of îfef t aar zijn sec etariaat komt toe : A. De organssatie van 's midde i-stands beroeps-o derwijs. B. De bervordering van een goed leerlingwezen. C. De technische uitbreiding van modem werkgetuig, 4d® Jaar — W Woensdag ISNovember 181B \ ^44 1115^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes