De Belgische standaard

531745 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 11 Août. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1b990/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4dc Jaar "-1 166 (i03^ Zondag 11 en Maa idaê 12 Oogst 1818 I; Abohnbmbnten / Voor Soldâtes i rat and x,35 fr. a eu and«a a,30 3 mitadon 3,75 ■ i' NtiHeUUUm in 't Und irassndfr. 1,75 1 a tccandeo 3,30 _ 3 msinden J,*5 ■mQM Bu t«n 't land ; 1 mt*nd £r. 3,50 3 m> anden 3,00 3 m: aadea 7,50 ( t I DE BELGICSCHE STANDAARD Opstel b en Beheer Villa ? " M* Coquille " Ztt dijk 1 DE PANNE —o— Kleiae aankon-î digingen : * o,»5 fr. de regel l RBCLAMBN volgen» orer-eenkomet—0— Stichter-B estuurder IILDBFONS PKETERS VASTE MEDEWERKERS M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Van de Perre, Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr. L. De Wolt, J. Si nons, O. Walt, z, av. ,1. Bacls, H.Lrion Thans De Bierkwestie De bierkwestie is reeds eenige keeren in dit blad behandeld geweest, zonder dat er meer klaarheid in de zaak is gekomen. In een laatste arlikel, waar een brouwer en een soldaat aan het woord waren, sohenen beiden gelijk te hebben, al malkaar legenspreken : 't kwam omdat zij zoo kort in hunnen uitleg waren. De brouwer zegda dat hij verplichl was ziju bier aan de krijgseantienen le leveren, maar vocgde er niet bij, dat hij slechts 2000 kgs malt van het bevoorradingscomileil ontvangen had, hem verbindende lot de levering van 430 Hl. bier. Een vijftigtal brouwers hebben in 't zelfde geval geweest en dit is nog raaar een druppeltjet'water op een gloeinnd ijzer : 't Was onmogelijk al de cantienen, zelfs maar cens, redelijk le bedienen. 'iWare wenschelijk, kon de brouwerijkwestie eens grondig behandeld worden ; maar daar-voor ontbreekt ons, op ons klein overgebleven hoekje, een vakblad. Mag ik trachlen in deze kolommen een kort overzicht te geven over ofizen toestand ! Misschien zal ik sommige pun-ten, waarvoor ik op inliohtingen heb moeien uhgaan, nerens de waarhaid ziju ; wanl het sehijnl llians een aangenomen gebiuik, veie zakea, (waarorer in vredestijd openbare versla-gen zouden gegeren worden),zoodanig bedeki le doen, dat men zou denken, dat het krijgsge-heimen zijn. Ik ben bereid aile verberisgen le aanveerden en er kunnen er niet le veel komen : « Duchoc des idées jaillit la lumière » en vele puntjes, die ons vak aanbelangen, zouden eens zeer helder verlichl moeien worden. Sedert ongeveer een juar, majç er door de belgiscbe brouwers, enkel bier gemaakl worden wegende 2° » tôt 3 graden en in de brou-werij verkoohl aan den prijs van fr. 0,36 den liter. Niemand zou daarop gesproken hebben, of getracht de overtreders van dit règlement te verontschuldigen, hadden dezelfde voorwaar-den 00k voor het in te voeren bier gesteld geweest. Maar, buiten eenige bepalingen, die onmogelijk na te zien zijn, mag dit bier vrij inko-men en aan zeer hooge prijzen verkooht worden.Zwitsersche bieren, onder andere, waar de duitsehe hop in doorsmaakte, kwamen hier ons vernederen, beschermd en tegenover ons be-voordaeligd door dit onredelijk règlement. Is er, sedert eenigen tijd, niet veel geen vreemd bier meer te Yinden, 't liegt alleen aan het moei* lijk rervoer op den ijzerenweg. Toen de prijs van fr. 0,56 den liter gesteld werd, had men tôt grondslag het malt aan 180 irank gerekend. Het had reeds sedert eenigen tijd 200 fr. en daarboven gestaan ; maar, om reehtziunig te zijn, later heeft het 00k een kor-ten tijd lager gestaan. In hei begin van het jaar 1918 ging hetechter 220 fr., steeg tôt 280fr. en nog meer. De suiker, die ons toegelaten had het evenwicht in den prijs te nsaken, kwam duurder en meeilijker te krijgen. Kortom, de prijs van het gevvoon bier te laag geworden zijnde en van den anderen kant niet kunnende verdragen dat vreemde brouwerijen hier meer voorrechten hadden dan wij zelf, mieken het meestendeel der brouwers, benevens hun ge-woon bier, 00k siout of speciaal bier, dat "het gebalte van 3° te boven giog en door die oor-zaak meer dan fr. 0,36 den litar verkocht wierd. Vandaar veel processsn en vèroordeelingen loi geldbot"ten, zonder eenig onderseheid te ma-ken of de brouwers ware voor ban geld gaven of niet. De afgevaardigden van den brouwersbond, rroegea verscheidene malen een verboor bij d#n heer Krijgsgouverneur,om hunne zaak voor oogin te leggen en te bespreken. Dil *erlioor werd geweigerd. Danlieien zij schrift«lijk hunne kiaclilen geworden en eindelijk kwam er een antwoord, zeggende dal, voor dai oog^n blik, het règlement op het bier enwederroeplijk was. Zoo bleef het dus : elk trok ziju plan en die best kon gooehelen met wetten en regle-menten kreeg minst proeessen. Alzoo 00k is ; hel gekomen, datzooveel bier naar den Engel- j schen seoteur gaat, helgeen nooit aan onaan- î i genaamhedenblootslelt.DeEngelschen, immers, schijuen rekening le houden van de hoedanig-héid en, ailes wel ingezien, hebben zij nog veel goedkooper bier, dan indien zij het uit den 1 vreemde deden komen. I Het laatste teeken van leven dat wij van e hoogere hand gekregen hebben, is een omzend-n brief van den heer Procureur des Koaings, e ons meldende dat hij de uitdrijving uit Belgie n zou vragen, voor de nieuwe oterlreders der reglementen op brouwerijen en draukslijlerijen ! II Het mail sleeg gedurig in prijs: S00eu400fr. ir zijn zoo het schijnt belaald geweest. >s Het brouwerijgraan van den Oogst nui 1917 |n was opgeëischt geweest. Daarbij had men ons lalen weten dal, ioor dezorgeavan het burger- III lijk bevoorradingscomileit, malt zou inkomen :11 aan den prij van 88 fr. De gewone invoerders ,s van malt waagden het al taiet geerue meer s' groote sommen te betalen voor koopnaar, die scheen zoo eea grooie waardever»indering te 'e moeten ondergaan ; en van klare w»*hten >.ijn '*" bel meerendeel der brouwers zonder groad-in stof gevallen. 'e Mali van 81 fr. is er toch gewecsl : een vijf-;r ligtal brouwers hebben er elk 2000 k^s gekre-gen.!n Die aidas 2000 kgs malt ontving, was ver-pliclu 130 Hl bier te leveren aan krijgs«a.ntienen, ie burgerkaUnlen eu openbaie inrieklingen, aaa den prijs van 0.22 fr. de liler. En hier vall eene ie andere bemerkiag temaken. s~ De militaire brouwerij leve!^ haar bier aan 0.30 fr. de liler. Nochtans heelt zij veel voor- I • deelen, vergeleken bij de burgerbrouwers : geen# 'e accijns- noch tolrechten le betalen ; opgeëisclit 18 graan aan 42 fr. wat, door eigene bewerking, malt aan ongeveer 63 fr. moet geven; gemak le om zich aile slaeh van gi ondstoffen te versebaffen die wij ontberen moeien en welke haar door de u- Intendance aan zeer vooodeelige prijzen geleverd 3n zijn : rijst aan 0.75 fr., suiker aan 1.28 fr. de n, kilo, kolen aan 60 fr. de ton, opgeëischie vaten, ni (waar misschien v«len van ons hunmerkzouden r- op wedervinden), hop en malt uit de streek van e- Poperinghe onlruimd aan den prijs van... ? n- Daarbij trachi men in die 2brouwerij voorze-0- ker zeer goedkoop le werken, aangezien haar r- bestuur, sedert zij in Frankrijk verhuisd is, po-gingen aangewend heeft, om ontslegen te zijn de van een recht van 0.60 fr. (zestig cenliemen) peins brouwsel dal in Frankrijk geheven wordt voor ie- het vuursieken (mise de feu). Is 'iMag, dunkt mij, ingeheelde wereld gewelen nd zijn, dat, lot in deze laatste tijden, in ons klein :i* koekje van Belgie nog een glas bier le krijgen was aan 0.18 fr. het glas. ld Hadden er verstandige reglementen geweest 80 en wijze voorzorgsmaairegels genomen, 'l zou an misschien nog alzoo zijn of nog beter. im Vele brouwerijen liggen echter «til bij gémis r- aan malt en kolen en op dit oogenblik vernemen ar wij, dat er weder, perijzerweg, grooiehoeveel-en heden vreemd bier zullen inkomeH, dat zeker ad nog veel duurder zaï kosten das te vopr : 1.10 n* toi 1.50 fr. den liter te Duinkerke; voeg daarbij nog 5 fr. psr Hl. inkonarechtes en vervoerkosien. en Alzoo zal iselereen toch de keus hebben tus-de gehen eea heel klein glaasje porlo aa» 0.80 fr. I8r of een « deani « aan 0.70 of 0.80 fr. let Van onze aijvai heid weder op te helpen geene ;e- melding. Nochtans wij meenen rechl le liebben 'et aan eenigf bescherming. Onder moer redens : omdat een glas goedkoop bier voor dtn belgis 'd- chen soldaat haasl rsne noddzakel'jklieid is ; Lot omdat brt, spîji allés, bcicr is dat de belgisehe ta- kapitalea in Bùlsi-2 b'ijmi, |li^vor dan naar den en vreemde te gaan ; omdai wij. brouwers, borg staan voor een groot £<nal palenfen van herber-nd, gen, waar algauw nieis anders meer zou ts bij vinden zijn dan wijn en vreemd bier ; omdat ior de Belgiscbe brouwerij in 1916 de som van on-or geveer 756.000 fr. voor de belgisciie schalkist m- heeft opgebracht. Een Bvoumer. er II . ijk eD Woorden i n dades» le- . . , , js Soldafen, koopt mets in de winkels waar jl- zedenschendende posAaarien verkodil of H- tentoongesleld worden. 1 Van en voor onze Soldaten L'oyd George schetst den Toestand In eon groofe redevoering, gehouden in 't Lagerhuis, lieefi Lloyd Qeorge volgende statfstieken gegeven : Sinds Oogst 1914 heeft Engeland een luger van 6 millioen nian geleverd. De kolonies leverden gezamealijk een millioen en Indië 1 millioen 260 duixend man. Op zee ia de toestand scliilterend. VVe zijn veel machtiger dan in 1914- De Engel-sehevloot heeft ibsmseen scheepsruimte van 8 iniIJioeu ton legen 2 millioen en haif in iyi4- D«nk die vloot kon de Entente ailes krijgen en Duitschland niets. •inds 1914 werden i5o duitsehe onder-zeéers gezouken, de liell'l daarvan in het laatste j*«r. Lloyd George zegde vervolgens dat de toestand op't land bevredigendis en dat we de vruchten zullen beginnen plukken van ons volho«den. Hij zrgde 00k een woord ov^r denvrede. Die zal maar mogeiijk zijn, wenneer de duitsehe militaire heerschappen van 't vaorplaa aillen verdwenen zijn. Ni«uw« «ver Thieffry | Onze meesUr-luchtvlieger Thieffry, die wat over Diksmuide neergesekoten en ge-vangen genomen werd, stelt het goed in het geva»genkamp rau Ingolstadt (Beieren). 1 Reeds tweemaal poogde Thieffry de plaats ; te poelsen, maar telken maie werd hij ge-I knipt. 't Zal wel 'n keer lukken ! Vôôr '4 Reveil 1 Dt koekoek roepi ziji Imorgengroet « Koekoekl Koekoek ! » zoo blij Dat voogleiavolk in kaag en kant aan 'l snaatren gaat — en l»j r Delucht inschiet, een tuimlaar maakt, zijn 11a- buur-koekoek ua 1 En dal de merel -spollend beki : « Bekijk dien g«k, ha 1 ha 1 » r ' De zon gaapt over de Oosterkim, en blaasl meteen de wei Vol perelvlammen benglend aan het kruid van groes en hei, Aan kolle en winde en boterbloem ; waar 00k t ik ga en sla j ; Is al tfén heerlijkheid van éauw, och dat ze niet verga ! s Piotten, kanonniere», die te slapen ligt, oi, ei ! i Komt uit ! geaiel met volls longen 't morgen- frisch en — vei, i> Sa, rept u, wanl de bitte valt en dra is 't al te 3 spa... j Hoort ! de trompelter blaasl 'l reveil : « Staat op ! staat op ! Tra ra ! » Jozef Simons. DK TOBSTAIVD Ons nieuw zege-vierend offensief Hnkele dag"ea geleden moestgn de Duitschers voor Amiens, eener-zijds te N zich op de Ancre-rîvicr terugtrekken, ariaerzijds te Z. op den ljtakeroever vas de Avre post vatten. Ze gaveo daard or te kenaen daî se in deseR sector atle gedacht vas of-fcnsiefprij* javeo voor 'toogenbSik c» dat zc dc*e steunlinie kozen om eenige regimeoten die in reeerve lag-en in allerijl naar het Maroelront te sturen, waar de Kroonprins zulke pil te slikken kreeg. Foch heeft aezen toestand weten uit $ te baten, en g-ebruik makend van het oponthoud dat in den stnjd op de Vesle is ingetreden, hecfî hij ! Hio le burg den toer gespeeld, dien bij /elf ; ons speelde i n Maart en Apri! van clû ' jaar Hat is thana gebleVen dat in dezen stellingsoorlog" slechts zepe-1 pralen kunnen behaald worden al s ; men verrassend optr edt ; 't is door verrassing dat wij in Maart lot v<3or Amiens, in April tôt voor Haze-: broeck en in Juni tôt aan de Marne ' moesteo wijkcn 'tlsdoor verrassing 1 dat de vi'and terug op de Vesle werd 1 geworpeo en nu Oosteli V Amiens ' e<-n slag kri gt die hem ongetwijfeld op de Somme te ru g zal breogen Dj}; nieuw offensief dojr de Bond-" genooten inge^et is van het aller-grootste belanf. Het toont duidelij^ ; aan dat wij, spijts al wat men heeft ! ge«C8rd, over een rcserve-leger be-1 schikker» dataangevuîd door Ameri-[ kaar.sche hulptroepen in de eerste 1 maanden Duitschland tôt den knie-1 val zal frunnen verplichte*" en vervolgens dat wij voor 't oo«*enbliV den vijand onzen wil opdringen De toestand is dus radikaal veranderd ver-geleVen bij hetgeen was ir> Maart 1918 Het nieuw offensief is ingezet door i twee légers : een fransch onder het . bevcl van generaal Debeney, een engcl^ch onder 't beveîvan generaal Rawlinsan, Generaal Sir Douglas Haig is opperbeveihebber. Op de 1 Marûe was het Petain met Mangirt, Dégoutté e* Berthelot onder zij ne 1 bevelen. Generaal Debeney is een uitste-. kendoorlogsman.eenderschiiterend-ste iuitenanten vao Foch ; Rawlinson 1 is de generaal die Gouch verving gedurend dea aftocht van Maart 1918. 1 Over de leiding van zulke mannen mageu wij het beste hopen. i De aaavalstroepen werden op een enkclen nacht ter plaatsc gebracht en ^ met het kricken van den dag had de bestormin?- plaats. Geen beschieting 1 ^ing" vooraf en de vijand werd totaal verrast. ! De aanval ^ebeurde op een front - van 31 klm tus chen de Ancre en de Avre weerzijden den steenwfg van 8 Amiens op Peronne. De vijand werd zoodanig met verbazing geslagen 1 dat 8 uren na den aanval de engelsche ruiterij reeds volop in werking was 15 klm van het vcrtrel-punt af. In een ■ trek hebben wij een spie in de vijan-delijke Unie gcslagen die gevaarlijk kan worden voor de stevigheid van zijn front. Wij ;tr m ... zoo pas dat onze (aanvHegers in drie verschilie ie richting' • beu en : onze lin" er deu-gel tusschen AiiiEaT rn de Somme Q in N -Oosielij - richting; ons midden-■_ leger in rechte Oostelijke richtin? r op Peronne ; onze rechtervleugel in q Z. Oostelijke richting naar den stee»-u weg van Chaulnea op Roye.He gaat e hier cîus om de doorbraak met een •_ omsingeling langs 't Noorden en k 't Zuiden.In 'tZuiden staat Mon tdidier n op vallen Dit zou eene achteruit-e trekking van heel de duitsehe linie it tôt voor Compiègne voor gevolgku -e nen hebben. In 't Noorden is Albert ontzet it We beleven thans hoopvolle dagen. 1 Laatste irar K. | Oj s xxS : n-w off sr» si-e-f [14000 Krijgsgevangenen De Vijattd ontruimd f het Leyc-front. ' Lonclen 9 Ooqst 20 uw. Wij vorderden op heel 1 het gevechtslerrein. Fresnoy eu Chaussée viel - in de hatiden der Franschen. VVij zijn O Ques-S tiil en Ciix gekomen. De vijand biedl in dezen C sec;oi' lievigen tegenstand. Gisler hebben wij r ruim 14 DU1ZEND krijgsgevangenen genomen. llvt gelai buitgemaakte kanohs kan nog niet , gëschal worden. " Gcdurendc de laatste dagen, onder onze aan-5 houdende drukking heefi de vijand zij n s voor-uiigeschoveoe stellingen in de LEIEVA LLE1 ^ onlruimd. Wij schoven geheel ons front tus-sçiieu de Lnuwe-rivier en N. W. Meereghem (Merville) vooruit in een diepte van 200 meters. - Gisler nacht hebben we door een wclgtslaagen - plaatselijke kijgsverrichting onze linie nabij den r Kemmel vooruiiseschoven. [ Nieuwe algemeene vooruitgang (7000 KRI.GSGEVANGBNHN Parijs 10 Oogst 7 uur. Wij hebben onzen 1 vooruitgang voortgozet op den rwcluervleugel - van het 4° Engeisch leger. Wij hebben Arvillers , bereikt. Onze vooruitgang bedraagt hier îuim t '14 klm in de diepte. Wij hebben voor ons deel 4000 krijgsgevangenen genomen. r LONDEN to Oogst, 7 uue — Het j. vietde leget, na den weetstand van den ^ vijand gebtokcn le hebben is te^agvooc-^ uitgecukt.Wij hebben delijn : Piecpont-, Acvillets Roucouct - Moncoutt beceikt . waac de sTtijd wotdt vooetgezet. Meec dan 17000 krijgsgevangenen zijn e in onze handen gevallen met cuina 3oo kauons. Uitbreiding. van « "t offensief. ^ De frantsch vallen aan 5; Z Montdidier. Parijs 10 Oogst 10 uur. We vernemen zoo-even dat de Franschen den asnval begonnen n zijn Zuidelijk Montdidier. a Op het algemeen gevechtsfront is er r;oj een e merktlijken vooruitgang bevverkstelligd sinds ^ het afkondigen van hei laatste bericht. '1 Rond de Wereld Laten wij rechtzinnig ziju, zegt een Duitscher. De « Schwabische Tagwacht » schceef in het begin van Augustus : Duitschland moet beginnen den toestand der weeeld in te zien gelijk hij weckelijk is. Het duitsehe rijk moet een hedendaagsche staat woeden, om het volledig bettouwen van zijne bevolking le kunnen genieten. Tegen zulk éen land, zouden aile samenwcckingen vcuchteloos zijn. Maac nu blijft Duitschland een staat, waac enkel de Vacst en zijne bedienden ie's te zeggen hebben, het blijft met koppigheid geheel de we-céld teotseeeen; hoe zou het gaaf en gezond uit die schtikkelijke bepcoeving kunnen gecaken ? Gehéel het hedendaagsche deama moet tôt eene onlknooping komen ; daacvooc moeten wij een « volksbestuuc » hebben dat met de omstandigheden teke-ning houdi en dat cecht'zinnigec te wetk gaat. De wind deaait in Duitschland I Luisteten wij vecdec naac de « Fcank-futtec Zeitung » : Het duitsehe volk heeft in gcooteoffecs toegestemd, het zal et nog gcootec vei-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection