De Belgische standaard

430 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 16 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m901z42s3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

£» JKMJ? - Ms à 881 i«oo9} Zoné*g 7 en Maandag 8 j &ii 1 $ i 8 1 K «AaonmumM R Y VMrSeUtM I l mu4 fr. Ml | ■ MUdH MO f * «MB*» S.» ■„ i » , c ^ Ritt Mdittt 5 yjg te 't Iwd. V*S I auaad fr. mi î 9 • mtudu j,5o ;; S I maandca s,a| ; - \9 Buitaa t ludi | iuuitr. Mi < a uuta M* | . IBMUKUayjo 1 DE BELGISCHE STAnDAARD Bpifill rimr TllU " Mm CoqmUl9 XMtiJk MFAmn KWM uBiua» diglign: 0,351 <«r*fil HWTT.âWl VOlfUl ITU*j MlkMMl i Jd»« • _• — •. ,? • ^sas-, J , -" -7 VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpairé, L. Dnykérs, P. Bertrand Van dér Schelden, Dr. Van de Perre, Dsi, J. Van de Woéstyne, Jucl Filliaert, Dr. L. De Wolf, J. Simons, 0. Watte2, Adv. H. Baels, Hilarion Thans Baron Beyens EN DE Taalkwestie Baron Beyens, staatsminister, be-handelt in eene reeks merkwaardige studiën, die onlangs in de " Revue des Deux Mondes " verschenen, de toekomst der kleke Europeesche staten, Zoo werd hij er toe gebracht in het nuœmer van Juli j 1. ook de toekomst van BelgiC te bespreken. Wii willen met genoegen aanstip-pen, noe hij ten voile het belang van net talen-vraagstuk beeeft. Baron Beyens, die gansch zij ne werkzaam-heidaan den diplomatischen dienst wijdde, stond voorzeker niet als vlaamschgezinde aangeteekend, al-hoewel hij, naar wij meenen, van Vlaamsche afkomst is. Nooit, dat wij weten, hield hij xich bezig met bin-nenlandschepolitiek.Maar hij behoort tôt den kring der oude hoogambte-naren die, in feite, heelemaal afge-zonderd leefden van het Vlaamsche volk, en de fransche taal en de Fransche cultuur, als de hunne aanideei-den.Desniettegenstaande werd hij door het rechtzinnig nagaan der tijdsom-standigheden tôt besluitselen ge-bracht, die onze gedachten op vele punten nabij komen. Wij heeten het een hoopvol verschijnsel, dat een ervaren staatsman met zulk verleden enzulk gezag, in de groote Fransche revue, de meening uitspreekt dat het vlaamsche vraagstuk niet strafifeloos kan op d« lange baan geschoven worden. " Dat ware, zoo schrijft hij, door gevaarlijke aarzeling, de prachtige nouding miskennen van het meeren-deel der Vïamingen van het bezettc grondgebied, en hunne toewijdiog aan de nationale eenheid. Het zou den schijn hebben geene rekening te houden methet bloed zoo ede'moedig vergoten door de Vlaamsche soldaten, daar zij meer dan de drie vier-den vormden van het leger op den Yzer. Wanneer in België de meest gezaghebbende hoofdmannen van de Vlaamsche vereenigingen het activisme schandvlekten, wilden zij aan geen enkel artikel van hun pro-gram verzaken, maar,vaderlandsge-zind vooral, hebben zij er de ùitvoe-riug van verdaagd, zoolang de vijand voor hen stond, in afwachting van den grooten dag van de verlos-sing. „ " Op het gebied <?er Vlaamsche kwestie kan de godsvrede der par-tijen, door elkeen zoo hartelijk gewenscht, het gemakkelijkst ten uitvoer komen. Moge die godsvrede daar verwezenlijkt worden in eene breed ©pgevatte daad van verzoening en eendracht, zoowel bij de Vïamingen als bij de Walen.,, 14 Welk is het tegenwoordig programma der eischen dezer Via mkjgen, die de fleemerijen misprezer en de geschenKen verachtten var het Duitsche Rijk ?Zij vra : en wat zi voor den oorlog vroegen, nogmir nog meer. — Zij willen — in hel Vlaamsche land enelders niet — ir hunne taal gevonnisd en bestuurc worden. Zij willen — steeds in hel 5£laamsche land — dat de inrichting van het oaderwijs aller grade» ii I harmonische overeenkomst zij met | den Vlaamschen landaard. Zij willen 1 dat in het leger de Vlaamsche solda-Iten, wat de taal aangaat door de ! overstçn gebezigd, op volkomen i gelijken voet met de Waalsche solda-|ten worden gesteld. Zij verlangen eindelijK dat het privaat en open-! baar leven in 't Vlaamsche land een I vlaamschen stempel drage, zooals dit in Wallonie een franschen stem- Ipel moet hebben en behouden. Met één woord, zij willen dat in een onverdeeld en ondeelbaar België de Vlaamsche cultuurhaar plaats nebbe onder de zon, dat zij geëerbiedigd, ▼oorgestaan en ondersteund worde door de openbare machten, heelemaal in gelijke mate als de Fransche cultuur. „ " En wie spreeKt zoo, gaat Baron Beyens voort, een der ministers on-zer nationale verdediging.M.Poullet, in een oproep tôt de Belgische soldaten. „ Wel te verstaan blijKt het, uit het vervolg van 't artikel, dat Baron Beyens hoegenaamd niet te akkoord is rjjiet ons Vlaamsch programma voor wat het leger aangaat. Bvenzoo blijKt het, dat hijover het verleden der Vlaamsche beweging vele vooroordeelen Koestert, die in de 'Franschsprekende kringen der hoogere klassen algemeenheerschen; en men is verwonderd in zijn schrij-ven eenige gekicende zetten te vinden over het brieschen va® den Vlaamschen Leeuw, over het flamin-gantisme der geestelijkheid en de bekamping der franskiljons. Maar het ware te veel vergen in een maal het oude schuim afgezuiverd te willen. Toch blijft het waar dat Baron Beyens met veel gceden wil, en na rechtzinnig nadenken, tôt eene toe-nadering van gedachten is gekomen, die ons verhoogt. En om het verwe-zenlijKen van den godsvrede te be-Komen is het ons plicht, zonder iets van ons program op te offeren, elk streven tôt rechtvaardige overeenkomst te gemoet te gaan.Wij stippen dus aan dat Baron Beyens, verre van het oude motto aan te Kleven « la question flamande, cela n'existe pas, » ernstig gewaarschuwd heeft dat het vraagstuk van allerhoogst belangis voor onze nationaliteit ; dat het lang talmen te«ens een gevaar zou zijn en een miskenning van het | loyalisme der Vïamingen ; en dat de \ nationale eenheid moet overeenko-fmen met de tweevoudigheid van I gelijx berechtigde cultuur. S Vergeten wij niet dat Baron f Beyens lid was der Belgische Regee-| ring als minister van Buitenlandsche J- Zaken, wanneer het grondbeginsel - der gelijkheid van talen in rechte en ' | in feite uitgeroepen werd. Voor hem : f was die verklaring dus geen îidel • • woord, en hij blijft zijn handteeken ■T getrouw. | Nog verschilt hij met ons over vele • punten van toepassing, die wij, Vïamingen, tôt onze schade maar al te i wel door de feiten ingelicht, als i votetreKt essentiôel achten, en waar-I aan het ons onmogelijK is te verza-l ireo» Maar mochten de kringen der : hoogambtenaren de wending volgen i van Baron Beyens, het ware een l groot geluk, zoowel voor de zaak t der gelijkheid en rechtvaardigheid f in taal en cultuur, als voor de zaak \ der nationale eenheid. ■MBWJBomtfHanBnn wgft-ir———^ * * | isk&ÉitÉ&m ; I \ BELGISCH FRONT 5 Juli ao uur — Mis^d&ifitip«rUII«rie-■trfjé ftdaren^e ie twee laatste dag«a. In d«a ôaeht vsn 3 t«t 4 d«zcr lijn onie tr«c-pto de Tijaîîdelijke itellisgen N. Kippe biu&CDf«irongee en hebb«n 43 krijgsje Ttn^enen meta uitraljeaiâii opjebracbt,na een groot getal Duhschsa baitca g«v«eht fMteld te hebben. Heden «amtâdag: heefi e«H onïer patroeiljea Terscholïia in Tijjan-deiijke Haie», 5 krijgef^efaogeseQ opge-braobt.Fransch-Engtlscli Front De Eflgelscheii aemen 1300 krijgsgeTaDgenea Parîjs, 5 Juli, 20 uur, — Oase pstr®«l-j8ïi feebbe» tapachçn Moatdidisr m Oise, la Ctsampagne en in L?rreinen krtjfsgeran-gfO/n opg«braeht. Parijs S Juli 7 uur. Artillerie strij^ Z. de Aisne. W. Basiares braohten onze pa-tr««Ijgm krijgsgeraBgeisen ©p., Londen, S Juli, ao uur. — Het getal krijgsgeTacggnen gister, bij de insane ran Hanei, ia onze faandea ge*ali«n omtreft de i3oo man. Os bnit bssiosà nit een k«n«n, en m««r dan 100 mitraijenieD. Wij slorgen ttgenaaavailen af. Londen 6 Juli 7 uur. In ies pbal8«Hjkc krijfsverrichïïcijaa op ds Soraœa bebb n we in'È gabeel i5?o kri||8geîai)geseïs ge-notasta. waar(nse«hen 4o oificieren. Arîiilerlestrijd naar den Seherpenberg. Itallaaosche vooruitgaag op de Beneden-Piave Rame, 6 Juli, 7 uur. — Op de Beseden-Pieve, hebben we nogataale een belasgrij* ken T«ornitgang gemaskt We Baaea 419 krifgsgcTangenen en mieken een batterie iwaar geichst bnit. ©p de Grappa «ieden we rittea in de rijandelijke sttllingeïï en slotgen tegesisan-vaiien af Deed 111 du Mu tu Ttrkije Londen, 6 Juli, 7 uur. — Da Saltaa vaa Tarktye ie gister te Kocstantinepei or«r-ieden.Ûo Togen-revolutio in Rusland Te Saaaara hoofdstad ?an ZuU-Oait Rn«-laod hebben de kapstnkken tan de tegen* re^olntie een ?oorloopig bewiDi sasœgestfîd dat tegen d« Boicbe?3sîen o^redsa «*t. De Soriet* worden oreial ontbdbden, In Ukranie aijn de boeren het bewind der ' Dnitaobers moe geworden en is het ?olop revolatie. 1)8 Sclooi 99 fisl Frsii. Om te kunnen voldoening geven aan de talrijke soldaten, die onder-fwijs verlangen, komen wij een ! STUDIESEkRETARIAAT te stich-î ten. j Al wie inlichtingenl 'verlangt no-5 pens leergangen ingericht door j De School op het Front per \ briefwisseling of anders in,011a leger, ' wende zich rechtstreeks tôt A. DEWULF, VUla Ma Coquille, DE PANNE. I Bureau open van 9 tôt ia nur en van a tôt 5 uur op aile werkdagen, Daar sijn ook de boeken «ni. ta bckomen. i ■ DE TOESTAND De hoop op Amerika \ Ter geSegenh&id van dsa nationaka î dag ran de Veieenigde-Siatea, heeft dè s misister van ©erlog, M. Baker, tolgend \ sebrij^en aan Prssia^Rt Wîlson gerioSni : ] '• Me#r Jars 4éa îaiHioeri soJ^aten aîja, ; sind# oorlijgsrerfeUrïng, nlt de Âiafïi-l kaansohe caar Frankri|k çsrtrok- keu. " Het cersîe eohlp dat militaire mm' sobappan aac b©ord faad, liofetîe hst atskar den 8 Msi 19x7 bsd aan boerd b«t gesoadbei^skorpa vas h«t hcspltsal Nr 4 en de van heî ressrvêkorps der *ie~ kcsîdieaers. Gsneraal P»:rshi«g m ïija «tsf v$r<r«kken ém 20 Md 1917 " D« iagchepiepcsijics a raa M«i 1917 tôt Jaiil 1918 de ?©Ige«d-3 : Jasr 1917 — M«i, ^718 man ; Jaai, ia,a6i man ; Juli, 13,988 osan ; Oegst, 18 3a3 Biac ; S»ptesab<?r, 3a 5a3 msa ; Ok-tober, 38ya59 aaan ; Norensfcsr, 23,016 mas ; Dsc»mk«r, k 8.84# maar Jaar 1918 — Januarî. 40,77^ î F9" braari, 48,027 man ; Msart, 83 8x1 ®asi : April, 117,331 man; Mai, ap44,345 * an \ Juni 376,373 mas. Marineseidatcn f4,544 T*teal : 1,019,1 x5 man. " Het totaal manachapp^n dat terugkeer-de (gakw«*st«n), èn vgf?ieasn op ss® e» andere wlistea wordaw berek op 8,i65 man. Daak de âoslmat%e werki'*g oas?r vloçt b?Jroegg'ù on25 rsilhzm cp zse skchfs 391 man. " Mitsgaders wsrd ailes afgsstaurd wat aoodaakelijk was cm dit kgsr te bs?eor-radigen Eoowel ia voedssl als Ik raucitî®. " Dese cijfers .ge^en het seheo&zte bswHs ▼an Amerik&'s wil m wxlskracbt niet alksa om dtn oerlog te winxsen, maar e®. die overwinnisg ia den kertst megeU)k«n tijd tôt wezcnlijkheid em te sekep^sa. Niemand had oeit kannen tisakei* dat d« Veraenlfde-Statea lalke» spsesl en aulke bssliztbeid souder aan den dag kgg&a. Doer de afrallighsid ras Rusland hs&gm we eea ni«uw millioes dnitsehs soldaten te£.;e*b oss op 't W«s£slijk fooat. Va» nn af reeds heeft Amerika deze afvallighs^d ?aa Rasiasd vergoad Welis«raar staan aeg gesa millisea Amerikaa^seke soldaten ep 'i froat maar binaea 'n maaad t»f drie salles za er sijn, Teadan 't jaar staan er ovgetwijfeld al een millioeis en half wijl eeu anikr feslf miliioza tôt den strijd in de issirneiiekam-pea van Frankrijk sallsn vaorbereid wor« de». Président Wileon verklaarde dat Amerika aoeh maanen, noeh geld aoeh goed son sparan osa den oorlog segevieread te dosa eindi^aa. Wa mogea ep kiija wcord bstren* wen. In de Amerikaartsehe ka«peia worde» au aeg een milMeen en half seidfiten çe-drild en bij ieders icsckpisg bfbbsa ®r aisnwe liebUogea pîaaîs Met mlsprijisan sprakea alla daUseh@ mi* nfsters over de Vnra&nigda-Statea waisrseer dit land Duitschland des osrlog1 ysrkîaard*. Aeaerika zon îq ge?a |aar g^read s'jn, verkie&rde'êt? dnttsaàfe ^èneraa^ SteL-, miïLter vas ootleg. En A^e?i.ka staat g«-reed aa ts4a jaar. De Dnitsohers aailai, Ibioneis een massé «tf tw«3, dis g<??o!j!?u ?an dessa staat ?aa saksa voelen. En laohea se an ?1 gros», wat ëal bel B.m wezen 12 Amerika b? f( Mat lot vais don oorlog tsu de slëatel der £e|%praai ia baadeîî, We veohtea nceb voor eer ae-ek voor yoordee* le», segde Wilson orla»gs, alises voor Lot g reeht en de vïiihdd der wertld Uit bovea-l aaagehaalde blijkt het dat Amerika het ' ernstig meent. ~ ' 4 M«er"f.è^ Vie mk weet 99. voe» Dûibim* land ^atiaî door Amsrika î» de eèrste wekea ' ktôp wi krlfg-a 'i ?« daarom dat htt thanf «lie mlddeis a pogingea iaepant om door I' zija tijd<sHjk oveî^-icbi ds in bebaiea. Lt&t z® bsuke», 'î is van ne af ts veî-geefs gehîsbca- Es Âmsrika waakt. De halp van1 Amsrika is oaait^attelijk. DU îsai vaa berea d-s feoader® millioea Inv/c-as??. kaa, als 't aeodif blijkt, eea leger vaa 10 mUifosa maa «fseadea. Het bezit d-3 ÈO»d%e ai|?srk;ld om dit leger zeif te b3W*paa?a, oit te rast«n sa ta <?osdea* Amerika was bst rijkffte lmd gewordea ter wer^ié ea bskesîift îbsas al de gemsea-sckcppttMikë oail^suitgav^B der Beadge-acseîea, Aaafs-lï* aa Eafdead, de gre^tste k4»oprmiiiïlwt der wereld, het ia d«a?bij de gr^agolder sa de goadmija ratu Eefapa. Rat besit d® aoodige gohenaa om dit brood ea dit oorlogs^etaîg atelf ta ▼srvasrsa. Bas sad is, dearbij vergeleken se a kiad. Wij msastAB se!f ailes aaa Ras-laad lefsrea : !«?ça8middel?ia, wspeas, ma» r-Iti'S g«ld, En toen konden we reeda DaiîschUad ia bed^ar^ hoadea. Nu krij-gen we aifôs en saoetea voor aiets meer serges. Dat is 't rsfscbil Tan d® did«re«tie, ma 'i volk zeggen. Lsat Duitscbk id nog eealge wekea pe chsa op djn o?ermaeht. Het is een prelea in 't aasschijn van de dood ! i Over de lezing van het H. Schrift Vaor eakele weken k»aa me een eat* wikkelde s m g@d?rBcbtf|t' leek vragea af hij ht*î Nieaw Testament moeht lezen ; biijkbaar waa hij oogerast. Nataarlijk moo^t gij dm Bij ad lexen, aatw^ordds £k, es dat betaamt ssifs voor a. H«b ik daartog geen toelatlag noodig T VoIstFefet niet, Ms dacik^ eochtaos, dat mija professora op 't colkge ahijd segden dat de lesiag vaa dea Bij bel voor de M«n verbadsn was... Wel un, Bïsts Vriead, dat is aiet ja'at Vreegzr in de XVf* ®eaw hesft v^el zoe een verboà bestaaa, «mdaî de H. K«rk sterke ea stranga maatragelsn ts^a» de pr®tsstan-•taa .«aoçsj nemsn ; ïa^ar au ia dta vrees van dea Biibïl, vooroorde^l, wstrtegaa à* paazea zéf opfeomen : ds ksiog der H. Sobrift ie niet a'iean gçoorkofd, maar salfi aangeraden, ea door het vcrlteaen van af-latea aaogaseoedigd. Doeh er lijn eeaige wetten en beperkiagen waarmedawarekeaing moeten houdea. U veriaagt den Bijbel ia de volkstaal te Isasn ? Ja, Esrwaarde* Weîaa, twee voorwasrdea aija daa var-eiseht : ten eerste, de vertaliag moet de 1 goeékearîsig dfagia der kerkilijke ayàr-! heid galîjk glie K^ders basksa die over f ods-; dieest handèlen ; ten tweede, de aitfava " mo<3t »:-a;g3 aoJa's b«bben om de moeiiijk' , sie teksten vol^sas de lear der H. Ktsrk fe verkkr^a ; z@0 b. v. de Caus as uitgave ! ^aa 't Niaawe T stameat ia 't Nederlaadach ■ en Grimpon's ia 't Fraasch. Waaaser a daa een bijhsltje ia haaiea kri}gt zonder nota's, oggepaat l dat is een» - protastaatsohf-' aitga^e... waa?*chijniijk vea aea ni aader bijbâifgaootsehap ; ge moo^t het Eecfe lexen— aoeb bewaren, Zglfs wat » aeer salke nilgave een oade goedkearfc g | zou dragea, wees op aw hoede 't is aea proteeiaatrehe bijbel ; de prot'Staatea hth-| ben de oceeriSjkheid soo ver gedreveD,ous?e ' katholieka ai'ga/ea ait te ifevea met dta aaam van dea goatikenrenden bis^ekap... ^ maar sonder nota't. Zeldiamer, vooral in onia kathaliaka la«-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes