De Belgische standaard

687 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 25 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 03 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z60bv7bz1z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

fv-%AB0SHEMESTPRU3 r* -:o:-Voor Soid&tens [> maànd fr. 1.25 •■uan<îen a-5° > gm**nden 3-75 MetSoldaten in 'tland : 1 maànd fr. 1 75 M maanden 3.50 j maanden 5.35 Balten 'iltnd: 1 maand fr. 2.50 a maanden 5.00 S maanden 7.50 OFSTBL BK BBHEER VILLA tf Ma Coquin» » ZSBOIJK DE PANNE Klein"- aankon- digingen : 0.25t. de regel RECLAMES volgens overeen-komit.-0- ! . M. S« Dwk«». PJ V« to fatal*»., Or Vu te Ù*. I- V„ * W-rtJi». M Dr L. 0. WoH, J. Mmon,, û. DM*, M». H. M, HItartai But . « ..... —: —iriiijÉir nriTirnr»inirirtr-irrri—r**' l^laap Venciiin. « Waar fcen ik? » 't I i waar, verduivi-U, Ik btn ing s'uimerd. Hoe iaat is's. ? Nog twlr.tij ïamaîcn. Spû(dig,.<îen g "g op, den « Li'î > ... (Ja, tu i.oor n zt rietbelien!) dan, dea-trap af, vijf v rdiepen I Ltngs den boulevard, ('tzilnng regene v !) de Maie-leiaekerk in : grootsch loc*:, dis tempel, met zijn heursnisvo'.le verlichii'jg, zLjn heer-!ijk getsmpérd kleurenspeî, en de machiige verhouijfig der iijnen, schoon i, aihoewel wat theatraal, bijzonder het hoogaltaar. Die Magdalena is nog maar half bekeerd, geloof ik ; nu, 't is een Parijssche Magda-iena ... Mijn volk is hier reeds vertrokken. « Gh zoeki uw gezdlen, Mijnhcer ze zijn daaroven de « Charops Elysécs » op gegasn.» <r Dank U, Mijnheer ». De menschen zijn hier gedienstig, dat is vast. Place de la Concorde,,., spijiig da* ik me spoeden moet : dit gedeelte vas Par y s is, in zijn trant, dat spreekt, toch 't volmaaksle dat ergens ie zien staat, zoo bevallig is al die kuost hier uitgestald langsheen de Seine. De torens van « Notre Darne»» tooveren in 't verschiet de Middeleeuwsche stad : een eiiand dat op de Sema vaart eu met heerlijke bruggen vast ligt. Het classieke tijdstip, vol glorie van straleude, doch fijn afgemetene kunst, ligt achter het geweaael der boomen in den « Louvre » en het # Institut ». Hier stap ik door langs het wereld.Frankrijk van Napoléon... de zwierige koepel der « Iuvalieden» de zuilerijen van « kamers», Goncordcplein Madeleine en ginds, machtig tusschen het loover zwevend, in grij ;e woikenpracht de triomfbog .. Ha, het « Grand Pdla>s », « Petit Palais ». Vast is het, dat de Fransch-man een oprecht gevoel van de maat bezit : ook mint hij wat in de bou«vkunde rue François J, we zijn er. Hier slaan iniju gezellen te wachten : eerste verdiep rechts. De colonel G..., een ons weibekend %uur, want sodert zes jaren leeft hij midden de Belgen, Fijn-hartelijk mensch, jammer dat bij ons niet vergezel-len zal ; kapitein B..., insgelijks aan 't BeJgisch leger gehecht, zal hem vervangen. 't Is een snelle, slarike officier, mede sob daat en diplomaat, verwond in 't begin van den oorlog, al3 officier van de Marokanen. Voorkomend, onvermoeibaar en hartelijk zal hij ons tôt het einda allerbest bezorgen. En dien prieater : nog jong, onder zijn kortgekamden doch rijken b?arbos, met zijn sterke doch vaderlijk goediepe trekkea, vernultigen biik, en den ietwat ironischen lippenplooi ? Dien heeft mea ons toi leids-man uitgekozen, en, kon 't beter ? 't is Monseigneur Batiffol. Scffeiïs ondergaat men den indruk van eene sterke persoordijkheid. Altijd waardig ia houding en gebaar, laat hij geen gelegenheid voorbijgaan om, door een raak-geestig spoîwoord, ons te verzel-ten, maar weet ondertusseben van zijne diepe en uitgebreide kenuis, en van zijn schrander en gezorsd oordet l gebruik te ma-ken om ons van culte te zijn, Om twaalf uren aan de Weslerstatie : Met onzen geestelijken îeidsman staan we te wachten. Deze wordt ongeduldig want de kapitein blijft achter en zonder hem is er niets aan te vangen. Het plein wemelt van blauwe uniformen : Vrijaf, dat eindigt of begint. In meriige oogen lees» ye den " cafard ". Een sla^ke, sterkgebouwde priester stapt snel en zeisuwachtig op ors af, met een open glimlach. H>j draagt de tesch en Het :.onnet der aalmoezenièrs. S. f-fens heeft Monseigneur in hem een ge-wenschtenreisgezei gevonden,die ons onder-houdeu kan, over de inrichting en de han-delingen der geesteiijkheid in 't Fransche \ lf8er* | Onze kapitein is aarigekomen en we rijd«n . thaas nasr Bar-le-duc. De steden die we ' vcorbij3npl!e!i wekken een prachtig stuk der ; Fransche geschiedenis op : 't is Meaux i waar Bossjet aïs een arend zwoefde, Ckâ-l teaUr-T'hierrij waar Lafoataine zijn juweel-i tjes afv.rocbt.En hoe wonder! van die laad-. streek, met de zwierige lija van haar heuve-, lers gaat dezeîfde indruk van evenwicht en . ! smaak oit, dis ons treft bij de kanstensurs • t van 't groota tydperk. Op menig dorg hiogs-! | heen do Marne, die we voiget), drukt ioj , | de slempel der verwoestiog... » , < Bar-le-duc : de naam brengt ons in ge-. j dachte naar 't brabanîsch dorpje dat zoo . , | mersigen dienst bewees binst den oorlog... ' i | Âardig stadje, de kîeine jongens drurnmen ■ > | rondom ons. " Wie zijn die heeren ?" vraagt j i { onze gids : i£ Àmerikanen 1 " is hunne mee» j i : niog. Maar aeen, het zijn Bclgen ! — 0 ! : | Belgen 1 dan toch door de Amerikanen in j t ! de kleederen gestoken ?!... en ze hebt-en : s weliietît gelijkdie jongeatjes... Àardig stad-» je, half in de vallei, halï op de hoogie ge- { i bouwd : dit laatste is 't prachtigste deel, f t ofschoon het bombardement hier ook scha- ; i de bracht. Wat ous meest beviel, 't zijn de , i j liuisgévels in renaissance, met rijke, ietwat J i zware venstèromlijsting,haast rubeniaansch , f \ en onder de kroonlijst : een reeks gekop- j i ! pelde-ronde vensterkens. 't Is de bouwfrant \ i | dier streek, zoo 'i schijnt. Andere hebben j . I een meer itaîiaansch uifzicht, doch de in- > i deeling blijft ge.Iijk. Heel de markt is met J î soorlgelijke geveis omzet. We sagen ze t ; weer 's Zondags namiddags : Met salie ; groepen kwam het volk naar de gotiesche , " kerk gedreyen, die reeds tôt proppens toe - gevuid was en nog iramer traden nieuwe : ' groepen naarboven. De pastor, dieu we > ontwaren, zegde ons dat die toeloop onver-■ minderd bleef sedert 't begin van den oor- : log ; elken Zondag komt men bidden voor , i het VaderJand. Hoe vele swarte rouw-i kleerderen tusschen die menigte ! Neen, t voorwaar, 't geloof is niet dood in Frank- - rijk, zoomin als der vaderen dapperheid. t Gisteren nog trof ons in Montmartre het . aantal commaniceerende familiën, die hun . droefheid, hunne hoop, hunne liefde bij 't i Heilig Harte kwamen uitspreken onder de . geheimnisvolle koepels. t ('t Vervolgt) A. N. ..J | j : ; Ycrgulden SlaveBhaodel 3 Hoe îang is 't geieden dat Kardinaal Lavi-gerie een kruistocht aanvoerde tegen den slavenhandei in Afrika? Zijne stem klonk 3 over land en zee en deed aile beschaafde • landen opspringen van verontwaardiging. Hevig werd te allen kante gewerkt tôt r uifroeiing van die plaag, en menig Euro-peër liet er in Midden-Afrika zijn leven bij e om de slarenhandelaars te verdrijven. Nog is die plaag niet teenemaal ait Midden Afrika verdreven, maar steeds wordt op aile gebied daar tegen ingegaan. Heiden-: sche landen waar de fakkel van 't Kristen e Geloof niet laait, drijvcn handel in slaven it en 't is overbekend, hoe de Turken en Mu-s sulmannen de vrouw verlagen tôt den rang lt eener slavin ; we weten allen wat dikke t drommen Armeniaansche vrouwen en meis-n jes de harems van die Turken en Musul-e marmen zijn toegeyoe'd «redurende den s huid'gea waiHoestand, en onder deu be-e schermm-antel der Duitsche Kaîtuur. Van eeûea anderen kant, herinneren we - ons hoe wacat werd gehouden overal, ten ^ - einde den nieuwerwetscheu slavenhandel, ! - gekend onder den Daam « traite des blan- e ches » onder de bsschaafdste Europeesche 1 > ♦ i volkeren te keere te gaan. Ea ziet, nu in dit ze'fde midden wordt door do Duitsche kultuur de verlagcndste slavèfdiandel op Iouïv gezet in Be'gië, in Noord-Frackrijk, Polan en elders. En de stem van den nieuvven Lavigerie, onzfn geliefden Kardinaal Mercier, heeft over Europa weerklonken, niettegenataande de be^eiting v<m Bclgië. Moedwiilig en tegen dank wordt de be» Yolking outyoerd ^rr ta werken Toor den DuiWcb. Alierhande pif&aœmiddois worden te werke gesteld ou» de ontvoerders te over» ! ; halen (en einde een kontrakt te teekenen waarbîj ze bekennen d&t ze voor den Duitsch willen werken. Door broodnood worden ' ze gedwongen het zoogezeid kontrakt te teekenen, dat dienen moet om den slaven-' ! ; band te verbergen en te vergulden (Zonder J van andere metalen te spreken ; werd er geen goud genoeg gest' lsn en opgeëischt in ; België 8Heen om al die slavenbanden te vergulden ? ? ?) } Vergulden Slauenhandel, aileszins echte ; | slavenhande!, dat was er nog te kort, om i j de reeks eu^eldaden die voortaan den Duit- i' schen naam bezoedelen, in de litanie van ' al de Duitsche deugnieterijen te verlengen, ' Hoe lang zal 't nog duren, eer ze beginnen , menschen op te et en* ■ L)at alieen blijft nog achterna. S BASELIS TANGHE, 0. G. i ' 26-4*17. Banzistad (Ubangi). DE POLITIEKE SCHERMEN. ! YREDESGERUCHTEN. i • j Ze daiken weer op, beteekeniivoiler dan ooit. In de sebermen moet er hard gewerkt worden om een akkoord-gaan op de bij-zonderste vredespunten te bewerkstelligen, naar de uitspraken te oordeelea die door de i voormannen van aile landen in de laatste dagen werdën gedaan. Michaëlis bekrach-tigt dat Duitschland den vrede wil sluiten, maar hem niet meer aanvragen zal. De Rijksdag stemt de vredesmotie van het Gentrum, motie, die buiten het weglaten va» schadevergoeding aan België en de Elzas-kwestie, den vrede wil,gelijk hij door Wilson werd omschreven. De redevoering van Michaëlis heeft ditmaal deze verdienste gehad klaar te zijn. Duitschland wil vrede sluiten. Het wordt er, ten andere, van langs om meer toe gedwongen door den nood. Waarom Michaëlis de Belgische kwestie niet heeft aangeraakt is gemakkelijk te vatten : Hij had er zich kunnen aan ver-brandenlRusland wil een nieuwe conferentie voor den vrede bijeenroepen, conferentie waar onze oorlogsdoeleinden klaar en duidelijk zouden omschreven worden. In Engeland heeft men de rede van Michaëlis niet koud laten worden en zoowel Lloyd George als Lord Garaon hebben dade-lijk op deze rede géant woord. Lloyd George zegde op 21 Juli te Londen : " Wij zouden den vrede kunnen sluiten met een vrij Duitschland,maar niet met een Duitschland door autocraten beheerd. " | Te Belfast rerkiaarde Lord Garson : ; " Er is geen enkel mensch ter wereld die ' beslister den vrede verlang dan ik, maar | we willen geen vrede met een Duitschland ■ beheerseht dcor het Pruisdom. Indien de Duitschers den vrede willen, wij zijn bereid " met hen van raorgeh af te ondeî handelen, niet met het Pruisisch Duitschlaud, maar t mist het beste van het Duitsche volk. Om te kunnen onderhandelen moet Duitschland | zijn goeden wil betoonen en zijn troepen i tôt op zijn grenzen terugtrekken." 1 Dat is nu eens vierkant uitgesproken, ! zooveel te meer moet er gewerkt worden 1 î * 1 Ooplogs fclj€&irt|gert I BELGISCH FRONT 23 Juli, 20 Uiir. — Groote artillerie-be-drijvigheid op betl het fronts* FRANSCH F RONT ^ s3 Juli, i5 uur. — D& duitsche âanvallen duurden gister aan voôr de hoogvlakte van Graonne en Casemates. Na verwoede lijfge-vechten kon de vijand onze eerste linie b'ri-' nendringen^' maar door tegcnaanvaUen werd hij uithet graotste gedeelte terug gfeworpen. Spijts al hunne pogingen konden de Duit-. schers ons van de hoogviaklen niet jagen. • Al hun pogingen werden verijdeld. ; 1 : De Luchtoorlog ^ Nieuwe Luchtrit boven Engeland ! Gister nacht hebben 25 duitsche vliegers ■ de Oostelijke kust van Engeland over*/logen. i Zij wierppn feommen op Hsrwich en andere ; gteden. Acht persoàeri werden gedood en ?5 ! gekwetst. De Toestand in Rusland j Van nu af is het meer dan zekerheid dat î Rusland een republiek. zal zijn, dit spijts de | beslissingen die zouden kunnen genomen i worden door de algemeene vergadering der 5 landvertegenwoordigers. i De orde is nog ver van hersteld. Maar de | nieuwe regeering is er toch in gelukt een [ gedeelte der muiters van de vlcot der Bal-i tische Zee tôt de orde terug te brengen. j Zij hebben het Paleis vaa St.Pieter en Paul \ in handen gegeven van het Voorloopig Be-? wind. i Kerensky is terug naar 't front vertrok-ken. Hij heeft voor zijn vertrek een procla-; matie tôt het leger gericht waarin hij allen • aanmaant door te strijden, en een procla-matie tôt de bevolking, waarin hij deze aanspoort de kwade geesten der anarchie • uit haar midden te verwerpen. De Dintsche inzichten s De toestand in Duitschland schijnt weer ! wat vereffend. Helferioh blijft voorloopig 1 ; aan de finanties maar schijnt toch voorbe-' stemd voor het gezantschap te Gonstanti-< nopel. 1 ; Zoowel Oost als West zoeken de Duit-1 schers te overwegen in 't vooruitzicht van een nieuw vredesaanbod. i Qrïekenland en België . I Ter gelegenheid van den Nationalen ver-. j jaardag van België, heeft de Grieksche ko-, ning Alexander aan koning Albert een tele-! gram van gelukwenschen gezonden. Het ; telegram vermeldde nog dat Griekenland j rerheugd is thans aan de zijde der Bond-| genooten te strijden. j haatste Oui» PARUS meldt : O.jstelijk Cerny hebben . ; wij eenigen vooruitgang gemaakî. , ln de streek van Hortebise-Craonne duurt de artillerie-strijd aan, bijzonderlijk hevig i f op de hoogvlakte van Gsiliiornie. t ^ Reims kreeg 85o obussen. | Een duitsche aanval in Ghampagne N.W. | Moni GornilleLhad geen gevolg. , 5 Nancy werd door een duitsch kanon van , langen dracht beschoten. Geen slachtoffers. I In weerwraak beschoten wij de fabrieken • van Château-Salins. k ^ LONDEN meldt : Wij voerden een wel-ge;uktea rit uit Z. Avion. Onze troepen ' droegen op een front van 600 meters de ' viiandelijke 'inies binoeu op esn diepte van ! 3oo meters. Wij brachten 5o krijgsgevan-[ genen op. ( Maer dan drie ton bommen werden op . de vliegpleixten, de munitiedepots enz.,door ; onze vliegera geworpen. Wij schoten gister , i4 duitsche toestellen neer. Negen onzer j vliegers keerden niet terug. Papîerlingen 't Is de eerste maal — daarom zijn vcor eenen keer, aile dagbladschrij vers, pezewe-vers en rommeereu t'akkoord —■ dat de kanselier m' Dui schLnd geen man is met eea « Von » of een « de » voor zijn naam. Hij is dan msn iijk ik engij,een man van effen-op, van 't voik of uit d'en burger3-staacL't En doet I Hij is pruîs S Ec, zegt de Journal de Genève, dat is voor Piuiscn c-en grooten edelnaam genoeg. Ik ben heelemaai van zijn gedacht.«Prui3* zijn ia enlwat bijzonders, want Duitschland is « ûber ailes » en de Pruis, ea hij alleen, is er de baas van 't hennekot. Scrutator. I n— • >-<■»>» jnruwKuaMal 1 ■1 WM'i !■»««» Wh n v n.m» MM DE TOESTAND Afwachîing op 't Vlaanderscbe front - om Yper en in Champagne • De russische ontgooeheling Sinds twee dagen is het kanongebulder indea sector van Nieupoort tôt een onge-kende hevigheid gestegen. De duitsche be-richten spreken gedurig van plaalselijke engelsche aanvailea naar Lombardzyde, met het [waar£cliijni.ijk doel het daar verlorea grondgebied terug te winnen. We inoetea echter de duitsche berichten op den ietter niet gelooven, — ze zijn van hun eerste leu-gentje niet dood ! —zoo eei te meer omdat cle Engelschen geen gewag maken van ge-vechtea. O/erigens de Duitschers kunaeo gemakkelijk de patroelje - gevechten tôt aanvallen bestempelen, om hun volk den indruk te laten dat ze nog steeds om Lom-bardzijde den baas zijn. 't Zal misschien niet lang meer duren want het kanongebulder wordt met den dag meer beteekeais-vol. Het breidt zich uit langsheen heel het Vlaandersche front en bereikt om Yper eea hevigheid die nooit is geweten. Vrijuit gewaagt men thans van een offensief op het Vlaanderscbe front,dat zijne sterkste draag-kracht zou hebben van af Diksmuidc tôt de grens. la hoeverre zulks waar is, kuunen we natuurlijk niet zeggen, maar het feit dat, dag en nacht, onophoudelijk de ver» bondene viiegers aile vijandelijke achter waartsche verkeerwegen ongenadig bom-bardeeren,laat iets ongewoons voorzien. De Duitschers van Luunen kant voorzien het ook en werken koortsachtig langs den anue-ren kant om legenweer te stelten. Aihoewel 1 de berichten desbetreffende allés doodzwij-gen kunnen we toch getuigen dat geen dag voorbijgaat zonder een duitsche peiliug tegen onze linies. Ze werken ook tegen, met het doel stok-ken ia de wielen te stekea ea ons offensief ; te belemmeren, op het Champagne front, | waar de strijd, siads eakele dagen buiten-gewoon hevig wordt doorgestreden om het ' bezit van de hoogvlakten van Californie, Casemates en Chemin des dames. Het feit dat deze hoogvlakten heel de j streek beheerschen en dus voordeelige uit-; gangspunten van een optreden zijn, kan voldoende de hardnekkigheid der duitsche ! aanvallen verklaren. De vijand immers is er j van overtuigd dat het geweld in de Viaan-; ders wel zal gepaard gaan met een duwke f op't Champagnefront. j Jammer mag het echter heeten dat in deie veelbelovende dagen wij steeds van russische zijde de eene na de andere ontgoccheling meeten beleven. #"B J$ar: W-1 B4'v2O] Woens^fn^ 25 Juli ! f !?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes