De Belgische standaard

695553 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 13 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 24 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010v72/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

<iîgOSS*WBïffill| \ ?*«r Soldsteâ iU3a*?dx,asfr, .1 mswsdt» 9,50 1,73 $*«i Sstd*t«B j ifc *% Issd | I smî. »Bd'|. x,75 j J :tft 3,50 S niukteira s,aj Bajtia 't .Ussd s *aîsd fy. 3,50 ,1 > ~'ï> *-- 4j,c# < s • s ?-jj0 : Opitit il Isfeiir <5 Villa Zs» Ch*rm'.ttfs , " Zeediik ; DS PAN* a-S"" • Kleia; « k •& dis? ■ ,* { }»aï f-1"- «a | i R8CLAHEK ▼olgtas nt'i sïrko ■«<•> camÇ-KTK t VASTE MEDEWERKKRS : M. E. Beîpaîre, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schflden, Dr. V«m dePérre, Dr. J. Van de Woeslyne, Jnr.l ffla» f, Dr De Wolf, 0. Watî^ï, Adv. H. Baels, Hiïaiion Thans BELGIE VRIJ! De Voorwaarden VAN DEN Wapenstilstand De voorwaarden van den wapenstilstand zijn in de Fransché Kamers voorgelezen geweest. Die voorwaarden zijn : 1. Ontruiming van België, FraakrijK, Elzas-Lotharingen en van geheel ien linkeroever van den Rhijn. 2. Bezettiog, door oaze troepen, van Mainz, Koblenz, Keulen. 3. aststellïog van een neutraai groridgebied op een dertigtal klm. fan den rechteroever van den Rhijn. 4. Afeifte van 5000 Kanoaneo, 30.000 mitrailjeuzen, 3 000 mijnerswer-»rs, 2,000 vliegtoestellen, 5.000 locomotieven, 150.000 wagons, 10.000 ut^camioas, 100 onderzeeërs, 8 kruisers, zes dreadnoughts. 5. De ontwapening van aile andere schepen. 6. Vrije doorgang door Cattegat, en bezettmg- der forten. 7. Aflevering van de krijgsgevangenen, zonder wederKeerige verplich-ing.8., Onderhoud vt n de bezettende troepen door Duitschland zeli. 9. Behoud van den blocus, \ io. Vernietiging van de verdragen van Brest-Litowsk en Bucarest. *j. Onvoorwaardelijke afstand van Oostelijk Afrika. a. Terugtrekking der Duitsche troepen in het Oosten, achter hun / nzen van 1-3-1917. ^3. eergave aan den Belgischen staat van de banicbezittingen in toemeenseb. en Russisch goud. De Wapenstilstand duurt dertig dagen. HÏ3BG TOHSTAND Ile revolutie in Dnilschlaid I Op 't oogenblik dat de Duitsche afvaar-Iging op 't Groot Hootdkwarlier van loch aankwam om den wapenstilstand te »agén, liet de socialistische leider Schei-■mann, in naam der Duitsche Sociaiisti-ihe partij, den Rijkskanselier Max von laden weten, dat de Duitsche socialisten ■n onmiddelijken troonafstand van den ■izer en zijn zoon eischten, zooniet zou t Duitsche Socialistische partij zich uit 1 regeering terugtrekken. ■ Dit ultimatum was voor den Keizer en ■K von Baden het mes op de keel. IImmers da laatste verkiezingen,vôor den «rlog, hadden aan de socialistische ■Hij de grooeste sterkste in de Duitsche B'tiek gegeven. Het Gentrum verloor zijn ■^imacht dat naar de socialisten over- ■GerSurende den oorlog çchler konden de ■itsche socialistische leiders die macht doen geiden eensdeels omdat zij, lijk ( ■ â'te andere landen, afstand deden van ' 1" internationale begrippen om alleéri 't Borland te dienen, anderdeels omdat de ■?sgt;beurtenissen de Duitsche Militaire 2 Buj een roem en een sterkte aanbracht * ■ °ok de socialisten in het vaarwater der alleenheerschappij meesleôpte. De kruik gaat echter zoolang te water tôt ze berst. Op 't oogenbiik dat, — spijts ongehoorde ontbeeringen en len prijze van allerbioedigsle ofFers, het Duitsche volk den werkelijken toestand veTnam en den af-grond zag gapen waarin Duitschland ten onder zou gaan door de schuld van den keizer en zijn trawantschap, rukten de socialistische leiders zich los van den troon en stelden hun revolutiebegrippen op den voorrang. Zake van opportunisme. Van 't oogenblik dat Scheide-nann en consoorten 'dreigden zich terug te trekken uit de demokratische regeering door Max von Baden tôt stand gebracht, was het klaar dat er omwenteling aan 't broeien was in heel het Duitsche rijk. Die omwenteling was reeds door von Kulhmann en von Hertling aangeklaagd geweest, wanneer deze laatste in zijn af-scheidsrede zegde : « De Kroon is in ge-vaar »; maar niemand had durven inzien dat de zaken een zoo spoedig verloop zou-den neraen. Op 't oogenblik van de aanvraag naar Wapenstilstand stond Ouitschland /oor drie gebeurlijkheden : 1) ol'wel de keizer zou dadelijk afstand doen om 't volk en den Rijksdag meester te laten ; 2) ofwel zou hij het zoolang trekken als, 't mogelijk zou wezen, misschien hopende zijn toestand in 't uiterste oogenblik te kunnen redden ; 3) ofwel zou de revolutié — het geduld van 't volk tiiu eout zijnd»-, — ailes om verwerpen en d n keuer meieen. Uit de betivhten die opvolgenlijk uit Duitschland toekwamen, is duideltjk op te maken dat Je Keizer all.iî» in 't .vvet'k heeft gesteld om zijn t:oon te behouden, maac dat hij met le tang te wachten ge-heel de toekomst van Duitschland heeft ten cndec gebtàcht. Binst hij op 't Gcoot hoofdkwactie- nog te dubben zat, is de cevolutie te Betlijn, te Munchen en te Wuttembetg uitgebroken om dadelijk geheel de Rijnstceek en de scheôpsmid-dens van de Baltische zee aan te tasten. En toen gingen de gebeuctenlggen zoo snel dat men et vecbijstecd van staat : Dé Keizet vemeemt te Spa het aftee-den van den koning van Wuctenbutg,het afteeden van Max von Badôn, het aan-stellen van een socialistische tegeeâng te Hamburg, de gevangenneming van Bec-thaKcupp en haac gemaal, de uiteoe-ping dec cepubiîek in de vcije steden j van Bcemen, Hambutg, Lubeck en de 5 zegeptaal dec cevolutie. te Betl.jn, waac ■ de socialist Ebecthet cijkskanselietschap ! waacneemt en Scheidemann zijn eetste | ministec woedt. Vooc den Keizec is het de volledige f , ineenstocting van het machtigste cijk op 1 aaede, de vetgtuising van zijn weteld- • dtoom. In den voocnacht van Zaterdag I ; tôt Zondag teekent hij zijn afstand van ] den tcoon, zijn zoon volgt zijn vooebeeld | en den Zondag moegen komt hij als bannelingte Eys^ en in Holland. In twee dagen tijd is ailes volbtachi * geweest. Den Vdjdag komt de Duitsche , afvaatdiging den wapenstilstand afsmee- ken bij Foch en den Zondag is de Keizet t • op de vlucht. ■ Wax zal het gevolg zijn van dezen j j nieuwen toestand ? Het staat buiten iwijfel dat de socia- ; listische paetij in Duitschland den vtede ten allen pcijze wil. Een afgevaacdigde ; ts ceeds naac 't 1 mitsch groot hoofdkwac- . tiec vettcokken ont Hindenbucg de in-zichtenvan'x volkvooc te Ieggen Wemo-gen dus zeggen dat de wapenstilstand, vooebode van den cede, zoo goed aïs gesloten is. De Duitsche legecs, ten andere zijn 1 ceeds bezig de eeeste voocwaacden in vecvulling te doen gaan : Ze hebben ; Maubeuge, Sedan, ooenijk, Gent laten schietenom binnen twee dagen Belgie te ' veclaten. En in Duitschland zelf ? Bénevens de socialistische pactij die vooe 't oogenblik de macht is, bestaan 00k nog twee stecke pactijen : het cen-tcum en de libecale blok. eze beide pactijen zijn vooe het behoud dec monac- : chie. De omwenteling zou kunnen allec-bloedigst woeden indien deze beide pactijen tegen de socialistische pactij moest * • stand nemen. We meenen veeleec dat men dengulden middenweg zal iezen : Duitschland zal een cegent kcijgei waac-om Max van Baden niet?) en intusschen-tijd zullen nieuwe veckiezingen den voem 1 van den nieuwen duitschen staat bepalen. i Woordew eis Daden s Soldaten, koopt niets in dé wmkels waar zedenschendende postkaarten verkocht of I tentoongesteld worden. t Mîddenstanders, vereenigt D ! Hoogstverhcuprend is het voor onze Katholieke VaVbeweaieg iat er overal in Frantçri,k,aChter'tBelgisch front, in onbczct Belgic, ir Eo-geîand, in Nederlaod, zelfs bezet Belgie, iets aan 't roeren gaat in den Middenstandswereld, 't Wordt tijd, hoog t d î Maar 'i is : nog niet te laat Maar 'ù acht fcet een piicht van îiefde voor de ongelukkige Wliddenstanders te smeeuen dat ze nu zoudeo, vereenigd als éen maa j voor de groote beiang'eo. die op het spel staan, opKomea. I Laat me duidelijk zijn en met het ' 00g op de Belgische îœstanden en | mogclijkheden aânstippen wat mijn | programma is voor later en nu. | Het verwoûdere niemand dat wan-I neer ik van de Middeo standsorgaai* • satie spreek, iK natuurlijk alleen ge-I waag va a eene priacipieele christe-ilijke Midden stan dsoïgaa isatic. En | Idaarsteckt hocgeoaamd geen poli- j I tieke dwarsdrijver-'- achter ,och par- ( , tijk we scic. Maar versta^dig gesproken, wie i heeft er iets af te dit . fe; op volgeade : | redeneéring : I e Middenstands westie raakt . ; aan aile rechts westiëc var 't. mo- j î derne economische leyen (Koop en v0r;.oopkoatraksj huurkon-trakt, verzekeringskorttraktj cre-j dietkontraKt j Recht et rechtvaardigheid .;ija • , v/ijsgeerigc begiasçlen die niet 00 verscheideue wijz v. un^eî wor-j den vastgeateld. De c^ristene be^inselen alleen l ; zijn vaste, eeuwige beginselet; op j reciitsgebied. Qaarom ntoet de Middenstands orga' isatie ec«..e christene organisa de zijn of ze zal niet zijn. Dat klinkt harci voor sommige ooren maar 't is eenr waarheid al te Kiaar om er iets op af te dingen. Drie strcomingeB. (niet te verwar-ren met politieke partijen heerscheo in den socialen begi selstrijd. 1. De liberale wereldbeschouwing. 2» i)e socialistische wereldheschou witig. 3. De christelijKe wereldheschou-wing.De liberale wereldbeschouwing streelt naar algeheele vrijheid die feitelijK uit. omt op de bewrachti iirsg van het recht van den sterkste. Sinds dezen wereldoorlog heeit die ^olven- : strekking-, besJist uittediend. e socialistische wereldbeschou- J ming streeft naar algeheele omwenteling van ons huidige maatschappe- 1 lijk lever, 'i Prsvaat bezit moet oni-ge^. tincoUtciiefstaatsbeziteu stauts-dvv jgtîandij.Ûàt is wi.l ces» radikaal middel, maar al wie geleden hetft gedures-<de den oorlog b\| het milii î-rismeweetdat zul& een staa shec.l-mif ;1 er^er is dan de kwaal. Voor dea uiidd. ustaad zou het zegevie»ea der socialistische omwentding betec-keoea : het overgaan van zeJfstaa-digbeid naar slavendom met verlies vau aî wat met naarstigheid en sp^ur-zaamheid gewonnen werd door vde generaties» De christelij Ke wereldbeschouw i ug is heci wat meer vastnoudend aan de werfcehjkheid. Zij sîeit vast dat ^e In een wereld leven dien we zel vcïi niet gr.sehapen hebben en die wel zal ' tijvea voortduren in zijucn hoofdzakelij sen vorm tôt hij verdwij -ne. Al het lijden, al de ellende komt vas 's r - .aschen misbtuiK van v ri j -. heid. Je maatsebappelipe kwalen kunnen en mocten met aangepatîe moreel mogelijke heelmiddeleo ge« îieztfn worden : Hoofdmiddel is : De rechtvaardigheid doen eerbieditfen, door de p-acht der stands- en bero-pis-t organi atie, met aanvulling van de ; oïiwcerstàanbare broederlijite lit f de. , De eus daa tusschen die wercid-beschouwi gen is gemakkelijk.Maar deor -canisatie vao neutrale Verceoi-: gi<"&cc is gv.- a uiticomst. een programma van organisatie voor belgie Plaatselîkç vereeniginfen va a midde sta)?ders uit aile groepea vaa klei -hai ici en kleinnijverheid voor al 5"erncï - middenstandsbeiàngea moeten f Jereereu oader cecen' of andereii /orm, Dat tioemik d« stauds-organisatie. ^ E-jzi sterkstaarxd aîgemeen secrétariat ï de Belgische Katholieke middenstands beroeps vereenigiag-en. moet met kracht doorwerKcn orri zoohaast mogelijk de beroepsor^asi-sati- v n ehc yak- of handelsafdeo ling te bewerfestelligen. H t streeft naar Nationale bero psvereenigixîgen die daa stilaaa vertakkei in plaatselijke verecùi^ir:-gerï.Tep hunnen opzichte wordt daa de-ationale berœpsvereeaiging eene federatie, e bar d tusschen de vcr~ seh l it - beroepsfederatiën is eene « Algemeene Waàrborg-kas » voor de ecc omisc^e inrichtingen t, t steu van de heroepsfederatiëa [zoo-aïs | t amc lij en inkoop, verKoop, proc uciie, handel en al wat mogeliîk is). Aa îeroepsfedÈeratiën of ; f t aar zijn c - tanaat komt toe : A Ot orgâî ssafie van 's mid !e > vStî- s beroeps-o derwijs» B De beryordering van eçr, ^ued Icerlingwcîeïj. C. 1 >e techi.ische uitbreidin^ van modem werkgetuig, 4^ Jaar Np 244 nigi Woensdag 1B Movember 1818

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes