De Belgische standaard

420 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 23 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 23 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q814m92971/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

m gp poov Taal eu Foor 0od en Hnard en L&nd •^V9M«M8 h.»«W «WMM^UKiVWk. MAC --, - . .... .,.«»,>■ I II I I I I I 11 IBIBII y.,» !IMMK—MCI—>1 ,- , ...... , , . JKâSSSHO!»1® «5 i /«tWWm£beXaHW^i«m«Wï 3S%i&i£ttéa&Mi.' • >.'> 'a#»-' «J*» -■■ rtnt r-^ir-Tri finririiim t«t ~iT""^iwniwnMMiTiiriwiirinrrui ~inwii<aiWÉgiiniiW«iWfTniiirwM>WTiiirnf—WTrTrri—rrr1"""1 """-r-- —» ...■■. r™» .. B.,.- ■ —n—,-rw^rrjnrrfr .r r • i i>- ***. •.•.•<_• *t*siv*Tx.i&tœ^*-'&>*2ï**x*>:awas&Pàen&HKi * • -**»*&■ •• v»» « SE KISMHI STM0MR8 > nmW «S, | 13©st™**-<a©r : -UEFOMS PEETERS. I TM JPf ^ tôt • .ibotme aenlîsprijs voor 50 au en mers bij voorunbetaltag. 1 $ Villa M'A C OQ i LL E Zeediik 0 E P & $ #E', v >or .le soidetetk : a,50 fr. ■ Y4STE OPSTEyLIBRS : W. E. BELPAÎRE, t. DUVKER8, Vfetor VAW8RAW3FRE^f 1 a , ,. . - T, , , <1# Biot-Roïd*ue» - in 't land 3.5a fr.j b*u*n 7 land 4.50 fr, % „ . , ».* ««r» enu*» «-w 1 1 eu t «tw § Aante)Hdt§tngen : 0.9$ fr deregel, — Ke«i*tnen ; 0.4.. tr. de re el. *<4$t ixtmplarsH va» $lk Humimr wortUn gwr&açtl, wordt ni* abonntm*** - pBrtrilfil? ¥Aï! utR Sty^Ur Jlltts rllXtflkn I, l Vfutfhtelinfcen 5 t inlàsschid^eà van 2 wÀs, o tu fr ; 9~0* f-li&ftiP', i Jt y Wat ve de Belges schuldig zijn. Op die vraag heeft. de door-eerlijke Fransche gravin d'Oncieu, vôôreen uit-gelezen Fransch publies, in de zalen van het Parthenon, geantwoord, t Doet waarlijk deugd aan 't hart zulke krarige woorden te hooren uitspreken. Geen wonder dan ook dat onze Koningin haar eer; veelbeteekenend briefje heeft ge-schreven.« ...Sinds eenigen tijd, sprak de gravin met klem, heb ik pijn om zekere on-heusche beweringen, nopens de Belgi-sche viuchtelingen : 1° ze willen op onze kosten leven, 2° weigeren te werken, en 30 iedereen vertelt dat ze nietdeugers en iuiaards zijn, Dat is valsch ! « De Belgen willen ten onzen koste leven ! Ja, maar ! Leven wij dan hier te Parijs op hunne kosten niet ? Hebben we vergeten — 't is elf maanden gele-den — dat ze ons toelieten het leger op te roepen en gereedschepe le maken — want gereed waren we niet — en dat dàarom de Belgen zich lieten vermoor-den voor Lui k, en daarna op den Yzer, waar wij hun vroegen drie dagen stand te houden, en waar we maar na tien dagen aankwamen. «Reeds had de Keizer zijn diner te Parijs doen voorbereiden...Maar de Koning en ûeel zijn srolk stonden op, zonder morren of klagen... « Een volk dat zich verdedigt, sterft niet » sprak Albert I. En 's anderdaags 5" Oogst, vertrok hij aan 't hoofd van zijn leger. De vrijwil-liters stroomden met zulken vloed toe, Uat men er 40.000 moesl weigeren.... En dat kiviin kgefhoopje, hield 20 dagen lang de rukmarsch tegen, 44 jaren reeds bereid, der Barbaren naar Frankrijk. «Gedurende die 20 dagen, werden hun steden en dorpen vernietigd, ouderlin-gen, vrouwen en kinderen gemarteld en vermoord. Wat een gelukkig en voor-spoedig volk was, een vruchtbaar land, een land van droomen... is geworden : asch, ellende en puin. Dat heb ik zelf gezien. «Verstaat ge nu onze ondankbaarheid tegenover hen die hunne woonsten op-offerden, opdat wij de onze zouden kun-nen behouden. «Hunne huizen ! Ge moet in België gewoond nebben, om te v/eten waï gin-der de < haardstede » beteekent. 't Is het beminde huis waar reeds geboren werden en stierven die verre grootouders ... waar men zijn eerste communie deed — in België is men immers nog gods-dienstig — waar men trouwde en 8, 10 tôt zeifs 17 kleintjes kwamen ; waar op de rood en wit gevierkante tàfeldwaal, zoo rein, ieder Zondag, familievergade-ringen plaats grepen rond het koekege-bak:, dat rijken en armen dan aten. «'t Is het huis... waar de meubels blin-ken als spiegels, het koper als goud schijnt en de vloer herdweild van daags te voor, glinstert en aangenaam geurt ; waar het proper is, liik ze ginder zeg-r en, van eene properheid die wij niet kennen ! « En ge zoudt willen dat die ongelukki-ge" die ailes zagen instorten en vlueh-ten rooesten onder een kogelregen, om te blijven leven,... dat ze hun hart en zinnen op 't werk zouden stellen ?! Ze kuninen niet ! «Neen ! 't Is niet als bedelaars, als schooiers dat wij hen bij ons moeten be~ hi.r elen, maar als uitgenoodigden, als weldoeners. <Ze zijn ons geen enhelen « dan h > ver-schuldigd. Hun zijn wij Frankrijk en Pai'ijs schuldig. En dat zijn wij, ik vrees hti, aan 't vergeten,.. Wij mogen noch-ta s niet aannemen dat de dankba,ar-heid ons een last zou wezen ». #Ah ! welke heerlijke taal. Ni;en ! niet waar, vve zijn geen bedelaars ! We ga« ven ailes, ons goed en ons bloed, om Europa te redden. Het spijt ons thans nog niet : onlangs gaven we nog onze jongens van 18 tôt 25 jaar, alhoewel vele vaders en moeders stroomen van tranen lieten vloeien. Thans hopen wij toch, nu onze landerijen handen, armen en beenen vragen, dat ons sacrificie zal groot genoeg zijn... en dat anderen, rij-ker aan mannen, eens zullen beginnen met dienstplicht in te richten; a- ders waarmee gaan we later België we&:om maken wat het was?!... We gingen leven in afgronden van lij den, we vulder heele beken met bloed : we gaven zonder tellen, en meer dan er van helden mag gevergd worden... ter zaligheid, ruste en bevrijding der anderen... es we verloren er ailes bij... uitgenomen de eer en het eergevoel. Thans mogen we zeker wel schuch-ter eens gaan denken op en vragen naar : Hermaking,Hervorming en Spaar-zaamheid. Théo Loo. Een Engel der Liefde. Aan « hem » die aan « haar » denlit, Eert edel hart I Maai o ! hoe zwarl hij was [van 't stof1 — De marsch was lang, de zonne heet, de [ransel zwaar — De voeten waren ziek.van 't gaan. Het zwee- [tend haaî lag nat-geklest op 't hoofd. Zijn stem klonli [heesch en dof.„ | — « Zit neer, mijn vriend » — zoo hemel-zoet •, [zijn ooreu trol \ En, luchi^ als een engel, witgesluierd, daar • voàr hem zat eene maagd en wiesch en zalf- [de waai | de wonde neep. — Hij da.nk.te, miek zijn sten [mingrof, | Opdat die witte engel niet verschrikken [zou.., | Zijn boezem zwol, zijn ziele was verrukt, hij [wou | "naardanken, duizendmaal, op zijne kniëen.. maar ■ Zoo als ze kwam, zoo ging hien, zoo eu- [gel-zaclit... ! En hij, al mijmrend aan zijn Lena, die hem [wacht i dau zei = 't Was maar een droom, — een [evenbeeld van Hàar ! » — De Onhafhankelijkheidsdag. TE DE PANNE. Het is wel opmerkenswaardig dat een oor-] log noodig it geweest em ons nationaal stam-gevoel wakker te schudden en te doea op-1 vlammen. Niet dat dit stamgewoel bij ons in d'onderste lade van onze nationale kas ver-borgen lag, maar we waren er toe gekomen ' onze vrijheid zoodanig vrij aan te zien, dat 1 we als de notie van dit vrij-worden hadden laten te loor gf an in 't alledaagsche leven ! van voerheen. Doch nu de overweldiger, zoo ongenadig | ons landeke en onze vrijheid heeft in den ] grond geduwd onder zijn barbaarschen hiel ; : nu dat wij dagelijks zien hoe grootmoedig onze jongens, onze vlaamsche jongens voor-. al, hun bloed veil hebben voor de verovering . van ditzelfde land, nu we weten dat in het martelaarschap van 't oogenblik de schoone schatten van onze in-vlaamsche steden ge-boet en geslachtofferd werden om onze een-heid en ons bestaan te bevvaren, hebben we maar al te wel deze innerliik - gewaarwor- • dingen van denstamtrotsgevoeld en de uiting I daarvan is hier op dezen 21 Juli-dag nog eens : het klaarste bewijs geweest. Van in den vreegenmorgen wapperdeu aan ; aile huizen de natLonaie kleuren en 't zicht ! van het vaand'il was als eene heropwekken-l de opbeuriag in al het lijden. Ret vaderland leeft voort on moet grooter groeien. In de » straten, lanen en langs zee flapten de kleuren lustig in de heldere Julilucht ey. de heerlijke zoDne belichtte deze beteekenis met eéne zinnebeeldige schoonheid. Waar, amper, an-dere jaren op openbare gebouwen alleen de vlaggen prijkten, was het hier overal de uit-stalling van een volksche vaderlandsliefde. Aan aile soldateu werd begonDen met het uitdeelen van geschenkei besfaande uit ta-bakdoozen overschilderd; inet de nationale kleieren waartussch&n jr ^ • kengpreuk van onze natie gemerkt was. Ongeiukkigliik hebben we geen vlaamsche doozen gezien, Oeenofficieele plechtigh^den grepen piaals; niaaî het speelsche volksgtraoed en de vroo' lijke aard kwamen tôt hun voile recht. Dees dag moesi de dag zijn varj de jongens, want 't is door de soldaten dat de vrijheid geworden zal. Geen protocol maar in-vlaarnsche leu'te en ievendigheid. Op het strand werden wedstrijden gegeTen in 't rap gaan en 't rap-loopen, in football en ander sport. In de achternoea gaf de muziek van de een plechtig concert, op den dijk en niet alleen luisteide de soldatenrne-nigte met gretigheid maar ook met eerbied en heilige huivering, alswanneer de seldaat Vaudermis (ran den Brusselschen muet-schouwburg) eerst de « Ciedo du Paysan i en tôt slot de « Brabançonne » uitgalmde dat ■ het klonk tôt over zee waar de twee kust-booten als ^oorlogstoeschouwers stille te horken lagen. En dan spatte de vroolijkheid van onze jongens uit in het « zakloopen » 't « sardappelrapen » het « mastklimmen » ei< andere volksche spelen. ïusschenin speelde de muziek lustige volksdeuntjes en soldateu-liedjes waaronder « Tipperary » meegehuild werd. Zoo rierden rij den nationalen dag op hunne marner, want ze weten dat het later. ook al vreugde zal zijn, alswanneer ze me1 evenveel moed en evenveel vertrouwea den erfvijand uit 't land zullen gejaagd hebben, Slcchts Iaat in den avond narn het lawaai op 't strand een einde midden een dreunende Brabançonne. . Van aî die feestelijkhekn hing op den dijk een Fransche feestwijzer. TE LOO. Aau den Cesar's boom, waaraan Julius César z-ijn peerd vastbond çn die daarkromen oud, met 't. hert.e vol steenen gemetst en opge-schoordmet ijzeren staven, nog statig groeit en bloeit voor Loo's <>ude vestingen, nas volgend dichtje te lezen. 'k Heb harde voifst, orkaan en droeve oorlogstijden, Twee duizend jaar doorstaan en 'k kan nog vele lijden. Maar zou'k de Belgen nu de knien voor 't snoode Duitschland buigea zipn ? Neen. — Belgen buigen niet, Tenzij als 't God gebiedt. Uit Holland. We kregen dezer dagen een heel belang-rijken brief van een Belg verblijvende in Holland, die onze lezers, door uittreksels hier onderstaand, een kijkje kan geven van de thans daar heerschen«ie toestanden : «Zondag voor acht dagen, ben ik in Sluis geweest ; van over de grens kwamen er na-genoeg geen hrieven meer in Holland ; in Knocke en omliggende lagen er zee r weinig soldaten en deze die er liggen gedragen zich niet al te slecht. Eenige villa's werden daar geplunderd. Nu in Godsnaam, 'k ben liever al mijn meubels kwijt dan in gemeenschap te leven met den vijand, want wie eeneigen kijk heeft in al die oorlogsft>estanden loopt reel gevaar zijn onafhankelijkl teid te moeten uit-boeten.Buiten enkele uitzonderingen gedraagt. onze bevolking zich waardig. Dat de Duitschers zich met betantelijkheid inlaten bewijst volgend feit : aan de grens loopen ze met on-zedelijke postkaarten op zak, die ze da» ook aan een gulden 't stuk trachten aan den man te brengen Advokaat de Groeve is in ons internee-ringskamp geweest om te spreken over België in de toekomst. Meer dan duizend vlaamsche soldaten waren bij de voordracht tegen-woordig'. De spreker handelde met gloed en overtuiging, over de noodzakelijkheid van hier in de kampen ons karakter te volharden door tucht, toeleg op de studie en door be-sti ijden van de alkohoî^laag.Hier hebben we iiirichtingen voor vakonderwijs opgericht, die alhoewel slechts siads vier maanden in zwang, reeds vier duizend geinterneerden als leerliggen tellen. In Amersfoort zija de belg. officieren geinterneerd, maar mc ^en op hun woord van eer, in en om de stad wandeleu. Daar zijn ook de universiteitssoldaten. Be-roemde nederlandsche en belgische hooglee-raren, alsmede officieren geven er les. Hier \ Ben eàten, Parijs 21 Juli, 15 u. Rond SMdiez, Neuville, enop Soisscnt kanongeschut. Bosch van Apremont: \ De vijand deed een nachtelijken aanval maar werd teruggeslagen. In de Vo-geezen hadden vrij belangrijke gevechten plaats op de hoogten beneerschen-de Fecht-Vallei. Wij veroverden eenige Duitsche steHingen. Een en dertig vliegtuigen hebben gisteren de belangrijke statie bescho-ten van Conflans en Jarnoy. Drieobussen van 155 en vier van 90 kwamen , terecht op de statie. Op 't gebouw waar de iocornotieven in geborgen staan viel ook een obus van 155. Drie Duitsehr aviatiks die op onze vleigtuigen f afkwamen werden op de vîucht gedreven, t 1 een werd verpïicht 'leer te ko-men.2 onzer vliegeniers hebben de statie van Coîmar beschoten, met obussen van 155 en 90. i zijn ook twee muziekmaatschappijen die onze soldaten vergezei!en wanneer zij hun dage-lijksche wandelmarscben doen. ' Het hollandsche volk, evenaîs de soldaten , en officieren,zijn onze soldaten zeer genegen. Zij voelen groote sympathie voor ons onge-lukkig en mishandeld volk. Daar zijn nog een heele boel Hœllanders (kooplui en jodenvolk) die zich altijd en overal vcorstelkn als neu-1 tralen ... vooi den geldz-ik. Daar is nog een derde soort volk : de officieren die sedert jaren denduitschen invloed onvermijdelijk 011-dergaan hebben. Duitschland is vo.or dezen dan ook het luilekkerland. Ook aanzien ze daarom België als een noodzakelijk slacht,-offer van de politieke toestanden en diplomatie, toch verhopen ze dat Belgia weerom ge-heel worde. Wanneer v/e hun dan vragen wat ze denken over de gevolgeti van dezen wereldkrijg voor hun grondgebied, voor de Schelde V. v. en Zeeuwscfe Vlaanderen, dan zwijge.i zé als visschen. Het hoflaiidsch leger is uiterst goed voor-bereid. Altijd zal het den steun vinden bij de openbare m'ening om geli jk wie aan te val-len die hunne r,eutralit -.it wou schenden. Wat Nederiand over 'talgemeen gedaa. i heeft en nog doet voor de Belgische vluchte- • lingen is; bewoaderenswaardig. De vluchte- • liiigsoorden van Ede en NunsPeet geven aan. de uitwijkelingen ailes wat noodig is gezien ' de moeilijke omstandigheden : logement ; verstar.delijke bezigheden ; gelegenheid voor ï studie, enz. I Maar wie hier een triestig voorbeeld geven ^ zijn de franskillons van den "Echo Belge,, ■ waarvan de bestuurder een man zou zijn die ' vroeger in de "Matin,, zorgde voor de tu-| briek van moorden en branden en ongeluk-^ j ken. Met alzoo te handelen maken die Bel-; gen ons volk belachelijk door hun bekrompen \ inzicht, hun enge kleingeesfige politiek en i hun onverkwikkelijk voorbeeld haaltonsvan-I wege de Nederlanders onaangename kritiek 1 op den hais. Dat is ntjvaderlandsch werk. i Dr D. B. N. S. — Wel in te zien dat deze brief dateert van over eene irraand. RUSSISCH FRONT. Uit het laatste ambtelijk bericht blijkt dat de meeste bedrijvigheid der Duitschers zich thans voordoel in 't noordergedeelte van 't front, t. w. langs de Baltische zee. Het lijdt van nu al aan geen twijfel meer dat door deze beweging de Duitschers een dubbel doel voor oogen hebben, namelijk de inname van de belangrijke russische haven Riga en door deze drukking op 't noorderfrnnt zooveel russische krachten als 't mogelijk is van 't middenfront dat voor Warschau ligt, willen aftrekken om dan langs daar de inname i van deze stad te betrachten. Het feit dat de Russen zich terugtrokken tôt op de Narew en dat reeds de forten van Ossovietz en an-1 dere sterkten aan 't gevecht moesten deelne-wien bewijst meer dan genoeg dat hier de Duitsche troepen een waagsîag doen.Kwnneu ze deze lijn doorbreken dan is Warschau ernstig la?igs 't noorden bedreigd.In 't zuiden teekent. de teestand zich even ernstig af. De Duitsche troepen kwamen over de Wiertz, 't is te zeggen zijn over Lublin en bedreigen Cholm. Van daaruit zal hunne drukking naar rie jBug noorderwaarts afdraaien om Brest-Litowsk te oer^jken dat reeds een heel eind achter Warschau ligt. De lijn alzoo afgeba-kend toont duidelijk aan dat Warscht.u op 't aiterste punt ligt van een driehoek, inne-toaarts de duitsche linies. De stad staatdus | op een vooruitspringend punt in de vijande-lijke vechtlijn en zeo nu noorderwaarts of zuiderwaarts de vijandelijke legers niet tôt staan kunnen gebracht worden, dan blijkt het ons dat de omsingeling van Warschau aan 't gebeuren is. —Q— De XXe Siècle gaat voort het heet te krijgen over het zoogezegd * complot » tusschen de Duitschers, Dr. Kuyper, Dominé Domela Nieuwenhuys en de Utrechtsche sectie van het AÏgem. Ne-derl. Verbond. Mogen we het blad bedaard herinne-rendat Dr. Kuyper en de gewraakte dominé HoLLANnERS zijn,alsook het meeste deel der leden van genoemd Verbond. We gelooven aan complot en verdo-ken listen van wege de Duitschers; maar de XX' Siècle weze overtuigd dat de Vlaming nuchter genoeg is omte onder-scheiden tusschen voorstellen en woord houden, inzonder waar het Duitsche trouw geldt. Voorstellen is niet voldoende. Men moet willen daarbij, en kunnen belofte houden. De Duitsche heerschappij in ons lana is maar een tijdelijke dwinge- -landij. Aile Duitsche beloften zijn • voor ons minder dan e .'n «vod papier». Heden stijgt de vereatwaardiging van de XXe Siècie nog eene graad hooger, omdat de redacteur van De Vlaamsche Stem zoowel NA den oorlog ais er VOOR de Vlaamsche Universiteit eischt. Wij hebben niet verholen dat wij de houding van de Vlaamsche Stem in zake bestuurlijke schei-ding nu afkeuren,maar hetzeifde nummer van de XXe Siècle brengt zulk een afdoend ant-woord : de wijze en gezagvolle woorden van . onzen Koning : Dat ALLE Belgen tegenover den vijand aUeenUjk de vrijmakmg va,n het ' land tôt EENIG doel en EENIGE be-kommering nemen. Brief uit Engeland. (Van onzen gewoiien briefwisselaar.) (Vervolg.) Van dat blinkend goud. — Het blijkt hoe lan-; ger hoe meer waar te zijn dat de oorlog, door eene geldkwestie zal tôt een einde gebracht worden, meer ; dan door iets anders. Voôr den oorlog zat Duitschland kort van geld en vernepen in den spaarpot. In al de verslagen, 't zij van •' staatswege, 't zij uit bijzondere bronnen geboren in Duitschland, kunt ge aanhoudend lezen : « Wij hebben dezen oorlog niet gewild, hij is ons op^edrong-en geweest ! En, als de vraag gesteld wordt, lijk onlangs nog te Parijs door den ltaliaanschen Minister : opgedrongen, Duitschland, maar door wie n ? dan zwiigt Duitschland lijk vermoord ! En 't is te be-: grijpen ; want tr is niets lastiger om bekennen dan ar-| moede en krotte 1 Doch, wie een weinig vertrouwd was : met den inwendigcn loestand van Duitschland, 't is te [ zeggen : den waren, den echten, wist dat het Duitsche [ volk, op zijn geheel genomen, ver was van in wéelde ji te leven. En nooit is die vernepen toestand beteraan j. het licht gekomen dan enkele maanden voor den oor-j log, wanneer in Duitschland de verplichte verzeke-; ringswet gestemd werd voor al dezendie onder een zeker getal honderden marks verdienente jare; een klein burgers-inkomen slechts. Ehwel, omtrent vijf en ze-ventigper honderd der gansche bevolking viel onder de toepassing der wet ! Die verhouding der gedwongen verzekerden was zoo hoog, dat een aantal beroepen, vroeger in betrekkelijke weelde levende, nu in eens ge-knakt en schier gebroken werden. Neemt b. v. het ge neeskundig beroep in Diiitsdhiand ; slechts de groote, welb6faamde specialisten, deze waaivan Piton dicht • te, op den muur in den "Chat Noir,, te Leuven : Je suis la chirurgie, et de mes mains sanglantes, dans la peau des humains je me taille des refîtes ! konden nog een ferlijk bestaan vinden en "ge!d Ver-dienen.., De meerderheid, waarvan een groot deel vroeger"gocd aan hun brood kwarr..,, werd tôt eenen bekrompen levenstoestand gedoemd ! Waarom ? Een-vondig omdat niet enkel 75 per honderd, maar miit-stens 90, zelfs 95 per honderd, hunner kalanten onder de toepar sing van de wet vielen, en dus aan "vermin-derden prijs,, aan "onderlingen bijstands-prijs,, 't is Vrijdag 23 lui? îJ aar. • Si? 109

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes