De Belgische standaard

265 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 27 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/z02z31pn14/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

||$J!MESTSPRUS 15kt Sêldaten: g nund $r. m! ■ aaaedea î-S0 g BMBdeB 1*75 jflet soldée* lit 'tland : 1 tnssnd fr» x-75 eauaadee 3*50 gBMsden 5a5 B^tten 'tland: |,W*ni if* 2-5° ^HModen S-00 tfasaandcn 7-59 IOPST EL B 11 bbhbrr VILLA « Ma Coquille » ZBSDIfX de panne Kleine aackoa- digingen : • • RECLAMEN ; To'gens cvereen- komst. — e tats d •.limitai #. I. SUjMtfri, £. * «watt* Fan «ter SckêUm, D* F«* de Pem, fr h F#» d* Wmtyns, Juml mi&ert, & L. D$ W&tf, J. Simons, 0. Watttz, ni, m ■ ■ i ii i n!■! i 111m i ■ ■ —î—TÏT" — In het andere kamp la het chîiste&e sociale kamp is clkeec t'akkoord cm af te brekea met Duitech-laad en iazonderhcid met zijue sociale actis. I« dat ook het algemeea gevoelen bij de Belgische socialiste?! ? De baedea welke hen vaathechtte: aaa do Daiîschers waren sterk toege-haaîi «n dat door velerlei oorsake» : — Het Duitsch Marxisme was siuds 50 ja-rea het evangelie onzer socielistea ; de vakverboaden mochtea reeds wijzai op eea zekere sterkte ; de kracht de] Iateraatioaale was ia Daitachlaad, hei uitvoeread komiteit had voor setel Biu*sel, voor ledec: Belges; en boyeca! de teerisg der Internationale : striid vas kapkalismus de arbeidende klas, soadei on& racheid vas-natie, met afscbaffiog dsi' - reasen scheen lot h«t wesen vac het &ocialismus ta behoorea. De gcbeuriog sou das bij hen nood-gak iijk pijnlijser zija ; sij moestea ver-bradea w&t sij soolarg aanbade». Hebbea sij alla» dit offsï kancen brsa-gea aaa waarfaeiû en wêrkelijkheid ? « Ik ken geen Duitsche kameradea oi broeders raser. Ik sal huane haad ski meer drak?et kkefî ta veel blosd aaa vara m;j&e wara biosdejs.,., Is sal gaen verbo^d mser aangaan met hen. Wawaeer oszb oi-.gelakkige p& îij, eu verdrukt ea vsrsp*feid, tiare regelm&tigg yergaderitt^ea sal kaaten hoaaen, sal meu se ka^eea tsliec, sij die g«K«igd sijn metDuiiacni&ad U oâderhaadeUa>. Zoo apsasà Julvfi Dssïîéi. « Wjij au'toa bij cas aaa démocratie en socialisme doen m aat wei in voile Tujàeid «a oabfnaLkelijkaeid aoader daasom nog om les îu gaa^ s^aar Beriijo. De Belgiscae sccialisî«ia, dits mst hen weer be!r&Ëkh*gen aullea aaaknoopea, staanvoor eeae groote veraatwoorde-lijkheid.Oas laad he«ft te veel geledea». soo spreekt Terwagae. . Is het aog mogelijk dat Fraasche of Bslgische socialisten aetelea ia gelïj* webe v<:reeiiigiog mât die maaaea (Ouïtsche aoeial!Stea)?»oo schretf Pie-rard.Wij sallen geen gemeeascbap heb-ben met de sociaal-de.mocratea van Daitschlaad Unzjf om hen rekeaiag te vragea over buaae hondisg i° den 4* Aagastns 1914 ten opiichte van de scheadieg vaa Belgie's oaafhaakelijk-heid 2' aangaande de afschuwelijka mis-dadea gepleegd op de burgerli j «e bz-volking.Wat de verscheideae oorlogs ?trkla-tiegen vaa Daitscblaad ea Ooste^rijk bett iff, zallea wij sa gsee oordsel vellea •n we tallea er ook de g^volgea 1 iet aittr.&kkea voor wat a ingaat dî samen-stelling, de vorm en toekomstige w&rking der Internationale. Zsadiag opgeèragetï aaa E. Vab4frtvel e ea L. Debroacvèîe, door de B^lgische w««'«U«nc pairtij, in BeigiëTerbUi«eaaea «trait h« "^icht op ds co,fereatie socUlis5 a ts boa iet is M»aîî sa! ssaa* û-. la andef woor ea, ^e«r» «^r~ ff is aoader belijae? se of btraa^. De Du î-sebe sociahsten *ijn er n* af sa; schaid-bekeateftis te deake&. EtKparigheid d^n bU ds 80ci»Ust«a PToca ^i&t.oageia kig-lijk. Em. Vandetfïide er K»m. Huy«-maas, voorsitter ea schrijyer van het aitvocread bareel der Isterr ationals wil- 1 t len maar ciet gelooven in de dood dei Iatexsationale : bcrhaaldelijk drakter sij hua vettroawea uit ia het hcrleveï d*r International^ « A bas k capita lisme : vive l'iatersatioeaie > aei Vaa dervelde op eea congres. Zij lieten het niet bij eana eeavoudigi geloofsbelijdeais ; het aitvoeread bareel met toeveegiag vaa eeaige Hollaadschi socialisten, kwam terag ia werkiag ez trad handelead op bij de socialistisch? partijeader verbosdeaea ea heeft hee wat roariag doen oatstaaa. Het geaa| dat ztj verworvea haddea in vredestijc ea QQjg hebbea, de leeriag die sij er oj aahoadea, de ateun diea zij trachtea t< viadea bij de soctalistea vaa aadere laa dea ea bijzonder tusschea oasa Bel gische werkliedea maakt het oas cet pliebt te roepen op dat dreigead gevaai voor de toekomst vm oas land. « De Belfischc Stacdaard » welk< teaalkn tijie getrou^ bletf mù dt « Unioa S&ciés » oordeelt dat bij me Ilaager mag swijgea daar waarmendt opeabare meeaiag op een dw&alspooi dreigt te brengea ea de strijd ea lijdens-.vaardigheid van oas volk te vermiode-ren.Haoae stelliagen eataktiek weerl'g f gea door woord, schri/t en daad nord! . eea hoogdriogend werir, eea plicht vas w. IbegrepsK vaderlaadsiiefde. F. V.D.H. PAPIERLINGEN VadsrU-:dc!i: fie gt&skweekeR is 'a achpo-ne dt&d, 't Vadï-riaad mjer un ea sterkei mak« n is 'n heiiige ztk&k... Oaarover zija wjj all@n î'skkoord. B » toch meeten we fetui* gen àst er rels middelea om ds wsarhdd onzer iease « Esndracbt k&art mfecht » te bewijza?, vorTCaatlQosd werden. W« zija twee stimmin io eene natio. Voot dan oarlog was do stam «deHaan», de aadsre < d« Lituw ». De Haae wilde geea Vi&amsck kraai«a, alboawsl de Leeuw in 't Fransch kon btullea. 1 't Qabeurda al 'ces keer dat âe Haan den , ia 't baar .vlooj, en de Leeaw dea ■ Haaa is... de pluimen. Ik beb hier mets te zeggen, froide de Leeuw en, ik tcbrceuwde de Haan, beb het hier ciet al te zaggea. i Hfewsl, zie hier 'n midâeltjs om bet Vaier-laad muer een ea sterkgr t» maken: dat alis Btdgen die ectwat zijn, ea entwat wil- lea gerakec, de twee laudstalen kennen Dat de bevoegde overbeid dan toezie, dat ù* eene zcofeel ts zoggen bebbe ai» de aadere ea de eene ciet meer op zija neas te zetteo, dan de aadeie, bijzonder als hi] de vader-landilieide niet bezit, de taal ie leerea en te ksanaa vaa 't «ace deel vaa het Vadetland ! I Wel te verstaan : dit is gasn eitch diea ik [stel; 't is maar een raad diea ik gtefl... Scrutaior. ! VAN EN VOOR • ONZE SOLDATEN ' 'New York, de grootste stad der werell D-, N « Y ikseha b^adelakamer publiceert s?,HU3Ufckeï ovfcr de oEtwi^feeliog Tau Amt-boef s art, wa-«.fniï biijn, dat Nsw Y ir& ttJa> s det weréldrecgid geslsgen hctlt m&t betreft hat santal it,«rsners, fabriekoo, thesti rs, mz. H*t isiwocsrs^etal bedrasgt than8 7.600.000. G midiaîd wordt tik kwarti^r met dan bonw van «e» pîeuw hais bêgonsen. De a'ad heeît eu 38.000 labriekel», die jiarlijks çoaderen ter waar-ie vas 3 roiîllard dollars vsrvaardi-S«9 ; 260 theatars. 103 ziekenhnizen, 533 scholen door 800.000 leerilogen besocht, en • 193 parkec. Met elk dese enfers heeft t New York Loodeo, de tôt nog grootste stad ! ter werell, overtreffes. Een nieuwe conferentie der Bondgenooten , De boadgenooten schij&ec thans hselemaal op drcef geraakt te sijn om de eetheid van ^ haodelen ep is a eckel Iront te bstrachten. ' Men conferaesde eerit te Parljs, later t« Loaden, onlangs te Rome ea nu zal eec | aieawa cd&Ieraatte te Petrograd pla&ta j grljpsn. > | Fraokrijk is vertegeawoordigd door gene ' I va&l dn Castelnan ea minister Doumcrgae. 5 Dit herhaald sameokomsa vaa de bijzoc-9 der3te leiders der bondgesocteo is van groo- - beduid ia eea tijdstip van tlgemeene span-■ niûg en verwachting. i r Vlamingen van eertljds op de Britsche Éiiand n Men schrijft aâu < Oe Stem uit Bel^iâ > 2€ : Jasuaii: t Ssr Francis Paîgrave, scbrijfî ia « The His-: toiy of Narmaedy aad E «gland «, 2' deel, - over Viamiagen ia Scbotland rond ds jaret . 1010; . « la de noordelijka gewestea van o&8 eiland werden de Viamiagen zeer invloedrijk. Zwermea strnisohe, stouîmaedige, eterk-gsbcuwds vcchters, vestigdeo zieb op h@f grosdgebied dsr S;^î>*ciî Ssxiïcbe vorster en braken dan wesrstànd der GiSls. Zij slos> gee hunua woniegop zoo wat overal tusschec de Tweed en de Solw»y, tusschea de Fortb en de Ciyde. * De schranderste oader de moderne Schot» ache historiksn hsaft uitgeraaakt dat vaa heu sfstsmmôo de Dougiasas. ds Leslies, de Fie-' miags, de Burgoîis, de Fiemioge vau Âber-deea, van Seat oh, van Dumbartoa... » Man wcet dat Schotscha plaatssnamen, van gshssl Brltanje, het dichtet de gelijkvormige Viaamache plaatscamen benaderea. NOTA. — Op 20 Ja&mri werd op Blair Castle begraveo de Duke of Atholl, die hst grootsîe getal adeltitel« droeg van de Brit-setee arlstokratie. Du dagbladec saeldsn dat dexe iamilie < trace their origin trom a Fie-mish aettler ia the reign of David I, hamed Freskin, who obtaiaed the lands of Brex* b«m ». DE TOESTAND VmMnmi o) 't lestelijk M. Het son me niet verwonderen indien een deser dagen wij op het Westelijk front, de beide partijen in een slag sa* gen gewikkeld die aile gedane krijgs-verrichtingen in de schaduw souden atellen. Men hoeft niet lang aaar de oorsaken van dese gebeurlijkheid te zoeken. Het vast guur weder dat sedert dagen ingetreden is heeft den grond soo duur-saam en stevig gemaakt als wellicht hi] aooit voordeeliger voor bewcgiog is gc-weest. Siads de vredesklaaken door de wereld hebbea gelaid was nooit koorts-achtiger werkkraeht op de fro^tea waar te aemen ea mea voelt als het ware dat beide partijen maar op een siguaalwach-ten, om vaa de gatssîige weer-omstaa-digheden gebraiz te a^men om tegen ekander in te viiegen. Berichtea van gene sijds vaa dea Yser sprekea hardnekkig door over duit-sche troepecaanvoer zoowel ia Vlaaa-deren als in den Misas en rechtvaardigea het tijdelijk slabakkea van dea bitteren strijd ia Roemenië door het feit dat aiet mis daa ucht duitsche diviaies aaar hier aouden overgebrachtaijn geweest.Reeds meermalen waarschuwden we onselesers tegen dezé met opset rondgsvente L niauwsmar«B. Hat ligt ia 's vijaads ge-: woonte aiet sijn gaan ea haadelea ken-fbaar te maken en 'twara uitsiaai^heid I vaa oaseatwege de gegeveas over vijaa-delijke troepeabewefiagen die wij aouden besittea opeab&ar te maken. Alleec de legerhoofden watea ists a t vaa al die saken. Edocb, waar wij de aandurende en hardnekkige bsdrijvigheid van de Eagelschen moeten bsstatigen, die sonder twijfsl aiet zonder doel is ingesat ge-weest en wordt doorgevoerd, is het ge-raadzaam het vermeerderen vaa de duitsche legersterkts als ee e mogeiijkheic te aaasien. Nog aooit, sedert de oorlog woedt, hebbea we om Yper sulke astillerie-strijd bsleefd als thans. En waar het an-s»e!sch bericht ia ééâ adem ds strijd om Ypsr veraoemt met eea gelijkaardige strijd vaa sais de grens tôt Atrecht, kua-■ivtï we oas eea gedacht geven vap de ontsaglijke besebietiag die er heerschi op dit gedeelîe van't Westelijk front. R«gelmatig, iederen dagr voeres de Eogelschea talrijke rittea uit op devijaa-delijke loopgravea. Eit was het begin vaa het Somme-offsasief en even au aïs toea gewaagden de bladen et amper vaa. Of we ïiu werkelijk voor een grootan slsg vaa de Eagelschen staan, kuaaea «s niet «£»zekeîsEf maar de aaewi^ing dat de Duit8cbers het fraasch front van Reims tôt in dea Elsas met geea vrede latea sou oas veeleer dosa besluitea dat devijaad ginder voor een mesrder gevaar «esgî dan hier. KUNSTKRONIEK. Iets over Gothiek Esnige beschonwingen over de oatwikke-ling der pijlervormen ia de Romaanache ea Gothieke kerkboawkuast. Qgwooslijk siet mea pijlers en Euilen ia een gebouw bijeeo, zeer dlkwijh %elijk*atig afwisselead. Naarmate de gewichtboow zich «cbtev oatwtekelt sn lagewikkeldsr wordt, ziet mes de suilen ga&ndsweg voor de pijleri wijken. Ds pijlervorm is ssmengesteld uit : de scbal ken, dit zijn de tegen d«n pfjler aangebouwde halfsuilen en driskwaitïuilen, weifee de liQneti der gewclfribbea en gordelbogen (transver-salea) voortzetten ; zij geven aan de pijlers hun rijkdom van opga&nde lijngn en seba-duwen.Een eige&&»r&ige overeealroiast btataat tuMscben het laat-Ggthiek meer en metr ver-dwijsend kapiteel en den esnvoudl in bise* meat ea kapiteel ?an de doriache zall. De overgaagstijd plaatst zich in de eerste vljftig jaren sa den blositijd der Romaassche kuast (jares 1000 m 1200.) Mea varstaat hier onder het meogen vaa vrij«re of willekeurige vormea in den Romaastcfcea stljl. H«el be-laagwekkend is het nu de ontwUkeliog van den spitsboog sa ts faan, welks mm binaen de grenzen vaa den Romasr schen «tijl en In de overgangsvormen uiteleitend als décora* tief princiep aantieft. Zoodra de spitaboog opbouweade bedoslisg heelt, heeft men gothiek. Eigeaaardig is de aarzeling, waarmea msa den overgang van 't Romaacsohe ia 't Gotl-sche toepast : eerst binnea io 't rekouw vaa busten geheel oszicbtbaar en aibea nog de-coratief ; geleidelijk meer naar buiten om coBstructief. Eens zoover gakomgs «rcrkt ée Gothiek sloh geweldi|? uit toi een kantwerk vaa mo« tieven ea vrisfcundig ornamest (de boogvea* stere) waaria mea gewooalijk de coydige = asnwijZ!ng kan viadea voor dagteekecing. Omirent daa naam „ Gathiek " d. i. bar-basrsche kusst, ^sit niet vesl aodsrs te z*g« gen, daa dat hij al zeer ongelulliç gdsozea is. D&%q oorspronkelijke Irsascfeie kapst beeU œ*;{ het volk der Gothen nieta te mcîes. MEDEDEELINQEN We oatvangen ter opname van het Ministerk vaa Weteascbappsa en Kua-ten het volgeade : Belgisch Onderwijs in Frankrijk De gediplomserde B&lgische Onder-i wijzeressen die verlacgente oadsrwijzen ia lagere sebolea in Fraakrijs, door Belgisch iaitiatief aset den steua van het Midsterie van Weteaschappen ea Kua-sten opgericht, worden ver^ocht zich in dit Département bekend te maken ; za «gelieven raartoa hun juist adres op te geven met teveas nauwkeurige ial ch-tiagea over hua betrekkiag ia het ooder-wijs in België. De loonstaadaard dsr wet van 19 Mei 1914 is toepasselijk op het personeel fehecht aan Belgische scbolen ia Frankrijk bestaande ea door de Belgische Regeering gesubsidieerd. Laatste Tijdingen over den Oorlog De Doitichers itllti aaa bij Het Sas 30 Jan. 20 uur. — Na een hevige besehie-tlog aija ds Doiischers 'a a&chts, ten aaavsl getogan Z. Het Sas. Oadsr het verspsrrings-vuur der Balgec, h. t hulpvuar der Eogel-schen ea het gewesrgescbat der Bslgen zQa deDuitschers onverrichtsrzake moeten af-trekken, zonder onze loop?iacht«n beoaderd te hebbe». De vljand liet talrijke doodea op het slagveld. Oagewijiigde Toestasd op 't Fraoscb M Parii» 30 Jan. 16 uur. — Eea greaadea-aa&valcp dsn Kam 304 werd atgeslagen. In den Opper Elaaa w»g ds artillerie's!rtjd zeer hevig. Gister werden drie dui^ache vliegers cear-geschote^, waaroader eea door de wacbt m^etîer Hhuss, die er tbaas v^f op z|ja actief heeft} Voor 't bezit van Riga Sedert enkels dagen wordt hardntkkig gestreden ia da streek van Riga, waar âe Russsa een voordeel haddea behaald. De daitschers valka sedertdien gestadig aaa en wocaen het verlorea terrein weer. Sedert gister, weedt de aanyai op eea meer aitge breid fioat. I De Tredes-beveglsg | Uit Washington wordt gcsaeld dat Preei* dent Wilsoa een aieuwe nota van Daitachlaad betreffenda dea vrede vcrwscbt. De Konsag van Spanje hsett verklaard dat hij zianens is, op het gepaste oogecblik roet-stappea te doen om dea oorlog te doen einoi-«ea.De schsldbBkenteais m Griskenlaad Heden zal te Atâeneo, voar het koDieklijk paleis de offîcieele schuldbelijdeais van Grie-keplasà pkats hebbes, nopsss de verrader-lijkea aanval op 1 Dscember op onzs troepaa gepUegd. De vlaggen der boedgesooten, omrisgd door een franseb, engeiscb, ita-liaansch en russiach detachement troepsn zullen door het grieksch leger gegroet wt<r-dea, w^l 21 kaooRSchoteE bi^st de plechtig* heid moeten seelest. ùe ïoestand op 31 Jan. 7 uur PARUS nieldî het vf.rijdslen vaa iwee duitsche handsl&gen tusseken Sjissots ea Reims. la Lorreiaen ea ds Vogesec gewel* dige artilleria strijd. LONDËN meldt wrlg^lskte rittea oas Butte de Warlecourî: (Somme) ea O.Soachez. De artillerie wrs seer werkdadig tusschen - Armentièree ea Yper. Wij sehoten gister ' drie duitsche tuigen aeer. 8?e Jaar - N< 00 tà77 Oonderdag I Febr arî 19J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes