De Belgische standaard

699 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 21 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 03 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34nk7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

!• Jaar — N' fltll Vjjî centiemen het nummer Zondag21 en Maandag 22 Novemœr x<rr _ f_ - . LSITWfuj ' M -y-n - ._|.inr^ i .11 l-l_.ll .Jy «• - "tr.#<W' J " *»-■ -* De Belgische Standaard Do or Taal an Volk DAOBT, A O Foor 0od #n Haard an "j*jad y i p t ■■ Âteaaméàu^T voor 50 nantn (X auuuulra) îblf voorattUtaUag » Voor d« soldatea : J,£0 te. V«jgt de aM-aoldataa - ta 't la»4 *.00 tr, { kaltaa t laad : «.00 tr. iadi«a taeer exemplaran vu «tk nuMiar wordt* gtvr««(d, wordt 4a akoaa«aa«at*> pnj» niodar. ■ertunrdto : ÏLDEFONS PEETERS. V**te opMUtllT* : X. M. BXLPAEU, L. DUTKWt», V. VAI QlAMBlIXir, B. VAN DXB ■GHXLDXM, Juni FILMAEKI Voor aile mededeeîiingen zich wenden tôt Villa MA COQUILLE, Zeedijk OE Pâi^E Aankondjgingea s o,sg if, de regel. — Rekl&men ; o.«o h*, i rsge4 Vlachtaliogen s j Iniaaechingen van a rageis, o.go it VOOR ONZE SOLDATEN Inschri/vingslfs' van de stetde week Ovcrdracht der vorigc we«k tr. 6633.80 j Retds vtrmtld : E. H. Vander Gbote, pastoer Locr*, 50.0a Naamloos, Locre, 1.50 Z. E. H. Thibaut, ru»t. Deken, Lecrt, «5.00 M Louis Behaghel d'Albiat, „ 30.0e M. Platevoct, burgm., en s. broeder, „ 30.00 Sint-Antonius Gesticht, „ 35.00 M.M. Six, Gebroeder», ,, 40.00 M. Eruest Van Drommt en au»t«r, „ 35.00 M. Henri Dekeuwer en rust«r, „ aa.oo M. Aloïs Cuvelier, lecretarii, „ 30.00 Wed. Spyckerelle, » aa.oa M. Augus'fc Aernaat, „ ao.oo M. Camille Thon», » ao.oo M, Jérémie Delanghe, 30.0e M. Jule» Lenoir, „ ao.oo M. Ernest Vanlerberghe, „ ao.oo M. Jules Covemaeker, „ ao.oo M. Charles Covemaeker, „ ao.oo M. Henri Nutten», „ za.oa M. Camille Vercruysse, „ ao.oo M. Emile Huygha, „ ao.oo M. Gustaf Gouwy, „ ao.oo Wed. Decrock, ,t xo.ea M. Cyriel Arnaert, „ ao.oo M. Edm. Goudenhoeft, „ ao.oo M. B... „ 3.00 Ealalie Hautekiet, ,, IO.ao Marie Flamand, ,, 3.00 Georgine Collet, „ 5.00 Naamloos, S-00 M. De Belle«««, ï.oa M. Croaquet, i.aa M. Miane, ï.oa M. Peterbroeck, x.oo M. Quintin, I.oo M. Peaters, 1.00 M. Cl. Baguât, 1.00 M.VanVolMD, x.oo M. Wiaand, 1.00 M. Bovy, 1.00 M. B. Criquilloa, 1.0© M. de Catera, i.a® M. de Rouken, i.oo Naatnloozen, 85.00 Een VI. strijder aan zijnt kamaradoa, 1.00 Voor onze dappere soldatea, Woatoater, 5.00 M. Achiel Rousere-Sohier, Poperingh«, 10.00 Wed. Al. Vancayeseele-Sohier, Rtninjkelsl, ao.oo M. Ch. De Bergh, Burgem., WestrUterea, ie 00 U. Aug. Garmyn, Cromkeke, 3.00 E. H. Bouquet, ondcrp. „ 15.00 M. Math. Kingct, „ 5-°° Roaalie Provoost, » 3.00 Kindcri Angloo, » 3-°o Flavie Vandt nheede, „ 5.00 Julia O. L. V. vaa Vrede, „ 5.00 M. Julti Kinget, „ 5.00 M. Ben. Deramoadt, „ 3.00 Wed. Dalanghe, >1 - , 3.00 Maamloos, Boutkaai, 15.00 M Florent Meetemaokar, herbergior, „ 5.00 Jutfrcuw Massiet, „ a.oe M. Cyriel Sotaea, htadkoawor, „ 5.00 Naam'oos, » 1.00 Verdootaege, broader eamaton, „ 10.00 Naamloos, » 1.00 Naamloos, ,, 1.00 M. Sylvain Lootvoet, moloaaar, „ 5.00 Geittsters D'Haone, ,»> 5.00 M. Karel-Loais Tahon, landboowar, „ 3.00 M. Emiel Lamoot, werktaigkaadigo, „ 3.00 Naamloos, » 3.00 M. KmUI Looman, bakkor, „ 5.0e Alice, » 5-ao M. Thirifay», mee»ter-laar»ea*akar, G. H. Kw. „ 5.00 M. l.eon Focteyne, bronwtr, „ 5.00 M. Aug. Verbouwe, brigadier-veldw. „ a.oo M. Jules Mocteyne, landbouwor, „ a.oo Wed. Vandenbilcko, roatoaierstor, „ g.oo Flore ce Moeneclaty, laadboowster, „ 3.00 M. Reynaert, broeder en taster, landb. „ a.oo M. Omer Secq, handalaar, „ 3.00 M. Aug. Van Eagroo, handelaar, „ 5,00 M. Henri Van Eegroo, id. „ a.oo M. Phileaion Lthoucq, schoaamakor, „ 3.00 rma Beele, winkelierster, „ 5.00 M. Henri Lapon, werk-aanûeaior, „ 5.00 M. Fremault-Devos, bakkcr, „ 10.00 M. Jerome Verdoolaege, molenoar, „ 3.00 M. Vanhee, rentenier, „ 5.00 Naamloos, „ 0.50 M. Guat. De Hollander en huiag«ia, „ 5.00 Naamloos, » 1.00 M. Remi Vande Cazerie, landboawor, „ a.oo M Camiel Descbodt, id. „ a.75 Wed. Debreus, landbouwster, ,, 3.00 M. Henri Vanden Bruaene, landb. ,, 3.00 M. Camiel Scherrier, handdaar, ,, 5.00 M. Riethaege en familie, id. „ 5.00 M. Gustave Riethaege, id. „ 5.00 M. Hippolyte Bourry, landbouwor, „ 5.00 M. Arthur Pattyn, handelaar, „ 3.00 M. Jules Butstraen, id. „ 5.00 M. Florent De Hollander, htrbergler, „ 5.00 Naamloos, „ 1.00 Naamloos, ,, a.oo Wed. Poidevin, r«nteni»r»t«f, „ 3.50 Naamloos, „ 5.00 Wed. I.epez-Ryssen) kleermaakster, „ 5.00 Lucie Ryssen, id. ,, 5.00 M. Domicent, rentenior, «, 1.00 M. Bernard Delanoye, rentenior, „ 3.00 9. A. ». i-oo Heer Burgemetster Oostduinkerko, 10.00 ! E. Hospitaal-Zusters (Zwarte Zuiters) van Dendermonde, Kal*s, 10.00 Eonige geoatolijke brankardiers van Aavours die hun broedeis niet vergeten, 34-08 Rachel Decouninck, Oost-Vleteron, 1.00 Maria Dec«uninek, id. i.oo H. Meulemans, brankardior, i-oo ■ E. H. Aalm. C. Claeys-Bouaert, ao.oo ; E. H. K. Devos, onderpast. West-Vleteren, 5.00 Wed. Honri Fieu, » 5,0# 1 Naamloos, Londen, S-00 | Leopold Cremer, Yper, 5-®° ; Burgemeoster vaa Merris, Poporinghe, 35.00 i Colonel Trembloy, „ to.oo *. K. H. Paster vaa S. Jaa, ,, ao.oo Z. E. H. Pastor vaa 0. L. V. » ao.oo E. H. Sorrayo, eudorpastor, ,, 10.00 B. H. Hellyn, id. „ 10.00 E. H. Vaadea Wegke, id. „ 10.00 E. H. D'Haoao, id. » 10.00 B. H. Dejaegher, id. „ 10.00 Heor Moyaert-Calloas, „ 10.00 Broaworij Lahayo, » 10.00 H. Laabroohto-Vorsckoaro, „ 10.00 Naamlooo, „ 3oe V ordoack-W icko, „ a.oo Naamlooo Pelioio, » a.oo Naamloos, „ 1.00 Heer Justin Calleas, „ 5-*o Doctor Leoa Do Wall, ,, 10.00 Docter Deviieo, >• 5-°* BaroaMaiemande Couthove, Burgm. Provon 35.00 E. H. Karel Lowagie, pastor, ,, 15.00 Honoré Haghebaert, notaris, » 10.00 Henri Delanoto, » 10.00 Theodore Decce, ,, 5-°° Henri Verkille, ,, 3-°® Amand Top, » 5-00 Hector Desmytor, 1, S-0® Camille Devos, ,, S-00 August Lefebvre, » 5*°° Alfons Marent, „ 3-°° Edmond Garmyn, » a.oo Pamphiel Camerlynck, .» 5-°® Aimé Claeysooao, >1 a.oo E. H. Joseph De Knoek. ondsrpastor, „ S-oo Honoré Muyssen. onderwiissr, ,1 S-00 François Thiors. kostor, ». S*®° Camille Clarebout, ,, 5-°° Léo Vulsteke, >■ i-oo César Batayc, „ 3.50 Remi Liefoeghe, veldwachtsr, „ i.oo Henri Beun, „ 1-5° Wed. Charles Bossaert, » 5 °° Henri Borrey, „ 5.00 Henri Bossuwo, » 5-oo Theophiel Bossuwe, » 3.00 Karel Camerlyack, » a.oo Capitaias Toussaert, „ ao.oo N. G. Deed, 4* Motor Amb, Convoy „ 5 °° Henri Debcer, ,, a.oo Aimé Delanoto, ,, 5-0° Aloïs Dequidt, „ 5-00 Remi Deschuytter, » a.oo Euphrasie Desmyttsre, » a.oo Leopold Desomer, »> a.oo Theophiel Dewuif, >1 5 ®o Adolf Faes, »» 5*oo Wed. Gheldof-Snick, » 10.00 Jérôme Jonckisre, » 4-°° Pamphiel Kinget, >■ S-oo Jules Lebbe, »i 5*°o Kinders Lemahieu, n a.oo Jerôme Lermytte, » S-oo Georges Lesap, »» I-oo François Liefooghe, brig. dor douanoor » 4.00 Georges Liefooghe, >, 4-°° René Liefooghe, » a.oo René Matton, >1 a.oo Marcel Nollet, „ i-oo Naamloos, » a.oo Naamloos, » a.oo Naamloos, t, a.oo Onbekend, » 5-°° Onbekend, » 4-°° Onbekend, n lo.oo Emile Pareyn, „ a.oo P. V. B. » 3.50 Désiré Rappelot, „ 1.00 Wed. Ryckeboer, „ 5.00 Henri Ryon-Devos, 1.00 Léon Soenen, „ 5.00 Wed.Soenen, ,1 5.00 Marcel Top-Decae, ,, 5.00 Wed. Top, i> 5-°° Kinders Vandenbroueke, ,, 3.00 S Vandenbussche-Gauquie, „ 5.00 Fred. Verbeke, vlucht. uit Boesiaghe, „ 1.00 Georges Ver/aillie, >> 10.00 Kinders Verhille, » 3.oo Alphonse Vulsteke, » 3-00 Voor den zegepraal, ,, a.oo Een familie van Diksmuide, 5 °° M, Verriest, Belgische tolk bij 't Britisch loger, 5.00 M. Dunckaert, id. 5-°o M. Dolplace, bakker, Reninghelst 10.00 M. en Mev. Sarrazyn, Veurne, 3.oo Kinderen Loyette, - «,v a.oo E. H. Tubi ax, Baerle-Hertog, a.oo Tôt nagcdachtenis van oase gesneuveldo soldatea, S-oo V. Philippart, Cour militaire, a.oo E. H. Aalm. Opdebeeck, 10 00 E. II. Aalm. Gemoets, 35.00 Mission Française, 30.00 Naamloos, 55.0e E. H. Aalm. Masse, ; . 30.00 Gezameoiijk totaal d«r «es «srite wt^sa, fr. 8343.05 1 De Poëzie van het graf. Ben 00m van mij was rond de jaren '60 als pauzelijke zwaaf in dienvSt getre-den van het verkrachte recht. Hij schoot cr het leven bij in. Zijn stoffelijk over-blijfsel vond eene rustplaats op het krijgsveld ievers in den omtrek van Rome ; maar zijn nagedachtenis om-kranst met de dubbele gloor van held en martelaar waarde naar zijn maagschap terug en werkte ais een zegening op de kinderzieltjes van neefjes en nichtjes. Deze hadden € Oom Zwaaf », nooit ge-zien of gekend,maar dubbel van hem en zijn deugd hooren spreken. Zij gingen groot op « Oom Zwaaf », die voor hun geest hing als een bovenmenschelijk wezen, wijzend op een steeds hooger leven. Doch dat beeld was hsn te wa-zig ; het miste den voetstoot der wer-kelijkheid ; 00k lieten zij niet los voor-aleer men op het stedelijk kerkhof een grafterp met krais en opschrift had laten oprichten. En dit was — lacy ! nog maar een halve vergoeding voor de even lo-gisebe als gretige kinderverbeclding. Oeze enkele trek bewijst niet, maar wijst erop, naast zooveel andere, dat het graf zijn reden van bestaan heett onder de menschen. Het natuurlijk ver-loop der dingen brengt het mede en het menschelijk gevoel vindt er voedsel en zalving. Wondere bladzijden poëzie zijn over het graf geschreven en nog te schrijven, gebeiteld en nog te beitelea, gemaaid en nog te malen ; nog zooveel « kerkhof blomkes » te plukken ! Het graf herroept tôt een regenboog-kleurig leven het onvergetelijke verle-den, dat hangt en gloort zoo roerend stil, zoo geruischloos lief als, tusschen het bleekend Octobergebladert, de schoonste der ondergaande najaarszon-nen.Het grat is «en balsem voor nog bloe-dende wonden. Daar kan het hart zich uitschreien en ontlasten van den over-drang van sielewee. Het graf is een kansel van waarheid over 's menschen leven ; een wegwijzer naar meer dan aardsch en vergankelijk goed. 1 Niets leent zich beter dan het graf tôt dankbare verhcerlijking of rouwhar-tige eerherstelling. Hoeveel praalgra-ven zijn niet opgericht over het gebeen-te van in hun leven miskende grooten !... Als het altijd en overal zoo was, — uitzondering wordt niet besproken — welke hooge beteekenis krijgt niet in ons bevrijde Belgie het graf van de ge-sneuvelde landverdedigers, de laatste rustplaats van de onvermoeidè strijders voor recht en vrijhcid. In een land,waar het volk zoo innig voelt • hoewel dat gevoel door wanopvoeding niet altijd tôt uiting komt — en de ziel zoo gauw aan 't trillen gaat — hoewel die trilling vaak nauw het vlak van het wezen be-roert — wordt onvermijdelijk de graf-stede van onze jongens door verwanten en vrienden, kencissen en kameraden, in- en uitheemsche bewonderaars in zooveel bedevaartplaatsen hetschapen. Men schreef voor korte dagen in den « Belgische Standaard » wat gelden mag voor aile krijgskerkhoven : < Rust zacht, mijne jongens, helden voor vrijheid en recht I We hebben voor-genomen uwe graven te varheerlijken, we willen dat later, geslacht en nage-slacht tôt Adin^erke in beevaart komen. Door de tijden heen zenden we het f jongste volk tôt u om les te nemen van oifcrvaardigheid en vaderlandsliefde. Uw bloed diene tôt zaad en kietn van 't nakomende heldenvolk uwer waar-j dig »... 1 Ja, maar, er is eene onvermijdelijke voorwaarde : de eenzelviging der graven moet vastgesteld. In dit opzicht verdhnen onze solda-ten nogmaals onse bcwondering. Waar zij kunnen, doen zij hun uiterste best om hunne miten behoorlijk ter aard te j bestellen. Zij zelf schikken het graf op, : leggen een zodenzoomtje, brengen bloe- ] men bij, n<aken en planten het kruisje j met naam en nummer, dikwijls zelf midden kogel- en obusgevaar. Doch [ zulks was niet altijd mogelijk en zoo I komen wij aleens onbevredigd te staan voor een verlaten kruisje met een op- | | schrift zoo onbepaald als het maar kan : « Soldat Belge 1914 » « Ci gît un brave de l'armée Belge 1915 ». V6ôr mij ligt nog de brief van eene beproefde weduwe, een hartroerende | brief, 200 hem maar eene moeder schrijven kan. Daarin deelt zij haren troost mede, 'k zou bijna zeggen haar geluk, omdat het graf van haren zoon, haren Benjamin niet zal verloren zijn, dat zij het eensdaags zal kunnen bezoesen wellicht het lijk medenemen en bijaet-1 ten in den familiekeldcr. | Daarom zal ieder rechtgeaard mensch | den Micistcr van Oorlog dank wijten, | dat hij zijne zorg 00k tôt de dooden laat uitstrekken. Door zijne laatst genomen schikkingen wil hij het graf uer dap-peren aan de vergetelheid onttrekken en de overlevenden het mogelijk maken op het graf hunner betreurden te komen weenen en bidSen. En in de verbeslding — neen het is geen zuivere verbeelcjing,maar het voor-uitzicht der werkeLijkheid — zie ik de familie van den held op grafbezôek. Moeder leidt de kinders naar het graf van vader. Onderweegs vertelt zij van hem ; haar hart is er vol van : « hij was toch zoo braaf, zoo vlijtig, zoo goed voor u, kinders... en dan al meteens die noodklok in den akeligen nacht, die droevige morgen der scheiding... haar lijden.. zijn strijden en ontberen ; en wat zijn makkers van zijn dapperheid vertelden en van zijn schoone dood... Zij zijn ter plaatse gekomen. Moeder weent en put sterkte bij dàt kruisje of dàt graf. De kindertjes met gevouwen handjesbiddenen zien meêwarig op naar meeder's betraande oogen — zij drin-ken de poëzie der vaderlandsliefde op het graf van hun vader. Zij zullen nog een bloempje trekken en meê iragen als ; gedenkenis tôt 't volgend jaar. En van jaar tôt jaar zal in hen het vaderlands-bewustzijn wakkerder worden en dieper in hun ziel gegrifd het oaverbiddelijk besluit : < Geen mortel grands, geen *nM onaer [rechten, Waar voor het bloed der vaderen tieeft 0gttloeid. » ('i Vervolgt). VREDEGERUCHTEN IN B£LG!E Ben medewerker van De lijd die tôt begin November in Balgië rerbbef verklaarde : c Dat in tal van Duitsch« militaire kringen steeds meer en meer st«mmen voor een spoe-digen vrede opcaaa, en naarmate deze vre-de#geî«chten worden tegengesprokeD, in dieaelfde mate houden zij met de ?»ootste hardnekklgheid aan. Z-lfs hooggeplaatste personen laten er zich in 't publiek over uit en geven als hunne basliste meening te ken-nen, dat men den harden wint-if niet meer zal ingaan, zonder dat teominste een wapen-■tilstand zal gekomen zija. » Laat de Duitschers maar van vrede droo-men, eerst moeten wij de overwiuing be-werkthebbea. Op en achter den Yzer D9da^en draaien in een kringeotje vanver-veliog in onwerkdadieheid. D.î huidige oorlog blijkt eeo kitderspsl bij de Yzerdaeen van j verleden jaar, den bloedigen slag van Steen-! straete in Apriî-Mei laatst, hef offenslef van I Artois en Cl ampagne dat reeds een jaar schijot geleden. ! Kalmte overal. Di ambtelijke berichten | hebben oiets te meHen en de p^ofeten zouien | wel willen in d« eerde kruip'.n om deo slech* | ten uitval van al hunr>e-voorsp«ilingen. We | vo*len ro zoo schoon, dat er daar bnven ; een draadje hangt, dat 't al aan malkaar 1 houdt en all^s sebikt naar een buitengewo-; nen wil. Wii, menschen a'l<eir.sa!, bebijken maar steeds den oorlog uit menaehelijk standDuot en 't is al bedrog. Voor een veranderlrgske heeft de vloot gister van uit zee recht-over Dp Panne, tien = schoten are lot t op Weaterde-Badsn of elders ■ en de OuitscK heeft drie schoten weerom ge-antWoord.Over't w&ter bebben tien bliksemt , pevlamd en tien slacrer> zijn wegçebulderd, t drie doffe plonsensioegen drte hooee speiter-stralen water — aïs ?an een sp^it^nde fon-tein — delusHt i en... de schep»r> ziin weg-g!*vari»n, de Duitsch h«-eft gt-zwegen en 't is ! we ronî later e«n zelf le verl^op g«w »st van verveling der. Yz r langs. V^rder rond Diks> muide hebben d» kar.onnen wat gernchte ge-maakt een uur of drie lanp, wijl de mannen Va'mtjes te sm u^iaESrn of te wl isttn zaten In hun graven, een cf twee vlieemachienea snorden Inde lucbt,krt* gden boven de Panne, l toerden zuidwaarta weg en de ruîmte laç kalm 00k toen. E-> 's avsnds hebben dé duinen ge-vlamdinde flikkering van le lichtb-illen en I de projectielen, wijl in den laten avond, in de dnisternis, ik het « R mscapelle-li^d » heb hooren ritourrellon ophet gesp^el van'n har-monika m«t 'n matte sleping van benagelde scboeczolen op een bevroreo trottoir. De oorlog is een kirderspel geworden. De. soldaten zingen : « Ramscapeile...elle, elle, elle », als ten t\jde dat ze na^r de loting trokken met 'n trekorgel voorrp.Laat in dea nacht heeft een kanon in de duinen een schot af./epoelt in eenzaamheid,'teenigstc werkel^k geiuchte vanden oorlog...., en opden Yzer droomen onze jongens ^an 't Land, het dier-bare, het schoone, het lieve : het Land. OP 'T WESTELIJK FRONT Niets te melden tenzfl alhier een mijnkra-ter die door ontploffing eenige Duitschers de j lueht invliegen doet, tenzij wat gedonder van kanonnen en 't is al. Vier millloen mannen liggea daar te waeh-ten om vooruit, vragen naar beweging en toonen hun kracht. Achter een slingerwente-lendegracht liggen twee millioen Duitschert met den daver op 't lijf dat er wel iets gebeu-ren mocht ; matr't gebeurt riets sedert'n maand van hier. Uit de loop?rachten komen en gaan de mannen, gaan en komen slijkbn-morste mannen, gaan zich achterwaarts wat opknappen, gereinigde mannen gaan zich be-morsen in de slijkige loopgraven, en man vraagt ondereen, wanneer zal 't eindigen P Wanneer ? Aïs we de overwinniog sullen vast hebben, zeKei, als onze hoop. VVant de overwinning zal kcmsn, ze moet er komen, omdat we moeten winnen. Maar dit moeten vergt geduld en nooit meer als in dezen oorlog hebben we deze schoone deugd kunnen beoefenen. H<st geduld is tijd en times is money. Binstdien komen de ministers «n de gene-raals t'hoope en slaar. raad'en b^rum-n plan-nen om die overwin'r ing te bereideo. Enge-land en Frankrijk willen en zullen winnen ookal omdat ze moeten winnen en moeten giat met de macht. We beredderen nu die macht in afwachting dat we haar zullen ge-bruiken in een OEaîgebroken losnranding van vuu^monden, in een verbfuik van ber« gen mumtie. En dat zal komen met den tijd-omdat het moet. Gister vcrUaarde de gewezen minister Millerand nog, dat binnen weinigen tijd wij j 3 manoen tegei een Duitscher en lOobussen tegen een duitsche obus zullen stellen en dat moet 00k !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes