De Belgische standaard

614 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 19 Mars. De Belgische standaard. Accès à 24 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w96689h87/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4** Jau&f Abûnnbmenten —o— Voor Seldaten I maand fr. 1,35 3 maanden a,50 3 maanden 3 75 1 J —O— Niet Seldaten ' in 't la*d. I maand fr. 1,75 a maat'den 3,50 3 scaanden 3,33 Buiten 't lacd: 1 maand lr. a,50 a maanden 5,00 3 maanden 7,30 DE BELGISCHE STAnDAAED Dinsdag 19 rt J.918 # Ma Ceqaiil* gSSDIJX ps p&mM Mletae aas&oa- digiagsa i 9.36L 4» rsgtf KBCLAMËU vSlfei» OWHI' fcesast. xjrrtëcjf* fmfa mtUwgPtoM î M| 1. Isïpaire, L, û«yfe*r«, K Sertouwi T» *» feheMee, Dr Taa da Ferre, Dr. I, Ya» de We«ftyae, Isa! ïlliiaert, 1)? L. De Woll, #. rfi**», Q* Wafâe*, ifc H. Baeto, Hliarfaa Tkan» Beschaamd zijn w V6»r eeaige sfogen jhadden wij be?, orei " Soldaat-zljn " en " 'i la oorio$". Wi zeiden dat daaruit veel £goedgelUapt werd terwijl het eigeniijk zoa moeîsn dienen os ons onberispelijker door 'î leven te doci fus, dat een soldaai, in oorlogstijd vooi ai, Ken beter mensch behoort te sijn. Na, ' wordt ook vetl nitgekraaid dat een soldas in niets beschaamd is Beschaamd sijn i: 't goede i s slecht — en laf dasîbij -sckaamteloos voor 't slecfate, cok slecht Ess soldaat dan, moest wat fbrder gaa: cm 't goede, httm wat mear schamen «m ' slechte, jniit omdat hij soldaat is I Is '% m reeial niet verkeerd ? Hebben velen ni«t ali schaamtegeroel verloren ? Zijn semmigei niet bfschaamd em hnn deogâ, om ha kristelijkheid f Schaamtegeroel hebben 3e verloren. D rotste praat ha.cn se bovan, en za bestffei aiet hoe gemeea. ©p hnn bedorveaheid gaai se groet Den grootsten oazia verkeopei le, lage laster, domme spot braken as ait en meeii'eB dan nog den hoogsten «fgeaeho tau te hebben. Beschaamd zijn sommigea om haa rein heid, in '( verrailen van hnn krïstelijkt plicbteûi Wie hetfi et niet gekend, eerlijke jon gee-a ncehtaas, die, ait rcrlef komende b. ▼. niet dorsten antwoorden, vlak-wag op een afstootelijke rra«g raa een gemeenei kerel ? Wle heeft er ciaî ge*iea die »aa rni len praat geïn goe^kenrsEj'i iachj? dorsîci weif eîen ? De reine, d« kloeke, is beschaamd gewees Toor den vniia, den swakks 1 Wie he*ft «r niet gekend die eerder zoa den knikken voor lasteracrs daa hnn des rag tee te keerea ? De plichtgetronwe heeft g«zwicht vo»i den plichtvergetene ! Beschaam#, alsof 't ern schands war« verstand an wii op hnn plaats weten te hondes, boven de drsften ; een mon te zijn en geen strooiventje. Bssehaamd, also! 't eeu schasde ware v»lgelingsn en medewerkers te sijn van Hem, die eea heele wereid met tci nieawe leer besft omgeiet, die 't vçrsukkeJde mensckdoia op baaen bracht Dàt is tccb wel de beteek'ems van rein-leve^ «n van kristen^zijn ? 0?er soo'n schatmts iao«st ge bio?:*a «oldaten ; voor uw makkers, voar 't aan-denken van nw oaders, die a opbracbtcn in 'î g«Qs waar ge an voor bioost, voor 't aandeckan van aw vrsa«? cf gelkfde, die op u betroawt, jaist ?oor dat waar ge om kleart ; veor a«r Msester, «i« aile •chaude heeft doorstaan vcer n. Blnost ge no niet, cens toefc sait ge blozen, bij 't weerxien van aw geliefdea, en.-, bij 't weerkeeren lot uwen Schepper... wess a daul Schs.amt a voor wangedrag en plichtrer-laim; gaat recht door, fiar, opaw reinhrid en troaw, en ieders acbtinf «u'.t ge m; êdragen. A. DELEPELEIRE. lia Eclool op bet Front Over eckels dag«n ias ik ia «en ajtifeftltjs aan îs?lj gsrieht dat m«n niet te ?eel. mag eischen «aa de beî'oe^de ov?rhei l. Men ia leeHjk rais, bo*?r5 goe men disent dat ik te Wèl ffasM, Yftl !«-wa*r, feeb ib «?n ideaal naer vg-en geBracht, ^#1 v«f!« isch?ad is — dccfe gcfsisssns te %e«f!ei&cbend — te ■weten : sclîoien toar h+kv lager onden?ijs in de voorùaamste cantonnemestsn. Noch-tacs dat wil niet zcgfen, dat ik niet tevre- \ dera bec msi ea , «i»tfetKS?o*, een keWar oi ■ iitts d«rge!i;k* M ar .. waï ik mi) etiu cge ? l'jk kat- Yoexsicileiî, 't, ià ^ai er ^e^ebjki l leergangen kun^en geg*Ten woréen in bs | rakken of gcharec, v/aarin de keeltjes tai l iniâmehtige seldaten epeegaan gelijl | jcbu'jrdeursjîs. ^ Heîgeea sse grkft is 't To'getide : dat eei S massa josgens aitnemend leesgierif zijn l dat ve«( aaimoesenùrs, brankarâiers en an derea hun vrijen tijd rolgaarse te a diensti f stellen raa de goeds saak, en... dat dcseï ; die oës asïî een plactss zouien kannen hel | pen, niet emmezien. We tragso ncfh bor^ | nfcch àchrijfgemf, noch bo?ken ; onze Bel ; gl chu St»ndaarâ zorgt daar roor. 'i Is een lokaalije, dat we te kort hebben j Wanneer de troeptn msî rnst zijn in eei dorp, waar er n«g schooi gegeven wordt aai •• de kinders, dan kan m«n> sems na 4 aar d< soldaten «nderriehten. Gswooclijk toonei ds sehooihootdea sich daarveor seer insebik kelljk. Maar... wat gmz&n met de ge&ie manngn en ds kaaonniers, die gewoonlijk hee! afgezoEderd, op een pachthof, verr< buiten het dorp, gakantonnserd zijn ? Ondei hen ook zija er, ®L ban geest nog soekei te rerrijkea met tattige kennusen I Mo«ste iedereen het ^ijne bijdragea te ontwikkalicg va* bns «olk, aan ware he vrasgstak airas epgeiost I E«n bietje gotéen wil, a a b ? Gaston ROMBAUT ONZE SOLDATEN FAMILIEN achter h^t front ea Sa Fra&krijk I kunnen zieb bevoorradea in de kri]gfma|az)jaen. D--î.»k de tassebeakomst "sa den beei Mi&ïsier vaa à» burgulijke en miiitain intecdaàcle kstit da fiansche mini ;ter va® gfeldweïsn tses etamisg gçgeyea «an de fa milles dar militsiren die »an 't front oi krijgggvrangdnen of vsrdwenen, of gestor-vea of gereformaerd sijn tijdens den oorlog sich in ée trompa";aîsgisïjr.ea ecbtcr he1 froïit te befoorradea. De militalrcn aan 'î frent, ten einde d«n toègaag in de magadjntn ts verkrijgen v, or ; huane faœïlisa ia Frackrijk verblijTend, < moeten aan dsz>; ver^lariag laten ge- ■ wordea, doo? hen selv<ga get««kend, ccht > #crklaard door het battdte^ken va» des ' • k-;mm«a4ant Ifet regim^et,detachem^nt, i ^oorsiea mst des stsmpe! faa dgze overheden. D;ze verkler'pgen zallsn asn4nid«n : i. Hst inisî adrts der famiiien. 2 Huauë sam«PStïiiÏQg-De faoii»iea der krij|sgerasgenea, ver-tiwKnen of tijdscs des oorlog stor?en soidatsa sallen nch aar-bieJ?t« bij den kom 3asdant ?*n de Belgische s'eliing van haa gebiedjvojrziea v«n t enzelfighcldsbcwijzsa j a namelijk van de sehriftelsjke iniichtiogen ! gelercrd door ^.e militaire orerheid ten tijde i van de verdwijning van den mititair. j De gereformeerde soldaten tijdens den | oorleg of bonne dïsckgeaooten, voor dezen : die zich aiet knnnen verplaatsea, sallea ' aîch kisg^Ujks aanbieden b;j den kemman-• dant ,d«r stellisg, t«n eiéde de toelating, te ' krijges a'cH ta bsvoôr-ia ds verkoopmsga-; sij a«a la twee woordea gf isgd: \ M*n doet esa aanvraag bij sijn Kom- ■ mandaat waaria msa da namsa ca terblijf-plaatâ dtr famille opf«eft. Da kommandaut teskset. Mi® veraendt 'hst smk aaar sljn« familie. Dess g*.'/ ' sr ok4 naa? de magazi^ rea ea daar krijçt. «e tssa aaakoopboekjs. JL1SST SjN VME8PRMWT DE BELQISCHE STANDAARD VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Wat Duinkerko gekregen he-ft In 't jaar 1917 heefi Dainkerke v«n d« Duîîscbsrs gekregen : 77 bomhardementei ait de lncht, a56g bommea werdea ia '1 geheel geworpen ; 5 beschistingen met ka-noîîs van 38o die 79 obnssen op de stad losten en S beschietingen ait see die 3a5c obassçn op de st«d deden terecht komen. 't Kaa teilem.. We songea een s znlkdaoige statistiekea mseten hebben vai^ D? Panne, Adiakerke, Pop?riugke, ens. Van al de vrijgebJefsn dorpsn van oabgie» Bel;ië : wie ssadt « 00s ? De Duitscbo stosstruppen Dikwijls kwam die naam in de ambtelij ke bericht@n reeds voor. Esa en ander dssar-orer is dos geweugcht. Toor het esrst w,rdan de siesstrapeo (troepen aitslaitelijk vosr den aanval be stsmd) ta Verdaa epgemerkt De doiteche stosstrnpp;n zijn bijna aitslaiUnd saamg». steld ait joegdiftgen van 20 tet 25 jaar. D« stesstrappea die den aanval tegen Niea< poort moesten doen wiran g«kentonneerd in Den Haan-aaa Zs«8 Zcwaren ten gatalid vaa raim daizend osas. Een kri] gager an gese verklaardc : " We wie?den bijzonderlijk grsëntraiaaerd em greisadea ts werpea. Het plein waar w« eefeningea deden, was tôt eea waar stagveld fe-srsohapea, ia de pustjes geiijk aan dit gede?Ue dsr iisie waac we den aaaraimoeetea dosa. Iederea morgenkwam men eus de armaa masseeren. Verrolg«ns moestea we nren ^asea loopocfeaingea ait-voeren. 's Namiddags badden ws théorie orer de te gebraiken wapgns. 's A /ends motsten wij die wape&s ia praktiek stellea-Sn binst den nacht moestea we aaehtoef»-ningen doen. De '1 corvées" worden ver-richt door... rpgevorderde Balgea. Wij moestea geen sk velijken arbeid daaa ! Dese africhtiog daart weken, soms ook msïï-den. Hij die in een zekeren tijd op de haog-te niet is, wordt naar sija regimsat terog-gesiuard. Wanneer het oogenblik ggkom^n is om aan te vallea, worden we tôt tegen de vaarlijn, bij middel van aatos gev«erd, dit, îen einde 01 s niet t&- vsrmiJïies. Dè aanval febsart bij groaprn van i5 mç*a die zich eîke i5 mater oprolges. ledrr groep besehikt over mn mitraljëosç sa grenadin in overvlo?d, Dese miiraljease iao«t éeq tranchée voor een tegdnaanral rrijwaren biast de grenadiers de ioopgraaf self sai-verea. " 't Is all«s mooi ea wal alzoo te werk k gaan,maar de daitsche stosstfappsa hebben oadervondea dat tnsschen afric^ting en ge-lakkea er eea oaeidig verschil basf aat, bij Boaderiijk als ze af te rekenea hebben mst belgische jsssea. V aandel vlucbtige Dat is het scheone Vlaamsche woord dat c< désertear ,, vertaalt, En na meo^tge zijn wis ge wilt, voor es» vagadalrlaehtig* kant gs geen achtirag fe«b&<a*. W®1 kant g« tea lijgien opzickts v^rsachtands omsiandigha. de* aaaaeme» dis dsza iwakheid v«rschoe< Ïifï?, 100 ten raisstede .«©Idaat in kwasti» door vcorbeddig gfdrsf xich bel j vert sijn rroegare foat waer goed ta maken. Mï«r h&bî gs er raads aaag^dscbt dat ge »tet alleen ORder de Vaderlandscke vlag itrijdt, maar dat ge door het Doopsel en het Vermsel ook tôt soldaat wordt gawijd »nder dea staadaard van het Krais f En hier 3«k is vaandelvlachten een lafheid — hier «ok s'aao we ta *1 zscbt *#a -^jaeâ ea , hebbea w« osï t?- rerdediii^n rf 'e . er^aaa Op dan Jotîge;-8 S de pa»e pSlciit wil a tôt de H- Sacramenua feretgen, s.A h«t mcetfti ; gezefd zijn dat ge, ia dea hoogstsîî zieleîsoo^ ! het vaaadd faebt gerlacht ? T Z S. Eer st boete doen la het groot hollandsch blad " De Tijd " (1 Msart) laat Pater J. Cdbrechi eea belaag-rijk opstel verscbi;aea betreffeasle het ia%tste voarstel van von Hertling «aa Bel-gië Wa kaipp?n dsarait : " België is hst slscMeffsr ran esa I*fifea aanral, BîlgSë is, onschaHif, terneerge-worpes o^der den daitseken hiel, vertrapt en vertrappeld tôt ia het bloed. Na is bot oogsnblik voer Daitscblaad om sijn ridder-lijkh^id te tooasn; ''BsIjiS, ik beb er bc-Uog bij, ia de toakemst, in vrede met a te levea Laistert dss : wat stelt gij voor om de toelating te verkrijgea a vaa onder asija kaie op te hfjipss ? " Voor salk aasbod kâbben w* slechts ééa aat ^oord : " Laaî les en keert tarag vaa waar g* gekomea sijt " Aaders haadclea ware laf. Het is eaaa»@iijk sija last vaort te dragen, waaae«f mea veor de r«cht?aardig-fesid lijdt, daa geasda af te bedelea. " Onderhandcleii op den veorgaatalden grondslag ware rfrral bakeanea dat de orer weidiger b«t gssde rackt aan zija sijde keaft, ea bijgevelge baksatenis doen vaa schald, ofwel de «ofea slaitea voor eea oarechtvaardige daad sa meehelpen opdat iema*d voordeel sou halen ait eea sleckte daad. "We mogfn nooit ia het eerste van die bride zakea taesîes&mea ea ws moetea ^eeessias het tweede veor onze rekeaisg nemea. <fD« stellia^ ran voa Hertling is altijd desslfde. Wij Daitfchers, moeten voordeel halea ait de o»r«chtvaar jigheid die w« hebben bedreven, we moetaa er een waarborg in viadea voor oaze s«kerheid. f Ja, waarborgt dit, maar op een ridd?r-lijke wijze ; slachtaffert het onschnldige Bclfië îdet, doet sondsr ?erwijl de onrccht' vaardigheid waaria fij siads drie jaar vol-herdt ophoudea sn vervolgens, verdedigt nw rechten „ En Grtgidenftbriek rend Parijs door OitplofflDi nriliti|d E«a werkmïa, digia 'i fsbriek van Goar-nesve bezigwas op ®»n krniwagtin $rana-den te vsrfoere», kantilde iset daa wag«n, om Een scbrikkelijke et t-, 1 ffizrg volgde, gevolgd door andere ontploffiogea. De eana stapsl grenade* ontplofie achter dea aade-re. Bijna beel 't fabriek rlcog ia de laeht. Er sija osgeveer 3a deedea en i5oo g»kwet-stea. la Parijs sa'f werd groot* schade aaa-gericht.Engelaiid voor eea erostig besîuit la de redevoering die hij nitgeaproken heeft voor de vereeaiging der vrije kerker, zoa Lloyd George gezinspeeld k^bben cp frpstiga baslaitea wslke ia \ kor'e voor het b»M van Enfeiaad zoaden ^enemen worden. / lies is tbans ia de we»-gscba»I gslegd, segdss hij, de oplossfeg kaa aiet aitblijrea. Zwdbrûcke», in Ouifschlaed, gtbombardeerd Op 16 deser keboea Engeische vliegcrs de belaugrijke militaire stad Zweibticken gebombardeerd. Verschilleade maaitiefa-briekea soadea oatploft sija. Oopiogs tïjdingen Wat zel er van Rusland geworder? ? la bel etifeîsch kgerbaia befft miaister Balfour verklaard dat de Boadgeaootea er eer sullen op stellc} Kualand ait dea huidi-genwarboel te he'pea tpfcalea. Uit Stockholm wordt, overigen* gemeld, dat er in in Rnslaad seif gewerkt w^rdt om dea Tss? weer op dea treoa te stellea of généra®! Alexis tôt Tsar a't te roepea. De Rittu op de Daitsche Stedei Uit »adere inlichtixgea blijkt dat de stad Cobiesis sin^s dea iaatste» Eagelschen *lia-gsrsjacvsl ran aile ^emeeascbap afgeson-derd ia. Een gede^ltâ der stad son ia brand staan, Te Fiïbarg s'a«t de groote statie ook in braa » Roemenie zou de vre ! oortfellen algewezeH be i* Ds * Daily ¥iprers » maeat U: w*te* dat het Rasmeeiisck kabinet de v^jaadelijke vreâesraurstcllen als •aaanaeembaar 10a vcrklaard bekbex. Het ministarie Avcrasc» is afgatreden. Dit herickî, moet oader voorbehoad aan-vaari wsrdsn, Holland tusicheo aambeeld en hamer Oalange was tnsschen Hollacd en de Bondgeaooten eea vertlrag gesloten, bapa« lend ^at d^ Bondge&ootea^ de oagebraikte HoIUnesshe schïepsrni^te ia de haveaa van de Eatsats ait vrees voar oadericëers tan den kab 1 gelegd, moebten gebraiken, ia dat ia raili&g dt Vereenifde Statta Holland zou jea bevoorradea. Na de Boadgenooten dit akkoord willen in praktijk stellea laat Hellaad weten dat btet dit kontrakt siet kaa aalavan. Daitscke invloèêS {atookl daaronder zitten. Dï Boadgenoolea zallea aaar Hscvijat liet vardrag aitv&area en Holland heeft reeds bevel gegevea dat gesa enkel Hollandsch ichlp op Eogeland nog mag varen vaaaf 16 d$zer. iaaestslo UUP BELQISCH FRONT De art llerie-strijd wss bijsonder hevig in de slrakea van Nieuwpeort, Diksmuidea ■s Merckem. Mij aa^en onder vaur de Daitsche kan-;ocnemrntea van Leke, Eessen «a Krais-itraat in aatwoord op de beschietiagea deor rijaadelijke verdrageade stakkea ep oaze Lantoncemeaten ea verkeerswegea vaa het ichtergebied. Heden morgea schoot Adjudant De Mculemeester sijn 8s vliegtaig neder boven [)ikmuidea. FRÀNSCH FRONT Parijs meldt : Vijandelijka aaavallea op len recbter Maasaever, Somafniepz, beis ies GàUfiàres, sa Besonvapz veroorxaakten len vijand greote vwliesen. Hij kon la de rer*verde loopgraaf aiet baadhavan. Verleden nacht drengen we de daitscke sîel-iag«a biauea in 't bosch van Malaaoeurt,op :ea front van 4oe mets? en @@a diepta van >oo meter. Mser dan 100 krijgsge vaageaen verden gemaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes