De Belgische standaard

526339 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 09 Juin. De Belgische standaard. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1ff88/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 Mmrn Ptss ÊéUUÊum fj IMtiii h\ IM M m&m&v* fcS» |Ui£^ S«S§ ■OC'»-* ** i ' Mtt M ri î liuisj 5f.X-5S 3 S Kafc&ésS S-S» | «SMSisiS 5*S3 3MUOI1U •Hit#» 'i «iSBïi ; S bmsHI îfc « ri»4^ £>©? J-é' .sent I § O P S 'î S îu » s BSSHSSK Vjr,L4 j S .Sf.'- G-.. JteïJiô » j I-Si 'jîîK m f'AS?,a ; glaise feaafeca- digl4gss i ■■'I ©.#«/. «r «ws,gr#l | EICL/>MSS ] V9ÎÎÏ23 <:*«?*«»• j ton i faMt md,mrk*r* M, ». Bdpaire, L, Dtyktt*, P. Bertrand V« i« Schêlito, Dr VSn ée Perre, Dr. 1. Y*a é« Wœatyne, Hni Mïaert, Dr L. De Wolf, J. S!»otu, 0. Wattez, M-, IL Bsela, HHarion Than«. ENOELAND IN DEN OORLOG 3 Juni 1917- Profeten zijn er tegenwoordig bij de vleet, en geen rnaand gaal voorbij of we krijgen een rûeuwe voorspclling te y'ikken, gewoonîijk in hetrekking met het einde Y3n den oorlog ; 't boellje moet toch eens afloo-pea, zie je, en 't ware natuurlijk een prach-tige reklaam zoo je 't geluk hadt dien be-langrijken datum min-of-mcer nauwkeurig te voorzeggen ; daarom siaan ze er op los, op goed-vaiie-'t-uii, ïijk een blinde |naar een ei, en is 't geen « treffer » van de eerste rnaal, wel, dan maar opnieuw begonnen, een volgend schot kan beter zijn misschien'I 't Gaat echter niet aan, welweters van dat slag te verwarren met personen die, steu-nend op dieper inzicht en jarenlange er va-ring, na en dan in staat zijn ons het waar-schijnlijke verioop van sommige «taatkun-dige of diplomatieke kwesties met bijna wiskundige zekerheid te schetsen. Profeten van dat gehalte loopen er echter niet dik, en 't is een reden te raeer om hunne woor-den zorgvuldig te wikken en te wegen, tel-kena zij het noodig, geraadzaam of moge-lijk achten 'n paar wenken nopens den politieken toestand uit te smijten ten gerie-ve van het algemeene publiek. De voornaamste dier publicisten in Eng-land is ongetwijfeld, Dr E. J. Dillon, een bekend diplomaat en buitenlandsch brief-wisselaar voor de « Daily Teiegraph », en zij ne bijdragen worden altijd met groote belangstelling uitgepluisd, maken zelfs meermaals het onderwerp uit van ernstige besprekingen in het Parlement, 'n Paar dagen geleden nu, verscheen van zijne hand, in 't Juni-nummer der « Fortnightty Re-view», een artikel over « de Ooilogstaak der Verbondenen », dat wezenlijk verdient in zijn geheel vertaald te worden en opge-nornen in aile kranten der Entente ; 't zou er velen de oogen openen, en menigen wijfelaar aan 't verstand brengen wat een strijd om leven en dood er lhans geslreden wordt, en wat de toekomst ons zou voor-behouden, moest de Duitsche machtsdroom niet, of op onvoldoende wijze, weggeveegd worden. Plaatsruimte ontbreekt me om hier het heele artikel te ontleden, hoe graag ik het ook doen zou, doch ik kan niet weerstaan aan de begeerte tenminste in eenige vvoor-den samen te vatten wat Dr Dillon schrijft over ^Rusland, het benauwende « vraagtee-ken » der laalste weken. Het Voorloopig Bestuur te Petrograd is er dus toe verplicht geworden zijne krijgsdoeleindea te om-schrijven ia overeensiempiiog met het socialistische beginsel : « geene aauhechlingen, geene schatticgeu », zoodat het er feiiclijk om gaat het grondgebied te bevrijden yan vijandelijke bezetting, noch min noch meer, Volgens private inlichtingen, die Dr Dillon pas ontvangen had, zoeken de Centralen deze principieele verklaring in hun voor-deel uit te baten, en Rusland te ontruirnen, natuurlijk met het inzicht een ,afzonderlij-ken vrede te sluiten met hunnen 0 jstelijken » vijand. De Duitsche Kar;selier zinspeelde . o^erigens reeds in ondubbelzinnige woor-deo op deze politiek, 'n paar weken gele- i den, in den Rijksdag ; en de troonrede van Keizer Karel, in den Oostenrijkschen * Rijksraad, stuurt loodrecht op hetzeifde doelwit aan. VVaar het al gaat op uitioopeu kunnen \ we moeilijk voorzien, doch de onmiddellijke \ toekomst zal het ons ongetwijfeld uitwij- ; zen ; en dat er heel wat van afhangt voor ; de Verbonden Zaak lijdt geen twijfel, daar j een afzonderlijke vrede met Rusland onze » yyanden in staat zou stellen eene ontzaglijke n —irni i T*imrinitit—r r rirri ini-^i'r • -r i- ~ "—- amss: lcgermacht tlaàf het Wesferfronl c-rr te bretigen, waar haane diïisies^stiiaan begin-nen te verzwindèn on ler het vernielende geschut der Entente. De krijgsoperaties t usschen Arras en 5 Soissons schijnen in zekerc mate stilgeval-; len, of liever voor een korte pooze opge-' schorst, doch daaruithoeven we ia't geheel 1 niet op -te maken dat het offensief begint te verîamraen, lijk de keizer 't aan zijne troe-pen tracht dieisch te maken. Die schijnbare rust i3 enkel eene voorberciding tôt nieuwe » bedrijvigheid, en dat tr wezenlijk wat op ' handen is blijkt best uit het feit, dat we r hier, op 'n tweehonderd kilometers van de 3 slaglinie, sedert vier of vijf dagen reeds, van ' morgen tôt avondhetonverbrokentrommel-' vuur van het zwaie geschut door de lucht ' hoorenzinderen, eea onmiskenbare voorbode van komende werkzaamheden. JOE. de politieke schermen. Annexatie of geen annexatie. > Spijts de'voorschriften van den belgischen " minister van oorlog, gaat de belgische cen- * euur te PARUS steeds voort aan zekere * bladen toe te laten den veldtocht voor 1 annexatie — openlijk door een miriisterieele ■ verklaring veroordeeld — door te zetten. 't Wordt een beetje misplaatst, nu Frank- ■ rijk, Engeland, Rusland, de Vereenigde-i Sîaten den eorlog tôt het zegesierend eiede ■ willen brengen zonder bijbedoeling van 1 landaanhechtiug. ! Waar gaat het heen, ons en de bondge-1 nooten nog belgische veroveringslusten te 1 willen opvijzen. Minister Vandervelde sprak zich te Petro-i grade uit voor twee grenswijzigingen, indien ■ de belanghebbende volkeren uit vrijen wil ■ zich bij de belgische Eenheid wiflen aanver-; wanten. En dadelijk daarop gaan die pers-" mannen er op af om dit ait te leggen in een zin van annexatie - lust, maar cîjfereriden vrijen wil der belanghebbende volkeren buiten 1 InDuitschland wintde Vredesformuul van Ribot ook veld ! Immers in drie opeenvolgende nummers 4 heeft de ,,Koeln. Volkszeitung" drie lijs'.en | van mannen uit aile volksstanden gepubli-ceerd, omvattend 4oo namen, die den oorlog willen geëindigd zien zonder veroverin^s-politiek De onderteekenaars zijn hoogleer- | aars,politieke mannen ,advokaten,nijveraars, liandelaars, ambachtsmannen, werklieden en soldaten, ï ' Ze voelen dat het begint te nijpen ... $ Het Engelsch offensief ? om Yper bégorinen.1 Gelijk wj het van voor drie dagen deden voorzien, hebbpn de Engekchen, na eene j voorbereidende beschieting der duitsche su 1- j lingen, die dagen duurde, hçt offerisief ge- • nomen vôorYPER. Het ambtelijk bericht meldt : Dezea morr £ ' gen om 3.io uren zijn wij ten aanval geto-gen van de duitsche stelling : MEESSEN — 1 WljTSCHAETE, op een front van i5 kltn. . Overal hebben wij de voorgeslelde doeleinden bereikt. De vooruitgang van onze troepen, : op 't gevechtsfront,houdt aan Talrijke groe-f pen krijgs-gevangenen zijn reeds ir» de ver- j zamelkampen toegekomen.i» ! Dit-bericht geeft duidelijk te kennen dat 1 , de strijd ten onzen gu'îste verloopt. Wezen j we echter niet voortvarend, doch betrouwea : er op dat wij deze jrnaal den doorslag zullen | plaatsen We beschikk.cn overgrooie iroepepmach-1 ten. Thanks met de macht en materiaal in [ overvloed. f Een plooien van de duitsche linie voor > * Yper, zou een achteruittrekken in Vlaandren j voor gevolg hebbeu. Ooplogs lljcilngon; BELGISCH FRONT 7 Juni, 20 uur, — Langshecn het front mitraijeuzevuur en bommengevechten De | artilleriewerking was minder hevig. ! FRÂNSCH front 7 Juni, i5 uur.— N. W. St. Quentin vie-: len de Duitschers onze linie aan op een front ! van 6oo melers. Aile pogingen werden ge-' stuit Artillerie-bedrijvigbeid in Champagne. j Qroote Lvchtbedrijvigheid t in de Noordzee ■ ; Gister werden 18 duiische vliegtuigen in ' 't zicht der Engelscha kust door vier Engel-! sche vliegers opgpjaagd. Er werd geen be- slissend gevecht gdtverd. Eenige uren later werden 16 duitsche toestellen terugkomend van de Engelsche kust door tien vliegers opgewacht nabij Duinkerke. De DuiSschers \ verloren 4 toestellen. | In den nacht van 4 tôt 5 Juni hebben de ! verbondene vliegers de haven van Zeebrugge , : gebombardeerd. | Àmerika in den ooi log. 1 j Uit Washington wordt gemeld dat tôt i heden zich rneer dan tien millioen man aan- geboden hebben als vrijwîlligers. i Het eerste groot eskader der Amerikaan-: ; sche vloot is in de Europeesche waters aan-gekomen,| Men verwacht in de eerste dagen de ont-scheping der 10,000 man Amerikaansche ! troepen die onder het bevel van Generaal I Pershing op 't Westerfront zu(^en strijden. Deactie tegen de Vlaamsche feust. Sedert vijf dagen is de Engelsche bedrijvigheid tegen de Viaamsche kust ongemeen groot. Onze bondgenoot wil zonder twijfel de duitsche zeebasissen van Oosfende, Zeebrugge en Brugge vernietigen Zeebrugge werd vier maal in vier dagen van uit zee en van uit de lucht gebombardeerd. Het laatste bombardement was het hevigste dat ooit plaats had. Het duurde i 25 uur. Zeebrugge , ( zou in puin liggen. j Meer dan 5o ton bommen v/erden op Zee- J brugge geworpen. Het bombardement van Oostende had voor doel het Arsenaal te , vernietigen, wat ook is gebeurd. ■ In het Lagerhuis verklaarde Bonar jLaw, ' dat Zeebrugge best aan de Dardanellensterk- 5 te kan vergeleken worden» | ! i lâsjaetete UUP } ? ■ PARUS meldt : Hevige artillerie-strijd op , CHEMIN DES DAMES, streek van Filait». Het Engelsch offensief . MEESSEN & WYTSCHAETE 3BSVRIJD. ! Reeds 5000 krijgsgevangenen. i LONDEN meldt: Het offensief ontwïkkeït zich gunstig. De kam Meessen-Wijtschaete, die sinds a 1/2 jaar onze stellingen be-heerschte werd desen morgen veroverd. Meessen en Wijschaete abmed.? de verdedi-gingsstelsels begrij pende bosschen ep ver-sterkte plaatsen vielen in ons bezit, ons front liep slsdan op 9 mijlen j»an af de Douve ( tôt N. den heavel Sorrel. Later veroverden | syij rog Oosttavrre in het achterwaartsch j verdedigingsstelsel op een front van vijf | mijlen. Een tegenaanval werd afgeslqgen. Om 4-20 uur werden reeds meer dan ' VIJF DUIZEND krijgsgevangenen geno-men. Anderen komen steeds toe. Talrijke kanons en mitraljeuzen werden buitgemaakt. Vijf duitsche luchtescadrillen, waaronder [ een van 3o toestellen werden uiteengedre-i ven. De Duitschers verloren 18 en wij 6 t oestellen. niTTihrnTî-r-i»? TîT~iiT-i<M^sa>ja i VAN EN VOOR j ONZE SOLDATEN UitwisseliBg van Belgische Krijgsg&vangenen In Zwitserbind verblijven eenige duizen-den Belgische, Fransche, Engelsche en Duitsche soldaten, die krîjgsgevrmgen waren in Dultschland of bij ons en wegens ziekte of erge kwetsuren uitgewisseld werden met de verplichting in Z tvitserland gcïnterrieerd te bli|ven. ; Na langg onderhande ingen met de Zwit-I sersche regeering zou men tharis akkoord i gegaan zijn op de definitieve ujtwisseling van deze oorîogsverminkten. t. z. dat deze krijgsgevangenen naar hun land zullen mo-gen terugkeeren. Men is begonnen met deze soldaten die door' tering aangetast waren, maar nu heelemaal hersteld zijn en vervol-gens met de zware gekwetsten. Dé uitwisse-' ling zal,deitkelijk, ook ten goede komen aan j de andere krijgsgevangenen. Men wacht aî-; een op de goedkeuring van Duitschland. | De uitwisseling zou in volgende orde ge-i schieden : | 10) Zullen naar hun land terug gestuurd j worden aile onderofficieren, korporalen en | soldaten van 48 jaar en meer, evenais huis-| vaders van 4o jaar die ten minste 3 kinde-[ ren hebben. Deze geïnterneerden moeten j 18 maanden krijgsgevangenschap gedaan • hebben. I 20) Aile andere onderofficieren en solda-j ten van meer dan 18 maanden krijgsgevangenschap met voorkeur voor de huisvaders in de verhouding van man voor man, graad ; voor graad. | Een Belg tegen een Duitsclier,een Fransch-l man tegen een Duitscher, enz. De krijgsgevangenen van 1914 zullen de eerste begun-î stiging verkrijgen. î Er zijn ook onderhandelirgen aan gang om aile officieren,k'rijgsgevangen in Duitschland of in Frankrijk, Engeland eu Italië, naar Zwitserland te sturen. Het is verstaau dat geen enkele dezer belanghebbenden nog den oorlog meedoen ■ mag op welke wijze ook. In C. 80 - III De week is vruchtbaar geweest. Het zon-| neke in de loopgraven, het tamelijk stil leven, de talrijke abonr.ementen op den Standaard zijn er niet vreemd aan, geloof 1 Bij de veteranen van de 11e pie iser ook ; een solo-slimmer opgedaagd- ïsidoor Van Rossem — de Kozen — heeft het niet moeilijk gehad met Twaalf Scbup-pens en Harlen Aas om zijnen sliin te win-nen op Melders Pieter, Florent Antoon en Market Cyriel. De 10e Cie nochtans houdt het record. Het kan ook niet anders als Marcel Pape-gaye er tusschenkomt. Hij gaat nog rijke komen van 't klare slimmen ! En hij speelt er schoone 1 Marcel had Aas, Heer, Boer, 10, 9, 8, 7, 4 en 2 van Klaveren, Aas, Heer, Vrouw en 8 van Schappens. Orbie Achiel, Van Houwaert Gentil en Petraens Jerome konden hun oogen niet gelooven, maar kregen de overtuiging als zij JPapegaye rçioesten proficiat wenschen met klinkeude munt. Een ander kaartspel was aan gang bij Van Ruysbroeck Oscar, Waudeis Raymond, De Groote René en Van Vlierden Theodoor. j Hier heeft het Van Ruysbroeck ook aan- î gednrfd mej zijnen zesde van Ruiten-Aas als troef, vijfde van H^rten-Aas en Aas en Heer van Klaveren. En hij is er ook door-gerocht.Wie weet komt er ook eens een Koning-beker den slimsten soler bekronen I In aile ! | Aoseele mut Stockholm? IHetbesluit der Fransche sociali^ten deel te gaan nemen aan de conferentie van I Stockholm had in Dui; ;l>.îand een uit-barsting vân vrç'i^d.^ vcrwekt, waarbij een zegepraal oubeim'lig voortkomt. He' be^luit der fransche reg cring heeft dan ook ge-. werkt als 'n stortbad. De Duitschers stï ooien 'îthanseen ander geruchtje rond dat ons : | Belgen, bijzonder aanbelangt. : | We lezen in de Vorwaerts van 4 Juni : | « Volksvertegenwoordiger Ansesle, lid ■ ! van het internationaai socialisiisch bureel i ■ wordt te Slockhoba verwacht. De Duitsche • r regeering heeft hem de nôodige pasbrieven : | verstrekt. » j ■ ? Alhoewcl wij dit duitsche bericht ten i i zeerste b"twijfelen, zouden we het toch cens i wenschtlijk achten dat de Belgische re- • [ geering zijn meening over die conferentie î late kennen De redevoering van Ribot kan aïs leiddraad dienen. 8 j A i i ' ! Gimiel Huysmans is te Stockholm. Hij is ; een belgisch ^o'ksvertegenwoordiger en • maakt deel van het Belgisch komiteit in Holland. De conferentie van Stockholm is ; een duitsche vals'rik. Een openlijke afkeu-| ring wordt noodr. ikf.iijk. Men doet het wel , voor andere zaken jie heel wat anders be-oogen,Ten andere, de belgische socialistische ; partij kan hoegenaamd geen aanspraak ma- * ken op een overwegende roi in de belgische î politiek, di.î tachtig jaren lang de katholieke parti j werd in handen gegeven door de J uiting van de Belgische volksuiting. En aadere internationalen bestaan nog buiten de socialistische ! Om maar de katho-ï lieke alleen te noemen, die heel wai meer I volgelingen telt en wat meer gewicbt in de j poli'ieke weegschaal kan leggen. s Gustaaf Tery. de we'gekende socialist, drukte er gister nog op in zijn Oeuvre, waar hij I schrijft : «Er is een internationale der kerk | en 'kdrukin'tvoorbijgaan mijn spijf uit dat Mgr. Baudiillart met te groote kristelijke nederigheid de groote roi opvat die hem : veggelegd is.» \ Waar zouden we naaî toe, indien de ver- ■ antwoordelijkheid door volksfracties over J 't hoofd wordt gesiien ? DE TOESTAND 1 : ~o-~ ? - In de jaatste dagen is de bedrijvigheid op het BELGISCH FRONT, uittermaté toe-genomen. Van aan Nieupoort tôt Yper donderen de kanonnen zonder ophouden en ^ de vliegers ontplooien eene werkdadigheid al de kanten van Steenstraete die wat meer 2 dan alledaagsch mag genoemd. Het bom-1 bardeeren van de staties van Vijfwegen eu 1 Langemarck, telken nachte, laat troepen-1 bewegingen van den vijand en aanvoeren » van materiaal onderverstaan.'t Moet ons niet. 1 ; verwonderen vermits wa' meer bezuideu, | orn Yper, de oiigehocrde beschïetmg dey 1 i Duitsche linies en de menigvuldige ritten " - van wege de Engelschen het nabije offensief : vrrraden. " ] We zijn thans in een tijdstip van groote 5 afwachting, ook op 't Belgisch front, en 1 |§Dg[s de kust schijnen de Duitschers heele-" maal op hun gernak niet te wezen. De vliegers gaan te dikwijls naar Oostende, Zee-■ ^ Brugge, Gliistel, enz., om deze bedrijvigheid 5 als een tijdverdrijf te mogen aanzien. S», - s ne „ z^citerday 9 ïutii iûi? ®''tt J""âîiwO4C82j , _

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection