De Belgische standaard

148 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 22 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8w3804zb9m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

f* Jur >m< aie 14671 Vrijdag 22 September I9M .IIMIÉMBHÏSRII^ Pw soldat»» t «nMci f. i-a5 § «aanden a-50 9 musées 3-73 NM soldat™ in 't land X *aai>d f- ï-75 t atta.' den 1-50 3 m**û'iea 5-2$ BssUim 't land | wumd f. 53-50 a «aanden s-00 3 BUMidea V 'àO DE BELGISCHE STAnDAARD REDACTIB es ilXIIHilBini < Villa *Mm CeqttiU*» Zeedijk DR PANNE Kleine aankondl-gingen 0,35 f. de regel. Réclamés 1 vol-gens oTjrean-komst. yyiTDR a c h T b A /\ R T —- " Stîch&eP*fc5esGuuPcl£»*.1 vïldcfons Peeteri Vaste Medewerkers : M. Ë. Beïpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, D* Vende Perre, Dr /. Van de Wcesiyne, Juul Filliaert, D'L. Dewolf, J. Simm». Lioyd Royal Belge VI Vsrseheidesa aîaïssls vas Sf«RtS!U3R0heî!kOiRSt. O <'er dit onderwerp zijn er bosken gs schreve.n ce toiles er nog tneni^e geecbrm woîden. De eeaen xalUn bïweren^de sccis liste» allareerst, dai de «tu»! soif een bandcli .Vloot moet bouwen es cxploiteçren. Aaderen sullea bswerea dat dî efact dez« of geaen voira van onderskuàiag hedt as te scœea. J. StaatstxploUaiie. Ik bes in priacicp, coca voor, nech tege svaats< xploite.tic.Zij kan hier goed,daar skei zija ; dat haagt af v&a de omstandlgheid s vaa het land. lu Duiischlasd Is stsatsexplc tatie op zeer groote schaal verwezenlijkt, i koolmijnec, ijzer en potaschmijasa, drukke rijes, spoorweges, posten m télégraphe eoï. Zij heeft er schittercade uifsJsgcn opgs leverd. Het Beierscb gouver&emsst hedi zeli •tiatevsrzskeritigen tegea brand, hagd sa: De wins'ea v&a dea spoerweg sija i Pauieen da vooniaâmste broa vaa lakome vaa dea staat. Veertig pçr cent der stRatsuil gaven zija betaaid door deze wisait-n. Dat heeft de Belgieche staat nict verweser lijkt.Ons spoerwegeet is zeker hetdichtste de wmld, Ëo tech laat de e«ploifatle eerde Tdrlies dan wl&st. Dat zoudets de Belgen e«n naer moeteo In acbt nemea, Hce komt dat De Duitiche tuebt hetft de me&schea fc ihacbieaen gemeakt die zoo goed, ook ?oo den staat aïs voor is privaten warkesj. L Belgifi tracht iedsr den staat te bedodden De staat bedoddca is een deugd, een siim beid. Maar het felt is er : staatsexploitatie i; BeigiS fiseft aog zijss hmsimi te levsrea. Ik zoa de SÊirte gewsgsî sijn cm de expiai tatie eaner zeevae,tîrar-&tachappij door de? itasttsbeksiapss?. De mo«ihjkheâ»a sr m!, ▼erbo%â«n zijn son groot, dat ik saa ht mogclljï: "selge'akkan Blet ^elooT-a î:aa. L<»g ^ôarik iess o^er Lloyd Belgi ▼arnomsa had, ngt&k ik op 9 sskiac ïôïga deriag te Loadga, do volgeuêa woardeu : c Ik h«b hst gsfîscht h'^cr?a vogruitsettes: » dat de staat regeixnxtigc 2eevaaryija«n sot • oprSchtea. » Ik durf getn echatticg mzken ran hei » encrai kspitaal dst er zou aoodlg zija, ai > w&s htt oca eakel der 90 re^elmatiRg Aat-» werpsche lijnse te vs.tvangen. Wij moges » op vosrhand zeker zijn dat da uitbating c@s » regelcn&tlg jaaflijksch ?er)is8 zou affeerpea, » Zou da staat gelukkea daar waar privât? > maaischsppijcn hcttqt hier niet aandurven, » De uitbatiBg vaa den apoorweg bewijst haï » tegenoYergestelde. » k ben overtuigd dat het jsarlijks verlle! » zoo groot zou zljn dat de Staat d< » uitbatifig Bau moetea op§gven, Lateo wi » otis geca iilasis m kes. Iadiss Aatwsrpeî » zija iraffic bgkoui*, sal de staat binaer > fêctels ja«ea welllcht vîîpiicht zijn ds » ifgelaiatige lijfi'.'Q te os^rstsaaen. Di » schepea worden m t dec dag gro;tcr. E » zijn er vao 60 îîulïead ton ea mcaj. Opda « deze schepen in em h&ven atalgggca msa » ten ae er «eel vervoer viades. » Vôot dea oorlog bsstoad er eea strek » kieg ®m dea b&stkl la weifilgs haveci » saman te trekken, waarâoor de kî&ine ha » veas zullaa osdergcschikt vvordeo. Aat » werpea stai misschisa kuanen stand houic! » dank aac de groote ho£7edhud koopwarei » daEkaanenotmewerksn en daa r.og mis » schiea alleea 4oor onderst^uoing vaa dez » SUat. » Die woorden Biesn ik zog ^aar te zijn g#®K etastsïxpioitatis-s staaîscndeisteoaiaf past aaar mi]» msenifis?, aaa de ëcbetpveart Bo dairom heet ik hst bu toch — vergsc me het wcord — zoo dom, bel den hees Segass U v^rwijtaa dat fejj or bikwaam wui MO baadclivloot te etichten. ®>a dat ziln taak I Nsar mija reeeaieg aeea 1 Er w^s eaa bai-de-'avloot ia vfordisg ! dess vaa Brijs, Gilson, Schobbtna ecz. ; Hun is de Yesdietsts; Al wat de hesr M ! ciste r t© dosa h&d — cjj d^astog Ëcpcrk | xich z'ja sol — wes dec heer Vande Vy?er ^misister vaa geld»6£8a, ta oveituigaa dj : h?:t Gouyerseraeiit tôt plichï h&d de ha! Mlflsvloot \'t.n Brijs ea Gilsott te stsuga wst ïiiet erg moeilijk mod gs'wesst zija. L hetr Vaade Vy?ere is e«a ateike, heldc rgie; de kop, die, «are hij niet roo teruggetrol kea, in ces hael wat heHer licht sou kotaî le stsan. Allsen d«i?es die de eer hebbs mat hem ia nauvre betrekking te kociei k9an«a zija ^aaick, maar waarâeerôa zs i te meer om. BôlgtC mag aog vsel, veel vs âem verwachten, qui vivra verra ! Dat de heer Sîgers oarechtvaardlg sang vallen Wîrd bswijst aog dit kit. De hs< SsgeEB is eea Aalweipccaar, op e« Viaasnsch programma gekoses. Indien hij c zsak vaa dea « Lloyi Royal Belge » hs £eleid, dan ware de Vlsamsche aasm éi vrosgere maaischappij « Zaevacrimas écliappij » bswaard gableven, daa hadde h ervoor gczor^d dat in da stàatfregelsa d< maatschsppij de ceodi^e artikeis werds iagciaschc om de «et o^er het gebraik d< talea in Besiuurïijke sakea te dsfea toepa sen. Ik besluii : stg&tsgxploitatie eeasr haadei vloot is, aaar mija meening, in België ci' aaa te r&den. Het is de taak niet vaa 't Gouvernesaei en bijgevolg kan het Gouveraeraent aiet va antwoordelijk worden gcsteld over hat ait oprlchtea eeaer staatsrlqot. (Wordt voortgezet). Dr VANDEPERRE, Voiksvert8gea^0ordiger> OOSTELIJK FRON1 De §6T«ehttB op de N&gsNDiki Ds Ruadsch* bsrichîu)! gëwagen al ke»t deze katsis dagso, van hardnek kige gcv«chten gtlevcrd opde Nagargw ka-rivkr. Ds duitscha benchtsn zip uitvoerigâï opgaatdd. Ze getuigeu da ganvallea op aaavallsn icgtzaî v/ordei op dexe plaats en dat ds Russes hier esi nisuwen slsg beoo^sn. We kunaen het bsat geloovea als w even bedenken dat het Brousiloff's ge wooatfi is, dàa alleea te sprekea wan neer ailes is geklonken. Het o£f«nsisf gaat dus voort op d< Nagarouwka-rivier. Deze rivier loop voor HaUcz,waarom sedert dagen word gsaireden. Halicz is een braggechoof van hêt allergrootste bslaag en ee kfuispuat van drie strategische spoor wegee. Dit alken geé'it genosgsaam t kenasn het bd&ng vaii den strijd ei met welke hardsekkigheid voor het bs ât wan deze stad wordt gevochtcs. Val Halics en rukken wij twee, drie kilo metêts verder, dan valt eveneena d spoorweg Rohatyn-Stanislaa heelemas in ons b««it, hetgeen voor het rassise] center van 't allsrgrootste belang soi wezen inzake bevoorrsding en amma nitietoevoer. De inname van Halicx zou sen weîke lîjke bres bekék£nen geslagsn in d$ Ooatenrijksche Unie dis wanhopig wser stand biedt om de noodlottige ontkneo ping te vermijdco. Vcrwoe.de gevecht«n op de Nagarouw ka b&teekenen dus de beslissing op d middenlinie. op.^e: somme 54.450 krljgsgeïâsgenen - 923 m\n\]tm M kanoiis huit gemaakt I D?. fransch-eagslsche bsïichtea me] Idea dat ia de laatste vicr en twiati uren d& kiijgsveînchiiogen hun lioimal oxitwikkeliog bêlet v/eruea door h? akcht weder, hetgeen laat vesmoede dat nog aile uitslagen,beoogd door oc jongste offeasief, niet zijn bereikt. Diensvolgens is het wel 't oogsnbli om wat stil te bliiven bij wat is gebsur ea wat voigtn zsA. Het Somme-ofîcnsief duuri reeda u wek«a aaa. Het werd ingezet op 40 kilc meters, het slonk tôt 20 kilomstera e het breidde zich weer tôt 40 kilometej uït. Bslangrijke voordeekn werde reeds behaald en onverstoord gaat d methodische doorwerking voort. Hst fe; j dat sonder verpoozen, dag in dag ait h? ïoffengief wordt voortgezet is h&t bsst | bewijs dat de Bondgenooten op, b: f Westeîijk front eene beslïssiag sogket I Naar deze beslisting is stap voor sta l genaderd xoodaaig dat we hedea moge l gctu,gen deze b«slissing sabij te zij t * Immers Noordeltfk de Somme zijn wi ( door de derde duitsche linie es bereikîe [ op twee, drie punten den groote baa: | Bapaume-Péronne. We wachten 'alleei ' aog op den val van Combles en Thiep val om Péronne noordelijk in dea ruj te bedreigen en >den val van Péronm zou groote gevolgen 'na zich kunaei slepen. Waat Zuidelijk de Somme mosten di Duitschers onmeaschelijk® pogiagen i; 't werk stellea om hunae linie tt bshou dea. Vermochtea we htt, noordelijk, ô< bfes te verbreedea, wie wset buigt hee ds Usje aiet, noodsakôlijk, xuidelijk d< rivier, la ëme titanéïiWQfâieiîng van ze: w%k*a, waarin ds ka^onaen feeo miauu opgshoudea hebben dood ea ve?aieliaj , te sëndeà, aamea de Fraaschen daa no| tôt h@dea drie ea dsrtig duissad kzijgs-g vaageaec,mitsgaders 70ornitraljcusei ea 145 kaaoas. De Engdschê® oogstk-s van huaiisn kaat een ea twiatig duissa; vier koaderd vijftig krijgggevaagçne» mitsgaders 223 mitfaljauzen en 109 ka nons. Als msn nu eenerzijds bedeakt dat he aaavalsfront heel biperkt is en aader sijds iaziet dat de artillerie ailes doo ea kapot seboot, komt vaa zsifs de ba sèatigiag aaar voor dat het ofieasie reeds een prachtige zegs is op «ich self ;zôge die de gewicktigste gevolgea ni sien kan slepsn. Papierlingen Ik koin'd&ar in de ladépendanse B « 1 g eea verttindig woord te iezen — ik Terwachta zosvec niet t*b dat aatiklerikaal blad — « Condamné au noc de 1' exptritace et de la raison, le pr« cédé sommaire, primitif et brut* des croyandt» pirtl« pouvoir., ne releva que des mé tbodes d'un «mperisme b a rb ar «..» (x) i 't Is laeg dat we dachtea dat vervolging primitici brutaal en barbaarsch was... «ene deodzoade tegei oaderviBdiag en verstaad. Hopen we met kardinaa Gasparri, daar aatiklerikalism uit de mode is (a) d« gesn land ter wcreld, zslfa sis het in zijn blazoen d woorden ; Vrijheid, gelijkheid en Vei dr.aagzaamheid vosrt, dis schromelijke zond nog *al bedrijven.. in 'nan tijd zoagezeid vaa TOLE RANCE. Wat minder woorden als 't u belieft, ea wa me«r daden i Oadsrtusschen ivsrheugen wlj ons ia de bekeerioi van de ladéptadanc e... en we drukken alleei den wensch uit dat ha»r vast voornemea haar belstt recediva t« worden, ea «e nimmer meer oader d bekoring bezwijke. Amen I SCRUXATOS (i) Nr »oj ; (a) interview in «Le Journal» 31 Oogst. Bij de Neutralen Krijgsgsïangefiea ia Zïitserlaa Ook Fra®ksijk heelt ds.delijk gljc® bswil pgevea aaa het voor6tei van den F Vadsr, om gevaagsa hui8?ad«re sedsrt ach tiea m?sEdfln krijgsgsvangea, ter hospital salie aaar Zwitssrlasnd ta zendso. Db Zwitsersche boadsraad sa! epoedi ailes in gereedhaid hebbea om het groc aastal krtjgggevangeaaa, dis in de terme vaa het voorstel van den H. Vâdsr vallea, t herbergen, Siads Mai *?aren ia Zaitserlaod 13,47 krijgegevaagcasa gehospitsîiseerd. Dea 1 Augustus bedropg dit aaataî 1893 wsarvaa 11823 FfSEiEcken, 4322 Duitscherf 1607 BdggD, 1183 Eaplschea 0a 1 Oostei rjjketv De Stem vas BrazSlë Oazs îszefs auUêit sicb sog h®t buldeadre ! beriasorea dat siasfsroiaister Schoiisert aa 'het Braziliaacsch aatioaas.1 C-ngies dee | c-mhacgigcn ter gdageshsid vaa eea I slcmmfeg waarbij het Brasiiis.snachs voîk d ;saisdaftd vap Duitscblaed gchandvkkte e: 't Bilgiscke volte verdedigde. In dit adre werd tesgelijkshuldssgebfachfc aaa adv.Ru; Barboes, die ter deser gslege&fceid eea ge« galsnda redevoeriag had uitg«sprokea tegei Dnitsohlsad. DeselMe Ray Barbosa heel thass weerom zulke r«de uitgeeproken o] esa fesst ta Rio de Janeiro. Nog sans heel hij varklaard dat mea aiet Onsijdig kai staan tcgcaover eea misda&d sa dat Dnitscb laad als misdadigar dieat terecht gesteld. Vas en voor onze Ssldatei Flîpke Tfcya de welbakeeda baaarenser, die de katst* rosda vaa Frankrijk woa ea nu in 't leger is heeft op Zosdag j.l. dea eerstea prijs « Laag lads > cp den velodrcom vaa Psrijs weg^e-saspt ïàar Nef«ii (op een lengte), Rouss«au (sea leagte) c» Gaéivier (op «en ronde), Fiapfes dienn pr&chtigen vorm zf.t, legdi op ee® uuï 46 teil. 942 af. Als de Duitgcbsrs in aftoeht gaao, kom Tbyske sonder twijfsl de eersts ia Aader lecht. C. R. F. B. De Pasee Diosdag had da opsniag plaats van 4< C. R. F. B. of ia 't Vis&mscb» vaa het uit spaaaiagshuis op 'tBelgisch Iront, 't Gtebaar de met d« gavons,; plschtighcid en ia .tegea woordigheid vaa Z.H, Gsuwhegr Janssens di Bisthovta. Ds za.a.1, actjss ingerlcht met eea veldthea testje, Wëmalde vaa soUaten, wsartusschei vele burgerkostuimea. Zoo moet 't. Hat werk der liadjssangers op 't front ver lse»df3 Jîîjne medc^erkiaf, Bij de joageai fe&ddtjzaager Qeaval bijzoader ve$l bijval Wt hoordea vier tien ligdjse, plus eea duo îooneeistokja ea, jammsr, slechts Jwee vlaam sche felosken er tussek^a door : « Moederki alleea » ea • De Schfelde >. 't Werk der C. R. F. G,, venait» hst au toc! aîzoo prijst vooreaaaa, is vscr oaze joa« gens esa allerdeg@lijk$té iasteiliag, die ee: doetaaa dso bei6tuurd«r H. deHa&l; maai dfisurom toch ook ultsîuitssd voor onze joa-gess misât zija t. z. huQjsigaa, ia ailes, « Pro Patrla » " Wie bewsren darft dat de ledelîjke ge moedstoâstaad diep geaoakea is, bedrieg zich Isslijk, Niitunrîijk viadt mea er hier ei daar die misaoegd sija : hetgeea min of meti uit te Iegg«a is door de droevigs omstaadig' heden. Aaderea roespetserea eeas gaaras maar wie ia zija levea heeft er nooit gepreu teld i... tout boa soldat est rouspéteur... Ik houd aoehtaas staaa dat ia 't algemeer ds gamoadstoestaad oszer joagtas te bewoa-deren is. Giat ssms road in de kantonaemen-|ten, gtha l éicîst bij ds vuurlija, op eealge meters yaa de kanoanea die bezig ïljn met v!am ea vuur te spuwée, ea gs hoort onze jsagsrs, Vlasmeche, Waalsche en Praasche liedïren singea uit voile borst. 't Doet waar-iijk d«agd zaîks ta hoorea, ea onze Joagsas zeiî htbbsn er dsugd lo, Wat aog raesr de goeden gcmoedstosstaad ; onzer soldaten klaar doet ultkomsa, 't zija [ de spialea welke zlj uit?iaden om zich oaledig [ te hoaden gedurende des wesnigea vrijen i Ujd weiks hun omblijft aa de meaigvuldige [ urea oefeala^ en dleast binst de rustdagen. lEea bijioRdere voorîiefde hebbea zij allen voor hst footballspel. Ook ia B 227 2/III is sedert eeaigea tijd een elftal ontst&aa dat saker ondsr eea van de beste tegenwoordige " équipes " mag ge-rckcad worden. De m&tchea welke zij deze lsaiste tijdea gespseld hebbea, bewijzea het geaosg. Achkreenvolgeas spseidea zede % clgeade mat ch.eu : B 227 2(111 tegea B 227 4)11: 3 0. B227 2(111 tegea B 227 2(11 1 4-0. B 227 2(111 t«gea B 116 3tII : 2 0. B 227 2(ili tcg«a de " bailoa captif Ie Ssktie : 8-2. B 227 2(111 tegea Ijll geaie : 2 2. — Dit elftal vaa de geais had tôt hiertoe bijna altijd de aadere elttallea verslagea. Ziehier de sftmenstelliag vaa het elftal van B 227 2(111: Goal : Roegiers Edg. ; backs : CalIeWaerts Fl, ; Vogels ; h&lf-backs : Colette Pr. ; Serg. Smits ; Van Beek P. ; vooïspelers : Vesders, Wolfs F., serg.Rambeaux H., Vaa Ueohelen, Testar, On se beste gslukwenschen dus aaa het elftal vaa @ 227 2(IiI. Mochte het disaea tôt voorbeeld ia het bataljoa en veel bijdragea tôt 't hcog houdsn vas den gemoedviocstaad hanBer kamaradea. Onze beste gslukwea-schea ook ea eea bijsoaderea dank aaa die overgtec dis deen al wat is. hu:o macht is om huaae maaiîeo. is hua pogiagon te oadirstcu-aen ea alzoo hun moed en betreawea verle-vaadiger. en dosa gangroelsa. Prcficiat dus op de tcfckoms? I P. A. V. Il ben de Bard. Ik ben ds bard wie zingend gaat waar 't zw&ard, al ploçgead, voren spaadt ia ma%relaad8che groaden.. Ik ben de bard, die woord ea dead in davsreade akkoordes slaat voor stervende' sa gewoadea ! Geea zatig is meer betrouwea waard dan die door ziele ea zenuw vaart ea saeuv'ien «ïoet of winaen, ea die het licht der dagea klaart en altea rond den vaand'rig schàaft op torec, walîs of tinne. Die zaag is als een diepe etroom, die zaag is a!s esa grootsche droom, dis zang is louter levés. Die iai:g is als een forsche boom wleas loover, ia den avosd, loom vaa vogelen zou bevea... Rtmscappelle Oogst 1916 Fritz Franckea Uit : «Het heilige Scbrijo.» -- I riTTTTl r f T'ill II II — 1 x■—MTMB1L«M holland Een refle van EoQisgin Wilhelmiua Koningin Wilhelmice heeft bij de cpûnlag dsr Ststsa-Gs^eraal esa rade nitge6proken w&arin wordî gszegd :J « 0«sze betrskkifigea met ds aadere laa-dea biijven oagsrept. Wij zullea ia d« toe-komst hçadeies gslijk wij bandeldea voordlin« Ik ben ter zeifds tijde volstrekt baslotea onze onafhankelijkheidte verdedigeo ea tsgaaovef gelijk wie oazs rechtea te haadhavea. Mea is bezig oaze militaire macht .te ver* «terkea ea ons materiail aaa te vullen.»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes