De Belgische standaard

999 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 06 Mai. De Belgische standaard. Accès à 15 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tx3513vx74/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Abonnementsprijs ; Voor soidaten : Voor i mutai h - v>, - V««r -a wmriai fr. a. ta — Vaor n tsaanden fr. t.75 1 ftist soWatfcn in 't land i Vodr t nâVanii ir. 1,55 — Voor 9 maanden fr. — Vôor 3 «ugrarv. 5,15 Niet soidaten buiteo 't land : Voor x aiaand ir. 3,50 - Voor a maaaden fr. 5,00 — Vcot 3 maanden fr. 7,50 AankondSfiinffien : ®,»| fr. de regel — Reklamen ! 0,40 fr. de regel, — Vlnohtelingen : 3 înlasachingen van a recela 9,40 ir. Ton» «u» *ich te w«ndes *oi ; iWLk 21A cuyuKjLiB, Seedijk, DE PANNE. SOLDATENLIEDJES DOOR CYRIEL VERSCHAEVE Lieû Taule veneeste Steflen Refrein : Doet door de eeuwen nu de tonde Leuven, Yper, Dendermonde. Nu klagen wij al hunne euveldaan U, vaderen, aan, in uw roem begraven ; Zi\ randden ons groot verleden aan ; Zij sloegen, Grooten, U, zij, die slaven 1 Hoor, Karei de Groote, die ze onderjuktet, Hoort, gij, die voor geen van hun Keizersooit buktet, Gij mannen der Limburgsche en Brabantsche steden ; Hoort gij het, waar vrijheid den strijd leerde, Gent I Gij, Brugge, h»t hoofd dat hun Hansabond ment,... Hoor, Rubens, dieheel hunne kuastuitdaagt, Hoort, al die den schat van 't Verleden draagt, Hoor, Vader Verleden, Zij brandden te gronde uwe Steden. Het eerst laaide Leuven al» 'n roode toorts, Dat eeuwen lang vreedzaiimlichtte op onz' landen ; Der Wetenschap stad werd stad des moord», Haar boekenstapels vlamden en brandden... 't Groot leger, dat niemand kan evenaren, Met goe boelrverbranders en vrouwmoordenaren, Zoo groot geestveritomper als vrouwbloedafpomper, Aanzag 't als een vesting die oûboekenzaal i Scheen 't doodlijk voor Luther haar boekarsenaal ? Do toorts is de koning der dompers, en brand Dooft eeuwig het licht. Dien Kultuurstaf in hand : Een dolk en een domper, Treedt Duitschland zijn baanop... kan 't lomper î En tweeds als een pikton op hoogen paal, Smookt, wentlend zijn vlamlappea, Dendermonde. Is België een keizerstuin vol praal ? En doet er Nero weder zijn ronde ? Het gold het bezitniet van Dender, Schelde... Den Brabantschen veldtocht moest 't stedeke ontgelden. Zooantwoordde op Luik Leuvens puinaanhet rooken Een bloedige wraak opeen eerlijk gevecht, Een aanslag van macht ep een weerstand van recht, Een brijzlen uit woede op een strijden met moed, Bloed in kamers en kelders op velden vol bloed I 't Duitsch bloed werd gewroken Door Duitschlands petroolkan en poke. Wat was het een woedende vreugdedans Dat vlammenheir hupplend langs 't dak d«r Hallen, Als stormdrommen grabblend langs een schans, Als duivels op een ziele gevallen, Verslindend, verbrijzelend Yper, 't schoone, Enflikkers slaand', hopsasaande opzijne kroone. Maarginds, in de verte, zij giechelden wel, Hun hart wipte meemet dit vlambal der hel, Die brandbommen schooten op 't schoonste der stad ! Zij dachten de ziel van 't Verleên te zien, plat, Dood onder bun hielen... Maar doodis geboorte voorzielen. Foei, domme geleerdhtid, zoo weet ge 't niet ?... Niet uitvagen, inprenten doet het branden. De brandmerken, die ons Duitschland liet, Zijn eeuw'ge lidteekens in onz' landes. Zij werden doorhaat in 's landslijf gedreven, Zij doen er den haat heel de toekomst leven. Hal brandzou 'tVerleden verdelgen in 'tHtden I... Neen, vaadren, in 't vuur wordt de band gesoldeerd ; De bioedband met u werd gedempt noch gedeerd, Zij konden met vuur u niet drijvtn uit 't land, Zij hebben uw voorbeeld ons bloed ingebrand, Daarleeft het Verleden, Daar dragen wij eeuwig ons' steden. LU VA» om WOHDEN Re frein ! Arm, been, 00g, neus, ooren, Niets bleef onverloren I In elk lichaamsdeel Kregen we wond op wonden, Werden we schoon geschonden ; 't Hart bleef heel 1 Uit onze wonden wijdopea Zien wij ons bloed wel loopen, Schoon doet 't ons droomen : Nieti brengt het voort, blijft 't bewaard, Wordt het vergoten, het baart. Wonden, zijt gebronnen van stroomen, Zijt gij, stroomen, eeuwen van glorie, Kleine bronnen der groote historié, Woadcn, stroomt dan, stroomt dan voort ! Schieten ze een vinger, eea teen af, Dondren ze een arm, een been af, Wat kan 't ons hindren ? Arrem, been, teen zijn een deel, Maar onze naam is 't geheel, Zoo ze maar dien naam niet vermindren, Zoo de eer onverdonkerd blijft blinken, Zoo zeland en volkniet verminken, î Viager, arm, been, vaart dan wel ! Komen hun gassen gevlogen, Branden ze 't zien uit de oogen, Droef is 't erzonder 1 Geest en geweten zien voort En wat ze zien glanst en gloort. Hoor 'k maar eens den zegezangsdoader, Voel 'k maar weer den kus van mijn lieve, Adem 'k huisluchtmaar... hoe het 00k grieve, Oogen, oogen, blijft dan toe. Bloemen der zegepraalvelden, Wonden, gij wensch der helden, Wensch en bekroning, Waarmerk van trotsen des Noods, Eerkruis in de Orde des Doeds. Kruis in de Orde van des doods Koning, Die oofc Chriatty» Jrrosg ia*fjva lijilcu, j Hield en draagt in 't zegeverblijden, Siert ons, wonden, siert on» voort. \Z*œcvmmmt in —n 1 n un»■■■ mirasatf-., DE S RIJD OM V^RBUM Hetisiii&tiefisaas Frmclwzijde De worsteling om Vefdua is voor de Duitsch rs aa hetehbetij gekoman, N& zeatig dagen etrijd van asnzwellendea vloed is de kracht gebroken op dsfraosche levende bopst-wering die thans zijn nog bedw ngen opgang maakt. Gister lîig hebben z« in een pr&chtigen spïocg al de duitsche siellingen nabij de « Mort-Homme » ingenomaa. L>at de Fran-sche kracht met tatscbsnruimten en op ze-kers plsatsen werkt, mœt niemaad verwon-dereo.Het is reeds eea hssl werk in sija eigao de kîeiae witfproagec met het otreriga. front in evenredlge «tcrkte te bre&gec aa éat vraagt dagen. j De Fra»schen zijn thana bexig a«n dit | werk. Het is aen vo rbcrridia£sw<rk voor koœetide actsta die ^eliicht heel het front om Vèrdua zul'.ec a^ctasîec in ega min of meer \ cabijen tijd. Wat ona ia deze wijîjgiisg tes l zeerste vcrhsugt is het in handen nemcndeor l de Franso^ea van het esovals initiatief. Bh ; albo*wel dit icitiatief alleealijk nog maar î zkl) ail la oaderdeelen van belang, tech mag ■ het verhoopt dat het sich uitbreiders zai niar- • matep'&ats&lijlr b; haa',de vourdeelan den front- ; gordel om Verslun in zékera lijn zullen heF- j •tf.UeD.Wsnt hpudcn i*g wel in 'i 00g: na het \ stakkn vaa het duitsch oflenslet la de positie van Vfrduo ta belâtsgrijk om maar sonder achterdocht,zoo nabij de duitsche kracht, aïs eerJ bsstendiîç gevaar te iaten ligfen. Er tnoet een tegeawsrki g komen die een ruimer grofle vouî de frunsche verdedigiog pîftats 8 zal om V-rc'uD. Dan toile?* de ver-der« v.;rrichtirigea nut suce s kunnga door-gevoerd.De door ds FranschgR ingezette plaatae-lijkc cffeiiii^ven sij du3 vaahetallergroot-ste belang. . Woelingen in ds Vereeaigde-Staten. (New-York, 4 Mei.) Io verschillende staal-fabii<*ken van Fitsbury (Peri8ylvaaie)hebban dewtrklieden het werte ^estaakt. Duizenden werkstakers wilden de jjzergieterijen van Thoiispson bestermer. Er hadde.n bloedige botsixigen plaats. Troepen zijn ter plaatse. Op het Yzerfront. De amil op oize stelliagen bij Diksmaidea. N? den asnvsl varj 2° Mei, die bedem^! misîukte en waarhij deDuitsehera een 100-tal rrg gckv?efsten vsrhrsn, en kapitein la qns haodcn lis?ens is om Diksmaiden hst kasongeweld bHj?en <»RTîdureu met v«r-schrikkelijke hevigheid. De rommeîing van het kanongedondeï is uran var schter het front vraar te nemen. Wellicht mag dit ais een bewijs geEOSiîn worden d&t de Duitschers nog aanst&ltea maken om atnvaUeodetwIj'se op te treden, ten einda onze voorpostea die om de Thsr kg li«gefl io te nemeo. Dater door onze sol-daten hardaekkig »al tepsngewaerd worden blijkt hieruit dat het bazit van deze stsllin-geti e;n groot voordesl ophvert. Het front ligt daar is «en ploissîts bocht en kruiselisgs zou kuasen den besettfiïs van de voorste loopgraaf in den ra| worden geschoten. Doch hebben we geea vrees. De Belgvn sallen han onde faam gestand blijven. AUeen valt dit aanvallen te beschouwen in den ?in indien de Duitschers «s tijdeîjjjk en plaatsa-lfik vooTdi>».l wilîer. Dit is misechien wel ait t* sluiten als wc aven nagsan dat ia de eewte schoone da^ep, d« Dnitsehers over-al de?e > edeeltelijke sanvalltn pogen met het dosl oc« stellirsgen te tasten. De En-gelschen weten er*an te sprsken om Yper, De Belgeû zulleti het 00k ondervinden. Deze pailingea knnnen slechts pascViieden van «as D&smaide tôt ov«r Steenstraste w#.Bt het o'v«ri?e Yzerfront is door zija liggisg en doos het water te?en soortgelijke aAnval-Itn beveillgd.Alleen van aan zee tôt St Joris zouden we kunnen vaa gevechten hooïeo en een aan?al tegen Nteupoort, pfepaard gaan-ds met een aanval van af Diksoauiden tôt Yp*reû aouons niet hoaves t® verwondersr. Nochtans werden 00k pîaatselijke kleins aanvallen ondernomea io de streek tes Oos* ten van Bamscappelk waar over ruim een maand 52 Duitschers buiten gevecht werdea gcsteld. Het frent dat onze aoldaten verdedigen is du» een sere-«n een front *an 't allergroot-stQ belang, ze zullen het dan 00k wetan te hehouden spijts gebturlijke Duitiche aan-vallen.DE DEETIGSTE ZEPPELIN-RIT BOYEN ENGELÂND Deze rit is de belan|rjjkste die tôt nos: toe door de Dcitschers werd gedaaa. Negen Zeppelins moeten eraan deelgecomen hebben. Engeland werd in heCil zijn lengte van 't ïuî-den lot het noorden deorkruist. D.;»r va'] officieckEt kant ailetslegrammen worden in-gehouden, i« het onmogelijk oader nieuws te geven. Alleen weet msn dat de stad York, boven Hull, erg heeft geleden. Op een enkel punt werden twaalf ontplof-bare en vieï brandstichtende bommen ge-worpen. 18 huizen werden vernietigd. Er ware/î' 36 «lechtoffsrs, doodan en gekwets-ten, opdiep'aats. In den teragtocht siou de Zepppiin L 20 op de Noorweegsche ku^ten vergaan zijn» Artillerie-strijd op 't EngeM M. Het bombardement < uart geweldig aan om Ypsr, bijzonderlijk b\j St Elooi. De artiHerie-strijd woedt insgelijks over het heele front. DUITSCHLAND'S ANTWOOE.D Uit Qeneve wordt gemeld dat de duitsche nota heden 5 Mei «an den gezant Gérard il overhandigd. BRIEF UIT ENGELAND l'an onsen gemnen briefwiaselatr De opstand in Ierland Zijne oeteeVenis met kanlen en abouten 1NLEID1NQ 0 enolg) Gister gaven we het eerste gedeelte van den brief. Vandaag braeht de fott ons slechts onderstaand ver-volg, Het heele artikel werd nochtans in versekei-dene deelen 0$ den zelfden dag verzonden. Maar die oorlogspost ! Verbeeldt u maar dat het vervolg op den brief handelende over de redevoering van Pater Callewaert te Manchester over acht dagen ia de handen weerkwatn van onsen medewerker. Het stuk was hem uit Perpignan (bij Span/e) we*r afgestunrd geworden ! Hoe dit stuk daar was verseild, de hemel is V wys ! De opstaad der Sine Feiners Blijft nog het laatste punt van het DuiUch Paasch-plan : De pîaatselijke opstand ran een hanësve! Sinn Feiners in Dublin I Op 't oogenblik dat ik h achrij-▼ende zit, sreten wij nog niet aile» : doch wij weten reedg zeker nu dat de opstand, door Duitiche munte geiteund werd, dat hij plaat»elijk is en gansch beperkt, dat geheel Ierland rustig is, buiten die vier, vijf deelen van Dublin waar er oproer was, dat ail* maatregelen getroffen zijn en dat de Krijgswetin voege is in Dublin; dat het hoofdkwartier der Sinn Feiners vernietigd is, en bezet reeds. door het leger en de vrijwilliger», waartuasciien ve4I, veellersche N&tionalist<nv.ïeif, en dat, om de woorden zelve van het ofiieieel versiag te bezigen : " De overheid meester is van den tog-stand ,, 1 Die ongerijmde gekheid moest noodzakelij-kerwijze, op niets uitloopen : wat bloed gestroomd, wat poér verschotea, wat gebouwen beschadigd, en.... eenige heelhoofden, ofte verraders, een manneke min-dfr genjaakt 1 Het osrdeel van Amerika tegen wie de epstand ultgespeeld was Wat dan invloed van dien opstand in Amerika ge-wee8t is — hij was meest voor haar.... bestemd — kunt gij dadelijk besluiten uit volgenda «ittreksels. overgedraad uit Amerikaansche bladen van aanzien : The New York Worldzegt o. m. : " Die opstand was bereid en gevoed in Duitschland «n hij zal waarschijn-lijk niet ver loopen.... Duizenden, en aog duizenden Ieren staan te vechten niet enkel voor Groot Britten maar vooral voor Frankrijk, BelgiS en de toekomst der volksgezindheid ; en hua prachtig gedrag staat reeds hoog aangeteekend in de wereldgeschiede-nis I Casement verraadt niemand anders dan zijn ei-gen Iersche volk. » The New York Pr*ss zegt : " De Duitsche oorlogs-"plottera moeten waarlijk zot geweest zijn, en van " hua zinnen beroofd, om te gaan denken dat 200 een " onbeduidende, onbenullige zaak iets anders kon be-" komen dan te dsen spoUten met hut^slachtoffers, " en dan Ierland meer dan ooit op te jagen, haar jon* lt gens te zenden om te strijden voor de zaak der " Bondgenooten, die de zaak der bsschaving is, wie "niemandmeer is toegenegen dan Ierlandzelve. Wat domme dwazerikken zijn die krijgs- en epstoot-planners in Berlijn geweest, van den eersten d«g af, van den oorlog, en denkelijk zullen ze 't blijven tôt den laatsten dag nog !... " Onnoodig, denk ik, daar wat bij te voegen. Ge kunt uit deïe uittreksels geaoegzaam reeds besluiten hoe Amerika door dat Dublin'» opstootje... gepaktisen i uit zijn lood geslagen I Duitsûhland, die een alweter is, is er weeral nevens I Is de uitslag van dien beperkten opstand in Ierland van nn af reeds bepaald afgeloopen op een misbaksel, de oorzaken er van zullen aan 't meerendeel niet zoo klasr enduidelijk voorkomen. Diep liggen die oerza-ken te zoeken in de geschiedenis, beter in de lijdens-geschiedenis, van Ierland zelve. De omstan-digheden dus van dien opstand, met rijn beteekeni», zal ik hierna trachten, 200 kort en zoo klaar mogelijk, • uit een te zetten, in de vervolgen van deze* huidigen brief : 't is een brok Iersche geschiedenis die ik u kortbondig zal schetsen;'t is een oogslag dien we zul- { len wagen in degeheimzinnige diepten vaa de Iersche j ziel zelve I ('t Vervolgt.) /AN VAN DE WOESTYNE. : Bjj fut ter ptru gaan van het blad ontvan- | gen we 't vervolg van den brief dat we mot- ] gen publieeerm. ''weawawyxs —rr — f—1—tr "t ~ TTTmwmflrrrgTttiewrwiv"T- fi IEES1 EN VERSPREIDT DE BELGISC'fE STAMDâARD Bestrijding der Zedeloosheid Er zijn altyi twae wÇzen van te werk te gaan : p îîitirfgn ec atjef — detene bcstrÇ-dci;^, vfTîîietifsx.d ; de andere opbeuwend, sfichtf; d. De laatsta is'de echt-katholleke, omdat zfl ds IwertS^ytn, is. Zoorokin dezs zaak vao de oiituchtbe-st?y':iog kan mer tegen het kwaad te velde trekken : het trachten te beperfeen, oit te roeic. ; tôt sekvren uitslag zal men wel ko-ms», maar, ik vrees het, met luttei bekro-cisgf. V. si vruchtbsarder wtrk zal men ver-richten-nôtds taaV opbouweed aan te pak-ker, h«t familielsven stevig te gr^ndvesten, en daarom des groncîsiag zelf, het huwelijk, in eere te houden. Hçt huwelyk varheerlijken, het in zijn vol-len glans van catuurlijke en goddelijke iûstâlJiiîg teE toon verheffen, in zijne diepe meeoiag, zijn dicbterlijke schoonheid, zijn mysteriovolle heîîighcid van levensbron, dat zou de eerste taak moeten zijn van alwie ^are volk sontwikkeling en veredeling be-oogt. le de brou besoedeld, hoe zullen de wstercn verfdsschend vloeien ? De msat-schappij, zoowel ala ds schepping, gehoor-zaatr.t aan vracbtbare wetten, en eene etoring dezer wetten werkt nog noodlottiger op zsdeiijk d&H op stoffelijk gebied. Indien de mensch ailes klaiuder inzsg, zou hij zich minder besmeuren aan vleeschelijke drift. M .e moet hem altijd aanspreken in zija heogere vermogens. Zegt men : « Die taal begrijpt hij ciet...» dan veroordeelt men de heele werking der kark, want Chiistus' lee-ring is "oorzekgr de meest verhevene, diep-zionipe, js geheimzinBlgs, en toch blijft zij dezclfde voor eenveudigen en geletterden. Trouwes8 io ieder menschehjk geweten is de natuarwet g-schreven en men zondigt er niet tegea zoeder het te weten. Hier, zooals elders, zet het bovennatuuriijke enkel de kroon op het Ratuurlijke ; 3e kerk zegent de lever s^et reeds icgesteld in de Edensdreven, onder de schaduw van den Levensboom. Aî.wie de scheodende hand legt op de heilig-heid, de schoonhsid van het ievenssacra-ment, b^gatt een moord tegea de heele s'meïleviag'. Ea horvele van die moorden worden dage-lijks geplcegd ! — in de litteratuur, de pers, op het tooneel, in caricaturen, samenspraken, samsnkomsten, door spot es schamp. Niets wordt gebeukt en geramd d«n de heili» ge huwelijkêicsteiling ~ de echtscheiding alkeo * roldoesda om in haar wrange gevol-gen, hst te bewijzen. En noohtatis wien hebben wij tJiea on» bestaa», den iageraad van ors lever», ons eerste neigingen tôt het goed„ ors vroejiste waar-ofschooaheldsbegrippei, godsdieLstgavoelans, te daoken, zoo niet aan de îavenswet door God ingesteld, door Hem geplaatst onder de hoede der levende Kerk ? Wij allen, jiugdigeo of reedg gevorderden in jaren, blikken wij niet terug op het morgen-licht waarin wij twee gezegende gestalten ontwarars ? — Het huwelijk is de levensbron, de bron van 't reiae leven. Dat zou moeten diep geprint zijn in het veratand, in het hart van ieder jongling, van ieder meisje. Door den eerbied van zich zelf, zoudes zij moeten gebracht worden tôt den eerbied voor de levéesverbintenis. Nog eeos, slles zou moeten geweard worden wat inbrcuk kan maken op de verhsvenheid, de heiligheid vaa 't huwelijk — baatiachtlge bedoelmp, jscht naar geld of rang, louter vleegchelijke eciging ; een liefdeverbintenis is het, ec voor het laven, du» ernstjg en hei-lig moet het worden aaag:egaan, met voile bcB-ustheid der zware plichteo, grievende gmarten soms, &n duc met den straal der 'I fde tôt verzachting ea opbeuring. Met gelîjke reinheidsplichten én voor dea man én vnor de vrouw. Gee» dubbele mont!. Welig schoot het onkruid van losban» digheid en octucht voor den oorlog ; welig tiert het misEcbien nog in onvermjjdelijk te loor gaan van famiiiebaiden. Laat ons redden wat te reddea vsît : de toekomst. Dat allen zich veieenigen,huo kracbten in-spancen.om het leven in 't vervolg gezonder, ef avondiger, ireiner te maken — reiner vooral in de bron : het hawelijk. 1 Mei 1916. M. E. Belpaire, 8ggJa»r ~ N' 99"?fooj . Tijf centiemen net aummer Zaterdag 6 Mei 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes