De Belgische standaard

378 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ns0ks6k21r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

*» itot F 6 >326) Vvîjdag I Pecember 1916 HiBinimii "** m. ° v—******* imtmà sU Mï B8WWI* ^ IwMMbn W1 40wnaUatm ta V fc*«< tmacd 1.1-75 Ibm4£ H» M BnttmIUmd I.Bmad t«o • ■uftda §o* !|Mi|ta M* DE BELGISCHE STAnDAARD ACni Dnnn 1 /v\/\ \Xl4*f©*»» Pittcfi I >PSTBL «a BEHEER: r<Hi « Afe Coyiïh » 3#*dijk tî» FAjRpîS KIsJiî# as» ketidi. giap« o^s «. s« reg*i Secl&ace? ; V»j S«Ï>Ï ev!r«*s kftmtf. Vaste Medewerkers : M. t. Btlpatn. L. Dw^tsm, t. BtrtratU Van dtr SekMm, D'Yen it Perrt, V1. Van it Woenynt, Juul Filliatrt, ïr L.b* WoV, 1. Sivums, 0. Watoz. De Vlaamsche Hoogeschool in den Oorlog Ona artikel, drageude bovenstaande hooid-ings werd door de censuur geweigerd* Ter oorzaak van dit teit vu lien we de ge~ censureerde plaats aan met wat ons op den steen bleet BIJ DEN VIJAND Hee mei II Duitschland letsaa cesft vas baat EN Dultsche klnderaos, jongeaa en meisjes pslest eea gewic&tigen roi in dien grootett «*tog. Dfc Duitscbe onierwijsers hebben het ver-tand der kleiaee. an butine siel zoodanig mgewerkt dat zij ultraunten in de hua pgelegde taak : goud ea koper iosamelsn, ickel, brocs, cikei», moerbekies, papier aoutchouc en wol vergârea en naar schoo laabsengen. / ^ Biast des heelen zomer, hebben de kin-Icra, na de klasurea dit werk verriebt. De ebool begint, in Daltschland, te 7 uur '0 wrgens, en eiadigt om 3 uur 's namiddags. De Duitsche onderwijzer heeft eea groo* mb roi geapeeld in de v.>arbereiding der ge-loederen tôt den oorlog. — Al huaas Isssen a bonne opvoadingsleer zija gericht om de lnderea op te ltoideîi in het militarisme, e tanbiddicg voar bet gezag des keizera, en haat Toor den vijaûd. Aile sages worden Uederen vas ha&t ir> dt chulen graosgee, die liederes worden door a achoolmeesters geschreven. B.v. : 0 Eogeîaad, o Eagelaad Hoe di«p zija awe leuge&e. Hoe groct 00k ove mlsdaden zija Qij gelukt erin door awe lialea De gïlg te oata^appen. O Edward ! o Ëiward Tooâbeeld der V^r&tea Qij zijt eea meiaéedige Qij zijt ijiel ea vol prstentie ! — Otader la de Ijopgrachtan Bergt zieb de fija&d Wlj zallen bem aanvallen Bo eea hond zal zeggso Dat wij hem mogeu «enadig zljn. Sl*at dood, al wic 0« geaade ameekt, Lttea wlj ben doodslaan gslljk honden Osa gobed weze: meer vljand Imraer meer vijandan. MEDEDEELINGEN Aaa de Saldatea vaa Waaaiand « Het SovU Waeslcmd » la de baan op, ininnen !... Ban stootje bé P... Wij hebben o»a veeds de koatelijke meda-verkiag koanen verzakeren van vercchei-lene Wazenaara ••e Wij vroegen de adreaaea Tan al de Waaa-iche aoldateD,vlachtellngea en gesneuvelden iltarlljk tegen 1 Decetiber. Wil zoo goed zija die adre8sen te liursn ian S. H. Auguat Nobals, aaimoesenitr, B. 46, 1* B°" (du* geeae adresseo meer atu* en nair Resnea). De E. H. Nobsla zal zoo goed zija al dia idresaen bijaen te breogen ea dan te klas-iceran. Nogeers gezegd : 'I la voor geheél Ut Land van Waa$. Voor wat nitgave, opatel en ateaa bstreft illea aturen naar ona adiea hlsrendcr. Laat ona eeni tooesn dat de groote Waas ictae aoldatenfamilie haar ateek kan ataan, ?ô mancen I Wij zallen atleo zoo tevreden sijn aie door bet « S^ete Waealand » een vladje uit de lieve atreek naar ooa komt svergewatid 1 Wic nieuws oatvÎBg vaa huia, nleaws dat nag medegeieeld wordsn, knippe het oit :n atare het ona op. Ain al da Waasache makkera : een eer-sitidige, een harîelljkate vriendeogroet I Htndrik Heyman, Balg. onder-offie., Hoap. 4 B$nnw (France). , ^Staatkandlg Overzfchl taîi-StetliûÉtrijl! P*s ia de meuve Keizer van O jatenrijk op Icn troon geategen of daar wordt onder sijn »eleidi een daad vaa groot polltiek en ataat-Lundig belang gemeld. Naar de «Tlmea» vereeemf, ia K«lzer Karel /II sianena de Zuid Slavische Statea in ecc >nalhankelijken staat te vormen, onder de macherming van den Keizer, gelijk Duitach and jougatleden deed met Polen. Deze nieu< we sta&tagreep Tan onzaa vijaod is terzsif-leitijde ean bewijs dat de cieuwe Keizer dt Doatecrijksche politiek doorvoeren wil, zon 1er voogdijschap boegenaamd en ir.8gelijki ssn polasn tôt toenaderlng met Rualaad ni 3ec oorlog. De nieawe staat zou omvatten ; D&lmatie, itlavonie, Croatie, Boania*ti8rzegovina,Moii' tenegro en Servis. Ben staatsgreep in dien zsa dat deze lan len bulten de bemoeiiDgen van de Ooaten rijksch-Hongaarache politiek worden gealo* ;ep, — vermita hun volkavertegeQwoordigeri »9q Qieuw pailement zoaden vormen,— maai ;teeda atbtakelljk blljven van de Monarchie, lie er dus den algemaenen legerdienat mag regelea, t.s. de mannen opeiachec. len doorvoeren van de OoatcËrijksche po itick vervolgeca. Immers het lag steeds it le Ooatenrijksebe badoQlingen al deze landex >nder de kroon der Hababourg te brengen, iet inlljven van Boania-Herzegoviaa, in 190i :oen d'Aerenthal, de Ooatenrijkache Biamarck tac 't hoofd was, apijta het verdrag van Ber ijn van 1B78 dat deze bside pro ?incies alléec >nder 't bestuar v*n Oostenrijk bracbt m len 001 log tosschen Rualand ea Turkeyc, vas daarvan het aprekendate bawijs. Qraa: îerchtold, epvolger van Aarentbal deed die >olitiek voort. Hij werd in den oorlog afge set. Nu gewaagt men weer van zijn optreden Reeda meermalen heeft de nieuwe Keizai jem geiaadpleegd en dit mat een vertoon dai gesn den minaten twijtel laat aopena lijr inzichteo. Het opïichten van dezan Zuld-Slavlacbat staat aag eindelijk gesomsn worden ala es; »£? pootje geven aan Rualand vermita Rus laod adolt naliet «arme sympathie aan dezi slavische brosd^rroUreet te betuigen. He stiohten vsg «es selîsfaadlgea staat is een de vele aaogglijkhedeE om de dipIomaUekeba trekkingeu, dadelijk na den oorlog ln e?i goed spoor te b/engaa. KUNSTKRONIEK. la deGslerij ©Irûux, ta Brussel, hecfl o| 13 November een veiling van sebilderstuk keo, pastels, teekeningen plaats gehad,voort komend van de verzamelieg van M. Beeck-oaan. Werden 0. m. verkocht een portret vai Zoe Caurbet door Coatbet, een achilderi van Laermacs, een landsohap van Vogele de sebets van een dlerecstudie vas Bugeei Vtrboeckhoven. Een pastel-portret van Wag asr door Qroux ; céa Devos, eéa H. Boulas ger, en werken van : A^Beessetis, Baron, vai Quyec, H. De Braeekeleer, J.-B, De Jocche Dagreef, Fcurmois, Bug. Smitst Tb. Roqs< le au. Pa&t&sis, Robba, J. B. Madou, Impeas Lsfeburc, L?ys, Stsbel. Rop», Is. VsrneydeE OyaiiB, Tiouilleb^rt, C. Meusier.. Er werdea niettege ataaade den oorlc| tiooge prijzea gebodtn. 11 sai^ws■anniii—mwaïaa'—'a unin— mm m ■isiii—jmsaibum—ll Een oordeel van Sienkievicz Men weet dat Sienkievicz onlangs is gestorven. De groote Pool ver-slaarde nog voor zijn dood : « Indien Duitschland dezen oorlog moest winnen dan ware het de geor derde barbaarschheid Het leven zoi er onmogelij* worden. Deze bekentenis van den Pool juisl op 't oogenblii dat Duitschland Polen tôt onafhankelijken staat sticht iî veelbeteckcnend. DE TOESTAND Eokele Beschonwiogen. ; Wansesr.deBoadgenooten hua alg«meea offenaief hebben ingezet op aile froaten' mocht h«t te b&oogen do si aldua omschrevea worden : Op 't Weateljjz Iront «rilden den Daitecher tôt ee» inkrimpen ^an front verplichtsr, en gebeurl^k toi het ostruimea van bezet FraEkrflk. Hat osmiddeliyk doel ! waa hltr Bapaums es Péronne te bereiken om daardoor een verlegging van de strQdlfla ' St. Quentin-La Fsre te noodzaken. Verder 1 zou dan gezien worden wat de atrgd opls-1 veîen kon. Op 't OoBtelljk iront was bet doel van 1 Broesiloff de Oostenr^kscha Unie te door* 1 b&uken mat het onmiddeli^jk doel Lemberg te j veroveren. Voor de Italianen lag de zwsarte 'Ivan bnn offecsief in 'i bereiken vanTriast. ] "I Al dadelQk bleek het dat wJJ nog de zoo fnogdige «sasgezlsdhsid niet bezaten in de ' | legerletding, vermits het ofieaaiel niet geza-' menlQk wetd ingezet. Het ia dan 00k dese " hoofdzaak ts tan geweeat dat een algemeen 1 succès tôt nu het pogen niet beelt bakroond, ' Wel kwamea we er toe, van den beginne af, • het initiatief dar krQgsvàrrichtirgeB op onzen ' kant te brenges, mtar groote slgemeene atrategisebe yoordoeieo werdea niet behaald; • wel, voor ieder front genomen, taktisoh 1 zegepralet). Nog staeds duurt het offonsjef op de Somme > aan. Een bewgs dat w£j niettegsnstaaade '< hardeekkig verweer toch neg willen ona on- ■ middeiljjk doel behalen. Het Russisch offen- ■ sief werd door de ongslukkige wendieg van > de RoemserschegebeurteDissen doodgelegd l en van het Itallaansch opdringen moet, 1 vooralsou, niet veel meer verwacht. E Daarentegea bewerkstelligde Sarrail, om i Saloniki, meerdere successen, dis eohter ts . laat bevoebten werden om nog een doordra- gende tegeobasgftr te burjtëa^ezcs Wa ds Ro: mecMche n<d«rlaaf. Ws.t toor de Volgeniâ dagen daaiuit ti basluiten is, valt *remfckkc!gk ai te hidon j we zitteo weer in een afwacbtta&sttjdsUp ea op den ultkgk. ! f Vlaaiiische fifiongelmaren. Vlaamsche Hossesebonlfestea ta Brusta). Door toadoes van de afdeelicg Volksor.t-wikkglieg ssijs in de hoofdsts.d Vj&asjschi Hoogeschoclleer^ngen tôt stand § ekomen in de Patria-zaal te Brussel. Prof. Dr P. T*ck zal zes lezingen honden over c Jscqaca Perl i en siin werfe »; nr L. Brûlez, zes lesasn ovei | « Geschiadenis der W|jsbegeerte » ; Prt f. T, Vsri>ifuwe en Mr Goossena lcssen ovei ; « Hollandscbe Talnbôuw • ; M. J. de Smst j vler lesssn over « Sociale .Wctgeviag >. Prof Dr J. de Decksr vier lessen over « Bescha. ! vmrsgescbiedenis der Ouiheid» en P:cf, F. Brûlez zes lessen over « Macbaniek ». Verder zullen îd de week verschiller d« leergatigen van modère e talen worden inge-richt, te geven o. m. door Dr de Decker ea A. C. de Baere. Tw^maal in de week zal de heer R. Buyckx les geven over handelwii* knsde. Een Vlaamsche Declamator E*ar Zuid Atrik | Bij voldoende oodersteunisg uit Zuid- Af.-i« ka, zal de jongeViaming J. Modest L*uw« « rija, lector in de Voordracbtkunat aac bel Kon. Vlaamsch Conservatoriam te Aotwer-i pe , een kvmstreis in Zuid-Afrika ondernemen tegen Maart vaa het. aasstaatde jsar. Msn heeft oud-Président Reltz gcvrsagd bet Eor«-Voorzitterschap te aanvasrdea van «on « Ssntrale Regelings Koœité », waarin 00k ! de Belgische en Hollandache Consuls en de i ptrtljleldcis Miûistsr F. S. Mulao en Dr D. | F. Malan, gevraagd sulîen werden zittlng te i nemen. Laatste Tijdingen over den Oorlog «! ! BELQISCH FRONT . 29 20 uur. — Nieta te melden. t r Op de Somme n 1 Londen 29 Nov. i5 vur. — Alleen l beschieting in de streeb van Gueude-1 court en Atrecht en ÏÏeuut-Chapelle te Imelden. Pariit 29 Nov. 15 uur. — Z. de ■ Somme tusschen Biaahes en Pressoire, • artillerie-bedrijvigheid. 1 Verwoede G&vechten ! bij iMona8tir i Saloniki 29 Nov. 15 uur. — De > Engelschen gelukten een handslag 1 N. O. &, ochovo (Vardar-oever). Oos-. telijk de Cerna hebben de Serviërs ■ eene hoogte N. W. Grainista ingeno- > men. De Zouaven vorderen nog steeds Oostelijï MancMr. Menvecht verwoed op verschillev.de plaatsen, : bijzonderlijic omden kam 1258. De Italiaansche troepen vorderen in de streek Crezra-Siena. ; Griekenland tsgen aen muur Aimlr&ai D-rtiga heeft de Gmkschs Re* • geering latan wetsn dat z« aan ds Bondge-. uôoten hosft aï te le ver ea : 136 kanons, 1B0 [ mitraij'.nzen es 50000 gaweren als gtegen- banger wat de Bulg&ren ta Cavaila hebben h mcegenomen. > ' Teltgiaiin 30 Kir. S iir Oogevijzigde Toestandop't Pransck froal Parijs 30 Nov 7 uur. — Een Duit-sche aanval op een feleinen post van de Fille Morte werd afgeslagen. Ka-nongeschut in den sector Douaumont-Vaux.Belangrijfee lijiigiogea ia 't Ëogelsch flootiues. Londen 30 Nov. 7 uur. —- De eerste lord van 't adrahaaischap Sir Heriy Jackson is aan 't hoofd gesteld van he1 Naval War College. Admiraal Jellicœ, bevelhebber der vloot volgt hem ali eersts lord rcp. Admiraal Sir DavU Beatty worât opperveihebber van àt vioot in de plaats van Jellicœ. ROEMEENSCH FRONT (30 No^embïr.) — De beticltea mel^ec I geen veraedering in den toescand. Man beefi aile redecs te hopsn dat het gevaar dat R je, metiS bedreigt nog zal kunnen bezworel worden. M^n spieekt van een groot Rua< sisch loger dat zich tôtî een krachtig tegen< off.îttsisi gereed heudt, Amerikamt stoomschip gctorpsdserd De Aoierikaansche stoomboot „ Chemnng is te Valescia a&aggkomes. Het echip werd getorpedeerd door mu daitschen onderzeeër, zoed r verwittiging. Verwikkehngen rntt Amerika I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes