De Belgische standaard

1416 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 31 Octobre. De Belgische standaard. Accès à 07 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fx73t9fj19/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

/t30*»3M**75S Vaor Soldait» X m**nd z,aS fr. a mueana a,go 3 maaadcsi j,?s Niet Soldâtes iB 't ltad X m^&sd fr. 2,75 a'znupdëB 3..50 Smaii&dts S,2$ ■4-Buitia 't l*ad X nsaaod fr. 3,30 J maasdca 5,00 3 >MU4m ;'7,So Ûyitiî [il SeNesr Villa Le» CharmettM Zccdijk DE PANNE "■'0— Kleine aankoB- di«fing«n : ,95 fr. d« rtgs) RECLAMER volgcn* over- (CBkOt&St VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaïre, L. Doykers, P. Bertrand Van der Schriden, Dr. Van de P^rre, Dr. J. Van de Wowstync, Jnuî Filliaert, Dr L. De Wolf, 0. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans t ». - - - 7* tt7 il» —-1'•'■^"ririiiTT*-grrTrnMOTitmBiifi«rMMM to'¥nir>ii ■ r 1 Tm—iii 1111 mi i i arm ■■■■■■h nu h — — ■ - - Familieleven — o(«o»jo— a j 't enkel uitc.1 vau clït woo; 1 zal na-luurlijk hel vreeselijk beeld van deu oorlog zich voor uwen geest komen tooveren en ge zult aan 't weeklagen gaan over de ver-vlogene vreugdôvolle vrcde'sdagcn waar 't gullig samenzijn rond den haard u «leven » deed, uw leven gelukkig miek. Oh ! wat was het door Krist- .ï t n Vlaamsch | familieieven tocl» ntrckkeiijk, Iroostend schoon. U treed biunen bij die br.tv,.- men-schen en ailes lacht u ml ! jk îoe. en 7> ;er da> er • n ••-•>ord v ■ » dl, ziet gt- d; bij Z'. : .... i vrougd j heerscht. Trc.ed daiàrbinnea vw-±uicer 't middag is en vader en zoons van hun werk, de kinderen van school weergekeerd, rond de gezellige tafel het eenvoudige eet-maal gebruiken. Z«nnige menschen, de vreugde straalt op hunne wezens uit tevredenheid over den gedanen plicht eu ft blij zijn om 't samenzijn. Keert er dan weder rond den avond wanneer na dagelijksch werk, allcn in een gézelli g bij een zijn de welverdiendé avond-rust genieten. De lichamen zijn afgemat doch dezeifde vreugde'szonne schittert nog op hunne wezens. Een goede pijp, een gazet voor vader, een handvverk voor moeder, een eenvoudig koulen, een gulle lach... dat gezellig veceenigd zijn alleen maakt gansch hun vreugde uit. 't Avondt snel, hunne werkkrachtën dienen hersteld eu na d'avondgebeden en een wederzijdsche « slaapwel » g in de djuuibare wezens uit-een !... Oh ! wel is waar voor den oorlog reeds i ging het familieîeven aan 't kwijnen, 00k in Vlaandecen ; men kon zich niet meer voldoen met de Vieugden van rond den haard, men moest naar buiten, naar d'her-berg, de speelkringen om luidruchtig genot te zoeken. Nieuwe tijden en de tijdsgeest drong binnen 00k in de eenvoudigste boe-renwoonsten en zoo een drang naar nieu-were vreugden. Andere, nieuwe vreugden, ja, doch waren het betere ? Luidruchtige, doch wacen het vreugdschenkende, en niet hoile, ijdele vreugden? En nu dreef de wreede oorlog de wezens der familie uiteen. Onze menschen werden den vreemde ingezonden en men vond geen 1 sniri^k meer in'tvroegere stille familieîeven. « Meu moet de gewoonten van 't land na-apen, men moet naar buiten om genot; leven we nu op zijn Fransch, op zijn En-gelsch ! » en men verliet den haard met zijne eenvoudige diep-kristene gewoonten... men leefde op zijn fransch, op -.zijn engelsch... men was van de .mode ! 0 ja Vlaamsche menschen, die in Frank-rijk of Engeland uwe tenten hebt opgesla- ' gen, vele van uwe duurbare wezens die ' < met u rond den haatd zouden aanzitten, < zitten nu verre van u, in de koude loopgra- • ven van Vlaanderen en gij weet hoe ze er M raar smachten om hun open plaats,}e rond d^n haard te komen innemen. 0 goedé I menschen, verbreek den huiskring niet, < blijf innig vereenigd rond den Vlaamschen t haard en indien gij niet eenen volkomen «Eiing» meer uitmaakt, dan zult u toch î nog wel een halve-ronde aaneenschakelen i die u de vceugden van 't vroegere familie- C leven zal bijbrengen. Houdt hoog onze I schoone oude Vlaamsche gewoonten, bid 1 sa m voor de afwezigen. S g'j» Vlaamsche ma a. ou en zoons, \ die h:er op 't front" vertoeft, wws stèçds 2 den ouiiôï! huiskring indach 't Is voor! \ fheif; d f gij strijdt en lijdf Blijf w^.rdig | door uwen handel en wandel het hoofd c van dit huisgezin te wezen en in de bange n î Jagen en zwa-e moedelooze stondeîi denk « 1 ginder op den vréemde of in 't bezette land cr wezens zijn die u steeds beminnen. voor u bidden én die hun " vader hun st< un, nîèt opene armen zuilen ontvangen. Mochttet gij allen de liefde voor den « haard » in u bewaren, dan zal Vlaandé-ren weer rijk zijn aan schoone Kristene Vlaamsche huisgezinnen, de redding van ons Vlaamsche land. HUISVRIEND. Yoor de ontknoopiQo. I We staan voor de oatknoopîng". f Niçmaad die het nog durft of kar | betwijfdca De gruwelijkste oorlog I" die de me»sschheid ooit heeft gekend loopL op eiude; ia de laaiste twee dagen zijn twee feiteo voorgevalleB I die voor goed den ondergarig* van Uuitschland en de uiteenbrokkeling vais Oostenrijk-Horjgarië komen be-vestigec.Na het oistslaçr van von LudeodorfJ mocht nog' twijfél g-cKoe^erd wor-î «isa over het al of niet meester zijn | van het duitsche volK in zake staats-aan^fclegeniieden. Nu de Duitsche reyreering- echter met veelbeteeke-nenden spoed het hoofd neerlegt voor het laatste ultimatum van ilson en vraa^t de voorwaarden van den wa-penstil^taiïd te k. ancu, dieu wjj | C m^schîand zuilen ôpleggen" zonder bcsprèking, nu moet ma ;redelnKer-wiize aaimemen, dat in de Duitsche regeemgskrmg-eii een beslisten wil bestaat, Kost wat kost een einde aan deii o rlog te stelleo Ludendorff heeft oagetwijfeld djn ontslag1 moe-te i iienen, omdaf, hij wellicht nog eetàig vertrouwen had in de weer-statidsKracht van het Duitsch léger. Zun weggaan beteekent dan 00k de nedêrlaa?> van ee uitsche junkers-partij. Het doet thans niets ter zake te onderzôekeïï welke de oorzaKen van deze janti in ! uiîschland mo-st zijn. Het feit op zich zelf olstaat om on| te overtuigen iat£ uiîschland zich verloren geefc Het vraagt de voorwaarden te iennen va-; wapenstilstand Een teeken d«t het zinnens is die te aanvaarden. Httv rkit st izich volledig'te onder werpe- in pîaats van de voor den oorlog vet ont woordelij ke regeeri^gs-hoofder; çr van onder te zendern. Onze voorwaardeïï zulleu misschien hier-Om zwaarder worden, want 'î is niet zonder redenen dat Wilson een on-ders- ei<i heeft willenmaken tusschen >i'- • uitschen keizer en zï j n aanhang en het l mitsche volir. In weiL-igenchtç kringen verze-k . t me - at de voorwaarden van den vvape^stilsta; d door de Bondgenoo-t .îve- s zijn vastgesteld. " | Foch cou dus i de eerste dagen \ hat'deîeiïC Kunnexs optreden. Gezîen \ ieuwe toestai> 1 door het afzon- j deriijK optreoen van Oostenrijk-| Eior garië |feschape«, en die Duitsch- j land in een aîlerneteîigste positie I sMt, staa" het als een paal boven f R'atci vast, dat Uuitschland niet *:&rs zal Kutmeri doen dan ot ze 1 tfocrwaa! den te aanvaarden. Im nets 'de eerste eu beslissende aàd va het i uwe OostenrijKçch ninisterie Andrassy is geweest den Benepen toestand in Duitschland V alenciennes omsingeid. — HHHa0f|0€L1il M De Franschen bereiken Guise. F-RANSC^' FRONT i PAH1JS 29 Oct. 23 uu/ — Onze vooruitgang i ! duurtaan. Wij hebbenonze linie nog vooruit-P gebracht pn bereikten de voorstederi van Guise. i fcïNGELSCH FRONT , ! LONi EN 29 October 23 uur. Door plaatselij-• ke aanvallen hebben wij de omsingeling van Va-r lenciennes voortgezet. Wij hebben voordeelen behaald, r AMERIKAANSCH FRONT Het Belleubosch, die we gisteren irigenomen bebben, is spijts de h ,viri~ t-egenaanvallen vau den vijaud, geheel in ons bezit gebleven. Aile onze winsten werden behouden. Zal de Keizer afstand doen ? De Hohenzollern-familie zal met 'de leiders van aile politieke partijen bijeenkomen om den troonafstand van den keizer te bespreken. afzonderlijkeï! vrede te vragee. OostenrijK vraagt om onmiddelijK den wapenstiistand te sluiten m de | vredesbespreîii«?>ente beginnen. Het 1 vraagt dit op grondslag vas aanvaar-ding van het programma Wilson dat de onafhankelijkheid der Tcheco-Slovakken en der Yougo-Slaven als de eerste vereischte voor een vrede met Oostesrijk vooruitzet Andrasay verklaart aat OostenrijK-Hongarië als voordezen niet meer bestaat, maar ëat een nieuwe staat op de puinen van het ingestorte Habs- | bourggebouw is ontstaao. De rechten s op zelistandigheid van al de volkeren { die Qostenrijk saamstellen zijn er^ kend, zegt Andrassy en het feit dal; ] fde twee iBvloedr^Kste leiders der! j 1 cheken gis ter Praagr hebben verla- 1 \ ten om zich naar Parijs te begeveiîi 2 waar zij met het voorloopig bewiac'l « der Tchcco-Slovakkea zuilen gaan [ i beraadslagen, kan g-enoeg voor de S echtheid vase A»«rassjr's inzichten5 ; pleiten. hr bestaan dus geen beletsels meer, \ besluit Oostenrijk om ons den vrede ; j te wcigeren, vrede die w^ van ©u al | aannemen, alhoewel we nog geen ' voorwaarden kennen. Het is de volledige onderwerping. Oostenrijk scheurt zich af van f Duitschland eia zonder î ostenrij is Duitschland op en 't enden. We staan dus voor de ootknoopin^: die de volledige overwinning vart de I Bo ogersuote . it het opleggen van een rechtvaardige , duur^amen vre- : de zal bezegelen. | ? Misc&lid's imwoDrfl. Wij hebben gisteren gemeld dat Duitschland als antwoord op de laaiste nota van Président Wilson, onze voorwaarden van wapenstiistand vetwachte. Hieronder geven wij de nota op zij n geheel: «Het Duitsch Gouvernement heeft ken-1 nis genomen van het antwoord van den Président der Vereenigde-Staten. « De Président is reéds ingelicht over de veranderingen aangebracht aan het be-stuurstelsel van Duitschland en deze die j wij bezig zijn uit te voeren. j « De vredesonderhandelûigen zijn ge-3 voerd door een nalionaal gouvernement die de macht in handen heeft grondwettig de noodige beslissingen te nemen. « Hët militair gezag hangt van dit gouvernement af. « Het Duitsch gouvernement verwacht 1 huidig de voorwaarden van wapenstiistand, voorbode van de juiste vrede zooals de i Président in zijne verklaringen heeft uit-i gedrukt. ». (get.) SOLF. Staatssecretaris van Binnenlandsche Zaken. Rond de Wereld ! i Portugal. Het Portugeesch goevernement heeft besloten zijne eerste handelsconferentie te Brussel te • houden ons alzoo openlijk hulde te brengen aan Belgie en onze handelsbetrekkingen met hun i land te verbeteren en uit te breiden. Luxemburg. Vroeger hebben we reeds gemeld dat Rubrecht /an Beieren in 't huwelijk zou treden met de Prinses Antonia van Luxemburg. Geheël de |r pers wees er op dat dit huwelijk enkel en alleen berust op politiek aangelegeaheden. Duitschland komt nu een# verkiaring te dsen waarin het zegt dat het huwelijk met geen politieke I5 aangelegenheden is verwant, De Kroonprins Rubrecht zou geen aanspraak maken op den troon van Luxemburg. Dit zou op ji het huwelijkskontrakt geschreven en ingetee-| kend worden door den Kroonprins. I Turkeye. I Allerhande geruchten loopen rond over de | inzichten van het Goevernement. De Duitscber® ; bijzonderlijk zijn met het spel verlegen. Zij ver-1 duiken het niet dat Turkije op een keerpunt 'I staat zoekt om zoo spoedig vrede te krijgen. | De Verbondenen, die er aile helang bij heb-| ben den oorlog te winne'n, laten zich niet bein-f. vloeden door deze geruct'Uen. De vrede kan zoo : maar niet In eens geteekerîd worden. Misschien I zal er wel wapenstiistand k^men die later ons tôt den vrede leiden zou. Duitschland heefl een tekort aan kantionnen. | I Een telegram uit Parijs meldl£: dat de Bond-genooten ruim 5000 kannonnen hebben huit gemaakt. tusschen 15 Juli en 15 Octû'ber. IDe Duitsche nijverheid is huidig niet in staat ! de verloren stukken te v^rvangen. Zoo komthet' i | dat de duitsche legerovcrh<Md een order uitge-' vaardigd hc ft. waar bij het verboden wordt de { kanonnen bloot te stellen aan het vuur van î onze artillerie- DL kanonnen moeten eok zoo ver ! mogelijk achteruit geplaatsl worden om in ge-, val van achteruittrekking de stukken met aile | gemak op de nieuwe stellingen te kunnen bren-! gen. I Hel bierbrouwen verboden in Amerika. i Ii Ver.leden week weed dooe Wilson éen bevél uitgevaacdigd, waacbij het bcou-wen van biet in de Vefceenigde Staten, ^ radikaa! vetboden wordt. Van persten • Dacembet af zuilen in Ametika allô « bietbcouwer.ijen hel week moeten stillfg-? gen. Daarentegen mogen nog stetke | dîanken. gebcouwd wotden, maac in be-| pcckte mate, want de vootcaad whisky nog vooehatiden kan nog deie jaac mee-gaan. Iri Eucopa is het juist het fegen-ovecgestelde dat we beleven : Daac mag men biec bcouwen, maac geen likeucen stoken. Wie heeft ee gelijk ? Standbeelden in den smtltovtn. Uit Duitschland komt de tijding dat de histoiische standbeelden van vetscheide-ne duitsche steden van hunne voetstukkén wetden neecgehaald om in ooclogstuig en schietvooccaad omgeweckt te wotden. Te Munchen weeden de standbeelden vari Goethe en Kchillcc neecgehaald en naac de sméltetij overgebcacht. De uitroeiing van reo/dieren in het ,'esten. de Vereenigde-Staten hadden 200 jagers aan-gesteld mits bezoldiging, om over geheel het westen vai> 't land de roofdieren uit te roeien. Van September 1915 tôt April 1918 werden door die jag- îs neergeschoten : 1201 wolven, 5,230 weideowolven, 144 bergleeuwenen 6521 wilde katten. De verkoop der pelsen bracht 350.000 frank op. Die scherpschutters zouden in Europa nog ander wild kunnen neervellen ! Een diplomatiscfie raadder Bondgenaoten. Oriderhandelingen zijn aan gang om een di-plomatischen raad van al de verbondene landen in te stellen. Die raad zou de leiding op zich nemen van de diplomatische onderhandelingen die men in 't korte voorziet te zuilen plaats grij-peu tusschen de oorlogvoerende landen. De Amerikaansche afvaardiging voor dezen raad is in Europa aangekomen. Aan 't hoofd staat de welbekende kolonel House, persoon-lijke raadsroan van Wilson. De opvolger van Ludendorff. Uit Zurich seint men ,dat generaal von^Loss-berg, Ludendorff zal opvolgen als Oppergene-raal. Generaal von Steekt zou stafoverste worden.De « Dredsner Nachriclitsn -•> drukt dat Hia-denburg zijn ontslag heeft ingediend bij den Keizer. De Keizer zou geweigerd hebben. De oorlog in 't Oosten. De Britsche j uiterij gestcund door gepant-serde autowagens is Alep birinengerukt. Dat is een prachtige slag. Men weet immers dat het spoorwegkruispunt van Bagdad,verbinding krijgt met Alexandrette, 10 klm boven Alep. Indien de Engelschen den spoorweg konden bemachtigen ware aile verbinding met Mésopotamie afge-sneden, en dit zou een grooten w«erklank heb-bee in Turkeye daar het nog de eenige bereik-bare weg is naar het Oosten. Allerlei. In de zes laatste maatiden heeft Brasilie vol-gende waren naar Europa uitgevoers : koffie 573.104 zakken ; 96.650 vlakken leder ; 60.000 zakken boonen ; 1.000 zakken bloem ; 71.843 zakken suiker. De uitvoering geschiedde langs Amerikaansche havens. Het Vatikaan is bezig met opzoekingen te doen naar de Tzarin van Rusland en hare doch-ters. Van verscheidene zijden werd gemeld dat s ze zouden vermoord zijn door de Bolchevikken. ;i Z. H, de Paus heeft iniiehlingen gevraagd bij Ihet Bolcheviksch besiuur te Petrograd. Het antwoord luidde dat ze van niets wisten. De f opzoekingen worden nu langs andere zijde ' voortgezet. 4-* Jaai - i34 nos» Donderda^ 31 October

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes