De Belgische standaard

1039 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 02 Mars. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wz10/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

[ Le Jaar — N' 44 & Wiîrlaor 9. Maart 1Q17 1 Bincnvun i L, goldtteo: Cad fr. wS EnWtdfS 1,5° ' Etsd** S*7S gLt tomurn 1 p jn '1 tend : > IpMDd fr- I-7S KnBi)«fi 3*5° ' tondes 5-35 LLiten 'tland : Xund fr. 2-5° jLttnden 5-00 fbundeo] 7*5° DE BELGISCHE STAnDAARD ™ w » ^ ^r-trp R A C H I ■ B A A R T "~7A Xidefons peeter OPSTBL el B8HBBK villa « Ma Coquille » zbbdijk OB PANNB Klcine aankoo* diginjten : 0.25 f. de regel RECLAMER ! volgena ovareen-komst. Vaste Medewerkers : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de ferre, Dr J. Van de Woestyne, Juul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, 0. Watte^ STUDENTENADEL VOOR VOLKSKRACHT. IDe vlaamsche beweging leidt naar ons Yolk en toont hoe het in zijn geheel en in al zijne deelen lijdt onder bevreemding, onder een gémis aan eigen bewusU'ijn en lelfstandig vokseigen, in zijn stoffeliike welvaart en ontwikkeling, in z<jn kunst en gansche beschaving. De droevige waarheid doordringt ons met liefde en gehechtheid en wext ons op tôt hoogere werfczaamheid. Want als ontwikkelde vlamingen dragen wij met gewetensplicht den sociaten roi dien wij te vervullen hebben tegenover dat voir in aile omstandigheden, voorzeker in de nare tijden van noodellende en ontaar-ding.De ontvoogding, het zich-zelf voelen en bezitten als zelfstandig wezen, vrij in geest en opleiding, vestigen wij op de onafhanke-lijke ontwikkeling der eigen vol»skracht. Deze bewustwording vergt besef van eigen macht en betromven maar vooral de inner-lijke opwekking, de opbouwende ontplooiing onzer eigene ziels*rachten; tevens het voor-komen of slechten van al wat door bestuur-lij*e macht die ontplooiing tegenwerkt of belemmert. Als hooger-onlwikkelden hebben wij in die volksdrang een ruim deel, dat wi1 met kunde en aanleg moeten uitbaten voor 't al-gemeen weltijn. Die taak wordt in ons T midden, met den dag dringender en belang-' rijker. Doch het blijft daarom noodzakeliik van eerste belang en «rootste gewicht, ons zeli op een hoooer peil van beschaving te be-waren ten einde ons dusdanig tôt een zede-lijke macht en beschavinosfactor te be-houden.Wij moeten zorgvuldig boven het gewoel en den dagelijKschen banalen slenter, midden de ruwe aanstooten met min-aeschaafd-heid, die di wi'ls intellectueel leven niet beseft, onze voornaamheid vereeren en doen gelden op on- e medestrijders als eene zede-lijKe macht, uitgraande van eene gevormde persooulijkheid. Wij moeten de verfijning en de edelheid van ons ^evoels- en zielsle-I ven omzichtig trachten te bewaren. Het is de grondslag der opvoedende kracht voor ridderlijkheid, GeestelijHe beschaving en ze-delijke arootheid. Om onszelf te stellen als stichtend voor-beeld van ïelfbeheersching en hoogere op-vaeding, moeten wij, spijts ailes, blijven voorname mannen met hoofdschen aard en hoog besef van hun waardigheid, vlamin<7en die steeds in hun zielen een leven van schoonheid kneden en opwek&en, om over gansch hun wezen in spreken en handelen, vlaam8ch,de kenmerïren te dragen van eigen fierheid en zelfstandige grootheid. J. Rom. OP DE KEERM ÏÂS EEN P08TRET Aan vader. De herfst der boomen spant een gouden kroon rondom'tgewelf vanschedelbeen en slapen, waargrijze lokken als de wol van schapen hunwinters sneeuwen op der tijden hoon... Want droeve groeven kloven 't velofschoon eenhand ter heup ^elijk een edel wapen uw woord kwam staven en een zang van [knapen een bron van zon deed stroomen door uw [woon. Een trouwe vrouw schonic u't gekerstend [kroost, dat ge in de spiegels van uw oog iiet peilen hoe diep de liefde in uw hert vol troosl, zijn groene loten tôt den bodem schootl En toch eerst nu, n:i jaren' ng verwiien, vat ik'tgeheim datg in die groeven sloot... Fritz rrancken. IDe Toestand INDIEN BAPAUMI YIEL Het gerucht liep heden rond dat Bapaume ® ingenomen was. Zoo v#r is het nog niet ge-komen, maar we verwachten de gebeurtenis o , voor de eerste dagen, indien geen onver- v wachte onvoorziene gevallen den Engelschen f l vooruitgang komen belemmeren. 0 ! De feiten in hun methodisch verloop z sameneevat laten den indrux dat het logisch o gevolg : de verovering van Bapaume, niet t' lang uitblijven kan. 11 Na de laatste bloedige poging van het I Somme-offensief van verleden jaar waren de ^ Engelschen blijven stroppen op zes kilome- ^ ters van Bapaume, tegen de geduchte hoogte van Warlencourt, op den grooten steenweg ^ van Bapaume gelegen. Da<7en en dagen was om 't bezit van die hoogte, die de heele streek beheerscht, ge- z vochten geworden en na innemen en verlo-ren-gaan, was de sterkte in 's vijand han- ^ den gcbleven. De weg naar Bapaume bleef j gesloten. L Over 'n maand begonnen de Engelschen t weerom zich levendig te toonen tegen en - om deze hoogte en van toen af mocht men 3 een krijgsverrichting in regel verwachten. De bladen zwegen omdat verleden jaar t te veel werd gebouwd op die voorafgaan-f delijke werking om de zege te voorspellen. J . We zija met den tijd veel omzichtiger ge- ( - worden. Nu de slaG, echter, eeslegen is, ' * belet niets meer de groote strategische sege- j praal toe te^uichen die de Engelschen hebben behaald. Immers het achteruittreKken van den vijand is de beicrooning van het offen- j t sief weerszi den de Ancre door de Enoel- , î schen over een Jaar begonnen en de inné- , " ming van Bapaume zal er het eerste gevolg < van zijn. 1 De veldslag van de Ancre, die maanden I en maanden duurde, is door de Engelschen gewonnen, het gevecht voor 't besit van i Bapaume begint. Op 24 deZer bemerkten de Engelschen dat de Duitschers op een front van 15 irilo-meters achteruittrokken. Ze ontweken aldus ( ! het beslissend gevecht dat generaal Gough ; i wilde leveren, nadat hij door een drukking ] i op het center van dit front en het doorbre- ] Ken ervan (Warlencourt) de Duitschers met j ' een omsingeling van beide vleuaels weers- 1 zijden de Ancre bedreigde. 1 Om deze omsingeling te ontgaan plooiden 1 de Duitschers op dit front van i5 mijlen twee mi len achteruit. Het is de belang-f rijkste beweging die sinds het vastleggen van de Westeli'ke stri dlinie, gebeurde. De « waarom » van den duitschen aftocht is 1 niet geweten. Is het een voorzorg, of een list ? Zal die beweging aanduren, nu de Engelschen niet nalaten zullen met aile macht te wegen in de richting van Bapau-1 me ? Zal deze stad eveneens ontraimd wor-1 den ? Zooveel vragen, zooveel vraagteeicens. ! In de «Times» gelooft Kolonel Reping-v ton aan een duitschen list. Ze trekken nu • achteruit om op het gunstiae oogenblik weer op te komen. Volgens hem .souden de , Duitschers over een reservemacht van zeven honderd duizend man beschiKken en hij is vin oordeel dat deze macht zich thans op de westelij&e slrijdlinie bevindt. Deze veronderstelling heeft een grond van j waarheid, maar een andere veronuderstelling behoort ook tôt de mogelijkheden- Duitschland weet en voelt dat de BondGe-nooten een reusachtig offensief in 't zin heb-I ben. Om te beter aan dit offensief te Kunnen weerstaan zouden 2e een inKrimping van front beoogen waarvan de uitvoering op de Somme zou begonnen zijn. Ontruimen de Duitschers Bapaume, met of zonder tegenstand, dan mogen we vrij-wel deze laatste veronderstelling aannemen. Het bezit van Bapaume is van eerste gehalte op militair verweer. De val van Bapaume zou den Engelschen den wea naar Kamerijk openen en de duitsche linie van aan Atrecht tôt Lassigny (dus de beruchte Sommebocht) in zijn weerstandbaarheid uiteenschokicen. In plaats van deze gebeurlijArheid noodge-dwongen te moeten onderstaan, zou Hin-denburg hem goedsmoeds hebben ingezien. Niet zonder reden werd ons offensief op de Somme ingezet met het doel Bapaume te veroveren en het is niet sonder reden dat de vijand honderd duizenden zi:ner mannen slachtofferde om de inkrimping vàn front zoolang mogelijK te beletten. Zullen we in de lente 1917 de vrucht pluk-ken van onze pogingen van Juli tôt October 1916. VAN VOOR niîZB SCLDATEN Pandbewaring voor onz® jongens. Yelen onzer jongens bewaren brieven, gedenkschriften, uitWnipsels en. testamenten enz. doch loopen steeds gevaar deze voor hen belangrijke papiertjes kwijt te spelen wanneer zij ze in bewaring geven onmiddel-lijk achter het front ofwel ze bijhouden in de vuurlinie. Te Parijs is door H. Dorlodoteen inricht-ing tôt stand gekomen die tôt doel heeft al deze papieren te bewaren tôt na den oorloG. De soldaat mag ze afzendenen Krijgt een ontvangstbewils. Op vertoon van dit bewijs worden de stukken teruggeschonken te gepasten tijde. Yoor aile inlichtingen schrijven naar : H. Dorlodot, i47, Avenue Malakoff, Paris, VIe arr. Wat de oorlog kost. De sedert den aanvang van den oorlog | door de oorlogvoerende staten gemaakte schulden bedragen, voor zoover zij ambte-lijkbekend sijn geworden, 286 milliard fr. Daarmede zi'n echter de totale oorloGskosten geenszins aangegeven. Er moeten nog de uitrustingskosten der onzijdige landen worden bilgerekend, voorts de oorlogskredieten der gemeenten. De verloren gegane en niel te berekenen waarden door de vernietigring van productie, van schepen en ladingen, van verwoestingen op de oorlogsterrei-nen, enr. Enkele Getallen zullen het kolossale dezei som beter doen uitKomen. Sedert i4g3 tôt heden werd er in de heele wereld aan edel metaal (goud) voortgebrachi 117 milliard frank. De waarde van al d< spoorwegen der wereld wordt beraamd oj ■ 288 milliard frank. De waarde van een hee len oogst van Europa wordt geschat op 3: . milliard. Er zijn dus de oogsten van 10 jaai ! noodig om het bedrag der oorlogsschuldei te dekken. De enorme sommen, die deze oorlog ver slindt, bedragen tôt begin 1917 : per daj 1 3a3.548.74o frank; per uur i3.48i.ig; frank ; per minuut 224.687 frank ; ieder ' seconde, dat de oorlog voortduurt, kost hr afgezien van aile andere onschatbare ver 1 S liezen, minstens 3,745 frank aan direct : uitgaven. Dat zijn cijfers, die geen verder toelichtin<7 behoeven. Ooploqs tïïcîirtgeri AMBTEL1JKE BERICHTEN Belgiscb. front. — 28 Febr. 20 uur. -Noordeliîk Diksmuide hebben de Beljfen eei Duitsche patroelje door 't werpen van gre ' naden afgeslagen. In de streek van Het Sa ■ tôt Steenstraete verkreeg de bommenstrlj een ongewone hevigheid. Fransch front. — 28 Febr. i5 uur. -: Patroelje-bedrijvigheid voor Beauvraignei : in 'tbosch van Avocourt en N. O. St. Dit ' Wij pleegden een handslag tusschen Oise e ) Aisne bi; (Autr«cht). Engelsch front. — 28 Febr. 12 uur. -Na de ontruiming van h et strijdterrein o " een front van 17 kilometers, is de toestan • ongewijzigd aebleven. * Mesopotamisch front. — Ambtelij ; wordt thans bevestigd dat Kut in enome 5 is. De Tmven zijn in vollen aftocht na£ 1 't Noorden. De oorlog ter zee. Een Transatlantieker getorpedeerd. r De admiraliteit meldt dat de hollandscl schepen Menadu, Bandoeng, Zaandijk e . Eemland, in een engelsche haven zijn getui geworden. Gister werden getorpedeerd twee hollandsche, een noorsch, een franscl twee arieksche, een russisch en vijf enae sche schepen. Totale maat : 28.000 ton. Onder deze laatste is de transatlantiekf Laconia van de Cunard-linie. Aile opvaa ^ ders zouden gered zijn. Er waren boven c 5oo man aan boord. 3 Twee engelsche steden gebombardeer In het lagerhuis heeft Eduard Garson ve e klaard dat twee duitsche smaldeelen de troyers de engelsche haven van Margate f - een ander dorp aan de ingang der Theen t gebombardeerd hebben. De duitsche sch 1 pen ontweken het gevecht wanneer de vlo> t opdaaade. 1 Holland en Duitschland. AmbtelijK heeft Holland te Berlijn prote aangetee end tegen de torpedeering van < zeven hollandsche schepen. Holland hou ' Duitschland verantwoordelijk van de begai onsrewettiffde oorloasdaad. l^aatste liui e De Toestand op I Maart 8 uui • Nog drie dorpen door de n Engelschen verover 6 .... PARUS meldt hevige artillerie-bedrijvi heid weerszijden de Avre. Duitsche han n slagen in de streeK van Roye werden ve ;t ijdeld. ® LONDEN meldt het veroverf !' van Gommecourt, Thilioy en Pui l" sieux Onze linie werd nog 900 me N-0 Gommecourt vooruitgeschove !r Wij berei - ten de tweeae duitscl weerstandlinie !e Onrechtstreeksch vernemen we d 11 de toestand heel goed zit. [g Mesopotamisch front. — De Turksc ^ aftocht duurt aan. De Engelschen hebb j den aan val der Tur^sche stellingen op milen Koven Kut op den linker-Tigeroe\ beoonnen. De engelsche kanonneerboot die door de Turken genomen werden zi weer in ons bezit. r- ig Holland eiscbt het afstaan der >7 geïnterneerde duitsche schepi re Uit Amsterdam wordt geseind dat de H ■?> landsche regeering de duitsche regeeri r- heeft aanzocht, ten teeken van goede v te standhouding, de duitsche geïnterneei re schepen af te staan in vergelding van zeven getorpedeerde hollandsche schepen, rslaap Gonao 1 (We ontvingen gisteren van een Ylaam-schen vriend, die als soldaat ainds in duitsch - Oost-Afrika strijdt, volGende belangrijke ï bijdrage over zijn reis en den oorlog aldaar) Muanza, ig-ia-'iô. g Dat ge mij vraagt wat op te sturen voor « De Belgische Standaard » deed me een ander ^ezicht opzetlen. Ge moogt er - van denken wat ge wilt, maar gij en uw t geacht lezerspubliek leeft toch midden be-• schaafde menschen en uw nederige dienaar n steekt reeds meer dan tien maanden in 't Zwarteland, waar hevig veel zonne en licht _ is, maar toch nog niet genoea om den neger p een Klaarder inzicht le geven op de moge- lijicheid van een beschaaîder, een mensche- lijKer menschenleven. Maar daartoe worden loffelijke pogingen aangewend, en zoo ge- raakt de witte in dat zwarte midden. •k Heb toch besloten een en ander van de l j» t reis te boe? staven, in de hoop de lezers van « De Belgische Standaard » genoegen te aoen. I. Zeereis ie Peist 'n Keer, op een schoonen April-n dag van't jaar '16, sloArte een reusachtig d stoomschip een heele trein rei'igers en reis-: pa Ken in, en daar ik niet groot ben, ver-l> dween ik even gema&keljk en onaemerkt in de gapeàde hoiten van dat eendelijk ge-drocht. Van be iens kende ik die soort wa-!r terkasteelen in Antwerpen, Amsterdam ea r" elders, maar't was toch de eerste keer dat 'e in iag hoeveel omtrent zoo'n waterwande-laar kan inzweigen, en hij was bijlange no g d niet vol. Ik zag de reizigers overal verloren r_ loopen in de talrijAre zalen en kabienen,drie 3_ verdiepen hooge en 'k liep verloren mede, n verwonderd en onthutst. Als ge van de loop-1S grachten opeens in zoo'n spel terecht *omt, 2_ 't is niet om mee te lachen. Al met eens begonnen al de ingewanden van 't schip te beven, de machienen jaagden onder 't rap-per en rapper snaicken van hunnen branden-' den asem, de fluite ging, en de tocht naar st de zee begon. De avond belette iets van den omendom te onderscheiden, geen licht aan ^ boord, niets dan 't zwart-lijkende water dat ie de wanden van het schip scheen te streelen, Zoo zacht gleden wij vooruit. 9 'k Heb me dan ooK maar seffens het leven aan boord van een passagiersschip aangepast, deed liik ik rag doen, lijk het ieder ordentlijk reiziGer behoort, die zich zelven eerbipdigt. j. Ik had een o> rustigen nacht, duizenden gedachten en herinneringen doorwoelden mij nen geest, en ik voelde en tastte aoms r_ om de werkelijicheid te rade te gaan, iic was waarlijA: toch aan boord van een schip dat naar Afrika vaarde. Inderdaad, 's morgens s_ vroeg reeds wandelde i* op de brug en al wat van Europa nog te ziene bleef was in ^ de verte de zandige Kust van Engeland. Ig Water, breed, eindelijs breed, waar ons schip in al Bijne grootte, zeer Klein moest at schflnen. Snel toch sneed de boeg door het golvende water dat nijdig schuim spoog tegen de hooge wanden, de machtige machie-gn nen werkten met een geregeld gerucht en gezucht, en van achter woelde de schroef er bliKsemsnel het water om in troebele draai-en ingen die een eindeloos spoor nalieten op de jn blauwe golven. Ik voelde geheel het verleden heenglijden, ailes wat me nog aan het vasteland bond verzwond en met weemoed bestatiade ik dat în me niets, niets meer overbleef dan eene ol- bloote herinnering. Die zou mij des te dief-ng baarder zijn, en werkeliik, die werd rnijn îr- beste en trouwste gezellin in al mijn weder-de varen. de Zie, ik ben nu toch geen reisbeschrijver, en ik xan er niet toe besluiten aan de lezors

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes