De Belgische standaard

440 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 23 Mars. De Belgische standaard. Accès à 12 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0z70v8b746/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vs*u MtigwtrktM ! Mjj i. Seipaira, É, Bufxs?s, ?. Itetfaai fm im; Mésdka, Dr Tas da Ferra, Dr. I. Tm «s W«ieiym> Jme! FiUfaart, Dr L. De Wolf, I. Siatraa, 0. Wattes, Ai?. M. Baefe, HBarlan Tkans Abohnbmenten —0— VoorSoldaten x maand fr. 1,35 a maanden 3.50 S maanden 3.75 Niet Spldaten in 't lur.d. X maand fr. 1,75 3 maanden 3,5a 3 maanden 5,35 —0— Buitea 't land: X maand fr. 3,50 a maanden 3,00 3 maanden 7,30 —0— Opstel i Bthier ruu Ma Coquill»" Z««dijlc DJt PASME Kletaa aankon. dijtnjen : 0,251. de T»gel RÏCLAMEH volgeas over* eeakomst De beneru'e do.gen die we thans kole'jen, beletten ons, ons blad naar befûmren ; p te maken„ We bidden onte le t ers, dit te vil lui in aanmerking nemen, DE RIGHTING DER Vlaamsche Beweging Zou ik de heer Kufferath mogea vrager ef le Engelsehe beschavicg 00k in dit "romantisme occidental " begrgpen is. Ook zijn gedaeht over den aard Tan on: volka-wezea kan ik moeilijk omlijsen. Germanen lijn we niet, ona Galliêrs noe-aaen durft hij niet. Wat dan ? Zijn rappi geest brengt licht es waarbeid Een feil ataat vast : de gallische cultuur heeft Vlaan-deren (root gemaakt : hoe dieper gene bij ons indroDg, hoe hooger onze voikiontwik-keling opsnbloeide. 't Gsvolg is klaar : ai onze belsngen duwen ors nasr deromaan-sche kultuur ; bij haar moetea wij es s aan-sloiten." Il n'est pas peimis d'oublier que G'est à des princes et dts princrsacs frai faises qae Jte pays flamand est redevable an Xlle an XVIe siècle de l'admirable tiflmsce&ce de son art et de ses Industries ; que c'est à la cal!are romane apportée et réptndae par ces princes que la Flandre doit les plus remarquables monuments de sa vieille culture ; à toutes l«s épcqaes dupais ie haut meyen-age jusqu'à nos jours elle n'a cessé de vivre at «te |brilier dsns l'orbite de la pensée gallo-latine et chsque fois qa'elie a'en est éc tirée, par suite da circonstances politiques passagères, sa vitalité intellectuelle en a subi un amoindrissement, son histoire ia plus récente en est la démonstration éclatante 1 " Hoe kortzichtig de Vlamiagea en ik ook zijn, te c'a dunkt bet mij, raast den breed geleerden weg die da heer Koffersth nasr " zijce " waarheid oproert, esn sisal voet-wegeltje te vinden dat mij in andere richting leidt. Hoe posititf de heer Kofnratfe staande houit dat wij geen jjgermanen zijn en de germaansche cultuur ons enkel ten orider brengea kan, toch *oelt hij sich rerplicbt er bij te vcegen ' «oui au moins dais ie sans que les philosophes d'outre R'oia donnent à ce vocabie (germanisme) la Faaire n'est pas allemande " Volkcmoc t'akkoord. Maar aileea reeda do >r àrzi iskrimpende fctpaiiiig geeft de heer Kuffîîath tos dat wîj ten sloita toeh Garasefiec ïijo ; al ishet èan " pss âacts !e «eus qus ks &utkcie&x sophistes d'oatre Rhb. ont éour é à ce cabie. Maar zijn wij Germasse, 't is gicier in welken ïia, dan kaa enkel een germaasscha kultuur den eigsa aard va a ors voik mt-wikkelea ; en moet een romaaaiche kultuur noodzakelijk dien eigen aard dood dawen. De Haer Knfierath siet sich gedwongen den gemaansohtn s'.am te verdselen in germanen,in "dnitschen lin " en bij terug-s'ag, germanen in " objectieven tin ". Ik bfgrijp echter niet waarom, als feet de ger-maatsche " kaliuar " geidt, de heer Kcflc-rath deae zoo wanfeopig en fcalsstarrig ' vtreenzskigen wil »ti de duiîsehe " iul- i tnur ". Wasroffii a-iet loort plaisterd ca»r ; het wijze woord van onsen grijîen schoia-, «Siekea " distingué ". Hoewel immehe, { halisansche en gpaacsche kaitsur «lien tôt ; 4e " rocsaatôche " kultuur beheoren ; da*r | Tan lijn se teg niet 166 aan elkander gelijkenfl, dat men h»n veretozelvigen kan. Dst is ook wjsar voor de fermaansebe àalmur. l)j.aro"( fcouien 0 sen oa«îea " disdcjiuo " klo»;k bij hisi en «cgge» zeoalswij ^ermau«u zijn " pis dars le sscs qae lss sophistes d'outre Rhia ont donné à es vocable ", willen wij ook voor ons vlaamsche volk cen germaansche kultuur " pas dans le sens qae lss sophistes d'oatre Rhin ont donré à ce vocabie Maar toch een germsacscbe kultcu", hoort ge heer Kufferath, en r u meogt gs uw verstabd ui'pesseo a!s ees citroen, nooit zult ge <12 germaassche knltuur kuteen verplooien tôt een roiaaacschs of latijnsche. Heel juist, icgt de heer Kuflcrath dat sommige schrijvers de geschiedkundige feiten kannen verdraaien lijkhagadissen hun vel, dat de kleur aanneemt van den grond< Ha«rlaDg« lij kruipen. Wie echter die per-sonen lijn, zal ik maar niet nader beptlen. Toch moet ik de HeerJKufiferath deen op-merken dat, als hij de fïangcbe graven van Ylaanderen in oorsakelijkheids-verband breiigt met den bloei die onze gemeenten toen glacztn deed : hij niet mag vergeten dat toan ook ons Vlaandercn verdeeld liep in Klanwaerts en Ltliaerts ; dat ons Vlaan-deren groot werd zoolacg èa Klanwaerts in hua sterk aanee?gesloten gemeenten de bo-venh«nd hedden, dat zijn verrai begoa 100 dra de Leliaerts baas werden ; dat met de Klanwaerts de eigene sterka groeikracht van ons volk, VSaande^ens graotheid bpwerkte • dat met de Ltliaerts da fransche invloed hoogtij vierde eu met hem verval van Vlaandaren. Waren het siet de fransche koningendie onien handel en nijvarheid wilden knakken, ia den grond booren, en moest Eageland voor ons de bron van wel-vaart niet open hondeu ? Hebbea onse onde vlaamsohe Meesters de e«rste fraijsche schil-ders niet mGetcn de hand leiden, en was het^niet in eigen siel dat zij hnnne knnst vonéen î Neea, Heer Kofferatb, frassche isivloed soowel als ALLE ANOERE VRBEMD« invloed kan enkel ons eigen vUameçh karak-ter bîdefre », soolaag wij niet bij ssaishte sije d'ea me^den invloed tôt figen self-siandigheid cm te werkea Ditarom is het brooi naodig dis eigen voiksperseonitjkheid van Vfaanderen tôt «if bewustziju terug te brengen. Tweetaligheii vindt de Heer Kufferath daartoe pe«a zwaar beletsel. Tweetaligheid iï ds»r'oor eea hoofdbe!eissî De tsal is d« aiting d*>r vo!''spE'sooDlijk-heid Hoe wilt ge dat het zich-Mlf-aija van 't volk tôt »ollen bloei ksms, 100 deze zich niet niten kan in s! ds diapte van zijn i*!Tfrskracbt. De taal moet 't ïiEgeBdi» ge-trouw-weergs lésée Ievenslied sijn der op-boîTÉknd® psraooî'lijkhtifi. Dmosa ss't v^o»' Viiaadercn hoeg ne© dig dat sijn folks-op^os-dii vas den laag-stea tet tof gstssj trïp gebeure ia eigen taal. Dat «igeo taal regeereioowel i-, 't mitîtair als ia 't bargerlijk laven. Welke was de oorzaak van Vlaandereni grootheid in 't verleden? Welke is de hoofdeisch voor Vlaanderens grootheid in de toekomst ? OMER Holîaîid op deo tweesprong? MM stelt btzwarende Toorwtirde De onderhandelicgen tuischen de Bon* gesootec en Hellaad voor de opvorderic der Hollandache schepsa duren voort. Men vereeemt dat Holiand thacs xuU bezwarende voorwaardes stelt dat de Bond genooten zuilen verplicht zijn de opeischini te deen sonder verder te onderhandelen. OHBEZlT VLAANDEREN Dat komt eerstens omdat de Duitscbers 100 wat overal, om niet te zeggen overal, bua w/eak moetsn uitwerken om d« ontgoochelisg die ze cpfteloepen hebbea te koelen, vervolgens omdat hat algemeen offensif f in den rosp Het van iedereen. De laatste stuiptrekkingea vu het beest lijn aitijd de gewaldigsta Oabazat Vlaaaderea heeft het oniervonden : Ohutsen ef bommen op versoheidene gemeeuten. De laatste dagen lijn voor deze gemeenten éea aandurende be-sohieting geweest. Warea het geen okussen of bomaea die vielea, de nren verliapan in angstiga onzekerheid. Toen swierren steeds rockende rivfen ia defacht op weg naar Londen of elders. In den nacht vaa Maandag tôt Dinsdag ging het er erg «an toe ; vliegers d'e overstaken en 't klabetterea der kacons en rond vijf uur eea geweldige seeslag voor De Panno. Een duitsch smaldeel dat Duinkerke was gaaa bombardeereo, ward door een engelsehe patroelje geknipt en De Panne deelde van de brokken ; ver- (m tôt 's Lais M Hat Staatsblad daelt een watsheslait n< di waarbij tôt een hersienisg der opgesahorich ten van sekere klassan bts'o ea wordt. Het bca'uit is volgeader wijiesattmgavat: Art. I — De oagehiwde maasen gebo-ren ià3s Jani 1881 aa v66r 1 Juli 1886 («roep II) tôt gewapandeû dianst bekwaao kannen maar in opsohorsig feplaaiat wordex indien : a) si] sich ia de voorwaardea bedoden bepaald door 'tWetsbesloit vas toOogsUgiC b) en hun vertrek een groot nadsel zoo teweegbrengen ia kan dienst van aigemeen nat. Art. U — Er zulien bljgevoegde opsehor-singen kunnea verlesnd worden bij al dien de belanghebbeude s'echts goed is gekeurd voor hulpdien8ten- De belanghebbende za' <fan, in dit geval,dadelijk voor de werrings-comaissie moetea verschijnes. Bijaldien hij bekwaam wordt geacht voor den gewapenden dienst, xal bij ingelijfd worden Zooniet blijft sijn opschorsing bestaan en wordt hij aaar lijn haardstede terufgfstuurd, Verder bepaald het beilait dat de beroeg-de miaisters ten voordeele der bedienden jader hun beheer zekere voorwaarden kua-len doen gelden om op dese de opschorsiog roorzien bij artikel a te deen toepassen. Oorlogstijdingen De geTeehles a» den Xm Utl aadere i^iicltiogen blijkt dat de vij-and verscaiiierde n'îuwe trofptnafi<el çgçn eu a: 't Yierffo&t h<é gebracbt om htt Bel-gisch froat in te beukee. Mes beeft in de laats'e aaavaliea die op h&el hit froat gele» verd werdea de aa^wesigheid van Pruis -sche, Bciersche en S&ksische troepen opge-merkt.Op 18 dtser vielea de Daitschers op vier plaalsen te t^eiijk aan : De eerste aaaval in dS streek vaa Mer-ckem, de tweede tegeB Diksmuide, (waar de Beieren aaavielen, den Yzer overstaken in gebliadeerde sehuitsQ), de derde tegea Stnyvekens en R«ig«rsriiet, de vierde tegea het geheele front voor Nieupoort. Na wlssslende kensen hebbea de Belgi-sche troepea, wier moed en heldhaftigheid eelfs 'a vijands bewonderlng hebben afga-dwongen, gehee! de linie die bestond vcôr de aanvallea gehaadhaafd. De str\jd is a; hrikkelijk en bloedig geweest Veor Nieupoort moaet de vijaad zijn dooden ea gekwetsten per decouville weg-voeren.Tusschen onse gekwetstea vernoemea we André de Breqaevills, van de gidsen, zoon ran omea eerste» minister. De oorlog ia d« lucht De dagelijksche beschietlng vaa eepe dait&che stad De Engelsehe rihgers hsbben gister Mann-heim op den ftijn, waar heel beian^rijke munitUfabriekan liggen gebombardeerd. Meer dan 600 bommen kwamen op de stad ter«cht. VerachilUnda duitscke escadrillen die da Engelsehe vliegers aanvielen werdaa mte.'ngeslagen en drie daittche vliegers motsten in Mannhtim self nceris^ea. pe fransche vliegers bombardeerea de duitsebe achterlinie Niet mia daa i3,ooo kilos bommen werden eergister en gister dcor d« fransche vliegfrs op al de vijatïdelijie ver>»ç*rswegeiï, gtaiies on masitlsà 't ïçh.urfi'on! gtWtT-pa*.Dï ▼lis{|ersbedrijvigheid sp he-t f>a»sch front rond Verlan en in Woetrt is oige-roeeu groot, Eea Iuchtgevecht ia de baai vaa Heiigolaad la de ttai mb He!!g«Uad, T?aar een groot gedeelte der duiische vloot |eu.k«rd iigt, hebbea twea engeltohe vliegers, slag geleverd tegea twee daittche. Een daittche vlieger werd neergeichoten en viel vlam-mecd in tee De Duitschera ia Ruslaad De dnitsche legers souden nog slechts een agmarsch vaa Petrograd af lija. Er is een lgemeene vlucht naar Moskta. Maar de taitschsrs gaaa er ook op af Z: sittea, 100 Echijct' al half-weg. lutmenieu irisis u spje Het i®in,!sterie Prieto heift «J<-n kooing jn ontslag moeten aacbleden. De krisis ekt doer den minister van oorlog, La Ci-■va, die aan 't hoofd der militaire partty tdikale veranderingen vraagt. De freaesenQsiliaQQeliD^B met Roemeoid De wapenstilstand die op 18 Maart tea einde lirp en vsrlenrd werd tet aa dezer zou thans weerom verlengd zijn tôt a5 dezer. Iatusichen boopt men tôt d?s vrede te ge-raken, want de dnitschgezinde roemeeosche eider Marghiloman heeft het aieuw mioiste-rie gevormd, dat voordeeii gest«md il voor de daitsche eischen. Hollaad tegea de muur De YereeBigdi-SUtefl eiseëes il holluMe sehep y Mea waet dat Hollandj eea zeker àaa(al voorwaardsa beeft gesteld a {m de Bondgec cooten, bijaldien deze zsnd«a doorgaaa de hollaadsche sdhepea te zullea opeischea. Ds Vereenigds Statsa hebbea die eisehea te orerdraveagevondenea... de hollandsche schapea ia de amerikaassc^e fartas geaa« kerd, opgerarderd. Biastdiea dreigt Daitslaad ea hoaden al de nentralen beraadalagiag om Holiand te steaseu. kaatste UUP BELQISCH FRONT (a debeide verloopen dagea, was de vij an-deliike artillerie heel beirijvig Hij aam gl onze verkeerwegea onder vnur en beschoot dasrbij oas fron^op eea schHkkdijke wijze met gasobussea Ook wirrp hij gaeobassea Ter achter 't front- Gedarendo eea zeeslag die verltd»u aagkt gelev«rd werd tassehea eea dul'seh ea eea engelsch «ata'deel bsackoot de vifandelijke vlsot onze kust ia de riehtieg vas De Panae> Het Daltseh GSeuitf tega M b(Ék M ii(w (Officieel). — 0^ 21 Maart om 8 aar 's norgefis hebbefl de Duiuehers haa offett-sief Lfgoaes? tegea h«t E^gelfeh froat tas-sch<* O's^ rt CrsU'llei ^88 Mm.) D« v |*t>4 ks* voet »attea ia o«ïe ge-vfcbssp!a£is«v. De fijïfsllça ^ebearea ia d pale g>lederea r* hsuden ou op taè! he| f^out. helsrlea in ov«rv)oe4 wor^fo ia den ïtr>jé |»-worpen het zeegeveght TUSSCHEN DninMeei De Panse 4 Dnitsche schepen in dea grond gaboor4 (officieel) Vijaadelijke destroyers heb ben in den sacht vaa ai éteer Daiakerke gednrende 10 miantea gaborabardeerd.Tas-schen vier en vijf aar werden ze door 3 engelsehe en 3 fransche destroyers aange-vallen.Vier vijandelijke schepea zeuden gezon-ken zijn. Mea heeft maasehappea opgepikt. Een engelsehe destroyer is beschadigd de haven moeien bianeclsopen. ONS IMLWERK "" In den afdruk werà gisterea een gedeeite van 't mengelwerk Nr at door een maehien-ongeval voor een groot aactal onzer lezers onleesbaar gemaakt. Om deie reden geven W* Nr at noiçraaals. 4^ Jmr « N; 49 i9i8, Zaterdag 2 3 Maart 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes