De Belgische standaard

626 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 31 Mai. De Belgische standaard. Accès à 28 juillet 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rf2q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Jaaï h' 120 ■fil* JMt m**.*** Woensdag 31 isi i8ïi DEBELGISCHE STAnDAARD g-^f~p r'ach r 8 a a r t a ff^tcttr--—— - 8u(ktip-ttîit>«><lir : — w i B «** _ » ^ ftafe, opmwsts: m. e. bblpairb, l. dutksrb, v. van gràkmrkn, pj berïrawd van dbe, scheldbn. d* van m perkb» d* j, van dë woksttné, jobl filui Aboaasmeatspriis t Voor «oldaten s Voor i Bnuud Ir, ï.as — Vsor a «i.^.dsû tr. a,«s — v©».; 3 msudeis ix. «,?; f-^x soHr'.^ 't irr-1 . V~- t s ï.cjad &. ■ " i — V««r & tmasdes ir. 340 — voor 3 zsaaiKf-j tr. jj,*} ... \ f . 1 i» 1.. . 1 . ïf « ' . _ - £_ «. ^ w^.n* m «maa .-s.-s f? «£«"v Aukoadlgiage» < »,sg fr. de; t égal — «èkUméuS< 0,40 >?r. de r«gel« «® Vlnohteliogea î 3 i&lasackisgen vu a recela 0.53» tr. )7/iAi 'l'iU .-, *,Aa. .r* «,-r (t ■*£*. <v>I^Tk :•*» fllM* X7*Sf.î.i Sfj CCÏOTTï T .T.® PAWISîï, mur -- uâghei BEDILÏDCBT -• IAA6BED1 r nr nnw~ t~ - .. Gistoraa z«i ses der Engfeltche voormtn-esa lia sen radevoering dat zeifs in oorlegs-tiid de Eagsîsebman zijn bediîzucht, ztjn miachting voor 3$Q elgca volk niet afleg-gen kaa ». Deze uitsprsak troostts ms o?«r sec ge-brek van mijo dgea volk, zooals een zieke getroost wordt bij het mnemen vsn het lij-des vaa zoovele anderen. de Belg immers ook lij It aan bséilzucht. Hi] ook sprcekt mat naisachtlog ovcr 3ijs eigen volk. Hij ook viaagt diet beîer dan de daden van sija eigen volk te ^aïminderas. eji ik îou «r bljvoegen, Eooîi is dit gebrek zcoi.eer aan het iicht gekomsn dan tijdess des oorlog. Hoevdea verkieiaea, zsîls in radevoerin-gsiî, is geschriften, da dadea r&n on» léger, om den vresasde te vieien, en de dâdsn der atsdcre légers te "serbsffen en te doen uitku-metf. Atiderg la^den worden, in haa woor-dea, bet tweïfde, es sa? hsa»t onbfcwust io hup gemoed, fcet eetste vadcrlaud. Hier wsrd âe neutralitcit verantwoordtiijk gsatuld voor de b«w«erde bieiageestigheid vân ons volk. Eidesa was het dat Belgie ond^r den klaQ^s lag van den Duiticb. antwetpen was germaniscerd ; de eeïaio rssiziger die in Aot-w^tpea alrcapte, koa b«staiigsn dat hi] in esta duitschc atad kwsm ; de seekuct was door de Dukschars iageacmen ; na den ooriog zcadea we wsctr shni« zijn in ont laod ; de Vlamingen waret) de prooi g8wa«*t vsn de Duitichers ; de pijlitiske leider3 bogea voor de Duitschers, anz., enz. Dan w«er gold het dat om laad tôt deu oorlog ni®< was roorbcjrftid ; dat het haa»î Franferlik en de beschavicg door stijne laka hsid aaa à© barbasEscbbeid had prijsge gsveo. eâ dat ai wardt uitgekraamd, dooi uit vdnters van vadarlandslieMe, voer het iu'g-tar§ad oor der naburiga volkeren, ja van de heele wereld, op het ooga&blik dat het Bel nscbe volk een voorbceld geeft e«»ig in de gesebiedenis, vaa z Ifstandigheid, we«r kracht, zedelijke kracht en zielsgrootheid. Wee den Belg, die geen gehoor geeft san die vaderlaadsche profete» 1 die meenen durit dai ons volk mser da» zijn piicht kweet en kwijt in dezea mueestrJjd es er zieb over foemen durit. Wae hem die ons iaad niet kleinesrt 1 De badilzucht, hsefi immers zijn broeinest ▼ootsl in de pers, die helaai I de macht bexit om het hem te doen ontgcldeïi. Verre van mij al d« dagbladecbrijvers te bescbul^igen. et i», God daïik, eea eerlijke pers ; er zijn eer~ lijke dagbledschrijvsre. La m meende ik echtes dat ,de Engelschc; pers ïoo!)ict vrij was, dan toch miader aan-gstast door dia la^e bedilzocht die cataardt in verdachtmakiag, iage persoonSijke aaa-vallen.ds iiîuaie i» ook îhass v#rdwcnen. Nooit werd een Balgisch p ditiek man feateliiker aacgevull» dan de mieiatar Lloyd George m er.b deei der EogeUche per«; omdat ce man vrij genoeg was ts du-ren meersen dat di«£Btplicht zich opdrong in Engeland, *»rd hii voorKtsteid ais een ambiîiaosa gek, die alleen voor doel had den eerstes minister Asquith, uitdtn zadel te Jichten, om zich a's rcddsr ass le stellen van Engeland en van de bcschavicg. Andertri sebilderden hsrn ai afs een waan-zinnige, die, oprechi in s?ijn waacziacigheid, meende dat hij een hoogere roepieg had oatvafges. nsg îagere ^ielen achrev^n hem toe dat hij zelfverhsffiîîg- v-;rkoos bovgn de welvaart van eij volk. 't Woord « verraad » wrd »fet wcorielijk .^esprofe^o ; .maar ieitelijk werd Lloyd Gfcrge van vprramd bescnuldigd ; 't argument vaa a!ie lage zieleo. En dat over een man, die zijn lgvea offert A voor zijn Isnd I Tt vtf:n ds" 1w Uagnto?» kcms-i van dit so -i îîs^blad^chrijv^rs,*o:-> d«r overh:i§ing, iir op hetselfde oogèr.bi^ in twee verschillend* bladen een tçgepovsr gestelde meening verdedigaa. o, ik katî gosd fesgiijpen dxt eea dagbî».d schrijver de b3e«niî,i' niet deelds vao ll«y George, over dienstpiicht, dat hij ze al gtoyaa*iiik bsschou^de of beschonwt Ik ka: sdîsrbest begrijperi ^at de tslosende hcmdia van Asquith t«senovcr di^psiplicbt gij voorstander» haeft. Ik peraoonlijk casec,voc zoovèr ik thatis o^ar 't Engelacbe ^olk 'oor dealen kan, dat, Indien Asquith «en jas geleden, al-r^meenen dUxiatpHcht had inp voerd, hij misschisn opatand had verwek1 Andcrsijda ia 't b*st aiogphjk dat a^qnit zoùder den apoorsia^ van Lloyd Georgj voor het, door zijn inb«elding verront g« va«r, had schteruiSgebîevtn es nooit diensl plichf 1r««voerd had. Bsidsn, Asquith e Lloyd Geoî?;* hebbeo «lk?ar dus voilesiigd «s waren onontfeeQrlijk, vosr saoyer e*s mss ooit ooontbeeriijk i». Zij waten te ««gen voor hua iand. Lloyd george voa< pister*!! w-er sel! het goede woord : vr. w-;lk ont w»reî ik voor Asquith geweeet zoo spgak hij, io^iaa ik met hem r iet, «ci «chol. Maar 't sebijot bo'ïen 't verslsnd vs sornmi^a klein«f«eatige peramanfien dat twe marnes van meeaing verachillen en 't ni-minder goed mseaen. Lisve hsmel. Zou men à* s^eep niet ne men om 4szc dagbladschrijver» te geesele en oit den heiligeo tsmpïsl te drijvea, was er over ds toefcomsï der volkeran besli; wordt; alîhaos des« daefeladBchrijvers, wle lage siel s»ich nooit verheven hseft bove; zslizuciit, heerschaucht, ver«?sandheid e anisren bijgevelg aaar dtzen maatatai oo; deelen. Ze zijn daardoor iataal^ de eerst?: cm des steea te smijten csar poli tieke loidsrs. Zij vergeten dat hun invioe tei; kwade of tea goede ditwijis heel wa groster ia op het volk dan dien der poliliek mannen. Zij «chrijvea over hervormlng ia ' politiek kv«n, wanaeer se veel beter zouiei doen het oakruid te wiedea uit hua eig&j pers en hua eigen siel. Zij kunaen meditet rea dat zoola.jg, sij dagbladschrljvers en hn: pers, de kleiozieUghei , de bedilzucht, di verdachtm&king, de ifiagheid aankweeken er van opleidicg eu volksverheifiog gît; sprfttk kan zijn, Zij di^sden îe weten d$t ia dite hua eigen varoadersteliing naar was de politiek voor dea oorlog laag stood, da de achald ervan iag veel miader aan de poli tiekers dan aan de laagataande pers. Willen we o&s volk verheff^n, dan hebbsi wa serst de lage d&gbladacbrijvers en hm pers te boycotteeren. De eeriijke dagbladschrijvers zull«c o»! dask wekn dat het £est der peïs gezuiver^ worde. Dr vandeperre DE LEESZAAL van " De Belgische Standaard , TE AVECAPELLE De Leeszaxl te Avecapelle werd geopend op 14 April. Zij ia totgankelijk voor de sol daten aile dagen van 15 tôt 20 ure. Een schooce keus van boekts, welke noj zal aang?vuld worden. De *aaJ, ruim genoeg voor 70 à 80 lezeri zal nog wat opgcsmukt worden ; wand ver skripgeu suUsn ze een uiteist aangenaae uUsiekt eaven. Bianen enkele dagsn zal be in regei zijn. Van 14 tôt 29 Aprl! bezochtsa 481 leseri de zaal. Dat getal i s ba redigand, daar d? «fisseivallighedeiû van den oor .og gesa regel matig bs soek toelieten. Toekomende maan' hopen wij ®p een schoocen uitalag t« kunnet wijsea. 6811 k >Dlllkf, IUSSf,!?«îl triekeDiaod eo Bulgarije j ws baîaven sen drolligen tijd îniake oor îogvoereB. De Duitschers schij&tn een thode te wil'ea toepasaen die we ons uiisiui feud eisen waarden. Tegen Verdun beukt " Dnitschland self. te^cn Italie dost bêt Oos -tpr.rijk bfuken en ix? den Baikan spart he< Rulgarije in 'tgareel. e?nh?id van ieidinj» io «enheid vaa uif.voerio?. Dit haddes we ook f hesloten is dert gigimeen^n oo^p^araad ! ZonêeT meerdsre pieehiplagingeu ia Bui-h" garijë'a legar op Grickacu groodgebied gf ■ drongan, heeit twee Griekache lorias en ?s»n ' Grieksche atad bssat, met hst ^assschijniijî' doel van daaruit een actie van tain of maer be-laaerij'i en omvans tegen osa ts ondernemaa. îj Na het Duiîsch off- ssi&f tegen Verdu i : ' h«t Ooatenrijksch opireden teyati Italië eu hsi 3 Buigaarsch taat?» tegec Sâlo&iki. j Oader sïuiver krijssstundig opzlcht hecft r, dit feit resn belaag, daar we te Saloûiki aterfe: senoeç aiaan om ails gebeurlijkheaen ts w«-. ran, te meer oirîdaî het Servisch îe^er tec -, geislle van 120,000 maonen op 'tSaîomki-e front is iogerïeeki. Maar oc der staafkundij t oogpant kan dit teit oas iiiet osverscbill^ faten. Wat zal Griekeclscv doea ? t! Het heeft teger de 1 aadelwijze van Buf^a-r rije proteat aaT)gete®kend..Bîijît hfct d»a?bij it dsn beteekent zulke een iijd?Ii|k onderstaa^ •- van eea nieuwen toeaUnd, die osa asdeel & aanbrengôn kan. Dus «en gemseùzaam mec-a b8uk«n met dsa viiand. Wij immers, oi!schsïpten te Sa'oniki, ciei s om Griekenlaads neutraliteit, als zoodacig te icheader.raaai wel om tegen Griekaiïlandip, a GriekeîîlaDîite be^8ili?en door het vs;rdc 1 digen van 't Servi che stamgevoel en 't Sar-9 visch groadRebied. ea grickeniasd is ce i blijti de Bondgeaoot van Servie. m@taandacht dienen duade gëbeurteaisaer. 9 in dea Balkan nagegaaa. OIVl VERDUN / Na den jongsten stormloop t Na de Verwoede krachîinspanning die langfs beide kanten was geleid gewordeo i om 't Verduafront in te beuken en te » behouden en die vier dagen aanduurde, is ailes weerom een betrekkelijke rust 1 iogetreden. De Franechen veroverden en verloren Dousïumoot, de Duitschers veroverden en verloren Camières. De balans blijft dus zonder doorslag, en het front blijft zooals het was. We bebbec slfchis eea toesîaad aan te stippen, c'ie langs de goiviiigen yan ebbe en vloed op , feijn puât is weêrgekomen van den be-ginne.En dat wordt werbijsterend «n ontae-cuwend, Drie maanden duitscb offsn-sief bebben den vijand allerschrikkelijk-r ste verliezen gekost, drie maanden fran-schen weerstand zijn ook niet sonder ! verliezen doorgehouden geworden. De verhouding moet laags beide xijden wel i zoo wezen dat het onmogelijk zal worden wederzijds nut uit de Verdua-operaties af te leiden, bijaldien het nog 'n maaad op diezelfde manier aanduren gaat zoeder dat van onzentwege den slag wordt doorgegevan op een ander punt van't iront. | Verdun zal pal blijven tegen aile ver- o^ne s ■ vauen, i zi) zoo ; maat zou ianq- ...k aan«-allen aanfeouden,siaan w in naird rwaardigheid en de gemoeds to-, stand in de Entente-fan den zor der onderscheid — îs zoo gesteld dz verlarigend en mît sekere onrust nas ■Jaden vaa oozentwege wordt te gemo« gesiea. We bereidfn ons voor ; 't zij zoo. H« wordt door niemand betwist en doc iedereess aanvaard. We bereiden or voor tôt het nakende offeassef. Ma? deze vooib;reiding zou wel feunnen ge daac worden met een verspating va kracbten, door, 't is gelijk ivaar, d Duitschers of Oosteîîrijkers aan te taa ten en Verdun te verlichten. Het wordt eene obsessie, Ee Krooeprins heeft gezworen : I tïek Verdun binnen I De Franschen heb ben gezworen : Wij behouden Verdu voor uw neus 1 Hoc lasg zal dit bloedig sport aar duren zonder gevolg ? Het mag toch niet gezegd dat we o heel bet oorlogstooneel in bedwang woi den gehouden door die psriodisch stooten die skchts ten doel hebbê groote troepemeservea steeds in span ning te houdenr Zoo hooren we 't rondom ons, in d schoone dagen die krieweling brenge in onze boop. En we wacbten..,. E a bond aie den Dnilschei Superleugen verplettert (1* vervolg) i De e^rste drr grooto .erl ^ec tcg«n Bslirië' houdioi irigebrscht.is : Be/gië ia romantiesc te werk gegatn ; met «en beetje rmlùtietch politiek ware het van het onheil gespaar gebleven. En indien deze politiek niet wer gevoerd, was bet raet omdst m«n is zekeï mate met Duitachlacds ^||anden verb îads was. » In menschentaai wil dit het volgende s«^ ge'j : Arm Belgifi, 'k heb compasaie met n Ma&r waarom afet gij toch zulk dots gc v-s^st.Waarom lint'gs Duitachlaad niet door 't ware uw rijk^om g<eweest ! g^loolt g wearlijk nog aan internationale verdrsgen Dat zijn indaidasd vodjes papier. En de i^ houd en de beteekenis ea de trou-» er aa verwisselfea met de orsstandighedee. g!a^ at"ce, Lord Aberdees en Lord Paimcrsto iWsxweiler kl. 10), di? sroote Eogelsch staatsîieden dachtea het ook zco dawen^r ven, he!dei;moed ia schoon, maar gekom da»rm«de aiet ver. Ge zitt bet ru we). en g kondst toch wel vooruiizien dat de zakci zoo ?ouden keeren. Ge moest fijn gespeel hebben,trachten Duitichland al «w kant t hebben, en vriendeliik zijn tegeao^er de as d«re mogeadhedec ? Ge gingt er nooit slecb ter uitgekomen hebbsa dan bu. Zal er wa iemand den oorlog winnen, eu wat daa sfatu quo plus Belgie's verwoesting. Ziet, a die groote Mogendhedea zijn de macht en d< wet : de klftiae landekecs bestaan omdat di groote het wel willen : we moeten di* grooti kuanea streslen. Dat is trlestig dat 't zou i* Maar wat anders gedaaa ? Servie heefî 't ool onderyenden. Griekeoland en Bulgarie heV bea fijnst geapeeld. Internationale politiel vergt fijnvoaaigheid, diplomatie. Ik gcef deze Duitschc beachuldiging we€i - Aaisuu, sa c wat, « w ij zijn «Ç e ail wat; » omlst ik bij ondervinding j, ^at ootmoedigds, en door de langdurig heid opgefcitstr • 8«??ea, ook somtijda zoe sprskea, ep orodsî esse volksîeidets h«t»toi aog toe Blet hebben kla%r iuidelijk gezegd r welke basevens de atrate^iache, de persoon-it lijk© beÉsekeais was van Bslgië?s wederstaad met bet oog op zijo binae » en baitenlaad-j sche polithk. r Ik kan niet genoeg steunen op de belang-rijkbdd v«& dit ontlerwerp zoo meesterlijk s door Wssx weilsr bahaodeld met het oog op r dsn haidigen tr.^gtacid vnn den oorîog, waar - mon f&r wec.sksaten tôt geen bealissiag 0 schijot ts komen.aa met het oog op dan vre?d« die zsker ia de lue51 hacgt, vaa waar zij ook koœ«!, sa mat bet oog op hët vredecongrei wear we de internationale politiek met de oadergrondschs beaaerten, van elk, willen z'wi ia klaar daglichi. k la th*oîogiesc'r : kritsgen selfs werd de . vra&g geopp :rd r f n ia hoe vsr en bo« faag n Bnlgifi in gewsf splicht en strikte recht-vaardigbeid vs plicht was zijne oizijdigheid te verdedigea, wsnaeer men het onzijdig- - heids^erdrag beachouwt van het staadpnal der Euroçeîscbe politiek die, in leer en tfa&d, p door het athéisme, en de ondermijaieg van „ h<;t natuuî f?cht, beïnvloed, in zake interna-e tioniiisma er weiaig zedelijke opvattingen op î riabi--1ri Wat is ru het antwoord van Proiessor Wax-seUer ? Met den Earwaarden Heer Prima in ds «S;?iB uit Bslgii» van Vrgdag 5 Mei e «viens documenta we! bet leerrijkste is dal p ons door om 'tevenwalke p?rs wordt opge-di?cht — bsklaag ik het dat Prof. Waxweller teh'eao^e? dat * romantisme » en « réalisme » ook maar geen woord repta van het stand-puat der katboiieke Z?d<ileer en Piichtleer ïooaî8 c'fdioasl Mercier het herbaaldeljjk 1 «ooiuit « vooropzeMe ia xijne herdsriijke brievsp.qïi llife flke plichtbsseffeade katho. lick het êss'slpçfu De verwaarlooziag in het aanduid^ n van (Ht stsndpurit, dat absolute bsw'Oskfscbt hsf'ft, ia esn proef van wat ik reeds schrer f vrosger « dat velen wel hoog de vad« iandschïï beteekenis vsa Kardlnaa! Mrrcier's brieven aanslsan ma*r niet fenn- g nen, dusven of willen iszi-n hanae zedelijke , en katholifike leerstellige beteekenis. deïu v^rt?iarloosin,sf is een !fi?mte in Waxweilers ^ b ek ; ■ b«lsi(i's weêratand is daarom het d grootsfe, es ht m ':st verdie&sivd omdat bet 3 ralddcnde stf?riijk ontaarde wereld-poltlek h"t begrip *sn * ht es plicht en gg^ten heeft t^rugaebracht, a^s een tootbeald, voor de na-" t'6o en al* een zekere grondslag voor blijvea-den -vrede. Het astwoord van Waxweiller steant op het bistori^sch-positief recht, toch onder-sch-sagd door het aatuurrecht vaa elk ladi-^ vidu en land om ta s:iin, om zich zelf te zijn ' en om gehrel sich z«if te *ijn. Het luidt als ? volyt : « De vxèrstand van 1914 past çehesl ? m de voile traditie van Belgie's nationale politiek, meer nog; die politiek tcas on» opge-legd door het duidefyke begrip van dé}' nood om ons onafhanlcelyk bestaan. Inderdaad ■ bd ie, ^iicîe &5 tis 1830 leven aïs volk. Zon-dsr de eenheldaband van een gemeenschsppe» f lijke taai, zonder de bêscberming van ziia aardr'jks^undi^e ligging, noch bet ge^ag der overleverin?, het ha4 schter zich seuwen» lange verwisseling van afhankelijkheid, als c onaihaTikelijke staat stond het tnsachen 3 machtiî?e ea clkaarbenildend^ mogÊiQdhedec, ? an dat volk etEffiâal zich zelf heeft zich op aile grbied, niât 't minst op bes'aurlijk en so-' ciaal gsbisd, ingericht ak een hooggeprezea - en vslermalfln nagevolgd toonbeeld voor de . aadere groote en kleice volkeraa. Die wil j van te leven sis velk is steeds de laiddraad ? gewsest van Belgie's politiek. ee Wsxweiler , zsgt terecbt : die wit v§e 't Balgisch volk om 1 te Ieven als on^fhar keîijke stsat, enabkte Bclgietot eeo «naffiar kâijjken ataat. De Mo-îiget»dhsden hehbea het irçcht cîat daar te/en . op te kcme», hnn s erkecaisg maakt geen staat. bet is eea natourrecbt. Die zistnede ; geput uit hefc merg der ksîholieke moraal is tever.s een bandwijzi&s? voor l et recht van • al de kieiae ftaten, thans foo geschokt door : den oorlog, en voor de vercischten vas een waren vrede tusschen de voikeren. r ('t VervoJgt). P. L. J, CallewaerU

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes