De Belgische standaard

332 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 02 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mg7fq9r89w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Belgische Standaard Door TaaJ en Voik •»-% ià #^3L"lass»Tr . ^fc. Tl f4nd «n Mslsly*à mn rjâisd ÀJb®*nwaeiiiatr«* voor 50 iniin (* «»»"*) "1 voorw»eiai«« « Vwt <3 s aaMatem : 2,10 te. Voot de atet-aolftatMi - la 'I la»* M.BO tri i bmittu 't utad : ê.00 tr. îaôinn a«t «smphrws vtn tlk nummcr word* gtvraasd, wordt de aboanwo.s^ BQfttaorder : 1LDEFONS PEETBRS. op*t*ïï*r* ; X. E. BÏUPAHLK, L. DUTHMs s — _.«■ «miMtivBiiv -a rriw nvn ■mriT.Tillir. Jnnl HLIIAIKT •■••—VX-inur." -T TiTII-—- — — 11 ■ «nin-aMm» III —"M'I""*1" IIIHW>OQW» Voor aile mededeslingen zich wenden tôt s Vill* MA COQOiLLE, Zeedijk HE PAMiE, âaakondigingen s o.-s| îr. de regel, --- Kekîamen t 040 îr. ie rege'i * * . « * !.. i _ « ... ^ (ta tuede prijskimp De tweede prijskamp van De Bêlgiache Standaard werd geslotea den 15" Oktober. We haddea aarsgekondigd dat di le prijs-kampen iagericht waren,: een prijskamp voor spotprenten, een voor zichten en een voor gedachtteekeningen of allegorïen. Op bijzon-dere wijze heett men veroield dat de voor-keur zou gegeven worden aan pentêêkenin-gsn.Schcone teekeningen zijn ons toegekomen. Nleuwe mededingers zijn opgetreden en hebben goed, ja prachtig werk verricht. Een tamelijk groot getal iagesonden teekeningen kunnen niet in aanmerking komen orndat zij te weinig afgewerkt zijn. Wij be-daakea uit ter harte heû die ze opstuurden, 0111 hun iever en cm hunne genegenheid tôt De Belyische Standaard, en wij verstaan op-psrbest dat al te dikwijls de omstandigheden hun niet toelieten hun werk te voltooien zooais zij het wecschten en zooais zij bij machtâ waren het te doen. Werden beloond met een boek deteeke-ning*a van Alidore De Wilde ; Gaston Florl-zoone ; H. Donut, 4d* Linie ; J. Louw, a/3 4d* Ci*. Werden beloond met twee boeken de teekeningen van Ferdinand van der Poorteie 40 a, 44 Batt.; De Jeener l't€ Bat. Genie, 2 d. a.; Aigèae Soreil, 4d* D. 3/ll; Barbais A, 103, iv Bat., Aereos 4** Linie, l't* Bat. In de teekeningen vaa Soreil en van Bar-baix zijn goeâe dtelen ; het zijn hoegenaamd geen pe»teekeningen. De kop door Aerens geteekend is schooa en geeit een bewljs van zijn bijaonder teeken-talent ; spijtig, voor den prijskamp, dat het zoo weinig een oor-logsteekeaing is en zoo weinig een penteeke-mag. Hctzelfdc geval voor de teekeningen van Spiers 4de L., beloond met vier boekjes. De werkea van Piot ii/4 A 13 en van L. Wauters, l»te Reg. Carab. 2de Bat. bevatten geen zoo treffende deelen als hua eerste teekeningen b. v. voor Piot het geraamte der vcrbraude huizen aan den Yzer en voor Wauters de kop van den Keizer. Piot heeft vergetfcû de voorkeur aan de pefiteekaniû-gen belooîd. Beide opzendingen worden beloond met vier boekjes. De teekeningen van Flamant, 14d* Linie. 2/n : « Een obus op Oostkerke » en « Ver-dwaild » zijn zeer schoone penteekenicgen. Etrrsie in den vorigen prijskamp, wordt Flamant nu buiten mtdedinging geplaatst met een prijs van 25 frank. Wordt geEangschikt éerste van den prijskamp voor spotprenten, Jee Euglisch 4 G. T. T. A. G. met een prijs van 25 frimk voor zljoe teekeningen « België bezet » en € lk heb U steeds bemind ». Worden beloond met 10 fraak de teekeningen van Isebaert, l,u Li.- ie, m/i, « Een terugtocht »; van Spinoy, 8»'° Linie 3/1, « Loopen wij hard genoeg »; van J. Smets, « De intrede van den Keizer te Parijs ». Wordt gerangschikt éerste van den prijskamp roor zichten L. Nobels, 4de Linie, i"* Bat. voor zijne teekeningen « Reninghe », prijs van 25 frank. Wordt gerangschikt eerste van den prijskamp voor gedachtteekeningen, Ysebaert 1"* Linie, m/1 met een prijs van 25 frank, voor zijnc teekeuing € Belgie's laatste hoop ». De teekening van Antoon van Dycksoone, 12"* Linie 3/i, < De Duiîsche zegenymphen oaar het rijk der dooden vervoerd », wordt beloond met een prijs van tien franken. Bo sjfs en worden vandaag opge-sfuurd.Aan aile deelnemers, en bijzouder aaa aile beloouden en bekroonden.den innigstea danfc en d? welgemeeodsie gelukwenschen van De Belgischen Standaard. - Wij nebben het geaoegen aan onze jongèns aaa te kor.digen dat ceaa eerste reeks post-kaartea met hunne spotprenten versierd,kor-telingszal voïschijr.an. eerste reeks zal bevatten : B<i!gtë Kî*zet, door Joe Engliscfs. lk heb U steeds bsmind, door Joe Eoglisch. Te u .vocht, door Isebaert. De Dans, door Isebaeit. Og Jacîît, door Sas Peeters. De intrede vau den Keizer te Parijs doôr Spinoy. • Wordt aan deze eerste reeks goed onthaal j gedaan, dan zal daarop volgen eene reeks » gedachtteekeningen en zichtcn van Flamant, 6 Nobels, Isebaert, Antoon van Dycksoone, ' Claerhoudt en Englisch. r I De Bêlgiache Standaard richt een nieuwen r ; prijékamp in voor PENTEEKENINGEN die 1 tafereelen, gedachten of gevoelens uit het " | boekje Volte/ierheid ontnomen, zouden in § teekeuing brengen. Deze prijskamp blijft i uitslaitelijk voorbehouden aan onze jongens J' * der voorlinie. Om aan eenieder tljd te laten j zijn gedacht te bewerken en zijne teekening | af te werken zal deze prijskamp eeist geslo-| ten worden einde Januari. n | Wij verwachten veei «n echooa I Hoog de | VlaamscheKunst... tôt in de loopgrachten en '» 1 in de doorBchotan schuren ! )l | Qem rijker kroon, dan eigm schoon / ° OP-EN-WEG .e : 't Doet sedert een heel jaar de ronde, s- I inzonder bij de menschen die dieper in 1- ! een glas kunnen kijken dan in 'n zaak, '3 5 of de galziekte hebben,of de geele aucht, | dat die Duitscner een stoere krijger is e" lijk geen cen. Zie, wordt er gebazeld : :<5 < met Oostenrijk en Turkije set hij heel Europa over einde en bij 't vuur en hij ' zit daarenboven nog ijzersterk en rotse-vast op Belgischen, Franschen en Rus-rj sischen bodem ! » s Sinds lang 00k werd wetenschappe-n lijk bewezen dat dit verschijnsel geen ,t | achtste natuurwonder is en 'k was 00k r- al eens van zin naar wetenichap en 3- l methode te gîijpen om daarover mijn a l gedacht dietsch en duidelijk te maken, 3* | als ik bij toeval een eenvoudig ijzer weg-*• I man, toen ik 's avonds t'zijnen gezeten n zat, het volgeude hoorden verklaren : die Duitsch is machtig en hij zit over-|r al 't is waar... lijk een mol onpakkelijk. pt Maar 't moet mij niemand komen veze-x. len dat hij als soldaat van betere sneê is dan de onze, 't Is veertig jaar dat hij kanonnen bij de voere giet, mij ten ». obussen en bommen opeenstapelt... en r- zekeren dag, zonder hond of beest te i. roepen, springt hij onverhoeds op 'n l" klein land, de lafaard 1 Mijnheer, als er Jt 'n dief 's nachts in mijn huis wil komen en hij vindt de deur open of ongegren-®" deld... ik daartegen slaap lijk een geluk-^ zalige door 't gerucht van klinkop-^ lichting en deurgepiep wordt ik wakker ^ en zeere zeere... tegen dat ik mijn broek «• half aan heb, staat de schark reeds met r< 'n revolver voor mij !... ►; Is dat duidelijk genoeg verdietscht te door dien klaarkijkenden werkman ?I?I Théo Loo. ÏOOR ONZE SOLDÂTIH 1- VHiâc. ina/ihrvvi.nnsWftt yy/ue tnëcnryvmgaifai. Oyerdraeht fr. 5667.90 ; M. en Mevr. Biebuyck (Yper), Watou, 50.00 i " Sa jongens, kloeken moed " En op den Duitsckman mikt maar goed ! " Jozef Dilger, Wizernes, ao.oo E. H. Aalm. Mertens, A. 13, Bat. 5.00 Luitenant Moreau, A. 13,1° B. 5 00 Vaa een soldaat, x .00 L. Timmerman-Elslander, brood- «n pasteibakker. De Panne. ro.oo E. H. Aalm. Borremans, I. G. T. A. G. ao.oo E. H. Aalm. Fl. Fierens, ao.oo Dr Jozef Vandermeulen, Port-Bail, 10.00 Een Congolees, 5.00 Heer Steyaert, arrondis.-commis., Veurne, 13* GIFT, 35.00 Théo V errneersch (photo Théo], Dixmuidt, 5.00 Totaal fr. 5843.90 WA8M ÂANBEVOLEN. Pas verschenen van R. V. Mortier, S. J., Vader-landsch sermoeti tôt de soldaUn van het dapfrere Belgisch Itger. — Gotde waar prijst haar zelf.— Een exeinplaar, fr. 0,10. — De dozijn i fr. — De opbrengst ten voordeele van het soldatenwerk. — Te verkrijgen bij den schrijver en op het bureel van den « Belgische Standaard ». . 4 DE 00RL0G In den Balkan De Krijgsverriehtingen Het laatste bericht is dat Nisch, de Servi 1 i sche hoofdstad, gevallen is, hetgeen beduid ; dat de groote verbindlng tusschen Bulgare! 1 en Duitschers een afgedane zaak is. Daa 1 Kruchevatz 00k in Duitsche handen viel i ; het tbans waarschjjniyk dat de international . spoorweg Belgrado-Nisch Sofia, in Duit sche handen is. Het eerste Duitsche doel i i dus ten voile bereikt; de aanhoudende e i geregelde doorvoer van munities is reed begonnen. Het tweede doel zal nu meest en bjjna *it sluitend door het Bulgaarsche Ieger betrach worden, namelyk het terugimyten van d Servisch- en Engelsch-Fransche legers o Saloniki. Het Servisch Noorderleger immer 1 begon reeds zjjn aftocht naar de gebergtei 1 van Monténégro en het Bulgaarsch Mlddcr , leger kwam reeds zoover over Uskub dat he , mag aangenomen worden dat het Servlsc ) Zuiderleger totaal afgesneden en doorgebre ken is. Nu leverden de Serviftrs wel eei [ | allergumtigsten st&g by Veles, waardoor ee; • gansche brigade Bulgaren in de pan wer gehakt, maar objectief beschouwi is. di slechts het feit van éen dag, dat het aigeheel verloop der krijgsverriehtingen niet w^zige kan. De hulp der Bondgenooten Van deze huip moet de redding komer | Blijft ze lang Hit,dan mag het ergste gevrees worden, doch we hopen nog dat de groot 1 hulp zal tijdelijk toekomen om in den flan! 1 der Bulgaarsche legers een gestadlge bedrei ging te stellen. De reis van Kitchener i 1 verband gebracht met het bericht dat twe divisies Engelsche troepenmachten op we ■ zijn, sou er wel kuonen op duiden dat op d , grenzen van Griekenland een beslissende s!ai . zal geleo-erd worden, indien die hulp... tijdc > lijk toekomt. j GRIEKENLAND | Konlng Konstantijn heeft dus een nieu^ ministerie saamgesteid. Buiten den nieuwei eersten minister Sculadis die een hevig anti Venezilist is, blijven aile ^ndere minister aan 'tbewind. Onbewimpeld mogen we dus seggen da onze diplomatie ten ondomme werkt en vruch I teloos tracht Jcop te houdon tegen den Kc ning. Het miaisterie blijft duitschgezind. Het gevaar van dezen toestand deden w gisteren genoeg uitkomen en 't zou ons nie r verwonderen indien een dezer dagaa ee: nieuw protest tegen de ontscheping, gepaar gaande deze maal met een bedreiging, va j" de nieuwe regeering tegen de Bondgenoa ' ten zou uitgaan. De Houding van Boemenié Wehebben ongelijk ons op te winden me de beroerten die zich in Roemenië voor Idoen. Zoolang Bratiano aan 't hoofd van bewind blijft, moet vaa Roemenië niets vei wacht worden. Bratiano immers liet zich in een onderhou met een medewerker van het Hongaarsc > blad « Oej Hirek » uit in beslist Anti-Entea > te-geest. Hij verklaarde dat Roemenië oi » schooa net voor den oorlsg volkomen geree ' is, toihet einde toe zijn neutraliteit, zou wcte , te bewaren. > Zulke verklaring teekent onze gedragsliji ' We moeten niets van Roemenië verwachte ' zoolasg we Roemenië niet kunnen doen zie 3 en voelen dat we Duitschiand de baas ziji ) , i.,1 ^l. n OP 'T OOSTELIJK FRONT. > De laatste duitsche pogingen de innemin van Riga en Dvinks beoogend zijn deerlij mislukt. En zelfs wordt het een veslbedu . dend feit dat de Russische vloot een gesta ? dige drukkin^ uitoefent op den duitsche 1 noordvleugel, daar ze geregeld omirent Sloc ' optreedt, hatgeen zou bowijzon dat de go , van Riga heelemaal tôt russische basis weei 0» is lngericht. * i Aile aandacht wordt ten overige nog inge ; nomea dooï de gebeurtenissen die zich oj l 't zuldelijk gedeelte van 't front afspolec in. 1. op de Strypa. Deze rlvier zai wel ver-moedelijk van zoo een groote beteekenis wor 1 den als de Yzer. 't Is op den linkeroevei 1 immers dat de Oostenrijkens allen vooruit-r gang ontzegd worden door de hardnekkigeer 8 krachtdadige aanvallen der Russen. s We houden het ons voor dat eensdaags er " in 't korte misschien vaa daaruit een aige s meene ceûlerdrukkitig zai uitgaas om d( 1 Oostenrijksche legers op de Dniester weerom s te doen plooisn, hetgeen het onmiddeilij^ ge> volg daarsteilen zou van een Oostenrijkschet " achtcruittocht meer noordwaart3, waardooi 1 Lemberg weerom zou worden bedreigd. p ITALIAANSCH FRONT 8 Te weinig aandacht wellicht werd seder 1 eenlge dagen gewjjd aan de gebeurtenisser • dia plaats grupen op het Isonzo-front. Di 1 kwam hieruit voort dat de berichten zoe lakonisch waren. Nu echter we de Duitsch*: " en Oostenruksche lezingen van de gevechter 1 onder oogen kregen, mogen we beslist ver-1 zekeren dat de Isonao-slag een der hevigstt i en bloedlgste is die tôt nog toe werden ge-1 leverd. i | Dit laat zich verstaan, wanneer men wee 1 dat slechts langs de Isonzo-vallei hetltali-aansch Ieger, doelmatig en dreigend, voor uitrukken kan, hetgeen dan een onvermjjde-L l^jk gevaar voor de Oostenrijkers is, waar 1 tegen dezen aich met aile geweld willcn ver e zetten. j Vooraleer de algemeene aanval bevoler . werd hebben de Italiaansche batîeryen 3 twaalf dagen en twaall nachten zonder e ophouden, de Oostenrijksche stellingen ge y bombardeerd en wanneer dan de bestormin§ e geschiedde werd drie dag«n en drie nachtet j zonder ophouden, en inzoader hevig ronc - Goritïia, gevochten om de verovering var strategische punten in da eerste loopgraveiv linie. Thans woedt het gevecht steeds voort, De Oostenrjjkers, niettegenstaande ze alk v beschikbare krachten in den stryd hebbsn j kriggen hetkwaad te verduren, zoodanig et - indien geene on verwachte verwikkelingeii s zich voordosn, men den val van Goritzia ah nakend mag aanzien. t VREDESCERUCHTEli ? Overal stijgeo de vredegeruchten op en.. 0 houden aan. Duitschiand wenscht den vred« t en doet dan 00k aile pogingen om zijn inzich 1 ten bij de oeutralen en de... bondgenooten t< i doen ingang vinden. Het feit dat a e partijei a van den Rijksdag zich onderling reeds me' - den vrede bemoeien en beslissing nemen in eer of anderen, doch aile in pangermanistischer zin, zooais het centrum, bewijst ten over vloede dat de vrede door onze vijander t wordt gewenscht. Doch 00k, door de keering die de gebeur t tenissen hebben genomen vinden de vredes . geruchten sterken steun bij de oorlogsvoeren de bondgenooten zelt, met dit oneindig ver j schil nochtans dat men bij ons den vrede in L ziet als het onvermijdelijk gevolg van eer Izegevierenden oorlog, die. plota met de Bal kan-warboel tien heeie kentering kan to staat) brengen. In Engelsche kringen wordt gemeend da | het mogelijke ingrijpen van Roemenië et | Griekenland (maar dat moet er eerst zijn !) gevoegd bij de ongemeen toegeruste landings a troepen te Saloniki, aan den Europeeschei n oorlog een keer zullan geven, die nog voo het nieuwe jaar den vrede zal aanbrengen De engelsche conceptie over oorlogvoeret mag daardoor - alleenstaand » begrepei 1 worden 1 o s Briand nochtans houdt het voor dat d k I oorlog nog lang zal duren vooraleer de vred i- I door de overwinning zal gevierd werden. - J Deze laatste meening zal wel de redelijkst n ïijn als we 't overschouwen dat Duitschlam k l thans ten toppunt van macht staat en nie If ; hais over kop den berg airollen zal. > 1 Dit zal, evenals zijn militaire oiganisatie | geleidelijk, dus langzaam plaats grijpen. 013 iniasacnragcn van a ïsgejs» o.sy tr ,W>»iw— lu «n—wt w«-ia«iriw<fi'i»">* •" muiumntn s Drie Servische Helden Het zyn vooral drie mannen, die het Servi-| sche leger in deze verschrikkelyke dagen Ileiden. Aan het hoofd staat een onaanaieniyk, be-daagd generaal, maar als de voïvode Putnik bj| den troep is, laat deue aile onrust varen, r" \ want men weet, dat een ailes overziendeen r" « voorziende geest waakt. " Alhoewel hij 't hoofdbeval heeft laten varen " uit gezondheidsreden, toch staat hij nog steeds met raad de legerhoofden bij. ,n Naast hem staan twee in Europa vrflwel a. onbekende generaals : Mishitsch en Stepha-ie nowitsch. m Putnik is de zooa van een scboolmeester, e- slachtoffer van de vervolgingder Slaven door in de Oostenrjjkers. Hij was zijn heeie leven >r arm en toen hij als nationaal dankoffer 250,000 dinars eindelijk aanvaardde.geschied- de dit nadat hij tweemaal geweigerd had. Generaal Miskitsch is 00k van zeer eenvou- ri dige afkomst, maar deze blonde boerenzeon ;D heeft het genie der bevelvoering. Bij Rudnik ^ en Savobor speelde hij verleden jaar de >0 hoofdrol. 1e ,n Di voïvode Stephanowitsch is eea zoon der | bergen. Hij is klein van stuk, maar forsch te gebouwd. Zijn soldaten aanbidden hem om ^ zijn altijd goed humeur en vroolijk gelaat. Hij verjoeg in December 1914 de Oostenrijkers uit Belgrado.-i» Stephanowitsch moet een denker zijn. Als r. hij zich in zijn kamei heeft opgeslotan, om te denken, kan geen vijandelijk kanon hem ver-f. drijvtn. Heeie uren kan hij alleen blijven, r,. weigerend iemand teontvangen. Reeds voor dfn oorlog wees men in de parken van Bel-;ÏJ j?radode bankaan, waarop de «denker» zich n dikwijîs neerzette. Wee den vijaad, als g«ne-}r' raal Stephanowitsch in de eenzaamheid is ' geweest. lg ,d Laatste Berichten. in j. BELGISCH FRONT t. Ga. Hkw. 8 Nov. ie Kalmte op het front. ^ FRAMSCH FRONT m | Parijs, 8 Nov., 15 uur. ls I Niets meldenswaard viel voor sedert het | laatste ambtelijk bericht verscheea. RUSSISCH FRONT Petrograd, 8 November. le Rond RIGA gingen wij tôt den aanval over. [j. De vijand werd uit 't dorp Olai verdreven. te . Op het meer SVENTEN hebben wij stormen-:n derhand de tweede lijn der duitsche stel* et Ungen ingenomen. Meer dan drie honderd :a , krijgsgevangeneB werden genomen. Vier :n | tegenaanvallen werden allen afgeslagen. r- • Op de STRYPA onveranderde toestand. SERVISCH FRONT f ■ r~ Geen bijzonder nieuws op 7 November, s" tenzij een sehitterend wapenfeit door d« n* Montenegrijnen verricht op de grens van lf" | Herzégovine waar den Oostearijker«4 kanons Q" l en 4 mitraljeuzen ontnomen werd. !n De italiaansche interventie wordt verwacht l'" deor Aibaniï heen. Italiaansche oorlogsche-ot pen werdèn vaor de haven Saati-Quaranta ^ gezien. 'SStktWBttiKNHMMMMMkMBMMHBn. in !), Geen ontbinding der E amers in Griekenland. :n or Het aieuw kabinet zai de'politick van Zal* a. mis voortzetten. sn Gesn ontbinding der Kamers is te voor-ïq zien. DE REIS VAN KITCHENER de De engelsche minister had birst zijn door-tocht te Parijs belangrijke onderhandelingen ad met ministers Briand, Gallieni ea met opper-ict bevelhebber Joflre. De gesprekken hebben gedragen op de té ie, volgen richting in den veldtocht in het Oosten. Viif centiem^n het nummer Woensdag 10 Novemner 1 » 1 a I i» jtu — n» aoi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes