De Belgische standaard

903 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 23 Septembre. De Belgische standaard. Accès à 16 avril 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3b5w66b77p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

SI S 772 fondas 23 en Maandag 24 Septembef un I. jjr jSoTÀnt*^ Ljétit L#d«* i«? .ff*"4"11' pi Boldattei U '(IaBd : jnàa'i fr. l-'> guides 3-5 jK^fîïS fr-" j,#»» 'llA/sd Laden §.« lïsdsss g.î DE BELGISCHE STAnDAARD OPSTBL B» E B H B B 8 ÏTÎiiA ; «afoCogfcî'H*# Zbsïmjk. SJK P6KKS Kieine uckoa- diglti=n : t},3/5f,de r«e* jj RBCLAKES folgstï* ©vsrefea feOfcjTr^' • ■ m, Jj^Ll :S^Mi mm h B*-irs*Û typ «* Or V» & P<ms Dr. 1= *«si *< W«*ly«L. M ?&'««*» & 1. Sk fçl» ** |S**^ O. *atos, *«*• **• feag?*' aU*rit* tL*"a Oorlogsbedenkingen Oorsprong vaa het gezag. I Aïs wij, in onze verheeldiag, het onfzag-Bke oorlogs?eld overschouwea, oatwaren ■ millioenen en millioenen mannea die Bto en naoht in hnn loopgraven op loer l'ggeii, gereed om bij 't ecrste ssein voornit Bspringen, en hun lefen te skchtefferen Boor de glorie Tan hun st&ndaard, voov de Bdding van het vaderlancl. B Oawillekeurig rijst in onzen geest de ge-Boohte: Wie is het die deze tallooze leger-Mviaren zoo heldhaftig doet oprukken? Aan B ù, princiep is het te daaken dat de vol-B/iren stand houden, aan den boord van de B opgrachten, op geraar af ran leven en llood ? B Het antwoord is kort en bondig : De Bleutel ran dit geheim ligt in de gehoor-Biaamheid aan 't gezag. I Het gezag : Hoe d^kwijis, in tijd ran Ivrede, werd er geroepen en getierd, en op-'litand gemamkt tegen het gezeg ? — En ■ochtauS, door de eeuwen heen, en in aile Jlanden, viadt mes hij de volkeren een gezag. f K.an tnen dan niet ééiis voor goed de i slavenbanden breken, en 't vaandel der Ivrijheid hijschen op de puiahoopen Tan dit lmachtiga bolïverk, dat noemt « het gezag »? 'I Die kreet van haat, die best past in den lmoad ran een anarchist, gpruit ?oort uit de ■misopvattiag van het gezgg, beschouwt alîe ■gezag ais eea slrijdwapen in de hand ran l-en syraa. ■ Neen i Gezag is niet tegew de ware Trij-Bkid yan den nsensch ; gszag is iefs heiligs, ■lits groots, wa«t 2ijn oorsprong is God. I Wij hebben gezien dat de raensch een Biiisaischappeliik wessen is, dat de Stat-în Boolig zija, opdat de mensch gijri tijdelijk Biiaddoel kunne verwezeniijken. Goi, die Ben mensch maatschappelijk scbiep, heeft Bfaa ook het besvaan der Siatea gewild. B)ch, die een dosl wli, wiî ook de midde-Ba aoodxakelijk om toi dit doel te koroen. BlVslau, een Staat zonder geasf is onbs-Bivaam het alfemeen wel jij î van zijn leden Bs rsrwezenlijken. Dus heeft God het gessag Biffild. Ooinis poîestaa a Deo : Het gezag-BfO'Qt van God. B Hij die het gezag iu handén heeft, be?eelt Bet in zijn eigen naatn aan zijn onderhoo-Bjfea. Geen mensch imaiers heeft ais dus-,Hiaig de macht anderen tôt gehoorzaamheid B dwingen. Zoo bij dat recht heeft aijn Baste berelen te doen uit^oeren, dan is het Baiat hij, gezagfoeder, befeelt in name B'i God, van wien hij het gezag kreeg. ■ Hieruit Tolgt : eenerzijds dat gehoor-B'iamheid geen slaafschheid is, want nie. Biand mag gehoorzamen aan een mer sch B'»or zooveel deze mensch is, maar wel roor B'Wreel deze God vertegeiiwooidigt ; en B'iderzijds, dat de gezag^oerder geen dwia-B«land mag zijn tegenover zijn ondcrdaoe», ■faut zijn macht over de aRcsere messchen B'rekt maar i.Ô0Ter a(s hij macht kreeg ran ■M Weipu, God sehenkt alleen macht B'"or zooreel die vereischt wordt om het ■lljei ran den Staat le verwezeniijken, om m u 'iridueele krachten door gezameaîijke ■'|oging.«Q te richter- tôt het bekomen van B'';' a?§emeec webijn. B Is die opvatting van 't gezag niet ver-Btalead? Doet zij de menschelijke waardfg-BJsid ? an den onderhoorige, al was hij nog kleia, nog zoo arin, niet aitschijnen in B°lle heerlijkheid? I Brengt zij den gezagToerder niet tôt be-■""Dicg, daar zij klaarduidelijk voorui?zet B ^ het gezag niet van hem komt, noch van B'jn Toorgeslacht, maar alleen van God ? Hoe dwaas en uitzinnig schijat de théorie van J. J, Rousseau in het iicUt van het katboliek stelscl ! Wie heeft ooii ic de boe-ken der geschieJenig, het minste teeken gevonden vau het maatschappelijk verbond (le pacte social) dat hij uitbeeldt? Welke is die zosgezegde vrijheid ran den mensch, die aan ciemand gehoorzaamt tenzij aan zichzelf, omdat hij zijn rechten afgestaan heeft aan de gemeenschap, en dat de be-slultselen van de gemeenschap, dus z'ja eigen basluitselen zijn ? i Ge zijt rijk met die onbeperkte vrijheid, als de meerderheid zus gestemd 4 heeft en gij, in 't diepste van uw gemoed, met duîzeriden van uwe partijgangers 2Ô0 stemt, en dat ge niettemin en desciettegen-staande handelèn moet volgens het beshnt van de majoriteit. Die luidbezongene vrijheid is zand in de oogen,en woordknoeierij. c Onze kathoiieke theorie dan geeft de ware dracht aan 't gezag en aan de gehoorzaamheid.Er bliift een enkele vraa^ te beantwoor-des : Hoe koait het gezag van God ov^er in de overheid ? Is de kathoiieke theorie gee-ne kaldiging van de monarchie ; is zij geen veroordeelifl|? van de démocratie ? God îaat aan de volkeren over den man of de instelling te verkiezen, die ze moet geleiden, ja zelf, de draagwijdte van het gezag vast te stellen. Wil de natie het gezag van de overheid be-perken, binnen de gren-zen van een grondwet? Dat ma^ zij. Wil zij haar vertegeawoordigers aanduiden om gezamerJijk met den gezagfoerder, wetten te stemmen? Dat mag zij. Eén princiep staat vaât : 't is dat het gezag, \ zij lut rechtstreeks ran God, 't zij het oorecbt-streeks van God en rechtslreeks van het volk komt, o/ergaat in dea gezagroerder, zonder in het volk te bhjveu bernsten. Yerders is het om 't even dat ai en te docn hebbe met ees monarchie of met een demo-ceaiie. Het vaststellen van den vorm van het gesag, is niet theoretisch maar praktisch vast te stellen volgens de gemoedsstemmiug, de gebiuiken en den aard van 't voik. Houden wij srci die priaciepea v66roogen. In diea tijd van oorlog-swoeliag, vsn geest vaa omvpetueiiag, van huldigisg Yau de m&chî bovea het recht, is het noodig dat de waarheid eohet rechi, bo rën de osstuimige zee van de wevelddrift uitschijnen als een vuarbaak die met haar goud glanzende licht den weg aanwijst naar de haven der t'ouwe plichtvervuliiog. ^VortdVpede Mijn ziel is zacht bedroefd en de avond komt met woaae-weemoed ■ [lavend, ^ Waarom niet stil beproefd de vreemde droef heid vau dees zoeten arond? i In parelgrijze lucht smelt langzaam weg het goud der zonne. i De dag, geîuidloos, vîucht ; ®er 'tharte wset is reeds de nacht begonnen. Het eroen geschijn der maan giet zacht zijn weemoed op de sîapende aarde. Ik voel me droomgnd staan, alleen, gelnkkig droef, in stille gaarde. Mijn harte groeit en zwelt vol teedre liefde es vrome goedheidswen-s [schen ; | uit gansch mijn ziele welt . een diepe zucht om vrêe voor aile menschen. 't Is oorlog, ach 1 en haat • verslindt in heeten drift alom de zielen 1 Ik ben zoo droef 1 o laat me weenen, en om iiefde biddend kaieiea 1 i 20-8-17 A. V. V. Er is aanhoudend e;^« gerucht in omleop als zou de Bilgischc Regeeriag de Bjigische vluchteliflgeD, en wel vooraamelijk hunnc aalrôoezeaierfs, or>der toezicht geateld heb TSïi de Fraasche preffkien. Dit g.rucht — wij ziju gemachtigd het te Terklaren — is heelemaal uit de lucht gegrepen en berusi op niet den minsten grond van waarheid. >Ûoi»bgs tijdLîrt^mn "■ « BELGISCH FRONT 21 Sept. 20 uur. — Eergister en gistei heeft onze artillerie de verkeerwcgen van dei vijand beschoteu i« weerwraak van de be schieting van Wulpen, Ramscapelle, Lam pernisse en Forthem. Gister hebben wij d' de duitsche batterijen van Woumen onde vuur genomen. { FRANSCH FRONT ^ ar Sept. i5 uur — Vijandelijke hand slagen werden N, VauxaiUon en op het fron vap. Verdun geleverd. In Champagne wase groote artillerie-bedi'ijyigheid- Oostenrijk en Turkeijsî zouden dtn onraiddeliikea vrede willer Uit Petrograd wordt gemeld dat di nieuwe minister van oorlog aan de perj voîgende verkîariag heeft gedaan. | « Zeker we verkeeren in een pijniijkei toestand, maar ik kan u op grond vai ; oawederlegbare bewijzéa verzekeren da de toestand van onze vijanden en bijzoa derlijk van Oostearijk en Turkeije wanhoo pig is. D?zo beide lauden wiilen den vred< watit iedere week brengt hen nader vas: hun ondergaag. De oorlog ter Zee la de week eindigcnd op 16 Septembei verloor Frankrijk door torpedeering 2 sche pen boven de 1600 ton en 2 onder dezi tonnenmaat. Engeland verloor onderschei delijk 8 achepen bo**n en 20 sohepen ondei de 1600 ton. Italië verloor een steamer var i5oo ton en ten zeilschip. Argentirsa en Duitschland | Tengevolge het Zweedgch schandaal ei de terugroeping van den gezant te Bue nos-aires, heeft de argentijnsche senaat bi noodwendigheid een beslait genomen waar 1 bij het de o trlogs/erklaring aan Duitsch land viaagt. I&iijyp OM YPER. j Nuttelooze tegenwerking der Duitschers 21 Sept. i5 u. Nieuwe bijzonderheder over den glag om Yper bevesligen ots vol-ledigezege. Door bijlioorige plaatselijke ge-vechten hebben wij iu den aTond nog eenigt versterkte plaafsen ingenomen. De vijand ^ poo,|de met groote troepenmacKten tegôa te weren maar wij schoten iedermaal zijn ||i troepenverzamelingen uiteen Uitgeput door vorige pogingen heeft hij kter niet meer tegengewerkt en wij konden zonder hinder onze nieuwe stellingen in-richten.22 September, 7 uur. — Heden werdes ^ min belaagrijke ge^echten geleverd, Wij s schoven op verschillende punten oaze Iinu Ivooruit en sloegcn zevea Duitsche oan^aller af. Wij veroverden een net loopgraven Z, Tower Hamleîs en bezetten 0. St. Julier een hofstede. Een tegenaanval 0. Langhemarck werc Terijdeld. Het getal krijgsgevaageaea overtref! reeds de drie duizend man. Onze vliegers hebben niet min dan acht en twiatig duizend projectielen op de vijandelijke troepen ge-worpen gedurende den aanval. fôe nd De Gevechten om Yper. Dat de Eogelischea hardackki^e aanfcou-ders zijn,blijkt genoeg uit da jonista krijgs-verrichting die ze om Yper hebben uitgo-voerd in 't stH'e en die leidde tôt de verovering van d« tweede Daitsche J'-jn tusschen het kanaal Yp^r-Komen en den spoorw^g Yper-Sta^ea. Met nadrnk wi^at het ambteiijk bericht er op dat aile doel-einden bereikt werden en dat de aanval darj alleen opgehouden heeft wacneer op de heele gevechtslinie de voorgestelde pusten waren bezet. D -t het niet monder moeite is gegaan blijkt uit de opsommieg van de - regimenten die deel hebben genomen aan t deze kri;gsyerrichtingen, en dat e^n groote r krachtinsp-îjining verraadt. De aitslag heeft — echter de moeite belooud Dat deze krijgs-verrichling echter nog ia geenen deele een doorbraak beduidt 1s klaarblijkelijk waar (e ® aernen uit h? t bericht dat alleen van ee-f ; vastgestelien vooruilgarsg gewaagt.Daarom i ook moeten we oïjS niet " emballeeren ", j zoo men zegt, om "en bchaslden uitslag tôt 1 overdrijving uit te baten, maar 't belet toch 1 ciet dat intusschentijd obb weer de t zekerheid is gegeven dat de Engelschea -5 het pleit om Yper niet oabeslecht zullen ■ 'i laten dit jaar, gelifk het reeds meermaka î werd beweerd. Om Ypsr is begonnéa de : hamering die met tusschenruimtea za! lei-den tôt de algeheele wijkii g van de duitsche geyechfsHjru i Dit kart sea gebeurtenis z'jn van de eersîe weken, dit kau echter ook nogmuan-' den aandereu. We mogen, trouwens, niet ! vergeteu dat de Daitschers'ia 't vooruitzicht ' van de schrikkelijke inspancing die wij in ", de Vlaaîsders wil den «itwerken, raachtige 1 tro'-panconcerstratiès feebbea gcdaan die,we ; Wfitea het uit verschillende jbroîsaen, er ge-bleven zga. We zullen daarmede sf te reke-nen hebbea en dat noopt oas geen te opti» 1 mische besluiten le trekkeu. ' • Wat oï'S schter het meest vaa al mag en I moet verheugea is dat we door dexe krijgs-" verrichting de ondervindk'g opdoen dat het Eogelsch leger nog steeds ditgene beoogt wat het doel was ran dea slrijd waaneer het 1 offensief begos. Niemsnd zal hem het iiîitiatief ontaemea dat het thaus in handen heeit en dat hea reeds sao mer.i^e voor-, deelenheefi geschonkea waarvaa dezelaatste wel het meest-beteekenende is. Immers de krijgsverrichtiag brergt de Eagelschen immer nader van Poelcapelle en van daaruit kan eea ectie uitgaan die saamaangebonden met een vooruitrukken in de richting van Clercken ons het Yrijbusch in handen zou lererea en meteea den spoorweg Lichter-velde-Diksmuide bedreigea die voor de Duitschers de bevoorradiagingslinie is bij uitmuateadheid voor hun weerstand van aan Perrygetot Diksmuide. ) VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN | I ! —~i L Zou Ludendorff dood zijn ? Het gerucht van de dood van LudendorfF l het hoofd vaa dea duitschea geaeralea staf had onlangs de ronde gedaan. De treia van Ludendorff was op eenen anderen (rein ge-loopen aabij Brussel. Nu komt het ageatschap Wolif volgende uitlegging te geven « Op iq t;0gs', ten 11 uur a avones, ^ wam geaeraàl Ludoadcrlï v*an hf-t front der V !&au-ders t?rug, wfnneer z<j 0 treia iu bolsing kwdoà met eeu uianitietroia komeude u>t tcgenovergts'cîde richting, r<abij Brrsse!. De locoisoUef >sn d.-e munitieticia reed r;oes den Wiigon iu tween waar gênera al LudendoîfF stet !><"( i zna Ktaf en zija gevo'g plasts genomen had. De treia vsn Ludendoiff werd ontriggeld eu de &arigeramdc Bagua wierd verbïijKfdd. Geaer&al Lad end ai ff wierd skchta gekwetst door enkele gl-s en ijzerscherven maar niet erg. Gnera^l Hsji-denburg had ook de rtisop 'tVlaat der sche front meegemaakt maar niet de Keizer zooals m m beweert » Komt het u niet voor dat dit duit<cii bericht halveiings laat verstaan dat Ludecdorfî meer dan licht zou gekwetst zijn?Lt Hol-laid beweren ze dat hij dood is. De Vereenigde Staten van Amerika — Da Arnesikaarische Regeering heeft een weïsvoorsiel op de verze.kering der sol-daten van het l«ndieger eu vau de vloot ter studie neergelegd. Iedere soldaat kan zich l«teu verzekeren Sot een s ;u vaa 8.100 dollars (5o,ooo tr.) rniîs eeae jaarHj'.schc premie «an 8 J- hrs (4o fr ) Der duizend. De verweze, lijking van dit vootstel zal den Staat, volgens berekening van 't beheer van geldwezeu, i;et iej-iar r76 miilioea doilius k >sten ea het tweede jaar 38o mil-lioen dollars (88) ea r,9oo miilioea fraak). PETROL ? Dank aan de beiorgdhuid der Overheid | wordt nu fcsn dan van ambtswege aan de 1 bevoîkiag petrol ts koope gestald. Er zija gemecatea waar i.og eakel dit middel bestaat om zich ia zulke en derge-i bjke waren te bevoorraden. Nu, 't bestaat ( er, en dit is iets waarom we de Overheid [ moetea erkentelijk toejuichea. Evenwel : ware er geen miidel om teveus dien verkoop immer i» doea geschiedea op vreed-zame ea df ftige v/ijze f dit, tea eerste om ; on*e Boadgexiootfea die ervan getuige aij<n, ; niet le doea or«tsîicht wordea over t^cze bestuorszeden ; tea tweede ea boycaal tôt wtkija vaa de brave liedea die mear al te i dikwijls,ter geiegeuheid vaii al die ambtelijke , besteiiiagea, gemeageld ou der menschen vsn miadere opvoeding. zonder verweer cvergeleveri siaaa aaa walgeede baldadig-1 hedea ? f Honderden lieden komen er af ieteas, ) in een wanordeiijk gedrang dat duurt ver-, schillende urea achlereen : soms in een ; nauw gangsken waar moet uit-en-ia g;gaan . wordea, ievers aaa eea herberg, waar ter-^ zelvertijd aadere opeabare diensten geschie-! den, waar reis- en verblijfstoelatiugen moeten afgehaald warden, waar gestadig soldaten weg-ea-weer moeten enz.... . Er wordt daar gepraamd, gedogeu, ge-; drumd, om dood ; gevloekt om de rouren te scheuren, afstootelijken klap uitgebraakt, oneerlijke tastiag bedreven, ookal geroch-ten,teenen verstampt,beenen gekwetst, klfe-ren geschonden, regenscherms en haad-zakken gestolen, tôt groote schade vaa den , eerbied dien 't >o!k aan 't Gezag is \er-; schaldigd, tôt groot gevaar voor de kiaders, teedere lieden die er verlrappeld ea veroa» gemakt worden, toi ware verergerir-g en beschaajing van àl wie anders in een on-treffelijk gezelschap niet wil worden gezïen of aaar onzedelijkea praat niet wil Iniste-ren.Velen liêa die dit betereens bijwookdin, doen hea bedienen vooraf. ia dea duik —.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes