De Belgische standaard

997 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 18 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/2v2c82598g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

t- Jaar - N* 234 \ màmêek^mmwmaÊÊMsm m&m&ïiemœ&mi&mmmœzmmm Wiiî cantiemen het nummer Zaterdag 18 Decemmw 1815 De Belgische Standaard Door T&aJ en • Folk DAGBLJL® Foor God «m Mm&rd m wmb& Arw&ï«m*lfr "?oor 60 «i«»*» f* ««*■<•■)!bM «ooniltbctaliag;. "] ~~ ~ . Be»tuurd®r : ILDEFONS PXETERS. j *00r ^Od^T^^ïdlTÎÎ PI»«** Vos? «s iioldaiw • m,60 ir. | > V illfc MA GCQOILLI, Seedijk II rS«l îwï «Sa a*ei-eoîâa4«a — In '* 1*p«1 *.6© frï; baitan 't I«ad s * 00 te. V&stO opstélltoTM : Me S. B1LFAH1, L Du XHlSs | Sanleondigingen ; ® i% it. f> regel. —» Rekisines j 0,40 !r« si- fsgei tedi*£i u»«r «aaplartn trw «Ut worde» gevrstgxl, wordt d« abonnit». j ^ aKAMBWUW B. VA H DBS SGHBIiDBM, JTTOÏ MLLIABST " Vtachtdtegett 3 S iniaeschingcn van s regels, 0.f0 k, pnjs misder. } - V- i ' ._?. : , . „ , .1^,',,,„■ Vaderlandsliefde PRO ARiS ET FOCIS ! Het Vaderland aile "kiachten, woor-den en daden len ofFer schenken, lijden en stiijden om den geboortegrond, eigenbaat en ikzucht verbannen en enkel het algemeen nut, het welzijn en den welstand van strijder en landgenoot be-trachten, dat is vaderiandsliefde. Vaderiandsliefde is geen woord, geen gebaar, geen trillende redevoering of gedacht, vaderiandsliefde vergt daden. Zij volstaat in het innig gevoel waar-uit noodzakelijk spruit de plicht, de al-lereerste plicht : de verlossing van het Rijk, het verjagen van den overweldi-ger, het wreken van hen die,om hunnen trouw aan Vorst en geboorteland gefol-terd werden of gekrenkt, bua bloed ten prijze gaven ! In oorlogstijd, aile oude veeten onder làndgenooten vergeten, elken strijd, van welken aard 00k f sluiten of vermijden, geen enkel misvefstand tusschen Bel-gen doen ontstaan, streven met voile kracbten tôt het éen en enkel doel : de eenheid en de verlossing van België, dit is vaderiandsliefde. Vaderiandsliefde is persoonlijke voor-keur of vooringenomenh&id verbannen, enkfe! 't algemeen dut beoogen en, als verraad, hoogverraad aanschouwen welkdanige daad — 't zij woord,>schnft, wenken of pogen — di s de gevoelens of rechtei* onzer làndgenooten zou in-krimpen of verdooven, op welkdanige manier den overweldiger bevoordeeligen oi gunstig schijnen. Vaderiandsliefde is eerst ,en vooral zijn leven ten fesste schenken voor België, het is, de wapens in de hand, koe-ne onafgebroken wacht staan op de Yzeroevers, weder en wind trotseeren, ontberingen doorstaan, door slijk en modder waden, moorddadig geschut doorlevec, verdedigingswerken opbou-weu of versterken, den vijand ten lijve vallen, hem den bezetten grond ontruk-ken en, zoo het moet, sterven, pro patria mori 1 Vaderiandsliefde is uit aile kracht de strijdêrs aansporen en opbeuren, den weerstand aanwakkeren, den algemee-nen geestestosstand verhoogen ; 00k nog in het bezette land wonen en lijden, met dsn overweldiger niets gemeens hebben, hem door kiesche en aller- j strengste onverschilligheid overtuigen t dat een lielg met den Hun nooit ot nooit leven kan, dat België nooit dulden zal den euvel, de scburkenstreken door bar- t baren gepleegd. VaderlanJslieldeiszijnekindersopbren- g gen in den haat van Duiisch en woest-aard, in het œisprijzen van meiûeed of ^ iaffe daad, in het btsel van 't vol- z brengen der plicht, der strenge plicht D ondanks neteligen toestand, ondanks e gevaar, ondanks den dood. e Vaderlandsîiefde is voor dezen die, de wapens in de-hand, koning Albert w niet ter hulp snellen kunnen, hun bur- a gerleven schikken en voegen om het z grootste nut voor 't vaderiand, door in-lichtingen en medewerking de kracht ^ onzer legers vermeerderen. s Het is voor de rijken en begoeden in het bezette land, door humie tegenwoor- s' dîgheid, hunnen rsàd en stcun de armen ° en werkers bijssaan en helpen en hun ^ het door&laande bewijs geven dat aile s klasien leven ond r denzelfdzn dwang, in heizeïfde gevaar, in duselfde hoop. Voor de mindere klas is Vaderîands- r liefde vooral tr. uw hebben in hare lei- b« ders, in bet wettig bcstuur, 00k nog het koene en prachtig voorbeeld volhouden 01 --■£ .'oarvxKjaaanatwscv»an * mm van den roem onzer Belgische werkers, lievers honger lijden dan 's vijands brood nutten, liever honger lijden en 't gevang oploopen dan met den vijand, door welkdanige hulp, het bloed hunner làndgenooten,vrienden en bloedverwan-ten te storten. Het is voor vrouwen, — moeders, verloofden en jonge dochters — den strijder opbeuren door betoog van hoop, van eeuwige en versterkte verkleefdheid, van strengen zelfieerbied, vaa het alle-daagsche bewijs dat de Belgische vrouw niet enkel gruwelt door de gebeurde euveldaden maar dat geen enkel gevoel van welken aard, in eerlijke en fiere vrouwenborst ontstaan kan en zal I : Het is voor legeroversten elken dag-stond doorbrengen in den kommer van ! het volbrengen hunner soldatenplichten, j in den kommer om de welvaart hunner « ondergeschikten, in genegenheid voor Ç hunne onderdanen, het is den soldaat b geleiden, hem, zoo het moet, berispen | en kastijden, maar nooit uit het 00g | verliezen, dat de overste voor den soi- ! daat vooraf een raadsman, een vader i zijn moet. Het is eindehjk voor de soldaten,voor | den nederigen strijder, moed scheppen, i krachtdadig volhouden in zijne roem- | voile krijgsbaan, in zijn hardnekkig we-reldberoemd gemoed, in den geest van den Yzer, van dezen reuzenstîijd waar • Duitsche overmacfct het met vermocht ] en nooit vermogen zal door de borsten | onzer jongens te breken om den laatsten \ meter, de laatste strook van het Vader- I land te vermeesteren en te plunderen. Het is eindelijk nog voor ons allen, I strijdêrs en burgers, de plicht nooit en nergens door de eeuwen heen te verge- 1 ten wat onschuldige grijsaards, vrouwen f en kinders doorstonden omdat het kleine België den oorlogsreus den k«p bood, niet zwenkte, zijne plannen verijldelde en hem door den keten van onversaagde , soldaten/.ielen den eersten slag toebracht | die hem in den eindelijicen val storten | moest. I Dr G. | GEBE0RTE8ISSER YAN BELÂNG ', i ' i ' B Deze oorlog zal gewonnec worden door ' naonen en geld. / Frankrijk en EDgeland beseffen het daa 10k om ter best. Sedert gisteren werd in 1 icide landen éa de oorlogsîeening geslotôn en i 1 am dedwatigtijj van Dôrby's recruteerings- ' \ telsel een einde. j ^ In de eerete dagen zullen we de uitsiagen J ennen van die twee gebeurtenissen. Want ; V 00 mogen ze wel geheeten worden daar ml- j ister Ribot verkiaarde dat d^zs oorlogslee— ■ t iûg de overwinningsleening mnebt genoemd S a daar Asqulth over tijd zich uitdrukte dat ' 1 idien de veldtocbt van Lord Derby den ge- i * renschteû uitsiag niet opleverde men een j Igemeeaea diccstplxcht in Engeland voor- g iea mocht. A Welk is het onderschreven gtldkapitaal in C racbrijk en welk is het aangegeven men- e :heckspitaal in Engeland ? E Hopeti we 't beste. Wanl alhoewel de fran- E ;he regeering geen officieeie wekelijksche p rerdrachten gaf, mogen we nochtans beslui- o )a, door de gepubliceerde âfzocderiijke gif-m, dat de leenlng een overgroot succès zal ^ ezen. < Wat de aanwerving in Engeland betreft ein spreekt van een h&lf miilioen nieuwe ! crutea die den oproep van Derby hebben lantwoord. , ^ Mannen en geld 1 De eerste dagen zullen B is inlichten over deze, onze macht. i gf ' i VOOR ONZE SOLDATEN Tien de Inschryvingal^lst Overdracht fr. 19329.59 Gemeente OOSTDUINKERKE M. Seraphyn Dtclercq, burgern. van OostduiDkerke, tweede storting 15.00 E. H. Karsl Valcke, kapelaan 35.00 M. Is. Florizooné, sekretaris 35.00 Kinders De Becrtt, brouwers 35>oo H. De Potter, sebepsne 15.00 M. A. Roels, grondeigenaar 35.00 Oyaert-Vieren, 10.00 Sylvia Gauquié 10.00 Mad. De Bouck 30.00 Ch. Maes-Zwanepoel 30.00 Wed. Provoost-Rotsaert 35.00 Wed. Ch. Declercq en Kinders 15-00 Détachement de Gendarmèrie 34.00 Naamloos 15.00 L. Coulier-Yerhaeghe en Kinders 10.00 M. Duytschaver-Vermoote, J. Florizooné, Ose, Maes-De Baecke, Remi Vanhille, A. Quae-ghebeur, Wed. Pol. Geryl-Cous«aert Cam. Clauw-Hancke, Ces. Van de Kerkhove, B. en R. De Grave, Cyr. Van Ryssel. M. Marcel en J. Vandendriessche, P. De Voider, Wed. Pylyser-Huysseune en kinders, Edm. Demey-Debois, J. Warreyn-Florizoone, Is. De Graeuwe-Barbé, Ch. Weerbrouck, N,l., J.Thybaut-Vermeersch.D.Demey-D'Hoedt Cb. Germonpré-Provoost, Wed. HLoornaert-Clay, S, Bouckout, E. I)eba*ne, R. Dtdeys-tere, De Potter, P. Torreeîe, E. Fouvry, tlh S 1r. Totaal 140.00 Mad. Lauryckx, Pr. Puis, îfeamloo», H. Ver-moote, tlk 3 fr. Totaal 13.00 Ch. Theyus, L. Thybaert,,. P. Goderis, Aug. Borgonie, Ach. Christlaau, tlk 2 fr. Totaal 10.00 E. Van Billemont, Norb. Devolder, tlh /fr. 3.00 (Totaal van Oostduinkerke fr. 443.00) Gemeente WATOU (Vervolg) liai Demol 10.00 Louis Decae 10.00 H. Marien, 3* gift 30.00 Devos, notari» 30.00 Georges Tack " 3«.oo Georges Van Eecke, 3e gift 45.00 E.E. P,.P Trappisten id. *5-oo Alexis Lazeure io.oo Remi Demol, R. Clinckem iille ; G. C. ; Jozef Seys, Ch. Vandenabee),ç, C.Vandenberghe, Maurice Legrand, Rcxié Gruwier, Walter Parsons.english soldutr ; Karel Demol,Cam. Camerlynck, Isidoor- Vandamme, Henri Lebbe, B. Lanszwr;ert, Maur. Banckaert, Achiel Lebbe, Vro.uw Vandea Boogaerde, Karel-Emiel Bena'awt, Cam. Loonens, elk s /r- Totaal 95.00 Naamloos, Serg. maj. English, Louise Sansea, Emiel Dnjardin, J. Brysbaert, tlk 2 fr. Totaal 10.00 ïmielBoon, 3e giit 3.00 j rheod. Dequidt, FL Vanneste, H. Olhevler, Pet. Veier, Degry&e, tlk I fr. Totaal 5.00 ] 3. Deschacht 0.50, Al. Vandenbussclie 0.80^ 1.30 fTotaal Watou fr. 374.30) fot aanmoediging der neringdoener» vart De Panne, 30.001 i. H.Aalm.Cornille,3«Art.4D. A. 50.00 ' .oui* Dequaker, Houthem 13.00 | )nbekend id. 5.00 I ilice Van Brabant id. a. 00 1 roor de soldaten, Veurne 5.00 \ . Verplancke-Paret, id. a.oo | 'erzameld in de naai-atelier te Veurne, door Mev. David, <11.35 •en Roeselaersche grenadier 3/3 40.00 [aamloûs, ' Adinkerke 5.00 * . Vermeulen-Rathe, id. 5,00 wee maanen uit Vlaamsch Henegouwen .3.00 \ t. en Mevr. Dondeyne, bestuurder sehool- \ kolonie Garches ïoi&o , [eer Ad. Vtrmander, onderwijzer id. «orges Gaeremynck id. id. j-oo rthur Garrain id. id. 3,00 am. Decraemer id. id. 5.00 . H. De Trannoy, aaltd. A. 238 35.00 . P. Nestor Symoens, pr.-brank., ae gift 5.00 . H. D« Craen, aalm. A. 338 35.00 . B. Bournemonth en zijn broeder 10.00 VanBeveren, Eggewaertscapello a.oo imilie De Haeck, Crombeke 5.00 Qbekend 5-00 (Totaal verscheideneir ir. 383.35) Totaal fr. 3C 330.14 SOLDATEN KOOPT « Vaderlandscb Sersnoon » vah B . P. ortier S.-J. Prijs 10 centiemen Op1 ons ireel. De opbrengst gje,at naar ons Kf, rst-fichenk. — Goede wijn ,behoeft geeakf** DE OORLOG Op den Yzer Wat mogelijk is zuidwaarts Dibsmuide Eergisteren deion we inzien dat het beves-tigen door de uitheemsche pers van onze be-weridg over weken hier geplaat3t alsof de Djjitschei s iets beooge n zuidwaartsDik smui Jej wel een mogelijke aatidaidlng kan wezen van een nakende actie. We voegden erby dat we ons aan niets verwachten zouden vooraleei de Balkau expedltie ten einde liejp. Dit is nu een gedaaa feit. De etrijd rond Saloniki kan niet meer opwegen tegen den irszet van den Balkan-veldtccht. Is het duitsche doel niet bereikt, het is toch heel nabij gekomen. De andere fronten staan dus gereed om den aangekondigden Duitscheu 8«hok te ontvan-gen.Op 't Russisch front is niets meer aan te van gel). 't Wiùtert er te tel. Dus zal een mogalgke duitsche poging tegea ons front gericht zijt). We plaatsen deze poging op het B«lgisch front,eersteiis omdat we sedert den Yzerslag geen aanval op Oks front hebben onderstaan en dat aile aanvallen zoo^-'ôl tegea Yper aïs in Champagne en Argonne mlslukten, vervolgeiis oindat de geruertten vau groota daitsche tfotpentransporten ia België saamgetrokksn achier ons eigenlijk front bevestiging krygen. ALs de Dutischer8 het nu wagen zullen een aaoslag op 't Westelijk front te doen en ver-blind door hua laatste suGctgsen, cochgrond-of weergesteltenis in overwegiog zullen ne-men dan mogen we zeker zij a dat deze aan-ral zich plaatsen zal zuidwaerts Dlksmuide. Sedert eenige dagen 00k krijgenwe daar geweldige artillerie-duels aan te stippen, wat meest slîijd duidt op een vijandelijk nieuw inzicht dat zich tôt uitvoering bereidt binât de kanonnen het voorafgaandelljk werk verrichten. Reeds in April-Mei verholen de Duitsche bladen het niet dat da streak tusschen Diks-mudeen Yper gîschikt scheen tôt een aanval omdat in diestreek het front is bezet door drle boadgenoottn an dat dus iagevolge het bevel er çenigzins moet doen lijden. Maar te hunne nabate ondervonden ze dan een wreede ontgoocbeliûg wat hen nu weer te wachten staat als ze 't aandurven zullen ons te tiestor-men.in den Baikan Het verloop van den Balkan-strijd is een# voortdurende ontwikkeling geweest van een abnormalen toestand, die zich eindelijk op-Jost in eene defensieve houiing vô >r Saloniki Velen hadden gemeend dat onze aftocht 1 ons dekken zou en begehutten tegen aile vir-Jere verwikkelingea. Eeas op Grieksch grOndgebied, meeoden ze, zuilen we ons kURn'en herinrichten en ocs bcreiden voor een toe komend oflensief. De grondstrlep rond Saloniki was toch Grieksch grondgabied ge-bleven e» de Bulgaren zouden het niet aan-pakkenditte schenden. Dus we lagen daar veilig I De laatste dagen hebben ons de ont-goocheling meegebraeht dat de Bulgaren wel degelijk tegen Saloniki oprukken. Tôt nu toe ■ kwamen ze in geen strijd van belang met ons op 't Grieksch grondgebied, maar uit da lezing van de bulgaarsche ambtelijke berich-teo is zulks niet meer uit te sluiten. In het korte zullen we den schok van heel het bul-gaarsch léger te onderstaan hebben, waarbij-missebien 00k duitsche troepen zullen aan-wezig zijn. Onze positie teekent zich dan 00k ailes behalve roosklcurig af. Wel is waar hebben we nu dit voordeel te btschikkea over een beperkt front en de zekerheid achter oas van da zee, van waar de vloot, als 't noodîg blijkt,onsondersteunen kan,—net zooals het gebeuede hier op 't Vlaanderenfront in Octo-ber-November 1914, — maar toch is de min-derwaardigheid in numerieke sterkte en materieele kracht waarin wij ons bevinden, niet te ontkennen. Het onfschepen gaat immers Diet zoo ge-makkelijk als het toevoeren van mannen en materiaal langs 't land, te meer dat de onze-kerheid daar is van een onstandvastig weerstand bieden. Doch van een anderen kant moeten we toch 00k de uitstekende natuurlijke strate-gische ligging van Saloniki inzien, hetgeen tijdelijk kan goed maken wat ons aan mannen mangelt. , De eerste schok zal ons toonen in hoeverre ws steunen kunn^nomte Saloniki te blijven. £ De fosDichs houdlng van Grlekenland 1 De heutraiiteit van Griekenland is voor : ons eene groote overwinnlng. Dit schreven j duitsche dagbladen, over eeuige dagen. Nu moeten we dat wel aannemen, als we 't îoit te bestatigen hebben dat de. Buigaren I op Gricksch grondgebied drongen en dat I daarbij geen griaksch optreden is gebeurd. We badden van Griekenland nog mogen ! hopen dat het de ei^enwaarde van een volk zou ten toone leggeû in een uitwendig ver-1 tpon van zijn léger, wanneer zija grondge-; bied zou worden onder de voeten getteden : door een gehaten nabour, we mochten dit î hopen, omdat zulks be wij zen zou dat volks- - kracht nog te viaden wa3 ia de Grieksche 1 natle ; nu echter kunnen we sltchts de goed-; zskkige si'ulligheid van dit volk schandvlek-: ken dat zich door een verduitschten koning laat leiden. î De neutralitsit van Griekenland is voor on s eene overwiuning ! Wtj moeten het be-| &men. Togen onze ontscheping te Saloniki I werd verzet asfigeteekend, tegen den inval | der Bulgaren, die het Grieksche land ia ge-| vaar brengt, wordt geen geweld gebruikt ; Griekenland laat de zaakjes gaan zonder zich | een s te bekommeren wat er uit voortspruiten | kan.alleen en ults'uitend cmdat de Keizer van I Duitschland Tino beloofde dat geen duitsche troepen in Griekenland zouden komen 1 De Deslneming van Italie Er ward bevestigd dat 50,000 man te Valo-na ingeschespt waren. Later werd dit getal op 80,000 maa gebracht. Sedertdien echter wordt van het Italia&csch expeditiekorps l geeD gewag meer gemaakt. We willen aannemen dat deze geruchter» ernstigen grond-\ slag hebben, omdat in den eersten algemee-nea oorlogsraad de gezamenlijke handeling j van al de Bondgenooten in den Baikan gere-geld en vastgesteld werd. Hooren we van de Italiaansche expeditie niets meer, dan moeten we daarom het ergste niet denken. Ailes komt op zijn tijd.. Tegen 't Suez-Kanaal Moet eea duitsche-turksche expeditie tegen 't Suez-Kanaal ingezlen worden binnen kor-| ten tijd ? We deden reeds opmerken dat een expeditie tegen 't Suez-Kanaal slechts zou on-dernomen worden wanneer de Balkan-v»ld-| tocht voor Duitschland een einde zou hebben | genomen, 't is te zeggen waaneer de Boadge-nooten op Grieksch grondgebied zouden g«-| drongen zijn eu het Duitsch leger dua vrij-j komen moest,daàr de duitsche stsf verzekerde op Grieksch grondgebied de Rchtervolging niet te breegen. Dit feit heeft zich nu voor-gedaan. Ook wordt reeds gcwag gemaakt dat - het grot der Duitsche troepen te Philipolli,. in Bidgarije, verzsmeld wordt om van daar naar eeae onbekeûde bestemming te trekken. Van een anderen kant wordt een groot® duitsche werkdadlgheid in Klein Asia waar-genomen. Al» we nu inzien dat een huidige expeditie, gedrild en aaagevoerd door duitsch bevel, niet met dezelfds moeilijkheden meer te kampea heeft zooals het 't gavai was mat de eerste turksche expeditie, — in zake be-voorradings- en terreln moeilijkheden,— mogen we wel besluiten dat een expeditie tegen het Suez-Kanaal mogelijk weze in 't korte. Immers mannen hebben de Turken genoeg, A

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes