De Belgische standaard

531499 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Mai. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rt5p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Itfliliftf&os ! ir? MMWi dittj £r. s>?& MSKi'-i lî-ÏS jifc&s5?y?s £•?? ttaJ £&(<$!£&%?!■ iu '{ l0»% '■ il»£»^ -'■ •■'% lAits-iM ::«• â-'ij «■'Usa 'tinmâ : B«fegtl if. a,8o BtStia* ^-CO §4? DE BELGISCHE STAHDAARD -^^rTrïïTÂC H T—*„ B /\/\K I A\ A C HT" ï" EL* • ^^^aBW^<œ;S»«K«*™s*,TO" W"*>»™«oa«r^_. ®1 ljj£ 10 F S T E L E 3 BEHSS8 mLA t S7a CvçaiVit » JîKibsrï P3 s-Asaty SisL?,; aaâbm-dfgisr^s : Q.S5 Î.Aa ngirt RSCLÀSSEN '«Slfcliî » «■*?#!"> ;t<* ! r- ® wgfefe §f ■ * fo e s fc u u pd e r°n : PeeCçrs-® r*,>, M,d*, MkA^ ■ M «. Brinaira. L. Davfcen. P. Bertran V«i te Sehelden, Dr Vu de Perre, Dr. h Van de Woestyne, Jmil Fffimrt, Dr L. De Wolt, J. Simoiw, 0. W^tez, Âdv, H. BacSs, manon k .ans. DE TOESTANE — o — "HëTsïalidpïïot der t*ngeischen Ik sprak heden met een Engelsohœan van aanzien, die, gezien zijn rang in het leger een beetje moet afweten van de gebeurte-nisBen.Het tijdelijk oponthoud in het Wesîelijk offensief kwam natuurlijk eerst te berde en daar hij wtl zag dat ik een bcet e sceptiek was betreffende de ontwikkeling van een verder offensief, lachte hij kalmpjes weg : «Gij lieden zijt toch ongeduldige menschen ! Ik weet dat een objectief beoordeelen der gebeurlenissen voor 't oogenblik niet heele-maal bevrediging geeft, maar u hoeft aileen na te gaan welke reusachtige voorsprong op de Duitschers wij in de iaatste maanden genomen hebben om overluigd te wezen dat we het begonnen pleit, niet onbeslist kun-nen en mogen laten. Herinnert a slechts wat men al durfdedrukken, wanneer oogen-schijnlijk het Iaatste offensief op de Somme had uitgewoed. We waren niet opgewassen tegen den vijand en zouden het misschien nooit vermogen onze macht tôt overmacht om te scheppen 1 Maar dan hebben we stecds doorgevochten, taai, hardnekkig, f maanden lang. Het gevolg kent ge. We heakten de duitsche linie in van Lens tôt Peronne, na Hindenburg genoodzaakt te hebben zijn beruchten aftocht aan te gaan. Nu beuken we tegen deze uiferste weerstandlinie aan en u beseft toch dat een doorbreken van deze linie niet op iwee dagen kan bekomen worden. Taai zuilen we blijven doorwerken, weken lang als 't noodig is, maar tôt de vijand tôt wijkeu aip toevîncht moet nemen. Ge gelooft toch in onze overmacht van maternai? Dat zal de Iaatste hin-derpaal verbrijzelcn; maar ge rnoet ons den lijd laten. Het is anders niet ernstig het e:jide van den oorlog te voorspellen op den lmidigen staat' van zaken voorigaande, de îî:zet is te groot en men kan niet alies voor-zien. Wat heden niet gebeurf, zal morgen gebearen. Wij zitten niet genepen, lijk de Duitschers ! » Me docht dat die Ergelschman nog zoo kwalifk niet redeneerde,.. voor iemand die op geen tijd ziet; De benoeming van generaaî Pétain Generaal Petain, met de Caateînau.de heid van Verdun, is bij dekitet tôt Overste van den algemeenen staf den Minister van oorlog loegevoegd. , uit dan weg te ruimen dat Ge-Taeraal Petain de leiding van den oorlog op bestuurliik gebied in handen neemt. Hij wordt ook raadgevervan rie Regef ring-, bediening, die maarschalk Joffre reedswaar-tiam.Intusschentijd dnurt de artilleiie-strijd op het fransche geveehtsfronl, heviger dan '■ - ' ooit aan, en gaal gepaard met plaàtselijke t off- nsieveïi, ge!ij'-i dcze van gisier in Chato-i pagne, die. voor doel hebben een volgend — ' offensief ia zijn b^gin te vergetiiakkeiijkeo en in zijn verloop te steùaea. an rer Een nieuw operatieveld te-} van Sarrail g In Macedotjie, is het generaal Sarrail tôt heden niet mogelijk geweest het offensief te en begianen waarvau de gelukkige gevolgen beslissend zouden kunnen werken op den en einduitslag van den oorlog : ni. de onder-& J werping van Bulgarie en de afsnijding van 1 4 Turkeye. Waaraan het ligt ? GrootendeeJs 'er a»n het verraad van Konstantijn, die steeds ^e" ous in den rug dreigt. Maar 't Macedonisch en grondgebied loslaten, zal Sarrail niet. Dit °P blijkt uit vele gegevens o.m. uit volgende, en die van praktischen aard is en van voor-uiizicht getuigt. De bevôorrading van Gene-tn" raal Sarrails leger is heel moeilijk en diens-li^s volgens zorgt Sarrail zeif voor zijn bevoor-în" rading. Hij heeft namelijk doorzijntroepen me pataiten doen planten met de macht I Te en Laraoughlov zjin honderd hectaren, in de en Vardarstreek twintig Ha,, om Koritza 8o Ha., enom Kastoria 5o Ha. vol geplarit. Bij die officieele aardappelvelden moet men voegen de afzonderlijke tuiutjes die op bevel van Sarraii dooriedere legereenheid aange-ot legd zijn geweest. te Wanneer het offensief zal beginnen, zal *e Sarrail de moeilijkheid vau levensbevoorra- ste ding opgelost hebben. En dat wil nu ook al :en iets zeggen Ten ware dat in deze warme stre- 'en ken de aardappelen te zeere zouden schieten ! en M VAN EN VOOR m- ONZE SOLDATEN ien ■ , iet Mo ter s voor onze Vlaamsche Jongens ien . Ik heb een tijdje geledeneen stukje inge-3r_ stunrd om erop te wijzen hoe het werk der en oorlogsmeters, ingericht door Mw Hulle-fj., broeck, stelseîmaiig werd tegengewerkt en haast stop gezet. Ik weet niet of het ver-scheen.want de B. Standaard bereikt me te ;00 onregelrnaîig. Thans kanik meldendat aan dat eliendig geknoei een einde werd gesteld. | Minister de Broquevilie gaf,nahevig protest, In bevel aan de desbetreffende censuur al de a[(j, brieven op naam van Mevrouw Hullebroeck gte door te laten. En het gevolg ervan was,dat an dewerkdadige inrichtster van het Vlaamsche , weik der oorlogsmeters in één week ruim . 1200 brieven ontving ; daaronder waren l 800 aanvragen voor een meter ! Er waren ' brieven bij van onze jongens die sedertein-de December op de censuur lagen ! ! ! Ik verheug me natuurlijk om het ingrij-pen van onzen hoofdminister, I je- Aug. Van Cauivelaerl. !og ! Ordrluitenant. nt. De Geldelijke Hulp van Amerika 'U> str- Amerika heeft de iichting van een leger van 5oo,ooo rnan gestemd. Men moetechter n et uieeuen du leger van heden tôt morgen op de slag>.elaen te zien verschijnen. 't Zal nog een tijd|e aanduren aïs de oorlog maar t intusschentijd niet zal besiist zijn en geëin- i digd 1 De hulp van Amerika moet op een = heel- ander gebied gewaardeerd en hoogge- °P schat worden ni. op geldgebied. an iSKsEûaïsufcçsos» —< .a 8E«a4iVBt®»û®ts8jasia^<iiS :e ! De Vereeiiigdé-Staîen schieten ons i5 i- \ milliard frank voor. Ze worden de bankiers j | van den oorlog, en hierbij zai hun ingrij-« I pen, hoofdzakelijkblijven. Maar dit gebied ils dan ook het belangriikste van heel den oorlog. In den beginne was het Frankrijk en En-geland die den ge'delijken last van den oor-^ I log op den nek hadden. Begin 1917 gaf ! Frankrijk nog twee milliard am de Entente : ts ; Een heele smete ! Engeiand gaf reeds meer >n : dan a4 milliards uit en gerocht allengskens ^ l op droog zaad. De voorschotteu van de Ver-\ eenigde-Staten, men mag het zeggen komen r" | ophunuur Daarbij,alle voorgeschotengelden n S zijn maar intrest-barendaan 3 1/2 fr.per hon-'3 j derd. Voordien leende Amerika maar geld *s î aan 6 0/0. De winst aan intrest alléen voor eén ;h ■ jaar op i5 milliard is dus meer dan 45 it rnillioen frank. 8» Uit deze enkele gegevens kan men begrij-r- pen wat het beduidt de macht van t geld e- te bezitten. s- ! ^ _ r- ! ;rM Brief uit papijs I "°— I | April 19x7 ij | Gisteren heeft Parns de toetreding der ,p f Vereenigde-Stalen tôt de Entente toege-ej j juicht. Overal ziet men thans de Ameri-e_ | kaansche vlag tussciïti» de vïaggen der ver-5 bondene Mogendheden wapperen en kleine al ! vlaggetjes met de bekende sterren en stre-j. î pen — stars and stripes — worden aan 't Kj : volk verkocht. Iedereen draagt de Ameri-e_ " kaansche kleuren. Eerst werd de heer Sharp t j ; afgezant der Vereenigde Staten, in zijn wo-^ ning, avenue d'Eylan, afgehaald en de af-5 veerdiging trok met hem naar het stand-i beeld van Washington op de lena-plaats. Daar waren de straten rondom reeds opge-i propt met volk en aan de vensters van dit > aiistocratische kwartier wapperde de vlag kS ; van het democratische Amerika. Overal l klinkt : Lève Amerika 1 Leve Wilson 1 e" | De mannen der Amerikaansche ambulan-er | tie stonden in kostuum bij 't standbeeld. e" De militaire muziek van het a3oe regiment n speelt de Amerikaansche hymne en de be-r" kende zangeres van het Opera-Gomique, te Mme May, zingt de strophen van The star in ? spangled Canner. I Daarop laat Noté, onze Belgische landge-l noot, de Marseillaise volgen, waarvan de ; menigte het refrein meezingt. Immer stijsrt | het enthousiam, het kanon dondert nabij ! den Eiffel-toren, en de stoet stelt zich in ie ; beweging naar het standbeeld van Lafayette rn ; in den tuin der Tuileries, Cour du Carrou-in sel, waar weerom eene betooging met rede« !n j voering en zingen der nationale hymnen [1" | plaats grijpt. Noté wordt verzocht weerem 5 de Marseillaise te zingen. Thans trekt de i~ • stoet tusschen eene ontzaglijkc volksmenigtc | door de Rue de Rivoli naar het Stadhuis, ; waar hij om drie uren aankomt. Hier zijn | de overheden talrijk aanwezig, ministers, î afgezanten, militairen. Hier bevindt zich l ook M. Brand Whitlock, de Amerikaansche ? afgezant, die Brussel heeft verlaten, en die f zeer opgemerkt werd. s De afgezant M. Sharp is het voorwerp | eener grootsche betooging. Opnieuw klin-s ken de nationale hymnen van Frankrijk en van deVereenigde-Staten.Daarop volgen eene ~ reeks redevoeringen,waarvan het onderwerp hetzelfde is, namelijk hulde aan Araerika, omdat het heeft begrepen dat de vrijheid en onafhankelijkheid der volkeren in geraar er was, en dat het is toegetreden om den strijd er tegen den overweidi^er van Frankrijk en :n België tôt de zegepraal te voeren. al Ditrnaal twijfelt er niemand mter aauj of iv die zegepraal moet vroeg of laat komen, i. misschieu vroeger dan men wel denkt. !n Dit was de beteekenis van de grootsche e. betoogingen voor Araerika en voor Wilson en aan welke heel Parijs heeft deelgenomen. WOUTER. Ûôplogs è,I|dsng^ît. BELGS8CH FRONT f 1 Mei, 20 uur. — Hevige artillerie-strijd . op verschillende plaatsen vau ons front, bij-. zonderlijk om Diksmuide. Qeen wijziging op ! t Westelljk front ' Londen 1 Mei, i5 uur. — Niets bijzon-( ders te melden tenzij eenige handslagen om • Yper, waarbij enkele krijgsgevangenen wer-^ den genomen. Parijs 1 Mei, i5 uur — Wij hebben een Duitschen aanval in de streek van Barisis . afgesIagen.Patroeljegevechtenom Hurtebise. i In Champagne verîiep denacht betrekkelijk kalm. In het gevecht van gister namen we 4oo krijgsgevangenen. Spaiije wil de onzijdigheid ten allen prijze- In een redevoering gehouden voor twintig duizend toehoorders, heeft Maura, de leider der behoudsgezinde partij, met na^ruk ge-wezen dat de onzijdigheid van Spanje moet behoud^i worden tegen ailes in. Daar het vorig ministerie viel, omdat 't een ingrijpen wilde, moet besloten worden dat er voor Spanje nog geen verandering te voorzien is. De 500,000 man d?r Vereenigde Staten, Het Senaat heeft de Iichting van 5oo,ooo man goedgekeurd. Er wordt echter bij^e-voegd dat de eersle binnenroeping maar geschieden zal op 1 September eerstkomende. f De Toestand op 2 Mei 8 uur PARIJS meldt : hevige artillerie-strijd op de Chemin des Dames, naar Hurtebise en om Courcy. ' In Champagne hevige artillerie-strijd op het plateau van Moronvîflers. Twee heftige duitsche tegenaanvallen op dit front werden afgeslagen. Het gelai krijgs-l gevangenen beloopt |5ao man. Vijf kanons j werden buit gemaakt. Onderluitenaut-viieger Delorme schiet zijn ï ien en adjudant Luflery van de Amerikaansche escadrille zijn 9en tegenstrever neer. i ! De Ersgelsche bilan ï van de maand April » LONDEN meldt : In de maand April hebben wij, gedurende ( ns oflensief, 19,343 [ duitsche krijgsgevangenen genomen ; waar-[ onder 3g3 officieren : 258 kanons en obu-! siers, waartusschen 98 kanons van zwaar ; kaliber ; 227 loopgrachtenmortieren en 47® 1 * mitrailjeuzen werden buit gemaakt. j Een | groot aantal kanonnen werden vernield < , gevonden, 1 Gister was de luchtbedrijvigheid heel , groot, 17 duitsche toesteilen werden verbrij-i zeld of neergeschoten. Negen onzer vliegers keerden niet terug. Amerika ieent aan [ Belgie 750 millioen fr. Uit Washington wordt geseind dat de Amerikaansche banken aan de |L5eIgische regeering een voorschot gedaan hebben van 75o millioen frank. t De Vlamingen in het leger. En waf gezegd van de Vlamingen in het d léger ? Met de toestand van de Vlamingen j- «n het vlâamsch in het léger in Yredestijd hoef ik nu r iet uit te wijden, statistiekm, vlugschriften, studies in periodieken en dsg-bladen fHand^lsblad voornamelijk), officieele ; verslagen van Kamerzittingen, enz. droegen • bij de bevolking een vraagstuk van ge'îjk-heid voor. Ik verzend hiernaar om over de gelai-sterkte en verdeeling der Vlamingen in het P" leger bij den aanvang van den ooriog een • juiste inkijk te hebben . Bestond niet geweste-n lijke indeeling van vlamingen en walen in is het leger, toch scheen het mij dat in somrai-8, ge regimenten van de vlaamsche streken ten ^ orerwegend getal vlamingen,in andere resi-re menten die garnizoen hadden in het walen-land eene meerderheid van waalsch^ soldaten bestond. I De vrijwiliigers kwamen op en werden dikwijis op aanvraag ingelijd in de regi-'* menten waar zij taai en streekgenooten ont-g moetten. ;r Na den Yzerslag kwamen de vlamingen^ s. die tijdens de vlucht van Egypte uit de ei provincie Antwerpen en de twee Vlaande-t ren aar Holiano; en. het Noorden \an Frankrijk waren gestoeid, aan het front toe. Sommité regimenten kregen een dôor en *" door vlsamsch voorkomei!. s" Statistieken zulien spreken om getuigeni» af te legg'-n in cijfers van bloed over de grootheid van het vlaamsche offer in den strijd van Belgie's verdediging in de 20 0 eeuwsche oorlogscrisis. ;- Ik bepaal mij met zeer algemeene gege-ir vens betreffende het vraagstak aan te ;. duiden : « In gewonen ti|d was de verhouding der ¥. vlamingen in het leger — officieren niet medegerekend — 67 ojo. Die evenredigheid is gewassen om twee redenen : ï* Tijdens den oproep van de klas vau ^ 1914 waren aile waalsche gewçsteu in haa-! den van den vijand. Het grooiste gede». lté der vlaamsche provincien was niet door P belangrijke strijdkrachten b?zet en de militairen hebben aan den oproep der regeering P kunnen voldoen, g<'!ijk zij ei de zedeiijke verplich.ing toe hadden. 18 2* Daar het vlaamsche gedeelîe van het ? land dicht bij.de Hollandsche g!eus îigt, hadden de jonge vlamingen bij zondergemak om de grens over te steken, ten einde als vrijwiliîgers dienst te îîemen in 't leger (1) ». | Op den dag van heden (Jan. 1917) is do î verhouding van 67 ojo gestegen tôt 80 ojo. | In deze omstandigheden had ik het veld | vrij om opsporingen te doen aangaande de il | volkseigenaardigheden der vlamingen in j_ 5 oorlog, en in het bijzortder op het gebied 3 | van vlaamsche folklore de taalwendingen ca | woordenrijkdom van de vlaamsche « jas i> t | gedeeltelijk — noodzakelijkerwijze is mija î arbeid begrensd en onvoliedig — te ont- r : hullen. ^M. L. De Nayer. 0 n | (/) Vrij Belgiè, 19 Jan. 1917, naar in-rt f licht.ino'en nif. Le Hâvre. Onze Coqqo il den Oorloo. Een brief van Mgr Roeiens Baudewijnstadj den 10-1-1917 Uw schrij on van i3 Oogst 1916 is mij over eenige d;n en toegekomen, Of het niij c: ugd deed eenig nieuws te ontvaugen van U en van onze vrietideu, kunt gij deaken. Sedert het einde van 1914 heb ik geen het minste nieuws ontvangen noch van familie, noch van vrienden uit België. Wij krijgen de dagbladen nog al p Jsyyr — IV9 Don der dag 3 Mei IV17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection