De Belgische standaard

686 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 16 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 19 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m03xs5kj05/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

. . -* )r - ■ ' h • f"> Woor Gfad *» HaarcÉ êît Zt&md jDOOI9 ÔH Poi& '..i ■ •—— ^ ' " '" '| " ' '" "^oor'dîe msdsdi'suaicea zscli wcndec otï A+r K-S? *r- r,z « sîssiî- £•. .«.».»•* « — •• « ANMMaf Wivrdîdî fPOfût M lOOÏLfiCfâSis 18 ç?:4fcsi aw ««a^arec ï*5 elk eaBfcasr woiserf »«»"•«") i " Beetuurder ï ILDEFONS PEETEKJSé ! Vuie ©ps&aBéFS : X. !• B1LPAIKB, £. DUTEBB8, v yAS aSAMBSKSM, B. VAÎf DKB iOHÏLDS*, Jutd FILMABBT *7 QUft lUJife 1U6WVI«9UU§V>M 4tf3'W.Vh V» a ! ' villa fA OCQDÏLLÈ, Zeedîjk SE PARUE. | 4sakmdigiag©a i o.sg fr. à* regel. — Rekl&men ? 0.40 Ir. d rsgei | VfcehteliBgeû l S iai&#»ctùngen van -2 regels, o.go If, $?>&&& &£** «sftaasuarsc V»B «** - sassdcf. ., ., De oorlig en de Hationaliteiten. Er is een kenmerk in dezen strijd dat 028 Vlamingen meer ùan elk ander aan-bslangt, camelijk dat hij gevoerd wordt t#t viijsîaking dsr kieine nationalitci-t*o. I» het niet treffend dat d« oorlog-vœresde partijen aan beide zijders hun •erewoord hebUe* verpand dat de uit-kornst van dea strijd aijn moet : de vnj-feeid voer elk volk cm zich naar eigen aanlsg, in eigsn taal te ontwikkebi. De itidsti in Eageland hebben hun etrewoord verpand. Frankrijk is bet bijgstrtden. Italie strijdt voor de ver-iessiag van't Italiaansch sprekendevolfc. Rolland btlooft de vrijheid aan de Fin-nen m de Polen. Duitschland en Oostenrijk beipreken reeds van dit stand-past «it den toekomststaat der Polen. Dat moet ons Vlamingen verheugen en opbeuren. Niet dat we naïef genoeg zijn om te m sens» dat deze oorlog dien idealen t«s>star.d zal verwezenlijken, maar om-dat hi] ons zttt zekgr er dichter er ïaaar-toe voeres zal. Zoû*e*l oorza ;en bamoeilijken im-tzars âe idéale oplossing. In de eerste plaats d© «scht naar p^erheerscbiag. Die smcht beatsat in hei individu, gooals ik in ecn mijner vorige artiksla éeed uitkomen. Die drang beitaat bij de volkeren. gij die de macht en den welluit gevoelsn om minderen in kan waaen, in hun ontwikkeling, in hun taal t« onderdiukken, sijn de « bsali possi-dè'fttes ». Eu kon men van hen verwaeh-ten dat zij maar, spontaan, àonder dwang, aan dit yoorrecht vaarwel aeg-gen ? Heaù ooit e«n volk een veorbeeld g®g«ven van dei'geiijke grootmoedig-beid ? Ik kea er geen. Doorleopt de ge~ •ehiedenie, — 't moge nog 200 jammer 21 jn ket te mocten bestatigen «» nooit wtîd recktvaardigheid beoefend jegens can velk, teaaij onder den drang van agitatia «f omwanteling. 't Bewrijst niet tea ganste van d« mèiaschheid. Maar 't à na eaamaal «oa. De beoefening dar rechtvaardighetf om de raebtvaardig-heid is geandeugd dar volkeren. Om deaa reâen, ivelke 00k thans de inaiakten der magendheden aijn mogen, anllen st aa deaefe oorlog nog volkeren het iiâcàioffer blijverideroverheersebing D® rçiahtvaardigk'eid irai moeten oprui-aieii #ooe a;.âere belsagen, economische en «trategische. Eb wil Duitschland niet msester wordenvan ons land om een uitvveg te hebbo in de Noofdzee ? En tocb zal deze oorlog r.aar m-er rsc >tvaardigheid bcbbsn geleld. De Palan zutl erzeer aeker *oed bijva.en, welke 00k de o^eivvi.inaars sijn. Rusland htcft aoo p iChti uitspraaa sedaan, dat we g nenkeleredenheibbenomaa. »ija v/oord te twijfelen. Àndcrzijds gaan de besprekiegen voort tusschea Dwitscblana en Oosî«n-rij'kjovprder toekomststaat derPolen, Het Bsiddencomïteit van bet Poolsche volk, heeft openlijk uitspraak gedàan, Het wil - _ ~ de Polen vereenigd hebben in een Pool- ] schen staat onder de kroon van Habsburg i Die uitspraak is nogal bîgrijpelijk. Dat ] ze niet vvillen ingelijfd worden in een ] Duitschen staat waar ze van hun eigen- : dommen werden onteigend, hun taal niet ; mochten spreken, spreekt van zelf. Ook hebban ze geen reden om aan Rusland verkleefd te zijn", waar ze nooit vrijheid genoten. Ojder .de kroon van Habsburg zouden se votmen, oaast den Oostenrijk-schen en den Hongarischen, den Pool- , schen Staat. 't Ware de autonomie, niet souversinetsit. De Polen zelf vragen dus de souvereineteit niet voor hun staat. Dat kan dezen, die de geschiedenis van Polen iets ofwat kent, niet verwonderen? Polen ging ten onder grooter deels door de twisten onder zijn groote standen voor de kroon. En mij werd verteld door een Pool dat een dergelijke ^twist weer zou uitbreken. De Polen ghebben echter een : tweede reden om zich onder de Oosten- 1 rijksche kroon te plaatsen. Alhocwel zij sel i slaven zijn bestaat^er toch sinds { eeuwen een veete tusichen Rusland en de Polen. Een jonge Poolsche Staat stsunend op eigen krachten, z®u niet veilig «ijn in de naaste toekomst. | De vraag is nu: zal Duitschland toela- \ ten dat Poien komt onder d# kroon der j Hababurg's ? j Ejscht Daitschland de verdseling, dan is hfet Oostenrijksch gadeelte van Pôle» ' te klein ora een autonomen staat te vor- ' men. Dan wordt het ingelijfd bij Oos- 3 tsnrijk. Maar dat is een gevaar voor het | bestaan van het evenwicht tusschen | Oostenrijk en Hongario. Duitschland | heeft er aile belang bij om dat gevaar te i voorkomen. Duitschland's macht zal ~ wellicht in de toekomst nog meer stcu- ' n«n dan ia 't verleden op Oostenrijk. ! Dock dat brengt ons te ver. 1 Verheugen wij er ons in dat Polen ver-rijzen zal, wat tr ook gebeure, omdat zijn verrijzenis meer rechtvaardigheid brengt in de wereld, door de benadering van het ideaal : de eerbiediging der na-tionaliteitea.Dr Van der Perra. j Volksfertegenwoordiger. j | ÏOOR OUI 80LDiTSI j Tùndi Intchrïvingslifd Orerdracht fr. 17629.76 IGeaaaente WULPEIf Osc*r P*ret, burgemeeiter 35.*« g 10.00 M. Dewulf 20.0# Maj. Qiroa 10.00 Col. Bonnet 10.00 Naamloo» zo,oo E. H. Leroy, pastoor, Mevr. Nollet-Depotter, Pharm. Proot, Dr Gys, Van Camberj, Joris, Comm. Mentes, l'iaconcu trop biea connu, Thayibeert, Vanmarcke, Calingaert. Knudde, A.W.W.R.M.A., Mevr. J.J.Th., Hostelet, Dr Ererard, Derycke, Vanham-«e, J. Meyfroodt, Loignard, Demoive, Dtloo, Teep, CJombeek, Naamloe», id., Paquet, Latigue, Caussin, Lezaak, de Ponthière, Pol Pastsele, Dr Malfait, een onbejte&d tlsëmpje, Naamloos, GoosseDS, Dumonceau, Dr Munier, Hatry. R Bergen Dhocol, R. Segers, A. Patris, Alb. Nef, Vandea Boncke, Ilaruelle, Vte de Caes-kerke, Comm. Huyghe, Engels, Indeken, Dorfe, Detry, Massy, Leduc, Henrotay, Goety-iiebuo, HoickmaDS, Comm. Decae, Comm. De Beil.Spruyt, L. Wets, Cornelis, Dethise, gend., Dupoite, Cap. Demulder, Ferd. Cappas,-' Cuits, Chaulet, Cassarto, Malarche, Lefebre, Vanden Waele, Bolle, Bbtari, R. Derème. Dombret, Gerenys, Geurets, R. Vandaïamt, Verscheuren, Poekelman, Daumontf Ch. Huybrecht, Wilmen, elk / tr. Totaal 420.00 Jothscwn, Pouley, Lowe. Poissard, Pilote, Ma c 1 elk 2 fr. Totaal xa.oo M. Avery, Dubrule, Loute, Lebean, 2elk 1 fr. Totaal 4.00 Leroy 1.95 fr., Willems 3 fr., Naamloos 4 fr. Totaal 8.95 Totaal Wulpen 5*9.95 Gemeente Abeele-Watou. J. Onraet de Sommey, Poperingke ao.oo E, H. A. Opsomer, ichoolopzieuer ao.oa V. Hafhedoorn-Deryclc xo.oo Baekeroot-Qmaegebeur a0>00 R«né Benoit, statieoyei-ste 10.00 H D 10.00 Wed. Den««ker «n kindtrs 10.00 Parasote R. en kind#rs 10.o* H. Huyghe-Cappelle en kinders io-oo J. Savoye-Hostens, Poperinjhe IO-°° Oscar Duyvr.waert, Roeselare 10.00 P. D«eroote-Leuridan, 10.00 B. H. Dehaen, pastor, E. H. VandenbrouAe, Naamloos, B. H. St-Germain, Overste Klooster, Vorme^eele, Vande Putte-V«r-meersch, Yper, Dr Van Walleghem, Zon-nebeke, R. Vandromme, J. Dochy, Elver dinghe, Aimé Periyn, St-Germain-Cardi-nael, Laura, Marg. en Jud. St-Germain, * M. Va* Caeyseele-St-Geraiain, Benoot J., Huys Jer., Deketelaere A., Langemarek, Lagrange Arthur, Boucquet Adr., E. H. A. Benoot, Gezusters Benoot, Ed. Ducou-rant, A. Olivier, H. Denys, Vermeersch brig. elk / fr. Totaal iao.oo Jufvrouwen Meerveille, a.50 'r■> Alois, Odiel en Maria, 3 fr. Totaal 5-5° Naamloos, Naamlooô; Ach. Deneeke, Artn*r Diserinck, Vr, Ern. Reaiere, Cordenier-Vanveuren, G. Van Bruwaeae, ^Maria Ca-j,e|e> elk a fr. Totaal 1S.00 H. Belaèn, Derso-Decrems, Decreus-Pinceel, Decreus-Helei», Decreus-Vandromme, Ach. Beddeleem, Arth. Ingelbeen, douanier f Jan Van Eesbetk, Mevr. H. Vanbammo, elk / fr. Tetaal 9.0» Van weg* de kinder» der M»isjes«ch«ol, Ab««le, lui-00 \ Door hunne zorgen ontvangen ! ■ M. Elie Vanh®e, Boesoepe, io.o« ; Mevr. Wed. Catrycke io-oe M. Paul Lecoaate l5-°° M. Wed. Bentin, Peperinghe, «-oo ; M. Arth. Baeckeroot, Engel Boerhave, Pope-ringhe, Omer Kestelnau, Ch. Soen, M*ors-1 > lede, Al. Verhaeghe, H. Cordenier, Waton • ; Ch. L. Ostyn, Mevr. Ch. Derycke, W t u R. Verdoack, Watou, Era, Sansen Ju 1 ) Antony, bibhotb., Ype:, elk j fr. Tout ) ,5.00 Mevr. Wed. Van Caeyseele, Boescepo. C«m. Dequeker, Is. Vandenberghe, Popeiixigho, l ' Aug. Delalau, elk a fr. Totaal 8.00 ■ ' H. Verheyde, O». Verheyde, Cam. Goesaert, Dés. Van Caeyseele, Wackensen, Ad.. Gertr. Ducourant. elk / fr. Totaal 6.»o c Totaal ABEELE 513-5» &"• | , ' 'i Totaal fr. 18673.21 i | . I De Politieke toestand Sedert de oorlogsraad is in werkinç getre' ' den is als cen TerruimÎDg waar te nemen in " de bevosgde midd«n« vac Frankrijk en Enge-t land. Opxnerkclijk mig het wal heeten dat i een militaire bemoeiinij ia '* landi zaken aoodig bleek om de vertchilhnde opiniên in > écn richting tehoudan. We T6fg«tea immers " te veel dit een georderde yerstandhouding I tusschen burgerlijke en militaire overheid \ noodzakelijkhaid wordt in de huidige omstan-! digheden. De doorwerking op dit gebied ' heeft dan ook de eeuwige keffer» het stilzwlj-■ gen opg«lcgd. Alleen het feit dat eene ond«r-I vraging OTer het aanstellen Tan een opper-f, gcneraal door de fransche regeering liât in < acht werd genomao.houding die door de bijna § > heele Kamer Werd goedgekeurd bewijit dat \ 5 we 't allen eens ziin over é«n te volgen richting : werken in 't stille, zonder omwegen, met ieder zijn aangelegenhedan en veraat- ; 0 woordelijkheid te geven. Meer dan ooit . 0 wordt het een dringende noodzakslijkheid o ons wel in te prenten dat we het volksge-0 moed niet hoeven aan te roeren. Daarvan la 0 I Duitsahland het levende bewijs. We weten en | we zijn vast ov«rtuigd dat aile macht ult het \ volk komt en dus ook de zege. Het volk dient I dus meegssïeept op het oorlogspad, zonder | achterdocht en zonder ontgooehelingen, tôt» dat we de overwinning zullen stelles. Des-f wegens is de huidige toestand in EngelanJ î eeae les voor hen die bou wen op eene te ver-| regaaûde, eene onberedeneerde vrijbeii. G^ld t en raannen zullen dezen oorlog winnsn, Het l vrijwilligersschap is voor Eogeland wellicht eene deceptia geweest aangezien na 16 maan-dsn oorlo^voeren het ooodig is «ebleken een d\^aj2gtijd te stellen die desnoods eene alge-metne verplichting zou voorafg&an, Het zal misschien skchte politiek geweest zijn dien dwangtijd a&armate de uitslag te verlengen, indien, nu datdese tijd is gesloten, het ver-eîschte getai soldaten niet is opgekomen. >0 Io Engœland vtrgeet meîî te vae! rial we strijden voor de vri;heid, maar dat àtt7. vrij->0 heid moet behaaid woiden door - • den strijd. Nu het bijna zeker wesr -lit 00 chener opperbevallebsr in 't Oos** d is bet dan ook meer difi waarschij) l»' a de 95 volledige «enstemming ïn de eogelscne 'mid-dens komen zal om de verstandfaouding van 'i heele land 260 iti te richten dat Eûgeland 00 door zijn manaen zijn vrijheid handhaven 00 Ml. I « GeracMen van eens nakende actie je op den Yzer ji Reeds over ettelijke dagen wozen wij'er op | _ dat de Duitschers belangrijke troepemnach- | ten zuidwaarts Diks"nuiie samentrokken en r dat de troepenbçwegiagen op het eig^li]- e . r Yzcrfront dienden aanzien te worden als ; 1 meer dan fcewone troepenverwisselingen. Sleehts nu krijgen deze geruchten ia de uitheemsche pers grond, te meer omdat ver- zekerd wor jt dat de gteos tusschen Hollaod j Wierom sadert eenigen tijd ss gesloten «n de duitsche dagbladea iti Hoiland niet meer » komen. |f Zonder ons te erg aan al die geruchten gè- ; « legen te laten is h»t toch duidelijk d&t de % eensgezinJbcid dar uiting eeu toestand kea- c merkt die sedert maanden, hiur op ens Iront, 1 zich met meer heeit voorgadaan. Daaïùit 5 1 echter gaan besluiteo dat wevour een oamid- j I deïiijkc nieuwe actic staan ware even ov«r- ^ i dreven als le beweren dat niets op ons froat | 2 kan gebauren. ^ .S Reeds van als de aanval tegen Saïvi* bs- | gon hebben we 't uitgesproken dat er iets te | I verwàchtes was, watneer de BâlUanveld- ^ i tocht zou ten sinda komeu. p i Alhoew«l de Duitschers nu bes?eren dat 1 deze veldtocht, zoo goed als aîgedaaa is, mee- t i nen we toch dat in de esrste dagen, ea mis- ' schieu weken, nids sat gspoogd wordea ] tegen ons, omdat eenerzijds ie Balkanveîd-tocht feitelijk nog voortduurt en anderzijds onsdat een actie ia (ie VlaasdEis coorme mid-dclb en menig'ïuldige maatregelen vergt toi een eventueel gelukken. Ook aanzien we dan ook aile geruchten van een duitsch optreden als voorbarig, daarom niet uitsiuitend eene poging die zich voordoen zal in een min of raeer langen tijd. Menigeen ia d&arbij geneigd de schrikkeiy-ke ramp van Granvilia bij Haver, waar onze nieuwe nationale poederfabrisk in de lucht vloog, in „verband te brengen met die actie, in dien zin dat het bevoorraden van ons eigen .léger er door zou benadeeligd zijn. Zulk is enkel verb«elding. Mogelijk kan deze ramp gevreten worden aan duitsche kwaadwiillgheid en splonnage, maar o. i. is zulks uit te «luiten omdàt ontploffingea van dien aard zich evengoed in tijd van,vr«de als nu voor d#en. Wat we echter aie zeker mogen aannemea is dat een actie op ons front allesnlljk afhan-kelijk zal wezen van een bealissende overwinning in den Balkan. Waar w« die actie, ingevoigt, zoadea plaatsen is al evenmin «o#ilijk te bepalen. Tegen ten aanval is on» front van aan z»e tôt bij Diksmmide èa door de strategische ligging, èa door de groné-gegtcltenis, èa door het jaargetijde me*r dan bevailigd. Eea kwstsbare plaats op o»« ! Vlaanderach front bfcstaat maar boven Diks-; mulde waar in April-Mei de Duitsehers ht t ! reeds gewaagd hebb«n en zoo deerlijk klop kreget;. Wat zou het nu zijn, nu dat we ver-sterkt zitten als in burchten en ba«hten ons ; weten staan, mancen in getalle en een artilie-j rie die wel de gedaehtigste i» tôt nu toe ge-ï kend. -i 1 m\ i ) EEN DUITSCHE VLIEGER NEERGESCHOTEN IN T ZICHT VAR DE PANNE < Sedertds Yzerslag begon heeit zich gister het eersts luchtdrama hier boven De Paane waar 't aile dago een luchtgeweld is onge-hoord, afgespeeld. Nog steeds lag de Ea-. galsche cargo-boat vast op den zaadbank vôor D« Panne wijl den dag door, drie vier groote oorlogsehepen ailes in 't werk ste!-, denom't vaartuig loi te kiijgen. Dit kos de i Duitscber, die zijn schamele poging van Zondag niet verkropte, — natuurlijk, — niet , herden ea in de achlernoene verschenen «it de diepte van den einder twee duitsche vlieg-toestellen,boveB de schepen kringden ze rond, maar kregen wellicht geen gunatige positie om bpmmenaaeslag te plegen. En zoo seffens look daverden de kanonaen van op da schepen en van uit de aulnea hunse projeciiele^ op de luchtvogek sf. Deze kringden masr al-doox de ontpïofiende vuurtikkels v&c de schrapnels, boven het vaatgeloopen schip. 't Geschot kreeg op zeker oogenblik zulk een f nabye juistheid dat het neerhaien als zeker werd. Plots schoot een toettel caar omlaag in een breeden spir&alzwaai, daar sloeg een groote vlatnme in de ruimteop tien, twintig mtt=rs van hei water af, 't braudde voort op 'i water dan e. n oogenblik. Op den d{jk jub-belde \ volk om 't prachtstuk van onze artil-rie die ee v^uitachen vlieger naar 't rijk dex diepten had ^ezond-.;n. Hooge, rektede ande-re duitsche vogel al wat hij rekkenk on Oost-waarte weg. GENERAAL DE CASTELNAU Gcneraal J ;£fre, heaft geaeraal de Caste!-ri au als aigomsen hook! van d :n gene/alen siafophet Wcaielgk front benoemd. Dit ia esia keuze die iedereen bevredigen zal, waat generaal de CkStelnau mag wel da uitvoeren-de man van den oorlog genoemd worden. 't Is hy die het eerste offensief lu Lorreinen begon, die later v6or Nancy dêSj6il vande Marnesiag werd, die later nog de Marne«iag in triomf v#randerde, die in de koers naar de zee de duitsche vtoed atuitte en die eindelijk het ofîensief vaa Champagne heeit galeid Ganeralen Jofire, Pau en de Castclnau hebben aile drie den oorlog van 70 meegedaan, thans staan ze als de wrekers van de toen op-geloopsn nederlaas. Joffre ii de ziel, Pau het hoofd en de Caitelnau de arm van de zege, De benoeming van generaal de Castelnau, werd in de heele pars dan ook gunstig ont-haald.Duitschland'» groote veflleaen. ïigeabeiiûht. In het oûzijdig dojp MORESNET kent de krijgswet drie soorten fan jongen». Zij die aistammen van defamilien die vdor 1S18 het dorp bewoonden zija van allsn krijj«dienst ontsiagen.De iageweken familiesait Duiisch-land zijn dienstpllehtig in dit land; die ,uit Balgiê, bijna even groot in aanttl, in het iand huaner vooroader». Van de Duitsche soldaten uit het dorp z$jn er reeds 33, zegge drie en dertig, als dood aangemeld. Van de Belgische : vijf. In een duittch dorp, dicht bij, zijn van j* soldaten er reeds 20 gesneuveid. Dit zijn klcine feitea die spreken. jLaatste Beriehten. BELGISCH FRONT GR. HKW. 15 Dec. (20 uur). Nogal wcrkdadige bedrijvigheid dwr wcderzyds he baturyen. Onze artillerie heeft de Duitsche verbindingtgan-gen noordwaaris Dikinmile ttuk §e-schAen on de Duitsche batteryen van Luyghem het zwygen opg legd. In 't zicht van De Panne haalden wij een Duitich vliegtoestel mer. AMBTELIJKE BERICHTEN Op de Fransche, Russiscbe, Italiaansche fronten evenal» in de Dardanellen niets te melden van beteekenis. In Mésopotamie vielen de Turken de En-gelsche troepen van Gene-raal Tows«nd aan maar weiden ternggeslagen. Bendsn Arabe», aangevoerd door Turken zwerven in de Babijheld van 't Suez-kanaal en vielen reeds den Engelschen san. IN DEN BALKAN De terugtocht van ons sxpeditiekorps duurt aan. Nogslechts ten brigade Franschen is op Servl»ch grondgebied. Er wordt gerneld dat de Bulgare» op Grieksch grondgebisd ge* drongen zija.Op de Grieksch-S«iviscLe grens staan verschillende steden in brand. — De Engelschea zija eveneens in aftocht. GRIEKENLAND Ingevolge gijn genomen houdiog hebben de Bondgerooten de economische dwangmidde-len tegan Griekenland in 't werk gesteld ge-heven.IN DE ZWi RTK ZEE Iln 't zicht van Varsa, werd ean dultache onderzeeer gecouleeed. De 60ebm bekwam ^ lichte avarij. 1 ' "™f" ... '.ro;, à Donderdag 16 December l#l8 . «r N»232 Vijf centiemen het nummer uonueiu.1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes