De Belgische standaard

1407 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Mars. De Belgische standaard. Accès à 17 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/th8bg2jb0h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

p. Bertrand Va* dbr bchelden, u* vas w i-brke, s - i. v»« Abonnementsprij» : Voor tpldaten: y™}™**? Jr' l?£jT lr^î^>Z- Voor 3 mtlILtifr, 5, «5 —Aankoa^ing^ «!«5 tï^d^gel.: 04™"™'."de"rtg^-jvBS®E5mlasschingen van a recels «,50 fr. Vtsar aile mededeeliaeen ïich te wendeu tôt : Villa MA COOL'ÎLLE, Zeedijk, DE PANNE. Wiei soioaicn 111 1 • » Niet soldaten buiten 't lanc Opaanvrmg ha plaakrn vue het zevende artikel Voc onze Vrouwen wadT(Kin, ter volledigint een aanvulLnde bladzijJe werd bijgt voegd. VOOR OflZE VR0UWE3 door Dr Frans DAELS Hoogleeraar VII Jongens, gij weet allen de dorpskei of de oorlogskapelletjes staan. W onder u een sermoon wilt hooren, d gaat dàar naat toe... Ik, ik heb een lie\ vrouw en twee lieve fcinderkens, ik he nooit goesting gehad om pater te woi den, ik kan niet prêeken, ik wil ni< pïêeken ; « piêekcn is mijn regel met. Maar wat ik wel graag doe, dat is, ai -Viaamsche jongens die het goed met aen, onder mekaar, etns sprekcn zooal wij voelen en denken, en het uitzegge zonder omweg, Wij hebben allen de vrouwen M e teder van onx aro mt van een vrouw < van een vrouwtnbeeld ; Wij zijn mai nen, mannen... en menschen met vci etand en hart en ziel. Wij hebben d vrouwen iiet omdat wij mannen zijn e onze genegenheid voor de vrouwen, onz diemtwilligheid tegenover de vrouwe bestaan zelis daar, waar van eigcDlij!* geslachtsdrift, voor gezon >e menschei geen sprake kan zijn. Onder de kindei tics xulleri wij altijd de meisjcs de lie six viùden. Wij suUenmet meer bercû w .riigtieid en met meer voldoecmg ee ou mot îetke hclpen dan een oud pek okt is niet be l schooo, maar dat i zoo. Tsgenover gctrouwde vrouwen d wij volstrekt eerbiedigen zullen wij nie temin galante mannen zijn en veel gee achtiger dan tegenover de mannen. Di is oûs maa-zijn, onze zwakheid tegei over het vrouwelijk geslacht, zegg< gommigen ; ik meen : het is onze geni genbeid voor de vrouwen in 't algetnee omdat de vrouw ons altijd voorkon als iemand die zwak is en recht hee ©p o ze genegenheid en onzen steuo. Ied^r van ons droomt van een vrou et sn een vrou^enbeeid dtti hij btïïiin d t aijne vrouw is of zijne vrouw z\ v or m De vrouw i« van natuurweg t-, gezellin van den man op de harc 1 asbaan ; bet stichten vaa eigen hu: en heerd met deze geliefde ge^ellin : een der sterkste bezielingen van de jongen man, een der kracbtigste drij veeren tôt zwoegen en opoffsren. Wmri'i bestaat dit natuurgôrechtiç gezond liefdegevoel van den man tegsi over de vrouw P Is het een drift die ons beheerscl en ons het geslachtsverkeer met aL vrouwen gebiedt ? Of is het een gevo van meesterschsp over de zwakke vrou die wij tôt vsrkeer met ons willen va p'îcktn? Wat denken wij van makkers die on gttan met vrouwen die zich aan aliénas aar bieden ? Het zi]n vuilaards. En wat van mannen die op de ba een vr uw overtrieesttren en onteeren Ii t zi\ lafaaros. Btj den mt, sch is er ^-us icts andei aïs bet i: sti kt dat bet mar.rjeli)k diert( verkeer brergf met het eerst or.tmoetl vîouweli k dier. Er is icîs anders als d drift die het mannelijk ilier op bet vrov welijk dier werpt met ?1 zijn barsch kr ;cbt. De vrouwen zijn geen speeUw gen voor ons manneiijk dier-zij *. d : Voor 1 maand fr. 3,50 - Voor a mnuen <r. 5,00 — vooi T- Onze liefde gaat tôt eene vrouw à'v or wij uitgeko^en hebben, of tôt een vrou gf wenbîeld waaryan wij droemen. Wa fe- ons leidt is een gevoel van genegenheid van verkkefdheid, vaa aanbidding voo eene vrouw. Die liefde is dorstig naa Hwederîicfde, niet naar heerschappij. Zi droomt niet van kracht en dwang op di vrouw uitgeoelend, maar van beschsr ming der geliefde. Haar innigst strevsn is het volledi! uitsluitelijk btzit der vrouw, niet ui heerschsuchtig genat, maar omzich ztlv rk fcen gansche te kunnen g^vea, zonde ic achtetdocht en zonder paal of grens lie Dàar en daar all*en is de vurige^liefâs vs die aile opoffering waardig is. Waaron eb hecht de man zulk hoogen prijs aan he ,r" maagd-zijn van het meisje dat hij îiei et beefi. en als vrouw nemen wil? Waar * om zijn, bij de minste achterdocht vai ils het m isjs, hare vroeg re en huidig e- betrekkirigen met jonge lieden de groot ils §te bekommernis van den man die zicl -n aan naaç wil geven I En waarom is daa de geringste vkk een genadeslag voo tn aile gezonde litfdegevoelens ? of Waar het voile vertrouwen niet huist a- daar kan geen ware lief Je duren. Kom r- dit voile vertrouwen te vallen en treed de geen afgunst tegenover elkaar op, e en blijft allée n een wiid dierUjk gevoel vaï ze jaloersche heerschzuchfc 't Is al verlo en ren wat gezonde liefde schenkeu kan. ke De gezonde liefde is een streven to n, wedtr.ijdsch vol verirouwsn in open sr- hertige erkenning van wederzijdsch ;f- plictitm. Mogen wij van een vrouw zui d- vcibeid eiscnen wanneer wij ons in vuil eQ middens onteeren ? Mogen wij van eei Cj vrouw verlaogen dat ztj zich ten voil is geefi, voor ons ea ons alleen leeit, wau lie neer wij haar niet hetzelide gunnen ? El :t- wanneer zij, vUamscbe vrouwen e: ;f- meisjes, ginds over de watervlakte ui »at ganscher hart en zieie met ons en voo n- ons leven, met ons en voor ons lijden en wanneer zij met een jaloersche eerzucb te- niets dulden dat de minste verdachtheii en zou kunnen opwekken over hun voile) ut trouw aan den man, of aan den bruide eft g°m of aan het beeld van den vlaam schen jongen uit den Yzerkom, ware he lvv dan niet van onzentwege een verrai zoo wij niet bezield waren door denzelf :aj den trouw aan het beeld der iijden ge de viaamsche vroiiw ; ware het niet eei Q2 verraad welkdanig genot te zoeken bi ,îs vtouwen - oorlogS'iamaraden, verraai is van wege den jongeling tegenover he en beeld der zuivere onberispeHjke Vlaam jf. sche vreuw, dubbel verraad van weg< den gehuwden man, driedubbel verraai ^ van wege den huis va<3 er ? n_ Waarom schenkt de geliefde aan haa bruidegom een ring, ees ring zonde: begin of einde, uit metaal dat niets kai Ue aantasten en dat nooit vergaat ? Waar i om schenkt de man dezen ring aan zijn« IW bruid ? l LOSSE GEDÀGHTER an Gelukkig die denkt dat hij onmis baar is. Maar ongelukkig- wanneer hi gemist kan woraen. e ~O— j p Wilde minister Helleputte stand beelden voor de levenden oprichten al de openbare plaàtsen van Belgii :TS zouden vlug en Kosteloos versier» :ot zijn. ;te —o— tk De Engelsche vrouwen en doch u- ters varen bestbij den oorlog. De ge be j trouwde mannen worden soldaat ei i- I dejongmans blijven thuis. D1. VandePSSU roi 3 roaandsn tr. 7,50 ^ t SOLDATES MEMIMCîEI rat id, Moet men de gaz?iaïtikeli> lett ri sor opnemen, dan hebben onze solda tar b^paalde, rotsvasie gsdachten over * 5ij heekn hoop vraagslukken : neutralii de van België, aansiuituîg bij het V«;rdi sr- van Londen, eiseben der Vlaams< Beweging enz., enz. Somnûg^ bla^ îig steunen bij voorkeur op de meening uit soldaten om hun e zienswijze do ■ve slaande ontegensprekelijke kracht ier geven. is. Moest men hun gelooven dan zou< k, onze soldaten vaste plannen hebl >m opgevai over België's toekomst en v< let die gedacbten ten sirijde trek sn. V ef" moeten onze soldaten toch vreemd « ir- kijken als men hun ai dus diplomatie an denkwijzen toeschrijft, waarop zij w ge nig of niet dachteu. \Vat onze soldai ït- denken ? ch Wel doodeenvoudig dees : watui ■ar ik en mijne kamaraûen doen al wat ,or oversten bevelen en dat uitvoeren r de noodige vaderlandsliefde en vvaun s^» elkeen in de legeis tter bondgenoo cn* hetzelide doet, dan zuben wij zegep len. Hoe zal die zegepraal aan Bel er ten goede komen ? an Dat zal best de Koning en zijn G l0" vernement beslissen ; wij hebben in" 1 voile vertrouwen, gelijk zij ver trou « hebben in onze plichtvervulling. Dat was de mentaliteit van on^e s e daten, van al onze soldaten in het be 111* • 1 van den oorlog ; dat is zij nog. ûank eji meeniag beerscht in het leger die tt fende eeusgezindheid en vroolijKbeid Hun dun t, met volgens die ged^( ten te handelen, dat zij best net Vad land dienen en ook de schoonste t komst aan België vcorbereiden. Zijn )or mis ? Wij gelooven het niet. God ga dat deze eenvoudiga meening die •ht Srondslag is van een sterk leger, ait' 'id onxe 8triiders biî bîijve en 3at nooit hun midden besprekingen oprijzen, ^e_ reeds zooveel kwaad stichtten, zooz de gemoederen verbitteiden. leî Daarom vragen wij aa i ds dagbl sebrijvers dat zij de soldaten buiten i ]f. gedachtenstrijd zouden laten en i geene meeningen toeschrijven we '^a nooit bij hen opkwamen. België's zegepraai is hunne een bekommering ; goe- e soldaten zijn iet het eenige dat zij kunnen doen om d zegepraal te verzekeren ; dat i3 al v* e meenen zij en wij deelen hnnne m ad nisS- F. V. D. H lar —— — —- -— De Oorlog tusschen Duilschland an en Portugal ae G I;jk wij het dedee vor.r .i n i# de (m door Duitschlsnd aan Portugal ver^laari Qetorp6deei.de Schepen De twee laatste dapen waren fjek i;m lS- dcor verschaidcne torpedeçringt v ï-'.r hij der d« fcroote JbraDue* e p^Ketb )t € Lou t ana ». «n het Beutraul schtp < Siliw> ». , D»9rbt) zijo t«fce Ec-elscha t-irpec' liai " opmij en gebotit op de E peîsc e Kus' ;?.! fscsonkei), 46kopp«j dey btm- air g -'r(l drotiken. De politiïke toestand i« Italië. h- | Mr. Ariotta werd ondervoerzittep der 1 e- mers gekozec-. M. S"landre verklaarde da sn naar uitgezlsa wordt cm tôt eeoe overa; komst te geraken voor eea extra parlemen miaiiterie. lisaw ïêfwilleliiig® k. la SaikiQ ik ,n De Toestand in Turkye. [a Het is niât meer te oatkenaen dat is i ^ land vau dea sultan, de toestand een ken lS riog onderga&t, die misschlen vaa gre bila g â'a.' worden. m Maermaals rceds w»rd zulks de ^rer« îr ir, .c-iiden, maar toen kwamen de beric r- ten vaa een ta gcïateresseerde bron om te daaig vasl belaug aan ta hechtea. Nu ech! eaazelfda klcis uit aile hoekenlaidi.magm ,n vast £'r m? > d&t Turkye een Inwendi krisis doorworsialt die het psloiiklilk b^sli zijn ml vaa hue! het oorlogsverlaop. . Tu, y, werd ia dan oorlog meegssle« 1 au le J )ag-Tu kschft partij, dia belavlc door e Dultschs p litiek, het volk berg tu beioofde, indien het met de centralen mi 1_ 8pfenr>5B wilde. Na maandeç oorleg is I n bd beloften gebleven diedsarbij in de 1rs st.e d«.ge hgt bitte nasmaakske kresg 7 iî de verpletterer-de nederlaag te eaf'om Brî rcum. Met ougeiustheid worlt d® val v 21 Trébizoiid» afgewachfc et: van nu reeds s jr voelt Tufky» he ( goèd dat» «net het ?erlor pian van isijo iûvto«d' in Arménie, ook ! volks?ertrouwsn tes da'-r!ijken kcak h6 [l gekreges. »_ * m Niet zonder verba^ing echtar kregen 1 n 't Havss-bericht.ons meîdend dat de Turk bssig xijn de Dasdlanelkn van mijftan te si veren. I lien net baricht echt -?ordt hevt : , der3,daakao het aange lomea worden i het ecrste kanloeken van turksch inzi( tQ " n star de vrede dien he\ mat Rusiand wel ï willen slulten, âlhoéW-sl het zciï zal b>;wei , dit fcet zuiveria? Ised om.„. dùttsc cïu'kb";o" in àe Zwatte Zee teîatetf, wî r- de Russischa floot de kustoperaties \ s- Arœooi?. a Kisuwe bedrijvigheid roid Salonikl i* f •a Uit Griekscha brou wordt t smeld dat op JS grt s, in de Uststs dages, eene vrijv f^ro :te badrijvighi-id mn Bulgaarsche . Duitiscbr: tr^'Çpca werd opgemerkt, als v iv mer.>, da&r s au s tait eu maken voor naket er ^e^echten. G-*»t Ht hier om eau duitsch ofleasief, i i- zcoh , g aasgekondigde eo imm«r geloge m stti.f! ? //e raf feofen tan neen. 1 n Dultschland heeft alreeds de haaden iq voor Verduïî om og Satoniki aan te pakfe Wf rti ken eclser dat htt hier gaat om < off si î, van on-ïentwegs verwacht, af ï | werea. 18 Dnsdanig heaft die bedrijvigheid voor < j een Wfcrkalijk belang, ia diea sia dat ze < s ' de zekerhcld geeft dat we te Satoniki c oawsrkdadig blijven en *dat we op tijd I stoad de 300,000 ontscheepte mannen zui! | weten te gefcraikea. | BXTLGAEIJï Mijfihecr Hîrb3t (wat kHokt die na | Du^sch !) bestuurder van h«t Bulgaan | P 'Sbnr«ei hesft aan aile Bulgaarsche blat ? | een Vertrouwelijk schrijve'h i?ericht waa bij de bladen verzoekt van nu voortasa ^ meer bev?oîid?rende artikels ta scbrljvenv hfi Bulgaarsch kger en zijn konieg en i p xooz <!r mserta azea 'opde nieuwsjes \ de ui'.htemschs pers. Want ïuiks verw in het nu'tenlaiid enie siechte opinie tej jf. Bulgarije self. Wat disruit besluiten? Dat het H rs | ga&rgche; volk met tege^goesting dea oor | me doet. Immers de dagbladen moeten hi r_ netczer8 ir zien en isdfoo. se geen dithera f bische grtikels a an de Bulgaarscba heîd « feiter wijden is 't een teeken dat het volk \ Bi«>t vraagt of begeert en ze d»i niet ht gekocht. Z j Liist m ïerspreidt ,r f PE BELGISCHE STANdAARi Twee Kantteekeningen I op den Strijd van VERDUN DE DUITSCHE 0NTG00CHELING it By 't lezes dei laafste Duitsche ambtelijke s- berichten heeft het onze vgrbazing gewekt )t nu banevens de g«wone 'sugenachtige bewe-ringen etî bevestigingen, ook hirhaaldelijk 4 de vermeldicg: van een Fransch algamcei teg»;nr ffeusief véor Verdnn te vinden. :r Dit ksnieekent hesl den tosstand. Beglnneo ir de Duitsc'ders misschien te bcseflfen dat hun a grroot cffen3ief onwederroepelijk tôt een ;e i chec zonder weergâ iigedoemd ? Wel mogelijk &!s we de Duitsche, legerbe-richten nazien, die er een dubbel aysteem van bedrog op nahouden. Een om de Neutra- II len ora den tuin te leiden, «en ander om hei 15 Duitsche volk door dubbelzinnighcid, zijn wankelbaar betrouwen nog wat op te hoa-den, binst het de 0Dtg$0ch?ligg voorbereldt. Zoo jubbelde het voorlaatsta Duitsch lrt- I richt dat bet gepantserd tort van Vaux ia hunne macht was gevallen. De imdruk zou II kolosBaai werken op de Neutralen. 't i eelt echter maar eéa dag geduurd ! Het laatste btricht meldt dat de Franschén weerom vo^t ' hebben gevat in het fort. Waarom die plo-8« L keering ? omdat de Franche grootstaf oabe-twistba-r bewees dat het fort van Vaux, ver van ingenoraen te zijn geweest, nooit werd aangevallen 1 ■e Maar ook ditzelfde berlcht jammerde laid n dat de Franachea een hatdnekklg t*genoffen-j. sief hebben iagazet I Dit is voor 't Duitsche 3. volk. |g Men mort in Duitschland, men is opge-^ wonde«, de beloofde parademarsch in Vertu dun blijft uit en de Kroonprios slachtoffert !n duiaendfin snaonen voor niemendai. Het il i$ redeliiksan te nemen dat h«t opgezweepte ir voik woedaad worat. Gister gooide htt stea-s,Q mn door von Bethman's venster ea opstoot-jes hadden plaats ir, Berlxjn. Wat zal het dan zijn als de nuchiere werkelijkheid «an den toestand vôor Verdun, hua voor oogen zal ie worden gelegd P De Kciser is al bezig. De Hanoversche sn Kamer zond hem een lof-jalegram. De goda >u leugenaar eiadigde ssijo antwooxd met de *e woorden : « In de gèvechten vanN/erdun is het Vsderland vecpllcht te vechten voor zijn et ésr e.K zijn vrijhsici iegec he-j die onzsn on-âergangliebben gezocht en gewîiâ », Is 't niet om om te valieo ? ol : • DE FRANSCHE TEGEHSTAID ta te Deze is effsaaf prachtig en wordt door heel de wereld bewoaderd. Hut verjongde, her-:<s aieuwde, hervormde Fransche Isger^ dat «au--.s . welijks in 't be^in van des strijd voor éen et | tegen vijfiig opwoeg tegen het Duitsche lèse l «er, is thaos b8zig tatoonen vôor Verdun, dat :n het niet allcenlijk zs 1 wetea zijn ouden roem : tè handhaven maar daarb'q dezen zal ovar-vlsugelen.Het schrijft ia zij a be Wonicriogswaard i-gen tege* staud een der schooàste kladzijden " zijaer geschiedenis. Aile duitsche aanvallen ja hoe krachtig, machtig en hardnekkig ook at uitgcvc-erd en volgehcuden zijn mislukt aQr dank de ocuîtputbare wilskracht die huijt in ieder fiacsch soldaat an die cpgezweept wordt ten toppunt door het sublicm voor-beeld van de G'eneraleo. kt 3n In deze maanden van oorlog heeft hei Fransche voik zich opgewerkt tôt een ge-heel vaa weerstsndbiedende sterkte die iedereen îerecht verbaast en die maar haar p\ tijd afwacht om ean overrompelde raacht ta woiden, wasrteg. n nictg sal kunnen ingrij-w P6n' je De hsldenfôiten door dit leger véor Ver-»{t dun gepleegd zija dsn ook niet meer te iellen. E„. wat ieder coléaat iudividueei ver-^ richt wordt door het heele leger béwerkstel-ligd.We mogen nog veel en, ja, het beslissend einds vaa zulk Kger verwachtten. Plooien y.an het, maar vallen zal het niet I ~ ^ r xr\\f f-fint,iAmeii het nummer Dinsdag'14 Maart i 916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes