De Belgische standaard

256 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dj58c9rz9q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Abonnementen r Voor Soldaten -3 I maand 1,25 fr. ; a maandeo 3,50 3 maandec 3,75 'j Niet Soldaten 1 in 't iand 1 maand fr. 1,75 a raasnden 3,50 3 raaacdeti 5,»5 1 —0— i Buiten 't ItJzi 1 m «.and fr. 3,50 a «aanden 5,00 3 auidu 7,50 —O*"- 9 i Opstel en Beheer Villa • Ma Coquille " Zee dijk DE PANHB —o— Kleina aaakon- digingen : ,85 fr. de regel RECLAMEN volgens orer-eenkomat—o— VASTE MEDîTWF.RKF.RS M. E. Bclpnîr.\ L. Duykers, V. Bertrand Van der Scheldcn, Dr. Van de Perr<* Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, J. Simone, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarion Thans | 2DHB1 TOHST® T^TIZ> i Het gevolg van clan j vijandeiijken aftocht Bericliten die ons uii Zwiisexfeche en Hollandsche bcon beteiken zijn eens-luidend en bevestigen da! d Duttsrhecs hunne weeestandlinië intichten cp de Vesle-civièc. Ze zoudén dus zinnens zijn het gtondgebied tussclien Soissons Reims — Epecnay — Docmans te on.t-ruimen. Het doel vau Foch is de Vesle t« becéiken en nu is de stand dec legecs zôo gewocden, dat de Duitschecs zich onmogelijk nog in den val waatin ze liepen, kunnen kandhaven. Maac vooî> aleet het tettein, dat ze ten koste van zulke gcoote offecs vecovecden, weecom pcijs zullen geven, tcachten ze ailes te vecnietigen. Ze hadden et belangrijke munitie-depols en een gtoot materiaal bijeenge-bcacht in 't voocuitzicht van hun nieuw offensief tegen Patijs. Ze zijn thans bezig deze munitiedepots en dit matedaal te vecnietxgen of ovec de Vesle te bcengen. Dit legt den hevigen tegenstand uit, dien zij de optukkende legets van Foch , bieden. Maac iedéten dag moeten ze toch gtond afstaan en twee d de klm. wijken. 't Is nu ta zienpf, ze deze taktiek zullen kunnen volhouden. Foch immecs, heeft ec aile belang bij zoo spoedig mogelijk die* weetstand te bteken, want daarvan hangt bneindig veel af. De dcukking die ] : de legees van Dégoutté (Oulchy • Doc- !1 mans), Mitcy (Docmans - Coueton-bosch) en Berihelot (Z.-W. Reims) uit-oefenen heeft hoofdzakelijk ten doel den i duitsclien weecstandsmuuc te doen kca-ken en begeven. Kan dit gebeuten vooraleet de vijand zijne tinie op de Vesle degelijk heeft ingedcht, dan zou ' de duitsche gebeudijke aftocht aile moeite 1 hebben omzich op de Veste vast te leggen. We moeten bekennen dat de vijand tôt nu toe dooc een k£kchtigen tegen-stand het uitvoecen van zijn plan begun-stigd, maac 't moet nog uitgemaakt i s wocden indien liij het volhouden zal. j] Van onzen kant mogen we van nu ceeds j 1 een gcoote zege.pcaal inzien. Het tecug- ;; 1 wecpen van den vijand op de Vesle, zou niet alleen met een voocuitgang van 5o klm. 00k op .tceffende wijze onze ovec- \ macht op den vijand te kennen geven, ( — wat een gcooten weecklank in de t neutcale landen zou teweeg bcengen — maac daacbij nog in politiek opzicht gcoote gevolgen kunnen hebben. We mogen immecs niet vecgeten dat von Kuhlmann de duitsche ministet vooc t 't buitenland ontslag moest geven omdat 1 hij beweecde dat de oociog dooc een ! 1 duitsche zegepcaal onmogelijk kon eindi- j gen. Om hem in 't ongelijk te stellen pakte Ludendocff het offensief aan dat met den val van Reims en .het bezetten van Châlons-suc-Macne, een andec : gcoot ofjensief moest mogelijk maken. Dit offensief zou de beslis-ing bcengen. * En nu valt ailes pcécies oj een iegen- * 1 ovecgestelde wijze uit. Demilitàïcepactij I moet hace onmacht bekennen en von Kuhlmann kcijgt gelijk. Van nu ceeds ; is zulke gedaehtenkentecing in de duitsche kcingen waac te nemen. De afbiekecs van Yon Kuhlman zijn ceeds zijne bewondecaacs gewocden en in het voocuitzicht van een wijziging in het t duitsch ministecie heeft de socialistSchei- t demann ceeds zijn kandidatuuc vooc een ministeczetel gesteld ! ^ Tezelfdectijd beleven we een sooctge- 1 iijke cevolutie in de politiek van Oosten- 2 tijk-Hongacijo. Von Seidlec is ec van ? ( i 1 mm uni 11 —■■——1 (■WMiiMWBWiriiiiMiriiirrM'MTWw—irrrinn—bwti ondec get'-okken en gcaaf Czecnin, de man van den vcede, heeft in een belang-cijk vethooc Keizec Kacel de nooaige aanwijzingen gegeven om zijn ministecie saam te stellen. Oog en 00c moeten we open houden vooc wat nu kan gebeucen, want meec en meecblijkt het dat Duitschland den vcede doodnoodig heeft. Laatste uur Oulchy le Chateau valt in onze handen. PARUS 26 Juli, 2o uur. — Gisier hebben we Villemontoire ingenomen. 200 krijgsgevangenen met 20 mitraljeuzen werden genomen. Meer ïuidwaarts is Oulchy le Château in onze handen gevallen. Wij zijn oostelijk de stad vooruitge-gaan en mieken 4 kanons buit. Wij bezetteuonze oude linie in. Glxamp & grt.« Parijs, 27 Juli, 7 uur. Z. de Ourcq. alleen artilleriestrijd. Op den noordelijken oever der Marne veroverden- we gister Reuil en wierpen de vijand tôt Chalillon terug. We namen ruim 700 krijgsgevangenen. Op het Champagne-front hebben onze legers door aanhoudende plaalselijke g.evp^bte^ ,Qf?n vooruitgang van l.oOO melers op een iroui van 20 kilometers verwezenlijkt. Wij hebben geheel de Main de Massiges veroverd en onze oude stellingen herbezet. We namen hier 1100 krijgsgevangenen met 200 mitraljeuzen en 7 kanons. Op Zee De gcoote tcansatlantiekec « Juiticia » van de White Stac Line; metend 32.000 ton en cuim 700 manschappen vecvoe-rend is dooc acht duitsche ondéczeëecs aangevallen en gezonken gewocden. De opvaacdecs zijn geced. Het nieuw Oostenrljksch ministerie Bacon Hussacek is gelast met de samenstelling van het nienw ministecie. Bacon Hussacek schijnt de stcooien man te zijn van Czecnin, die in de schecmen blijft. t-NOELSCH FKONTj LONDEN 26 Juli, 20 uur. — De vijand viel onze nieuwe linie Z. Meteren aan. Hij werd terug geslagen. Elders artillerie-strijd. De Tcheco-Slovakken rukken tegen Hoscou op Uit Stockholm wordt gemeld dat het leger der Tcheco-Slovakken tegen Moscou oprukt. De stad zou in rep en roer zijn. Van een ande-ren kant verneemt men dat Japan eindelijk be-sloten heeft hulp te bieden. I Onze vooruitRang in ; Alibanie In Albanie heeft de Oostenrijker onder de i gesiadige drukking van Italianéû en Franschen, | ; geheel de bergachtige streek van Devoli, over j de Holta gelegen ontruimd. Nog 700 krijgsge- ' \ii;igen vielew in onze handen. i î - * j H SiT IINriL,-3EG îrfânœisr I 11" f Fi'an $cii 2Sil"vo»"g;©lc3L | , Van aile kanten vraagt meus ons wat er te | < doen is met Jiet Frausch zifvorgeld dat inge-1 trokkeu werd. We kunnen thaos mededeelen aai de ge-kroonde liansciie zilverstukken van Napoléon I III (in onbezel Belgie nog in omloop), voôr ' 31 Juli in de Nationale Bank van DE PANNE, (Vcunic Steenweg moeten ingeleverd worden. À —-4$^ Van en voor onse Soldaten ■: - '.ri,v--"" rrr- Qeen tekort aan vleesch Onze so'daten mogen gerustzijn: Er is nog geen 11001 dat ze hun lapje leder zullen moeten ontberen. De Amerikaansche minister der bevoorrading,te Londen aange-komen, verklaarde dat Amérika in al de vleeschbehoeften van de Verbôndenen kan voorzien, Amerika bezit thans verkens ge-noeg 0111 aile landen gednrende jaren te be-voorradigen.Gedurende de laatste elf maan-den heeft Amerika niet min dan lien millioen ton of tien milliard kilos vleesch aan de Verbôndenen uitgeleverd. Voor 't komend-î jaar is de toezending van 21 miliioen ton vleesch verzekerd. 't Schijnt 00k dat er beter bloem zal ge-leverd wo den. De soldaten zullen het niet smaken wanthunbrood iskoekebrood; maar de burgers! 't Brood dat we te slikken krij-gen is ailes behalve malsch. Een duitsche btkent*nis In de Nettes Wiener Zeilung schreef Prof. Hans von Delbruck van de Berlijnsehe hooge-school.in zijn beschouwingover de laatste rede van von Hertling : « HetBelgisch vraagstuk is niet alleenlijk een ••duHseh vraag-t;?!:. />it vraagstuk belangt heel de vvereld aan. Zeîfs Amerika heeft er een opperst belang bij dat België onafhankelijk blijve, want indien Duitschland, al ware het maar onrechtstreeks, Belgie zou beheerschen dan zouden Frankrijk en Engeland tweede rang-staten worden, wat de wereld nooit toe-lalen zal. '« Ik laat de rechlstreeksche en de moreele kant van 't vraagstuk onverlet. Ik ben overtuigd dat h#t Belgisch vraagstuk, het beslissend vraagstuk is en dat zonder een onafhankelijk België er geen duurzame vrede mogelijk is.» — 't Is van uwe vijienden dat ge 't moet hebben. Ho» de vijand zijn krijgs gevangenen behandelt De gewezen eerste Roemeensche minister Take Jonesco, is thans in Frankrijk. Hij heeftjte dezer gelegenheid belangrijke inlichtingen gegeven aan de pers voornl. inzake krijgsgevangenen.Op de vraag «heeft men u aile krijgsgevangenen teruggestuurd » antwoordde Jonesco : « Ja. Maar slechts zij die hun gevangen-schap hebben overleefd. Veertig per honderd ongeveer kwamen ons terug uit Duitschland. Uit Bulgarije kwamen er bijna geen terug, en allen vvaren dan nog door longontsteking aan-gedaan. Onze offleieren vertelden afschuwelijke zaken. Ze werden naakt voôr hun mannen ge-geeseld. WatTurkeye betrefi, op vier duizend mannen die het ons als krijgsgevangenen ont-nam, hebben we er zeventig terisggekregen ! » Aile commentaar overbodig. De v@rgader»ng onzer Volksvertegsnwoordigers te Sainte Adresse De tweede zitting werd gewijd aan een be-| spreking betreffende de eeonomische toekomst i van Belgie. Een verslag werd door M. Deveze, : volksvertegenvvooi'diger van Brussel, voorge-i lezeu. I Een heel belangrijke gedachtenwisseling s volgde waaraan de «inisters Vandevyvere, Segers.Vandervelde enBerryer deeinamen. In den namiddag werd een bijzonder punt : De schadevergoeding, btsproken. M.VanCleem-putte gaf verslag waaraan volksvertegenwoar-djger Standaert een groot gelai praktische wenken voegde, die de algemeeue goedkeuring wegdroegen. Na de bespreking over de schadevergoeding hebben de ministers Hymans en Renkin beur-telings de Belgische politiek betreffende de uitlandsche belrekkingen en onzen Congo toe-gelicht. Ditjes en Datjes Gekwetsten en gazzieken mogen een chevron dragen ; is het erg, dan worden zij geridderd of vereeremerkt met de eene of anderé deko-ratie : aFTemaa!, goed en wel, maar ik ken een officier die als sêrgeant in 191S, in D., 0111 een heldendaad gedekoreerd werd, en die voor een jaar gekvvetsl we d. Draagt hij zijn kwetsuur-chevron, dan denkt iedereen dat hij om zijn wonde gedekoreerd werd, en dat is verkeerd. Waarom niel veel eenvoudiger gewerkt en op het kwefsuurlintje al dan niet een roosje ge-stoken volgens de wonde al dan niel erg vvas. — Daar zijn twee brankardiers in dezelfde eenheid : de eene ontving vroeger het Oorlogs-kruis, de anderexbezat nog niets. Beiden nemen deel aan een raid welke prachtig lukt : de tweede brankardier wordt op bel dagorde ver-meld en ontvangt het Oorlogskruis ; de andere, onder voorwendsel dat hij reeds geoorlogkruisd werd, wordi niet een s vsrmeld. Bij soldaten wordt dan nog al eens-een deko-ratie op een verkeerde vest géstoken. — Zonder er veel lawaai over te maken, liât laatst een brankardier 850gram bloed aftappen, waardoor bij overzetting ervan het leven van een franschen officier gered werd, die uit dankbaarheid een fransch oorlogki uis vermocht te zenden naar den Regimentstaf van dien brankardier. Editer twee letters uit zijn naam waren ineen geschreven : CL was D geworden: 'l Oorlogkruis ging terug naar '1 fransch leger : le destinataire étant inconnu au régiment. —Erwordtverteld dat twee jongensgekwëtst werden: de aene liep gevaar op een oog te ver-liezen en ontving een eerste-klasse-dekoratie ; de andere had een liap in het vleesch van den voorarm en ontving een tweede-klasse-deko-ratie. Jamaar, dank zij goede verzorging be-hield d*e eerste het gebrnik van zijn oog ; de tweede echter verloor zijn arm, nieltegen-staande aile redmiddelen. Wat werd er beslist ende verricht : nummer 2 gaf zijn dekoratie aan nummer 1 en nummer 1 gaf de zijne aan nummer 2 en daarmeê was 't afgeloopen. — Onze gesneuvelden zijn allen geridderd ; heel zwaar gekwetsten worden dikwijls leveud nog, vereeremerkt. Doch in deze legerafdeeling bij de begrafenis ligt de vest van den gevallen held boven op de driekleur en wordt aan de deur der kerk door een hooger officier versierd aietde dekoratie's, welke de jongen door zijn dood verdiend heeft : daar is 00k de muziek en de voile militaire eerewaclH ; doch in eene andere legerafdeeling gebeurt er niets van dat al : zijn dan aile Belgen niel gelijk voor de wet ? J. V. D. H. Rond de Wereld De Tjeken m Bohemen. Den i3 Juli 11. kwam te Praag een comi-teit toi stand, onder liel voorzitterschap van Dr Wramarcz, den grooten tjeekschen volksleider, en met het doel de onafhanke-lijkheid van het boheemsche volk te be-werken.De Tjeken immers zijn de slavische be-woners van Bohemen : « Wij willen at onze krachten bijeenlêg-gen, zoo luidt hun programma. Onze gees-telijke, zedelijke en stofï'elijke krachten om le beltomen lielgeen ons heiligste, ons 011-schendbare recht is : een onafhankelijk volk te zijn, meester in zijn huis, heb-bende zijnen vorst en zijn bestuuî-. » De Tjeken zijn hunne weerwraak aan het nemen over Oostenrijk dus, onder Ferdinand II. Een uittreksel uit " Berliner Tageblatt ,. Wij hebben den vrede gemaakt met aile mpgelijke Staten — ten rninste, ze zeggen het — met Kusland, Polen Ukranie, Roe-menie, Caucasie, Finland j wij hebben zoo-danig veel handels en vervoerverdragen,dat 3 Vyiîj. k rpppen van allerlet hoop en verwacli* tingen. D.il is al iopperij, zrgg'-a de. huis-moeders, die nog maar immer het rantsoeri zien inkorten, en die beginnen te gelooven dat zelfs de algemeene vrede geen beternis meer zal brengen. Wij gaan dus onze riem nog maar Aval meer toesnoeren. De poë 't z^gt toch dat" de sclioone lijden niet. meer vveerkeeren. Hel is zoo aangenaam niet in panger-manie ! Wul zevan de Amerikanen deitken. « Zijn dat toch barbaren », durft de a Kol-nische Zeitung » drukken ; « ze zullen wel-haast den tomalawh en het skalpmes ge-bruiken ! » Zietden schuchteren germaan vanheilige verontwaarding blozen ! Hij zou, hij, de stikgassen, het brandende vocht en de zvvare Zeppélinbommen niet durven gebrui-ken, moest hij daarvoor de eerste niet zijn ! Allerlei. — 16,000 menschen zijn ziek aan spaan-scheinfluenza in de stad Berne. Verscheidene personen zijn er onlangs van gestorveu. — Het gewezen roemeinsch ministerie is fer rechtbank gedaagd, door de nieuw ge-kozene Kamérs. Het zal zich wit te wasschen hebben van 12 beschuldigingen. — In Juni, heelt Amerika het record van scheepslimtneren geslaagd. Er werd voor een 280,000 tonnen schepen te water ge-bracht.SOLDATENPEN ' Peper en Zout " Nog zoo '11 eigenaardig oorlogsflguur, die « Piston Chef », en ge moet hem meermaals gezien hebben, beste lezer, als hij achter de rangea, hijgend en paffend bij zijne keukenbat-terij opstappend, met gang en gebaar die ophef mieken, en eerbied en gezag inboesemenden, van al wie zag en bewonderde. Ego Flos ! Een édité en oprechte bloem, iet wat men het puik der keukeniers mag noemen is « Piston Chef » en wie het niel gelooven wil, heefi enkel uit nieuwsgierigheid, bij zijn keukenapparlemeiH eens aan le kloppen. Maar handen af.hoor ! want aanstallerigheid duldi hij niet en vreemde reuk maakl het eten ongezond beweeri hij. En nu kunt ge hem eens gadeslaan en bevvoa-deren. Midden de weerspiegeling van '1 zuiver blinkend ketelwerk en blankgescheurde keu kengerief, welk u helder te;enstraalt van de met gazetlenpapier behangenal'sluiiend,—en de «Nation»is daareerstekwaliteit voor,—kortom, als een beeld van orde en zinnelijkheid, hij daar pronkend staat, en zijnediklijvigheid terbewon-dering schier ter aanbidding biedt ! Hij lonkt u zoo gunstig met zijne zwarte piukers en dat hoogrood bolrond wezen, waar inamer een vroolijke lach omspeelt ; en zijne zware knevels krullen rijzig op eu blinken vettig in den opwalmenden damp van zijnen « douche ». Piston Chef, was kok geweesl in dehoofd-stad, en moest menig keukenboek verslond. » hebben, dat zag men genoeg. Met kunst en weieuschap wist zijne vaardig.; hand de zoo vaak verwenschte « rabatcols » met een zuur ajuinsausje fijn en lekker op te disschen, dat onze groene jagerljes het graag lustlen eu het vettig sap hun langs kin en baard afliep. Nog meer wist hij — immer dapper i 1 '1 vuur — met eenen zvvenk en handigen draai, de bruingekorstle bouletten uit het ritselen l vet, boven te halen, en dan schaterde hij aU een echte foorkramer, u Komt maar toe jongeus, twee voor 'nen cent ! !» en hij proestte hel uit in eenen kraaienden lach die zijn dik buikskeu doordaverde en zijn twee bollekaken deed hut-sen dat '1 een echt plezier was ! Moest hel bij al die physische kunst eu schoonheid blijveu, dan kendet ge nog Pistou Chef niet, en 't weze gezegd te zijner eere, hij 4de Jaar — Nr 155 (102Ô) Zondag en Faandag 29 Juli 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes