De Belgische standaard

234 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Janvrier. De Belgische standaard. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cn6xw48m2v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1 < " * -■ •XX' Jf - • -' -- * .■> il mai S t ■ J f\ ? ■ 4 " ' ~ ' ' «*k» {>•'« -?S ■ • • ks i«"' ït-s S ? . ? ' g'vi» £ ■ •' ■; ■ ? 2 * K5Î.M-:! te '149 E Masredea rl,B¥ i " , •- ! fa.it Mede-Wêrken : M* I. Beipalro; L, Doykers, P. Bertrand Yan è*r Sefeeîdoa, Dr Vaa d« Porre, Or. ï Van il Woeatyne, Jnnl ?iln*«rt, Dr L. De Wnif, J. SImoM, 0. Wattez, Adv. H. Bteb, Hilarisn ïhans OPS T S E( | m àBS8BH ra&A i s Mm Goqsllle Sss^iSX DSP&0W» P*» SieSae Mnko®-digiagtH ! j t,Jf & 4« reffol K*CLÀM*« «slfOBS OV«T*#B-&9K£t. 3-fcJaar-- Nr 297,854) - Vryda# 4 Januari 1918 »-T-rr , ■ 1 ys&œz?:siBBBezàsB3U. « JS-3?-' ■■- -rftv. '•*"'' r<'aiV*''7C?^g" -- ' ti Lets over onzen Congo Veei 'mbi ge o-rer Coago booren klappen, waar en o :vair, voarseker *e*l Legeastrij-digs, Ik wii U siets vertellen over politiek of i>eatuur, over opbr®Bgst of tockoœsî, dat gsat raïj «i tiet s&u. Wij MissîoEsnssea wij g&an D/sr Gaug^ om de meiuseben ta besohaven, en as toi ds ware ieer vaa God te brongen. Na, coi ieis |oe« te ?erriebten 1 bij 't lu e^-eder w- • ? e aoeaseteen moet ge ze j - cw keur sa : ©m z* i# kannon œoet ge | Ludiu iaai veretaaa, en &m as **al goed t# 1 v^retaaa lu er meer dsju gruuiatLeakande \ neojig. £*»en ea gebreikea osoei ge zi«c te f éûifrfrouteîj oie èt*sr fc«Qb« Qorea l« kac^ 1 r«o tu door haaa« eog^a te sien. Niet, in \ eeui weg, ailo* cp :»iju «uîopeeseh wiiiew | schave*iea : Ds g«sbraîken «lie goeâ, of on- \ Tersciiillii i'sjn âio&ea hewstard ; aati den | a&rd v*u 't Toii raoat ge met ïtrand^rso : of ge sa&Mkt moasiers. Zeker de sieckte \ gewcoatea, gebraiken ea ze.dea dieaeu tege:igegasa en de Ktrk is de eerste om se te verbiede», doefc, is in ailes oaza Eaio-peeic';;e,jbeÊcha?k<g ïéo atabertlecswaara?.. Âis g-- iets over Congo kesî œoogt ge bet nooit Ttr*igeute^ «n, w#^t dan slaat ge âsK .ja: ans. DU ii nogal te Yerstaaa : Oe fjebî a'i. n uit Oi.*« Aaiirerpsohe Kempsa ai)u bijL-5g.:. deieifde tîct »ls <ïe*e Tau Yeur. c-AiT:î;ach bij voerbedd. la Coogo ofck verschiliea eu t«ai et- zedea ea gebrai-ken *«>- b'.edk tat sireek. Eet nt'ger vaa Ku«»ï &ieî» f«.rataaa vaa eea ueger ait Mftyoasbo. Àis g& i a weti dat Btlgisch Cfti g / ■ a^îîiig masi ao© gsoût is ais BeigiS daf S.UU |«5 begrtjpen dat de iagen Coogo kaa r=rschiiien met Kataaga bijïoorheeld. D« Tertdssla en -ifgskjls dict m U v^fkaiea weiden K%eiaià ro op œsjiue reizen en miagicicc .un lu mjyomb». Mtyombe, I^i u• den isgea Coc^o, is sesr beboseht ea bergachUg, Wj»ar de Mayombe sireek juisï eindigt en b^gintdaar is meK i .vt'akkoferd çntv la aiie gev^l ik reisjs ets verbkrf 'i hsîîe «ran M»youabe tussch^a Ëeaaa s u ^aiadi e«. den Portn-geesôhet Uosgo. ip- t carne b?j de volks-IUUHi.% der K î i's, a'», Maoïe's, bij t.e Basa, ùi, eos. tu 't gène «e oemen « Sa fyre», éqaatorialc » Is msar ?an ïoûd 1900 dai de~biaaken m M«yombe êcor^rougea ; in 1908 kwam ik daar. Laten we na, sens in \ tort sien, hoe de Miyomben lerea, wat za gelooren, en weSke huune bijson-dersie i«dcn en gebyjiken stijn /, Hoe .et n de Mayo/nben la 'i tnlddeu -vsr 't i.os«sj, soras borea op een berg, sont» op de beUisg, kappea de a<«Eî;ea -se booœâa o®, raiwsen se Wâu ait d«a , OMur de rier boeken, braaden gr«w en sieia hoaî af ea de plants veor het aorp ?» gîrefcd, Datr, waar rnen ds halten ■wii zettea, worit '<0 groti-t wat geëffiad.|ea opgehoogd en vas! ampù Daa zet men de siftkea iu den grjai, biadt de waadea vaa de bat t Hn de s'ikea r»st, en 't biaderen dtk wordt op dat ailes rastgeaiaakt. De zoogezegde mares van de hat ef wonirg sijîv in vlecbtwerk ran paloilaUea. 'i Dak is «en der de Jauger daa de bat stif ea steekt das asn tea der gavels c?er : dat is de ïerâa^faa-la den gerel traar de yerandha is, wor^'t een rp*nisg gekspt v.n esn 5o eau. noog en a5 cm breeâ of wat meer ef iï-ieder eu cp esi) 5o cas. van den grond: dat is de dearbolte. Daar steekt men zoo goed en zoo kwaad het gaat eea.stak Tkcbt-wçrk tocr vsat en de dear is gemuski Vensterg^f scbouwea best«»n r. iet, zoo o» r aïs taffJ.3 of st<; Isa E'-îi blokskeu houl «u eeTi matjô en de i eger is geriefd. ©s dear I is op een 5ota3 cm, raa dea groad, leop* dat de kleine kinderen aiet gemakkelijk baitea, at de kiekeagjferkeBS, sohapea eni. niet te gemakkelijk biaîeD sendsn komen a als de dear opeu is, Man en vrsuw, ieder s heett sija hais, en zoa is 't vraafstnk op- g geiest, wie de broek draagt, man of vron^, 1 of iiever neea, g«en van beiden draagt een c broek ia Congo, maar ieder is baas in lijn 1 hu:s. De Troaw heeft haar hais vol petten 1 en patjien en kraiken en aardewtrk, en maadekeas ea korrea ?aa aile alag ea soort: te begianea met den grooten korf die ep den iag gedragta wordt oadersteand door een brsede koord die oter 't roorhoofd ( spaat, tôt het kleiae msadekea met deksel- | tje, waar spasasebs peper ia bewaard wordt, < De man heeft een gewesr, met ?'a*rs.t«ea, , eeâ bedj ,eea stok om te gaats, een kraik , cm wsïer te ^rinken, een keffer om *ijn <s Liœboago's", zijn rijkd«mmeQ, in te bergea, Cîiebassea om paimwijn tetrekken, een reep om in de paimhvomea te kiimmca , ea daa hier of d&«r eea postoarkea of een ( spiegdkea ea ist is al Zoo-lra 't „dorp op- , geriebt is, worden ach'.er ietàeie bat wat baisai;esruik-en geplaat, eu oader die ( bai>aaËStr«kea saaijt moeder de Trou w de nsseiie, de afral ran greesten, de basaaa-EChtilea, enz. eez. ea sat is de " Yaia" of { de ''Mayala" dea achitruit. Daar hebbea de kiekeas, eeedeo,, gestsD, schapf.n,vfrket;s, hoadea vrij apel ; Wasti dat loopt ai 1 s, en gee« enkd dier wordt gevoed ; eik-^oskt sijoeû kosî. Gewoo&13& wordea de huiieu ia twee rijen gexet, ea de pia&is die upea biijft is de " Ngaada", de koer, <îe dorps-plaâis. la 't midden der pkais ataat de " Moat ae ' eea dak cp «er stakea, waar-onder de ' ' tan^-tam " of groote trommel siaat Die u Meauze " dieat Toor geiaeeate-huis, oLtvaiigrtiaal, herberg, s^reeksaai ea toor ailes «rat ia hais aiet gemakkehjk kaa gebeurea Daair 00k brandi gewcoalijk eea vaarkeo,s!moorea de maaaea haa pijp ken, en wordt het aïeuls ?aa den dag ea ▼an de sireek besprokea. Vaa de certmonie vaa 't overbresgea vaa 't dorp, vaa de " akrîsis" of beeldjes der^geestea, zai ik niet sprekea dat son ons te ver breafen. Jos. BRUYNSEELS Missioaai ts vaa Scheat Aalm. d*r L&aeiers (Eigeadom ea verboden aadruk) i ('t Verroigt) Xt-.-w^^j»g%»airar M»aopanuBeuawaatmwCTir a De aienwja&rwensch vaa geaeraal Petaia & vas den Keizer Tergelegeaheid vaa nisnwjaar heeft gene-raal Petaia tôt ^iju troepea een dagorde gerieht waarin bij zegt dat het lot van Fraakrijk de voortzettiag tan dea eorlog vraagt. Het ingrijpen van de Vereer igde-8tatea ?ergoed-t de dessrteerieg 'an Ruslaad* Hoop ea betroawea 1 De Duitsehe Ktiser vaa *ija kaat, aa de zegepraalen van verledea jaar aangehaald te hebben zegt verder : Op 't Oastelijk fiv>nt l zijn de wapens neergeiegd. Vooralt op andere frontea om aieawe zegepralen te | faeb&len, Wat zal Japan doen Men is vaa gefoelea dat Japan sijn leger a | eerst en voorai sai seaden naar Siberie om I daar de orde te beboudea eu de Bondge- Inooten |elcge£>heid te laten nog met 't Zaidea vaa Ruslaad in voeiiag te blij ren. ? Verdars zou Jepan wel bet grootste ge-' deeltc v*i> Siberk kuanen bezette i om den Dnilschcft invlae<î te bekampea : Oopiogs tijdingen BELQISCH FRONT Een Duiische'Aanval om Merckem l afgeslageo a Jan. a» uur. — la den aaeht vaa 1 tôt I a deier is eea vjjaadelijk detachemeat, be> i achut door geweldige verspervurea, er in gelakt voet le ?atlen ia eea oaier posten ' vaa de atreek vaa Msrekem. E*a krachtda- ^ dige tegeaaaaral wierp de Daitschers terug. ^ De vijand Iiet rerschilleade krijgsgetaage- aea ia onze haaden. i Belgiê en Servié eerst hersteld zegt Wilson Ter gelegenheid van de OBUftEgat de ' asrviaohe aftaîrJiging te Washington heeft ' Pr< aident Wilson verklaard dat Belgii en • Sgrvië eerstea onafhaakelijk en heelemaal ' » sebsdelaos moetsa gesteld worden ?ooraleer 1 aaa vrsds kaa gedacht. i De warboei in Rusiand 1 la 't Noordea tan Rasîaad bîijrai 4t 1 msximdistea meester. la 't Zaiden zijn het s de akraaiers, maar de regeerbg tolgt ia Vdle saken de 'mgxlmalisiea, au, zoo he«ft 1 xs aile eigeadomaiea ?erbeurd ?erklaard * om oad'îr 't volk rerdeeld te «erdea. 5 la Sibeïie zouden overal oalusten uitge-brokea zijn. Te Karbiae sijn 10.000 man * Gbineesche troepsa gelegerd. 1 ■ Dt bespntiijl rond lut ircdMliitu i tasscheu Basliid ei Diitscïlaad Na PieiïOD, roor Fraakfijk,bef ft Alasdo, eersts miaister ?aa I:«liê verklaard dat isdereen dea vrede s il, masr dat nieaiaad 16 hem wil zooals bij door Russe» en Daitschers wordt Toorgesicld. Ë gelatid heeft ' ïich nog aict op &mbtelijke wijse uUgespro-j kea. Presidetit Wilsoa echier zal zieh enihon-L den van aile bssprekiag voor dea trede tôt L er erast!ge redeaea suliea aija om te geloo vea dat Dnitschland efsia&d doet vaa zijn Teroveriagsia&ichten. In dit gérai zal hij een H «redescoagres bijeearoepen. laaatste Uup PARUS meldt : Niets te meldca îeuzij eeis|aegal hevige artillerie-strijd in den sector vaa Beaumoat-Bois des Caurieres. MACEDONIE : hevige artiilerie-bedrij-▼igheid. Balgasrsehe vliegcrs hebbea ^.otze ' hospitalen aehter ^aet front ?aa Moaasi'r gebembardeerd. ROME SMELDT : Artilleriastrijd op 't e froat. Bagelaehs patro«lj«s braehtea krijga-> geraogenen op. % Bea tieatal sehepen net troepen geladea - die poogden den rechterhoeve der Piare te * Iatestadnra te bereiken werden aiteeage dreren. LONDEN meldt : een vijandeiljke fpo-t ging oabij Oppy afgeslagen. 0a vijaade» lijke artillerie was heal werkdadig op bel ^ kaaaal Yper Komea. Ooze vliagera hebben een mnaitie-depo* axa Kortrijk en het vliegplein van Iogel» iauaster gebombardeerd. s a ;• iereN Aari mijn ierschea oriend Patrick Maddack, Iarea, 't schooaste velk der aarde, 't Litfste, aa mijn vlaamsche, mij, t Dat uw adel trouw bewaiarde, Als mijn vlaamschg volk aijt gij. Steere maaaea, kloek vaa leden, Opaa weaeaa, open laeh, Stralande eogea, reiae aedea, 't Sehoonate volk dat ik hier zag. Yolk vaa Urlaad, aan aw Trijkeid la geloof zoo vaat rerkleefd, Die ge ia heilgen trots «a blijheid Levead, aterreod troaw ateeds bleeft. î Dieper baigt ia vroom geloove» 2 Nerg;as volk aijn atoeren trots; 1 Sterker achiet ait geen naar beven r Hemelzueht ea liefde (Soda, Volk vaa zacbtheid ea vaa droomen, Speelseh ea gteatig i* aw taal, Maar vol erast ea soader sehromen ' Ea karakter, vasi als aiaa!. t a Wat ia barde ea arme tijdea ■t Door de vaadrtia werd geLÔJ, ^ Doei de aoaea immar atrijdea Esa ià 't bed, ia 't strerea een. u Eria, mooi, amaragdgreaa eiland 1 Glooi vaa heatâi en vailei, Vergezioht vaa boaw- en weilaad, Eeazaamheid raa bosch en h«i, Mosbegroeîde burchtsa painen, ( Leeraes haltes, bSoemamkraosd, El om uitgevretea duiaea ^ Wijde zeësÈts, zoisbegîansd. Groot«chheid van Killaraey's merea, ^ Yr^dig gaaa vaa Sbanaoa's stroam, }" Laxtd, wiens heerlijkh&ta steeds keeren In 't herdenken als em droom, 1- >t L«od dat op dea naam mag bogen > Vaa Siat Patrick, O'Goaaell, n Van dea Shamrock, H G«!ie pogen, n Doedels, pijpers, zaag ea spel. Land van siiile, vrome sledeo, Eo van dorpjes, doodscb en ousJ, Laad vs.n \ sti'sïasad ver verledea Dat zîja vroeger sebooa bsroawi. n L«ad waar volkslsgeaden sweren, Barden zoagea, ?reemd ea zoet, j, Ea han woaderkiaâk blijfï 1er an ,e la het peislijk voiksgemoed r Land vaa heiligen en vaa heidea, Van gewijde brongeraiseh, ^ Kroise-toreaa iaags de veldea, 1- Stille de«gd in ieder huis. q Heerlijk volk en keariijk wonea, ifl Rijk in armoe, sterk in drak. 5. ^Slïijdend sebeppen kier mw sonea Vît aw ramspoed nieaw gelak. t-»•et 3* il* s % * 2i i2 iJ7, Artfi. étoossens, y A N E' N V O O R ûmm s&j&fâ&TMB. ** Do Oorlogsuitga ven von Engolamâ Stads 't begia vea dea oorlog heeft Eo* gelaad de volgeade ooriogakredieteo go* stemd ; 1914-1916 10 milliard frankg i^ii-igiô 3i » 1916-1917 te » 1917-1918 4? » Dat maakt io ronde eijjfsra i43 milliard fraok die Eagelaad aan des oorlog keeft besteed. W«et gewat solks bedoidt f| Dertig jaar telle* oeg g«oo milliard se-oanden I ! Mot ingrijpen von Japon la de opemngsiUir>g van de Kamers heeft de Mikado erep aaagedroagen om een meer. werkdadigc deelaemiug vaa Japan ia don oerîog te vragea. Ja 00k op krijgagebiedl Dus .. we nja al aan de belofie, de reat zal volgea ! , 1 Trouwérs in Oorlog stijd 'c is een raar verâchynsel, maar 't is zoo; Mea tronwt ia o^îicgstijd dat 't sekeowe geeft, om ont» saldatea na te spraken. Ook bij de Fraroshsa troawt men meer daa ooit, Ec&ige statistieken znllen o dat bewijztsa : I» 1914 werd«a er te Parijs »7,iti ko* weltjken gesloieQ, in 19;! wareo er paaar 17,129 (sasr dat is !e vsrs'aaa)j echter in 1916 komièû we iueens aaa 19 oii huwelij-kan en io 1917 toi eiade No?ember waren reeds 21 817 huv»eh;ken geboekt. Nog eew raar versoh'ju sel : de oorlogen xljn de tijdsûppen waarin mt n het meeat trouât. In 1S12 (reidtocht tegen Ruslaad) werden in F/aBkrijk 223,000 kowelijken ge» aloten ea ia i8i3, j&ar van de algemeene liehibg,987,ooo hcwelijkcn.Dit kan abnor* maal b'ijksn, ataar't fat dat Napoléon,(aile geïrouwdea van dea krijgsdienat ontaloeg yerklasrt ailes. rt—reWTT'nrfcWV"W KERSTR1D1 VAN Paus Benediktus W'e [hebben ons van de mededeeling van dese kerslrede «ntheuden, zoolang we den volledigen tsktt niet beiaten. Na eea kort woord ven daak tegt do Paus ; «1 0 hoeveel zielea sien we btdes ko* p osfd ; hoeveel ziea we er i« daiateroio en ia vrees vo; r morgea 1 Aeogasteld om te wakea over de kodde, die alleen een vol* soha herder son kasaen teo proei sien aan de nitmoordisgea, geveâlden wij, geJijk Si Panlw, vzu biltere dreelheid sedert onze pogiageu arm de verseoniog der volkersai le bawaïkaa warso ijdel geklevea. Do oor* zaak vas onze bijsondere droefkeid waa niet dat we osse weasoken niet vervnld ssgen ; maar wel te siea dat daardoor dp rnst der voikeren was vertraagd, dat oaze nitnoodigmg tôt de haofden der oorlog-voereede volkerea, ijdel waa geweest. « Van af de hoogst-ataaade tribuaen loek waren eeaïge voor: ams groudea van over-eenkomst aaagekoadigd geweeat, pnnten die eea aigomeeue vergtandhouding konden teweeg brengen. Wij haddeo ze eenvondig verzameld ota de hoofden van de atrijdende . land en ait te coodigen er een bijzondere stndie «ac te makea ; ons ééaig doel wm : opoediger te geiakoa tôt de vervnlMng 'via

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes