De Belgische standaard

245 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 18 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/3t9d50gm53/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

jpâ ^ é* fl86 V537| gHlIIIïUIllJl i ftmr *o(4&U* ' tauinà i. t-®5 fePM&dea a"â° § m*»?.-"!®-- S"75 MW toUtaft» ||In Vfoerf g matud f» ïr'*- gnMkfcudta 3-»5 BléUe >, '« tend CMMiid tî f."S* iauM^ s**» |nui» s fi» «M tfBfc. .DE BELGISCHE A,'- OPSTBL «s BEHBES: rtUe «Ma CëfruiSfri* Zeedi jk m ?&m» «y. Kieijae Makméî' OiJà i. 5* r®g*i R«c1mb»s i vol-eesw ov«r«3*-kanseî.«s ^ ut ; Medewerkers ! M. JS. ^âtp^ri, i. Dwyktrs, P. Bertrand Van ter SehcUen, D* Van de Perre, J. Van de Wemyne, J*nt iiUiatn, D1 L. De Wolf, J. Simon*, {0. Wattez, ONS KERSTGESCHENK Goedc rekeningen maken goede vrienden. Nu onze omhaling voor het Kerstgeschenk van dit jaar in voile werking is, meenen we dat een orastandige omschrijving van het-geen met ons Kerstgeschenk van verledenjaar is bewerkstelligd ge-worden de beste spoorslag tôt aan-moedigiog en liefdadigheid zal wezen van wege onze vrijgeblevene, ver-dreveneen strijdende be vol sang. De stichting van « De Belg Stan-daard » hadenuel en uitsluiîend ten doel onze jongens al het goed te be-zoïgen, onder geestelijk en verstan deiijk opzicht waaraan ze, na den Yzerolag, een zôo noodzakelijke be-hoefte hadden. Als grondslag van die stichting werd gesteld dat wij Katholie*, V laamsch en V aderlandsch zouden zijn, spijts ailes, door ailes, Van zelfs vloeide daaruit voort dat rond, en door dit vlaamsch-katholiek dagblad al de werken zouden geschaard worden die dezen stempel droegtrn. Ten anderes het steide zijne kolommen wijd open voor aile wer en aie etnzelfde stand-punt innamen, en het hiclp, door zijn ruchtbaarheid, deze werken, een stevigen grondslag te geven. Terloops weze een woordvandank gezegd aan allen die hun medewer-king verleenden. Zoo kwam het dat het eerste Kerstgeschenk van de vuurlinie en onmid-dellijfc er achter, dat onze jongens ten bate moest komen onder geestelijk en stoffelijk opzicht, na-tuurlijk uitgaan moest van het eenig algemeen Katholiek-Viaamsch blad dat in onbezet België verschijnt. Het Kerstgeschenk had dan ook een onverhoopten bijval» Hetgebaar was spontaan en grootsch in betee-kenis. Er was een iiefdestroom tus-schen volk en leger. En onder dit opzicht heeft ons Kerstgeschenk een groote beteekenis gckregen. 'tGing echter niet zonder moeite, met de toestanden die heerschen in onbeze? België. Doch allen, die zich er mede bezig hielden, deden het uit liefde. We brengen dan nog eens hulde aan allen die meewerkten tothetwelge-lukken der inschrijving. Dank al deze factoren bereik te ons Kerstgeschenk van 19:5 het beloop van fr. 43,472,90, W'at is er met al dat geld gedaan geweest ? zaL er hier en daar nog gev aagd worden, nu propagaudisten met onzeinscnrijvingslijstcnde îonde van Onbezet België doen en overal zoo gulhartig ontvangen worden. lu ons verjaringsnummer van 13/14 Pebruari, ga.\ en we de indeeling van de geschent?en. Nog breedvoeriger deelen wij hier onder deu algemeenen staat mee, We hebben de opbrengst hoofdza-Leîijk willen verdeelen naar de be-hoefte van onzen soldaat : een deel tôt nut ende genoegen, een deel voor den geest Voor 't nut en 't genoegen : We kochten en deeiden uit door de opperbevelhebbers der legerafdee-lingen : TAdlAK in dac zen voor ese bedrag <an ii'. 3036.60 ZEEP l IO.OOO stu'.ksc) ; Ç0 VOETBALLEN, 55 SPEELBOEKEN (accordéons) dit aii?s voor eea b#3rag van Ir. 3335.00 16.000 PAKKEN CHOCOLADE ?oer fr. 5800.00 24 000 BR1EFOMSLAGEN mat schrijf-papisr en schr.jfgerief eu kieine rtagschriften ir. 2151.00 Meer en meer drong zich het feit op dat 00 i ,in dezen oorlog de Bel-; gische soldaat zijn geestelij e ont-wikkeling niet verwaarloozen wil. Daarmee hebben we re^ening ge-houden. We gaven, roet de mede-wer ing van en-ele militairen uit de hoogeschoolwereld, onze prijsaam-pen uit voor « Kunst in de Loopgra-ven ». | De beste teekeningen verschenen in twee reeksen postkaarten onder de benaming « Teekeningen uit de loop-grachten. » i Drie honderd vijf en twintig dui-zend kaarten werden gedruit. We wilden deze post aarten uitdeelen, maar mochten niet We venochten ze aan een spotprijs, zoodat ze in iedereens berei ^wamen.Het klein bedrag kwam weer ten goede aan 't Kerstgeschenk. We kochten en deeiden uit : 1820 ïx. : E m Knjpdokter : Lttzri- geu voor Bî*tika,rûi6>8, !• 2800 «x. » « II* 4500ex. « Vsamisgea gedeakt » f 3200 «*x, van « Volksfisrhsïd ». We betai».l<î«n voor âe postk aarten en de boskits fr. 10.900 Onze Leeszalen Het was eene werkelijke behoefte ^eworden onze soldaten ruime lo a-len ter beschikking te stellen, waar se salmpjes en gerust hun leesuurtje onden houden en hun briefwisse-ing afwerten. Het werk der leeszalen werd onder ;oezicht van een uitvoerend komiteit jeplaatst, dat volmacht heeft om het verk degelijk leefbaarte houden. 11 leeszalen werden in den loop yan dit jaar ingericht te : Adinkerke, De Panne, Bulscamp, Reninghe, 3ost-Vleteren, Avecapelle, Beveren, iales, Rabbelaere, Woesten, (Wipje) jravelines. In iedere leeszaal is een boekerij - Vlaamsche en Fransche vat-stu-lie- en leesboeken en is ailes voor îanden om onze jongens gratis hun Driefwisseling te laten afwerren. Het getal lezers dat o&ze leeszalen jezocht, beliep (tôt einde CMober) :es en twintig auizend man Vlaam-iche en FransGhe boe^en werden om-itree s in dezelfde verhouding g-e-/raagd. Het getal schrijvers bdiep Irie en negentig duizend man. Die cijfers bewijzen ailes. Die cijfers krijgen nog meer waarde vanneer wij hiervan rekening hou-len dat de Leeszale* in den loop van ict jaar 1916 werden geopend ; wij •e enendat, gemiddeldel e leeszaal çedurende 5 maanden in werking vas. Wij hebben in de stichting en ont-vikkeliog van de Leeszalen de mede-verfeing gehad van tal van personen, iie het werk naar waarde weten te schatten.Zij hielpen ons mede om de leeszalen steeds een grooteren bloei te geven. Aan hen stuurt « De Bel-gische Standaard » zijn innigendank en hij is gekui ig in de toekomst op hen te rekenen en te steunen. Dit jaar zullen wij 00* de Leeszalen verder doen doordringen tôt onze soldaten ; velen onzer dappere jongens bevinden zich in deonmogelijk-lijkheid naar de kantonnementen te gaan waar Leeszalen bestaan; zij zijn door hun dienst verre van het dorp verwijderd ; zij ook nochtans verdie-nen onze bijzondere belaDgstelling. Daarom doen wij nog eens beroep op de liefdadigheid van allen. Voor het &uakoopeii vaa boekea voor de sa leeszUsn b&stesdd⣠wij fr. 5864,4^ Bât ond«tbou<i âezer leess&len (huer, vuur en licht, beskenkasses, baaiieD, kschejs, toezicht, kleiBs benooâigheden cnz. qess,) vergde d; 3032 van fr. 2361,9] Ter besctokkiug der leeszalen werden 100.860 brlefk&erten feensrece schrijfpapier aangekocht voor tr. 1679.4C Tooneelboekerlj Wij «tfcfcttea esse toOEseîboekerij v aarvas ds îfiiiag door E. H. J B-rca^rts, a&ltnoemi^r, wor-dlt waargencm«D, bij^eataaa door Dr Jaa Grauls. (O&laùgs verscheen het verslag van s!it atto biosisRd werk ia ons biaô). Daarvocs gaven Wij uit fr. 800.0C Muziekboekerij Wij richttsn bu eeae œuïickbockerij in voor godtdidcstig eu wsreldsoh mu?.iek, dis in 't korte in voile werking zal wszen en trokkân voor deie beide afdeelingen ean bedrag uit ?an Ir. 2000.CC Werk der Lichtbeelden In de maand Februari 1916 kwam het werk der Lichtbeelden tôt stand. In den winter van 1916 werden ai voordrachten met Lichtbeelden ge-geven voor een talrij* publie*. Van de zomermaanden hebben wij gebruis gemaawt om de inrichting te volmasen en te volledigen. Wij hebben nu 3 prachtige toestel len en ai sériés zichten, in 't geheel 533 zichten, allen uiterst boeiend; bij meest al de sériés behoort eene ge-drukte voordracht. Toestel en zichten worden gratis geleend aan diegenen die voordrach-f«n willen houden voor onze soldaten Het toestel is heel gemakke-lijk om behandelen. Dergelij?e voordrachten viuden veel bijval bij onze soldaten. Ontleeningen en inlichtingen aan-vragen « Villa Jeanne d'Arc », Keri-straat, De Panne. Voor dl'. werk gavsn we tôt no^ toa uit fr. 1230,8C en houien ï oq een duiâenà frank voor dit weîk beschikbaar. De onkc&tsn van het Keistgetchenk en heel de werkirg die er rond cmifitond bsdrofgen alech a fr. 305,OC " Ultgaven fr. 39464,16 Er blljft o-s t'as een batig slot van fr. 4008.75 dat dienen moet met een gsdeeita van de op&rsrtgst van het nicnwts kerBtgeschenk ona de besfaande inricktingen leefbaarte honden. Uit dit verslag zullen onze lezers de gevolgtresbingen doen die zich opdringen. Wij rekenen op hunne meuwe liefdadige mildheid. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN 0e bevalklag vas Raslaed Volgess ds faateie riûedei?ede?e!de bevol-kiâgs gtaiistiek van het russiscbe r|Jk is het g'V.h-eis aaiital l&wosers van Raslaad m?.t in-bsitrip van Ficlacd 178 millioea. Dus volk genofsg osa twintig jaar te oorlogsn lijk of \ tu ga&t. Onza gevlachte bevotking is Esgeiand Voîgess het verelag vaa hefc Eagelschs komiteit voor vluchtelingsn, ia het geza^ menliis aaotal bslgiacke uitwi|k«lingen ia Ea«xiar.û op dit cogQKblifi. bij ees kwart tnillioea. Hst grootste gedaslta vooïziet in eifen ondsrhoud. Sischts 36.000 personen WëEdan ondïîsïeusd. Solo Slim i gewonnnen op ds Wacht te Alveviaghem door Junl Vercimer, met a^n achtste van ; Koeken-Aas, en Schuppen A&a, H^cr,Vronw. Zot es 6. M>jdespeiers : L?tist Leopolû, E/ariit Van Hclder es Jo«. S'.iéïeiiart alien van B 1412/1, BORD EEN ST0&XL00F (VERVOLG ea SLOT| Es nu, is fîexcc zoelen m?inachî5 be ùat er een talereel hîbo! he&iel en aarde vcrgia-gey. De z^arte svesîk&at des kernels sclieurt opes, daar gapsn apalfegad vreesaiijke kol-kaa als v&n solfar eu vuur, een ononderbro-ken dû£itier«!ag gcbudt de &arâ@ «s de htma-Isa. Scbuiîelead, huilend, soeven obuuen en houwiteers boven onze hoofdes, en vreo »§lij^ weeïlichtend kraken sij open op den vijs,tdelljë:fen locpgrachî. Hfct juichen, fest grijszea der ontkeîeads dood op de vleu^eka der obugsss gedragen, doat de Iacbten eid-deren heisde en vsrre. N.;vpcs os», i» 't iicbt dier bliks^œs, zho wij het... régiment over de davewnde beem* den kruipsa — ta» «asivai... O mneders, mo-sten us?« oogan dàiesî aaasscrtou'îifsr. !.. Ons, echttr, bat het kcud : d« poelerreak «edaîhtlsc^ grdomrnal heeft ois col ga~ msakt. Moesters «e ors nu leidan tôt t?gea é» cuiv«!s, lot ia d« bel, wij zcaien vofgea echoudïr tegen acbcuder, en ocze s etaan. Met eea wread vermaak derkcsu «y op den vilanîl ria^r in dien regsn *an «t&al en schroot. Vooruit ! — G>iiijk tijgera slu'pen wi) voort, het 00g br«ndes<l van drift en kamplast. 'fc Qsdonder v&lt stll — herbesit t verder acht^ult — eea Duitscbe lichtpijl, ea o^ie klarosseu bla*en slorm. Gjfijk een schrécov •1er dood vallen die kl&nkec in ien c&cht, scrst beeepsis, dan kl&ar en forsif. Wtj h>j-gtv, tieren, brul:eD, stormea vaoruit, t rwijl het „ Vi?a les roi i " — „ Vlaaoderfiû d»>a Lîeuw ! " — „ SUat al dood ! " alks door-eenwa^r4;li. E«.n Daitscha post wordt me«. gerukt in onzen stormloo? gelijk een wrak in d« brantliag. Onze wici elende bsnde 8torml vooruit gelJjkjoelettde spoken, ia 't licht der vuurpijlse, onder -'t tap-tap der m&chinsgeweren, «û onder 'tgedomaul der kanonngn ten allen Mante. Eilaas ! daar vaîlen wij stil : 't Tnitsch vgrspîrrings?anr la&t niemand door, en zwlj^ead werpen wij ous ten groade, 't ge-zichtin'i natte gsas. Wecnend van woeds en wanheop kruipsn wij heen en weor, ge-iijk slanger, een opaning zoekecd in diea mnuî van vernieliag. Velen onzer heldea dosa eea dollen apro&g : 't ia e«n aprosg ia de aiaisa des dood. Andeian vuren hvu ge« Wisran gf, Msarastasdend van razsri ij sn ▼loakeud gélijk duivtls. Ojzeghjk u het kerœes onzer gekweîsten. Sommigen van ors voelen zich verloren in dien toover-nachf, en, niet meer wetende hos cf wat, cl waar naajtoe, wesnen zij : moader 1 mosdtr! 0! sebr^nvaa tôt de duistsrsis ; G jj ! mijn Qod I mijn moeder toc^ !! Die 8»ijgende suistaad is de Kcdsriaag : wie ssulks hoorda i« tôt niets aieer in st«Dd. Ook loop! weldra hst bevel de> ovarste laogs den grond van msnd tôt mond : teragtocht ! terngtecht ! 1 G«trouw tôt in d«n dood grijpt ieder naar zija getroffâa makker ; en zoo, met de, dood op de feHee, gaat ODze verspr^ide vfucht o?sr bsemd en «loot ea gr*chtea. WIJ stra'nkel s met onzen dierbaran last op onzan «n^ ; velen valieo on? ciet meer op te aisas, sij en hua Isst dsorboord m»t denze f ien kogal. Daar komen wij aan onze posier,tn«t sooéep, vermhkteo, gekwetstsn. D.oien, Laatste Tijdingen over den Oorlog Patrouille-bôdrijvhihôid op 't Belgîsch Front 20 Dec. 20 uren. — Qadurende dén K&cht trachttân vi|andelijke patrouille» onze Unie te beteiken. Ze werden overal afgesiagen. Het kanos^eschut was btjsondct hôvig in de stresk vaa Sieen-straeie m Het Sas. oagawijzigde toestand op 't Fransch ïroni Parijs 12 Dec. 15 uur. — N. Loges na eâia gewetdige beschiating viekn de Duiischers aan. De aabval liep ^icb dood in os s vaut. Bswddige Artillerie-strijd om Monastir Saloniki i2 Dec. 15 vur. — Op den recbter Vardar -oever caœen de Eagel-scasa vijf ; bine pokten in» De aitiiierie-strijd daart mtt oegemeeue herigheid voort van om Mosastir tôt de Vardar. I loyd Georue's poiitiek Lloyd George is aiek. Zijn eerste verkla ring na ds s&ms; stj!ic.g van zija mbut&riâ was : „ Wij moeten den ooilog doorvotren toî het segevitrend siads ". Poliueke krisis in Frankrijk Mioister Briaad is bazig zijn ni«ur mini* oîerls sasrn te stalle. Hij hoopt ia de eeiate dagea daarenea klaar ta komaa. la de Fraasche Kameï hebben zich woeli« ga tooaaaiaa affrestpesld. De volksv»r egen-'«roordiger Btixon, eea der socialistes vaa Kienth&l, w.rJ os zija kabaal voor vijf iea dagea uit de Kaaû'er geslot6n. Teiegrui 131C. g isr De tm\M op 13 Deeembar, 7 air. Donderdag 14 December <916 Op het fransch froat werkt de artillerie bedsijdg in de Somme-streck. De Esgeiacbea deden mijeen «crken Z. Ypsr en bij Fâstubert en Nsove-Cfaapells. Een muaitis-dépôt wsrd in d&mmen gezien. De Débats bssekecen dat de Duit-schera geduïends het Somma-effet;sief aiet vain dan 55° daizetîd maa vtrioren ian dooden en ge^wetsteiî. Uit Griekenland zimpert ci .ts duoi en Eloamenie zwijgt. Van Rasland'awege ûets bijsonderi.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes