De Belgische standaard

964 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Avril. De Belgische standaard. Accès à 27 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tx3513vx8f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

! èîïmjsïiïfïEOï 1 ¥a»'t S»i-Mbts: È î iZiSii ï.ss #;•. S s&sa 1«S *>$o | f nftUU!«S g.jS g met »*ÏAaî9& § à Sr 'tlamé t a* X m$£s~ *'■- 2»?5 1 g ta-s? -i«» *4'- £ g m*j*~ «■ - I fSultiM 'tlMù .• | s atEasd ir« 9.5© 4 1 ian#.»deb S-co 1 i aa»n4ss« Mo X O P .S T B L £ S BF.HEBK VILLA « M* Coquin• » ZSBCIjft DB PANH* Kleis# aaakoa-digic*» I Q.Sbt.dantg*l RECLAMES i «oigsB* over*«a-komst.b 1EC s Ymis Msdtwêrkèï* : M. Ë. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Scheluan, Dr Van de -»crre, Dr. J. Van de Woestyne, Joui Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simons, O. .Wattez, Adv. H. Baels, tiilarion Thans. ..... _ il ...... , . , M» I...1II— "TM. ».-> -'■«■' » ENGELAND IN DEN OORLOG : -«m— j 29 Maart 1917. j Waaraan het ligt, weet ik niet, doch 't is ■ no eenmaal een feit dat er haast geen Zon- -dag voorbij gaat of we krijgen een onver- | wacht nieuwsje te hooren, gewoonlijk erg * sensatioaneel — en valsch. Wie die bcricht- | jes uit den leen zuigt, eu hoe ze met zoo'n ; verbazende snelheid over het heele land ver- j spreid worden, dat bl jft een geheim ; in | aile geval, geregeld duiken ze op, en al worden zc 00k, even geregeld, 'n paar dagen j later gelogenstraft, het vruchtbare brein dat ze in 't leven roept, geeft geen moed verlo-ren, en blijft met onvermoeiden ijver, eene betere zaak waardig, zijn doodgeboren kin-dertjes de wereld inzenden. Er is zelfs een geijkte uitdrukking ontstaan, om die chro- -nische looptnaren te beschrijven : week-end \ ruinon s noerat mea ze hier, en ongetwij- . feld wordt die uitdrukking nog spreekwoor- j delijk, om een leugenbericht te kenmerken, | Dat heefc soms zijn vervelende» kant, en ik | herinner me nog hest hoe we, nu i een onge- » loovig glimiachje, • ■ schooders ophaalden, j toen een onzer vrienden, op een mooien { Zondag-morgen, on s wist te vertelleri dat ] twee Zeppelins waren iieergeschoten gewor-den, 's avonds tevoren ; we dachten natuur-lijk dat het nieuwsje uit de lucht gegrepen was, Iijk zijn menige voorgangers van soort-geîijkea aard, en waren dus hcel verwon-derd toen we 's anderdaags vernamen, uit officieelo bron ditmaal, dat hi t suivere en onvcrvalschie waarheid w»s. Doch het mooi- ■ ste van aile die praaijes is wel dit, welk verleden Zondag de ronde deed, en door angstvallige vrouwtjes w rd vcïor.gefluisierd aan de kerkdeur, en op deri afterrioon-tea : ■ Duitsche troepen zouden er in geslaagd zijn ! te landen op de kusien van Schotland en ! te Lowestoft, en aile verkeer tusschen En- 1 geland en Frankrijk zou dan wel spoedig j afgesneden zijn, en wat ging er dan gewor \ den van de verbonden levers op het Wes- . terfront ! Rechtuit gesproken, al konden we 't niet over het hari krijgen dat onver- ! teerbare nieuws zoo maar goedsmoeds te j slikken, toch viel het ons maar nuchter op de maag, en met koortsige nieuwsgierig-heid grepen we naar de kranten, Maandag morgen. Doch hoe we 00k zochten en luur-den, we konden niet de minste vermelding ontdekken van den zoogezegden Duitschen inval, tôt eindelijk het benauwende mysterie werd opgehelderd door minister Bonar Law die in het Parlement verklaarde dat 00k hem het malle gerucht aan de ooren was gekomen, en dat het waarschijnlijk ontkiemd was uit het feit, dut Zatcriag 11. de laud-weer-troepen bericht hadd 'n ont erngen zich in geree iheid te bouden vc-r den niogelij-ken oproep, — wat nu ni H s on- gewoons is, en enk 1 »• -.s >!>.-, ; worden als deel-uitmak *n i >•,•! Miig dier troepen. En zoo worden legeuden geboren ! * > * » Laleu we ons echter niet verder bekom-meren met die miezerige nietigheden, nu er zoo'n belangrijke gebeurieuissen in aan-tocht zijn, en liever vooe stouden onz-) aandacht vvij len i<- .fk^nde • ondergang der stoflMijke rold N >.k-ti jullie waarscht nlijk .» a j • ttf ierige .i- 0 -ar van Lotje eti 1 is eu > ju kv. op iioi is gegaan ten gevo-ge y<h\ de abnormale spanning der laatste 32 maanden ? Toch niet, hoor ; mijn bovenkamer is, Goddank, nog altijd vrijwel in orde, en zoo ik hier een woordje rep over het aanstaande einde der wereld, vertel ik slechts wat ik zoo pas ontdekt heb in het werk van een bekend Engelsch ingenieur, F. L. Rawson. Ik heb zijn Life Understood hier voor me liggen, — een lijvig boekdeel van 740 blz. — en 't staat er zwart op wit in vermeld, uitgeîegd enbewezen, dat de wereld vergaan zal op 4 December 1917. Plaatsruimte ontbreekt me, om daar verder op in te gaan, en ik vat hier dus in 'n paar woorden het heele verloop samen : op 3 December 1917 komt er een vluchtschrift uit, opgesteld door de leidende geestelijke werkers van den heelen aardbol, wordt rondgedragen in iedere woning, in ai de beschaafde landen, en verschijnt in aile kranten van dien dag ; dat vlugschrift heeft voor doel de oogen te openen van het ver-blinde menschdom, en vernietigt, als bij touverslag, zonde, ziekte en dood. De doo-den zulien verrijzen, allerlei mirakelen ge- | beuren, — en 's anderdaags, 4 Decem., te ; 9 uur 's avonds, komt het Einde, en ai wat ' stotfolijk is verdwijnt in een vuurstroom. ' Zoo spreekt M. Ruwsôn, en de mari zit ; niet in een krankzinnigen-gesticht, lijk men wellicht denken zou, doch houdt er 'n soort privaat heiligdommetje op na te Londen, 90, Regent Street. In dat aristokratische kwartierzetelt hij als Hoogepriester van den nieuwen Godsdienst, geholpen door een 120 tal geestelijke werkers, en ontvangt er, met open armen (en open geldbeugel), al wie ' lijdt in ziei, hart oflichaam. Met zijn won- , derstelsel van «eesteiijfce heelkunde behan-deit hij aile kwalen der ongelukkige ster- . veiingcii, en — zoo het je interesseeren kan, mijn waarde lezer — 't kost je 'n kleiue 200 frank per week, zoo de Meester zelve je in handen neemt, en slechts 3o tôt > 60 frank, zoo je tevreden bent met de min- j derwaardige hulp van jeen zijner akolieten. ; Wie er lust toe gevoelt, kan het beproeven. j Wat mij betreft, ik ben vast van zin, — -zoo, tegen aile verwachtingen in, ons we- \ reldtje toch nog bleef draaien na 4 Decem- ! ber 1917 — een tempeltje te openen te Londen, en mij aidas een nette en gemak-kelijke broodwinning te verzekeren voor de rest mijner dagen ! JOE. Bpîef xiit Papîjs Eenige dagen geleden woonde ik in den Trocadero de uitvoering bij van een der meesterwerken van Hector Berlioz : zijn bëroemden Requiem. Ik heb al veel over Bsrtioz gelezen en verscheidene zijner wer-ken hooren uitvoeren, maar zijne Requiem-mis siîet. Daarom wilde ik de gelegenheid nset i a - • ii voovbijgaan. Men noemt Berliuz den grootsten der Fransche symphonisten, en den machtigsten der romantiekers op muzikaal gebied. Men weet hoe hij voor zijne beginselen en zijne kunst te strijden had tegen de toonaange- ; vers zijner dagen onder anderen Cherubini, bestuurder van het Conservatorium. De Requiem van Berlioz heeft op mij een diepen indruk gemaakt. Het werk is sterk getint in de sombere kleuren en wanneer in het Dies irce het Tuba mirum kiiukt uit een leger van bazuitien, ni de hoogte der reusacntige zaat op verschdiige plaaisen ge- steld, is alsof de laatste dag voor de wereld is gekomen, en ailes zalgeoordeeld worden. Onder de uitvoering dacht ik dikwijls aan >n7en Benoit en ik ben nugansch overtuigd iat deze, zonder chauvinistische voorliefde n 't spel te mengen, niet moet onderdoen r*oor den schepper van den Requiem. Inte-jendeel Benoit's muziek is dikwijls veel nelodieuzer, veel muzikaler. Berlioz is een ichilder met tonen. Hij kleurt zijne tafe-•eelen met de klankverf der speeltuigen, jelijk Wagner deed in al zijne werken. Een roorbeeld in den Requiem is de Sanctus en sijne eigenaardige begeleiding met een tuba j ;n twee fluiten. Het Agnus Dei krijgt 00k eene sterke ] deur doôr de pauken en het rcusachtige tvei'k eindigt met een paukenslag, zonder îet minste akkoord daarbij. O, ja, dat is dles geschilderd en typisch getint, en op îffekt berekend. Doch dit belet niet dat er vonken van »er.ie hier en daar uitstralen, en dat de uit-irukking soms aangrijpend is. Om in zuik \ îen werk den droeven loon, het denkbeeld i van den dood en de eeuwige rust zoo langen ;■ tijd vol te houden, moet men een groote ï meester zijn en Berlioz mag onder de groote meesters gerekend worden. WOUTER. t <' "» -s-— SOLDAIENTAAL 't Was op Palmenzondag, 's middags ; îenige gasten zitten aan tafel en gebruiken | tiun soep. Daar komt L... aan, die pas van de mis thuis is. \ — « Z>g, L... hebt g'uwen Paschen ge- • houden vandaag?... » Tusschen haakjes, die dat vroeg gaat naar kerk noch kluis... î hij vloekt als een ketter den godganschen dag en slaat er veel vette uit. — « Gaat u dat aan » hoppert dejongen, ! wat uit zijn lood geslagen. • — « Toe, zeg het maar vlakaf.., g'en ; moet dat niet wegsteken, gij... (en nen vloek). Tôt de anderen » dat zijn lafaards i dlemaal 1 » Tôt G... « Maar, als ge uwen Paschen houdt, dan moet ge 00k aile zon- j iagen naar de mis gaan !... — « G'en gaat gij mij toch niet leeren svat ik doen moet 1... — « Neen ik, maar g'en moet het 00k aiet wegstoppen... ge moet een hart hebben j ;n het durven bekennen ! » Tôt de anderen j x Ik vraag hem verleden Zondag : L... gaat ? »e uit, da ? » « Ja, zei hij, ik ga naar mijn \ tameraad ». « En 't was ('nen vloek) naar j le mis dat hij ging... Ik weet het van A... j \h die... ('nen vloek)... dat noem ik mannen , net twee gezichten !... Tôt de anderen. En ! $ïj ? » : — « Ja, ja » stemden ze in « dat zijn j uannen zonder hart... » Dat is nu 'nen keer een lesje uit den mond ran mannen die er maar op aan leven !... t Is er niet te slechter om. J. A. )e volksontvoogding in Duitschland De duitsche Keizer heeft een manifest ipenbaar gemaakt waarin hij verklaart >ereid te zijn de regeeringsvorm te wijzigen. j let gerucht van onlusten in de bijzonderste i iteden houdt aan. Opstanden zouden losge- j >roken zijn te Barmen, Leipzig en Ham- • >urg. j MILITES Qorlogsman : Dikwijls hoort gij : «Als ge van een oorlogsman spreekt, dat is er een ! » of a Ik biecht rechtuit, ik ben geen oorlogsman 1 » De soldaten — de ouderen vooral — vertellen met groot genoegen hunne eerste oorlogsavonturen als ze vochten in « open veld » of aan den Yzer, of bespreken de niet of wel nôodzakelijkheid van patrpelje-gaan in de loopgrachlenoorlog. En dejongeren luisteren vol bewonderifig en zeggen hun woord. De ouderen met een glimlachje : « De ; druiven zijn wat groen » springen bij met terechtwijzingen. En elk zegt het zijne over de « oorlogsmannen ». Oorlogsmannen ] naar het oordeel van den e jas » vindt men zoowel bij officieren als onder de soldaten. ; Het zijnzij die, of met een gevoelen van plichtof van « Ik vaag er mijn hielen aan ! » aile gevaar doortrekken als een kermisfeest. Door hunne uitdagende houding verschrik-ken ze eerder de dood dan de dood hun verschrikken zou. Ais de soldaten om hun lawaaïg gepraat te staken fiiosofisch de vraag steilen of het « niet beestig is van den oorlogsman uit te hangen » dan blijkt, ophet einde der reke-ning de sympathie toch voorbehouden aan de roekeloozen die ze vereeren om hun misprijzen voor den dood. De sleklcestekers. Snoeken. Ons mes. De piotten werden in vredestijd 00k | « slekkeslekers » genoemd om de korte ; bajonnet die zij droegen. In oorlog bleef de naam : slekkestekers met de ongunst'ge be-teekenis van a 't zijn maar piotten ». De piotten zeîf gebruiken het woord en bedoe-len hierinede de bajonnet, 00k genaamd : Ons mes waarmede ze plata-doozen, jam- t doozen openen of hout kappen voor de open vuren. Begin 1917 werd de slekkesteker vervangen door de Fransche Rosalie. Snoeken even oud als Slekkesteker heeft j dezelfde beteekenis van minderwaardigheid. j In tijd van oorlog wordt het vooral ge- ! bruikt door al degenen die door 'n begunstige j omstandigheid de piotten van op de hoogte ! mogen beoordeelen : artilleurs, genieman- \ nen, paardevolk enz. Régiment de Linge. i De officieele benaming—" me régiment de ligne " werd door de soldaten, door som-migen onwetens, door anderen ironisch régiment de linge uitgesproken. Mannen of jongens. De soldaten zonder graad worden in het doorgaans, 00k door de overheid « De mannen » (les hommes) geheeten. Ondereen spreken de soldaten van « De jongens » b. v. In 't 8ste zien de jongens nog al af ? Of daar zijn de jongens goed. Zou het niet ko men van in vredestijd als • moeder zei : « Onze jongen is 00k bij 't ser- ' vice ! » De Rokskens. Hoe Zjuden de Belgische soldaten anders de Schotsche strijdmakkers noernen ? De Schotten dragen een veelkleurig rokje dat nauw tôt aau de knie neervalt. Roô-broeks (Roode broeken). En de Franschen ? De eerste Fransche soldaten waarmede de Belg kennis maakte in de loopgangen droeg nog ais oorlogspak de vuurroode broek, blauwe frak en rood képi als in den tijd van Napoléon. Om de zichtbaarheid op verren afstand van de fransche soldaat in zijn historisch pak, werd hem een licht blauw tenue aan-gepast ; de benaming « R.00 broeks » bleef. Uit Vioisektie van den Jas in oorlog. Taaleigenaardigheden door M. L. De Naeyer. Schrijversrechten voorbehouden. Oopiogs tljcurtgert (Parijs 9 April, i5 uur.) — Tusschen Somme en Oise, verkenners-gevechten. Een duitsche aanval voor Goucy mislukte. In de streek van Maisons de Champagne vorder-ien wij. (Londen 9 April, i5 uur.) — Op heel let front hebben de Erigelschen een groote uchtbedrijvigheid uitgevoerd. Tôt ver ach-:er de duitsche linies werden 760 zichten jenomen der duitsche stellingen. Luchtge-•echten tusschen escadrillen hadden plaats. ^ijftig duitsche vliegtuigen werden ofwel fërnietigd ofwel erg beschadigd. 26 Engel-;che vliegers keerden niet terug. Gisîcr hebben wij aang-evallen tusschen lenin en Givenchy. Wij drongen in de )uitsche iinie en vorderden overal. Naar Kamerijk veroverden wij Henin n Bourses en drongen in het bosch rar> Ilàvrincourt nnar St. Quentin. Fres-101/ vieil n ons bezit. Onmogelijk het gelai trijSrSîrevangenen op te geven. Het is vrij )elangrijk. De oorîog^verklaring van de Vereenigde-Staten Wilson hfeft de oorlosrsverklaring getee-tend. De neutralen zulien heden bescheid )ntvangen. G 'pr wrdende duitsche sche-)en aangeslasen waartusschen de YATER-jAND van 5o.ooo ton. Amerika he. ft een leening van i5 milliard îo'lars aan de Bondgenooten toegestaan. Twee duitsche torpedobooten te Zeebrugge gezonken. Het Engelsch admiraalschap maakt bekend lat verschillende vliegtuigen de rade van 'eebrugge hebben aangcvallen. Tweetorpe-lobooten die uitvaarden werden getorpedeerd in gezonken. De duitsche munitiedepôts van Brugge en ïent werden 00k gebombardeerd. g April 20 uren. De artilleriebedrijvig-leid was heviger dan gisteren in de streek ran Ramscappelle. Nakende gebeurtenissen op 't Russisch front- Allerlei tijdingen laten vermoeden dat de )uitschers een grooten aanval in 't zin heb->en tegen de russische linies. Men verwacht len aanval op het front van Brousiloff en op let Roemeensch front in de richting van ïalatz. kaaiste Uup De Toestand op ÎO April 8 uur Da Eagelschw semen 6000 Krij sgevaogesea Parijs meldt : Op heel het front woedt de irtilleriestrijd. Plaatselijke aauvallen werden ifgeslagen. Londen i o April 7 uw. — Wi j hebben itormenderhand de vijandelijke Iinie inge-îomen vaaaf Henin-s-Cojeul tôt Gyvenchy >p een diepte van 3 mijlen. De vooruitgang luurt aan. Wij namen acht dorpen in. Wij ogen tôt den aanval en veroverden de linies vaar de versterkte punten Feuchy en Iydebrabad liggen. Om 14 uur waren 5.800 krijgs-jevan enen waaronder 119 offi-:iers geteld Wij mieken een groot getal kanons en oopgrachtenrinortieren buit. Wij vorderden naar Kamerijk en St-)uentin en namen twee dorpen in. Brazilë zal afbreken Uit Rio de Janeiro wordt geseind dat îraziiië op 't punt staat het voorbeeld van le Vereenigde-Staten na te volgen. S®* Jaar — Nt75 (632) Woensdag 11 April 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes