De Belgische standaard

1960 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 07 Juin. De Belgische standaard. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n29p26r039/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

p1» jjftftï ~ H î i. 2 8 it80^ Donderdag 7 juni 1 q 17 |SG&M1ÏSC£I3S3I ! a~» Ttfw-mv1 r»9» s#nu®**' jjj î*i»a^ î" i-M i k&s?<4m if'ï4 I &è »«8*ï £•«#§ *t*i * !!(' u *'4 ~i&< - '. " I st.tà'., « I «*«£«•<* V;-i 4 iKttM ®i I**'-* ' £ ï au&sâ itt s.|<i ? r $.9?. ■" . *r V DE BELGISCHE STAnDAARD 3FST2L r. a 2 S î. S ï St VILli « »'a « .?£•&'« * 2Cs ;« £?S ' ^1K8 RiiW« M&feHH» dÉjacrs ; Q.$8t.*!ay»is! RECLAME^ TOlga» iî<, .» - r ?&-•:; -»* H T B A M K T AAACH-ip-^. s&aexs* ■ ^(t^Bçsfcuui9 '«* Mêdtmtrktri : M, B. Bslpair*, L. Diykers, P. B«rl«nd Van te Schelden, Dr V«„ de Ferra, Dr. i. Van 4. Woeityn., M Flffl»rt. Dr L. De Wolf, i. ««sons, ^ «««> ^ »• — — — ■ - — ■ . ■ ■ ■ -■' » ' " »■! -.„, , ^.—1 ■■.!.—■■■-" -«-m-—«—-■«■- ■ «11—1 Op zijn Zokken 1 Ci \ ,.Om onpartijciig (e heeten rnoet j de gesebiedmis in hare verbalcn elk feit zijn waren rpvg do en bekleeden en doen uitschijnen betrekkelijkerwijze tôt zijne belangrijkheid." (lîoogleersar Jan Guiraud —His- ' toire partiale, histoire vraie.; Bij tocval kreeg ik onder handen «a j werkje ,,honoré d'une souscription du gou» i vernement belge", dit jaarlîij Van Oest en > Cic. te Parijs, door een onbekend icmand uiîgegeven ; ik bedoel de ,,Petite Histoire ; de Belgique", onlangs in ,,Notre Belgique" j door L. Noël bewierookt en eenige dagen J vroeger door hetzelfde blad zijne lezersaan-bevolen.- Ondanks zijne tweetallige aankondiging j verscheen het boekje, natuurlijk, in het ; Fransch alleen ; daarenboven gaf ons de ! uitgever de stellige verzekering dat geen j Vlaamsche aflevering volgen zou. * jj Daarover gaat het hier echter niet, te j meer daar onze jongens voordeelig zulken ; verdachten kost kunnen missen. Ik beweer eenvoudig dat druksels van die • soort hun titel onwaardig zijn engeenszins de ondersteuning onzer regeering verdienen. • Waarschijnlijk ligt aan de onbeduiden- * heid dier zeven en zeventig bladzijdekens de reden waarom er tôt hiertoe de vakge-leerden zoo weinig acht op gaven. ïn af-wachting dat ik met dankbaarheid hun j oordeel moge vernemen, reken ik het mij ten plicht,hoe onbevoegd ik ook er toe weze, hier vrank en vrij zooaîs ik het voel, mijn indruk neer te pennen. Naar mijn bescheiden nieening, kan een geschiedschrijver op tweeërlei wijze zijn moeilijke taak veryullen. Ofwel de feiten vertellen zonder meer, trouw en met be- ! woordingen die met de werkelijkheid over-eenstemmen ; ofwel de gebeurtenissen ver-stan iig beoordeelen en door hun vergelij- ■ kend samenbrengen eene grondoorzaalc, ! eene hoofdgedachte, een algemeenen drang, ' zelfs een vooropgezette leidende stelling j logisch doen inzien. In 't eerste geval doet; hij aan verhaal, kronijk of geschiedenis j met den gewonen zin des woords ; anders aàn geschiedkundige kritiek en pbilosephie. Tôt welke klas behoort de naamlooze ,,Petite Histoire de Belgique"? Vorm en S omvang doen ze onwiilekeurig aïs vulgari- ' satie rangschikken, vooral daar het voor-woord met de billijkeklacht aanvangt ,,vele ! vreemdeliugen staan geenszins, enkele Bel- j gen onvoldoende met onze geschiedenis be-kend". t Gaat dus wezen een beknopt en gemakkelijk leerboek, vrij van aile strek-king.Toch niet! Vier regels verder staat er : * ,,het lezen onzer geschiedenis doet ons beter ;; begrijpen waarom Duitschland tegen ons ; oorlog gevoerd hetft." Zoo zoo, een spliu-ternieuwe beweringl Goed, we hebben mis-schien te doen met geschiedkundige philosophie. Nochtans, om zulke stelling te sta-ven is een lijviger boek van noode. Of zou 't een samenvattiag zij-n van reeds versche-nen werken ? laderdaad. ,,Tweegroote Belgen hebben de geschiedenis van hun land verteld, Gode-Iroid Kurth en Henri Pirenne. De schrij\er dez°.r eenvoudisfe bladzijden heeftze, stnp vocr stap, gtvolgd».. Lees ik goed? Wa>r hebben gencemde geloerden ooit een thesis als de voorgaande verdedigt?. Alvoreas het boekje na te gaan heb ik me Kurili en Pirenne bezorgd. Ik heb ook getracht me drie hoedanigheden te herin-mrendie vercischt worlen voor een gron-dig« kennis van ziken, een vurige waar- heids'itfde en een strerge or.parïijdlgheid ? Gelukkiglijk ! Waat schier cp e!ke bladzij varj ,,Petite Histoire de Belgique" gaat eene of andere dezer edele kenmerken te loor en is men ged^vongen zich <-.f te vrsgen met welken bril de naamlooze schrijver Kurth en Pirenne bekeken heeft. Klaarbîijkelijk dwalingen zija er wel is waar in 't bundeltje niet te vinden. Maar wat een gémis aan maat en ver-houdiugt Kareï de Groote wordt er behan-deld in drie en twintig regels, terwijl er aan Joz»*f den Tvveede van Oostenrijk twee voile bladzijden en aan Karel den Zcsdevan 't ztdf ie land bijna drie worden gewij-J. De boerenkrijg en de Fransche verdrukking der i8de eeuw bedragen tien regels, de overweldiging van ons land in het begin onzer geschiedenis door de AUemannen en de Germanen beslaat j ongeveer het dubbeî. Geen woord wordt er gezegd van de leen-heerschappij. Geen 'voord van den heiligen Lambertus, den waren stichter van Luik ; geen woord van het bouwender Kloosters en abdijen van het groote beschavingswerk der monniken binst de zoogenaamde eeuw der heiligen. Daarbij wat een gebrek aan kennis, ge-zond oordeel en klaarte 1 Men bewondere maar eens zinnen als de volgende : ,,Op Kerstmiddag van hetjaar 8oo,wijl Karel de Groote in Rome's cathedraal aan 't bidden was, trad de Paus naar hem toe en plaatste hem de kroon der Keizers op het hoofd ' of nog ,,er bestond gedurende vijfiig jaar een Belgisch keizerrijk van Goustantinopel" of nog ,,Filips de Stoute was behendig ge-noeg om zijn ouderdanen niet vijandig te blijven. Hij was Franschman van oor-sprong. Hij werd Be'g. » Men trachte ook maar eens het hoofdstuk te verstaan waar-in spraak is van Lotharingen, waarin prin-sen als bij tooverslag te voorschijn komen en dat eindigt met volgende waanzinnig-heid ,,van de vroegste middeleeuwen af tôt op onze dagen toe heeft ons land, vijf en dertig jaren (1795—i83o) uitgenomen, nooit opgehouden onafhaukelijk te zijn." 't Vervolgt. BBRTAL ONS SCHRIJFBURIEL. ,,De Belgische Standaard" heeft aan ,,De Schooi op 't front" en ,,De Muziekboekerij" een schrijfbureel gehecht. Het doel van dat schrijfbureei? Er is voor ,,De School op 't froat" tekort aan Vlaamsch leermateriaal. Het schrijfbureel zal de lessen afdrukken en aan de lesgevers opsturen. Voor de ,,Muziekboekerij" : we beginnen met zangen af te drukken, die kunnen uit-gevoerd worden onder 't lof. We kunnen aan degenen, die het verlangen, van elken zang een 5o tal exemplaren afdrukken. We weten niet tôt hoeveel onkosten ons dat zal leiden, doch voorloopig is ,,Ons Schrijfbureel" gansch kosteloos. ,,Ons Schrijfbureel" beschikt over ver-scheidene copieertoestellen. De aanvragen nauwkeurig bepalend wat men wil moeten gedaan worden voor ,,De School op 't front" aan E H. Dewulf, on-derpastoor, vida St. Joseph, St. Idesbald ; voor ,,Muziekboekerij, aan E. II. De Bie G 58 Zoo wordt stilaan ,,De Belgische Standaard" dat machtig werk, dat de werking van volksontwikkeling schept, uitbreidt en steunt. Ooplogs iljclingen BELGISCH FRONT 5 Juui, 20 uur.— Zw^kke artiilerie-strijd voor Ramscapelle. Diksmuide en het Sas. In de streek van Bixschoote en Steenstraetï oefenden wij vernietigingsvuren uit. Vooi Pervyse en N. Diksmuide waren de duitsche batterijen nogal bedrijvig. Wij voerdec weeiwraaksgeschut op deze battnrijen. ; FRANSCH FRONT | 5 Juni, i5 uur. — Nogalgeweldige artil lerie-stiijd N. Braye-en-Luonnois, — waai wij door tegenaanvallen de verloren loop' î grachtengedeelten terugwonnen, — Om Cor ! nillet en Casque ^Champagne) en handsla S gen om Tahure en Auberive. Kalmte elders ^ Vliegwezen. In weerwraak, hebbîn on | ze vliegers 1000 kgr. bommen op de stac • Trier geworpen. Wij bombardeerden d< î achterwaartsche vijande'ijke vlirgpleinen er : staties waarop wij i65oo kgr. bommei wierpen. We schoten 6 duitsche tuiger neer en verplichtten er zeven te dalen. De oorlogsdoeleinden van Prankrijk Na drie dagen gehe:ms zifting heeft d< ! fransche kamer met 453 stemmen tegen 5[ | in eene ophefmakende dagorde zijnoorlogs î doeleinden bekend gemaakt : ie. Wedergaaf van Elzas-Lotharingen 2e. Herstelling der schade ; 3e. De ondergang van het pruisisc! militarisme. Dit is een rechtstreeksch antwoord aai de russische socialisten. j De warboe! in Rusland. De russische extremisten willen mordi f eus naar Stoekholm gaan. In een ophefma-i kende redevoering heeft minister Thomas ( te Petrograd aan de Ieiders verklaard da i Rusland beter zijn plichten zou vervullen ( gelijk Frankrijk de zijne jegens Ruslanc 1 heeft vervuld, dan zich met Stockholm bezij I' te houden. Frankrijk heeft den volksvertegenwoor diger NOULENS, gewezen mi nister, toi gezant te Petrograd benoemd in vervanging van Paleologue. De conferentie te Stockholm. Scheidemann, de leider der duitsche soci alisten is te Stockholm aangekomen. Di beraadslagingen zijn begonnen. De oorîog ter zee. « De fransche transatlantieker Yarra wierc i einde Mei in de Middellandsche zee getorpe | deerd. Hij had 690 personen aan boord 36 worden vermist. | Italiê en Monténégro. j De koning van Monténégro, had eei telegram van gelukwenschen gestuurd aai den koning van Italië, ter gelegenheid vai het offensief van Cadorca. Men weet dat di koning van Italië met een dochter van d< koning van Monténégro is getrouwd. Uur Parijs meldt : Artillerie - geschut ep hee het front, geweldig op het belgisch fr«nt ei in Champagne. LONDEN meldt : Wij veroverden de elec tricitei's fabriek over SOUCHEZ. Ritten on YPER. Wij narnea 75 krijgsgevangenen De Duitschen verloreu 18 vliegtuigen, wi vijf. 16 Duitsche vliegers hebben de Engelschi kust van Essex overvlogen en overal bommen gestrooid. Twee tuigen werden neer geschoten. Er zijn 3i personen gedood. Rome meldt een Oostenrii ksch tegenoffen sief van aan GORIZIA tôt ZEE.Het misluk • " . VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN \ Schadavergoedingen. ! De vredesformuul : « Geen landaanhech- < . tingen, geen gehadevergoedingen » heeft \ , eindelijk de wijïiginggekregen die iedereen | ! zal tevreden steilen. Men is akkoord gegaan | op deze omschrijving : « Geen landaan- j hechtiogen, geen oorlogsbelasUngen. » \ Schadevergoeding zal durf door de Bondge- | nooten van Duitschland g< êischt worden, < want Duitschland draagt de schu'd van den \ oorlog. De Rijkskanselier heeft het in vollen I rijksdag verklaard en de duitsche ■ regeering liet Maximiliaan Harden in Oogst • igi4 in zijn blad « Vorwaerts » drukken : • « Waarom zijn toevlucht nernentot ellendi-| ge uitvluchtsels? Ja, wij hebben den oorlog osgeketend; wij verheugen er ons om. Wij ^ 1 hebben den oorlog gewild omdat wij zeker [ waren te winnen. » > i Die zekerheid te winnen is met den dag vervlogen. De nederlaag van Duitschland is een vaststaand feit en bijgevolg de te beta-len schadevergoeding ook. We zullen dus niet te vergeefs de eer en den plicht gediend ! hebben. En Duitschland kan betalen. Mini- j > ster Helferich heeft het vôor den oorlog • door statistieken bewezen. In de te eischen schadevergoediug zouden ; we ook moeten de eerbeloonende schade-vergoedingen voor onze soldaten reke-1 nen We willen hierinede bedoelen dat de Staat onze strijdende jongens, wel een 1 spaarpotje zou mogen schenken wanneer de strijd heeft uitgewoed, Een onderseheiding . iswel eervol, maar toch enkel bijzaak. De) tranchée zou ook van nu af reeds eenspaar- -t ■ bank moeten worden. In 't fransch leger j ■ is zulk stelsel reeds in voege. Zij die « tran- j ! chée » doen, trekken hoog loon, waar van | t een zeker gedeelte op zij wordt gelegd tôt . 1 na den oorlog. Zou men daaraan ook niet | ' beginnen denken voor onze soldaten ? De ' Duitsch zal 't wel betalen, want met een ï 5oo millioen frankzou men ruim toekomen ; • om 't bestaan onzer soldaten, onmiddellijk • nà den oorlog, te verzekeren. i > . | De oorlogschatting van België , j Sinds de Duitschers B lgië bezetten, heeft . ons land zoowat één milliard drie honderd j , millioen frank aan oorlogschatting den Duitscher betaald. Van 4° millioen frank | per maand in 1914, is de schatting in 1915 op 5o millioen en ia 1916 op 60 œiilioen l frank per maand gebracht. De bevolking van Bei^ië, in België geble-! - ven, beloopt thans 7 millioen zielen. Ieder inwoner heeft b:j de 200 frank aan Duitsch-* £ land betaald ! I | Een sotdaat kost aan levensonderhoud en : 1 | kleedij gemiddeld duizend frank per jaar. f 1 I Duitschland heeft dus, met de oorlogschat- Iting op België geheven, gedurende drie jaar 470 duizend soldaten kunnen voeden en kleeden. J Indien we, na den oorlog, dadelijk in | s bezit kwamen van 1 milliard 3oo millioen | frank, zouden we Nieupoort, Diksmuide en ; l Yper kunnen heropbouwen. Ieder gezin zou J 1 een huis krijgen van zes duizend frank. | j Nieupoort, elf honderd huizen (een gezin j ' f gerekend gemiddeld samengesteld uit vijf ! 1 | leden — Nieupoort had een bevolking van I • ! 55oo zielen) ; Diksmuide zeven honderd I l huizen, (35oo zielen) ; Yper, vier duizend | huizen, (20000 zielen). 't Zij 58oo huizen. jj Dan zouden nog 1 millard 260 millioen . | overschieten. Met dit overtollige zou men I* al de verwoeste dt>rpen van de Yzerstreek kunnen heropbouwen, de haven van Nieupoort in staat stellen om in de bevoorra-ding van heel de Vlaanders te voorzien, spoorbanen en 'wegenîs aanîcggen, kerken en scholen bouwen en dan nog de noodige levensmiddelen aatiko >pen om de heele b -vulk'mg van de Yzerstreek gedurende zeven jaren te voeden. De zeven veite jaren, Loor ik ai z'ggen! Doch, 't is hier maar te doen om tebewijzen welk kolossaal nadeel de Duiiseher.i ons land berokkend hebben, Qet ofiweW om Yper Einde 1916 werd met hardnekkigheid het gerucht verspreid dat de duitsche nieuwe inanoeuvre-legers tegen Italië zouden geworpen worden*. De sîilstand op aile fron-ten had het vormen van een nieuw du:tscli reserve-ieger; het vorige was dt or iei veldtocht tegen Roemenië opgeslorpt ge-weest ; — toegelaten. Maar de Bjndge^oo* ten waren dit maal den vijand voor. Ze na-men de leidirig der krijgsverrichtingen in handen en door hun offensief van Artois en Champagne brachten ze het duitsche p!an in de war. Italië beproefde ook zijn o fen-sief wat voor gevolg had heelemaal het plan der Duitschers in duigen te slaan. Wat onk de meening van den vijand mag geweest zijrt, een ding siaat vast : het nieuwe duitsche reserve-leger is voor de twee derden vernietigd gewti s!, in de laatste ofteusieven en het lichten van verscheidene divisies uit het Oûs'.elijkfrontis geea voldoende reden om het h rinrichten van een nieuw res rve-leger te rcchtvaardigeu Daarbij, de aan'iou-dende strijd in Champagne, en de tegenaanvallen die deDuitichers zich moesten getrooa-ten om ieti of wat de opdringcrigheid van de Franschen testuiten, zijn ook niet zonder groote verliezen gebeurd en vergen r.u nog steeds een oVergroot getal soldateu ot- dit front gedeelte. De beradenheid om het initiatief te ne-men, he^ft ons dus op dit oogenblik de over-maclit bezorgd op 't Westelijk front. De kans mag ook gunstig genoemd. want spijts het voordeel dat de Duitschers uit den Los-stand op het Oostelijk front haalden, ge-lukten ze er in geenen deele in zelf op Iria-gerig te worden op ons front : het biîzoa-derste van aile slagvelden. De toestand is er dus naar om thans eene beslissing te stellen. Wij hebben die b, slls-sing in de twee laatste maanden gezocht, maar zonder vaste overtuigirg. Nu dezaken in Rusland dreigen nog lang aan le duren in nietsdoenden en niets voortbre»genden slenter, is het oogenblik ernstig geworden en zijn de Fransche en Engelschc legeihcof-den van den weerbots van een offensief bewust. Als we de krijgsverrichtingen overwegen die in de laatste weken zoo wat overal op ons front plaats hadden moeten we br keu-nendat een offensief op een beperkt front geen onmiddellijken uitslag kan afwerpen. Een doorboren van de vijandelijke linie moeten we niet meer inzien, wel een achteruit-werpen van heel het front. DaaromzaI de actie gebeuren van aan de Noordzee tôt in den Elzas. I11 die algemeenen actie ?ullcn toch op ondeideelen van 't front, dezwaar-tepunten van den strijd geplaatst worden. Het achteruitwerpen van den vijanl is een feit, het afsnijden van vijandelijkebîooU gestelde machtenis het gevolg. De Westersche frontlijn loopt nog in een bocht van Yper tôt Reims. Die bocht afson-deren zal het bijkomende doel zijn yaa een algcmeen optreden. De sectors van Yper en Champagne zijn dan van zelf aangeduid als 't zwaartepunt van den slag, - Om Yper woedt het kanongeweld, sinds dagen. De ritten der Engelschen zij 1 niet meer te tellen. Yper dektde duitsche sterkte in de Vlaanders en in 't Noprden van Frankrijk. Het geweld om Yperis als een belofte.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes