De Belgische standaard

531611 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 08 Mai. De Belgische standaard. Accès à 23 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x84r91/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

%h 3m&i — Bï98(655) I J.-9K • jeanK****** Dinsdap 8 Meï i9i7 âiiii&siïwisia | <»rw« «o V**r i: f.fasï-?.- _f| I m**-" j »f. 2«&8 r.5 • tttcekm P-P jj | SU* -s # vi | *«? * -'-fcïUo 'pl "i fjtjîjî y I »4iS3 ». i<?S 1 • «B)PU>iî">« g«s® HT I mes -■ "6 ï-« | '3 îa:a« ; h t »ejL#4 fr. î,jo | ; • Wftf48«Ss» 5-83 | «k£eàissi 94a -* I DE BELGISCHE STAnDAARD OFSTIL B S ESHEBS VZÏ.LA « îfa Cofaill* » ÏSSSÏiS DE- E!e!ias fca&kos-digià<M s h Q,%51.dù raga! I BECLAMSï? s veigaas avwaas* I 853»»». r-y-TT-o'iwrc''H ,xZriZL^IrZ^Xc''77^~~^. e*39"— StichtêP-Be ll4«fons Peeter faste Medemrkers : M. E. Belpalre, L. Baykers, P. Bertrand Van ier Schelden, Dr Van de Perre, Dr. J. Van de Woeatyne, Juai Fiiiiaert, Dr L. De Vf oïl, J. Sisaons, 0. Wattez, Adv. H. Baeïs, Hilarion Thans. Beschaafd of Plat. — s§0§» Dr. Vanden BoscH heeft o*er dit onder-werp eenige beschouwingén uitgebracht die, in weerwil van een uitstekende intentie, de zaken, naar mijn meening, in een verkeer-den hoek brengen. Mag ik daarneven een paar kantteekeningen naast schrijven ? ï. Het taalverschii tusschen Nederiand en Vlaamsch België wordt niet gaandeweg grooter als een gevolg van de staatskundige scheidmg, maar wordt geëffend naar groo-tere eenheid aaarmate de artisiieke en wetea-schappelijke betrekkingen drukker worden en wederkeerige invloed de gewenschte wis-selwerking gaande houdt. Schakeeringen zijn er en blijven er ; ieder gewest geeft _ aan de taal zija eigen kltur. Maar iees cens een sluk. laten we nemen van Van Cauwe-laert (om artisiieke bij bedoeîingtn niet op den voorgrond te bren^eu) en daarna een brok proza vau Félix Rutten ; ik zie niet in ■ waarom bet eerste Vlaainsch en het tweede Nederlandsch zou moeten genôemd worden. II. De oorlog zal onze iaal niet zoo ver doen afwiiken van 't Nooi J- Nederlandsch danschrijver wei meent. Het miiiste gedeelte vau wat er au biaiien gesaioRRein wordt is een akelig goldatentaaltje dat even weûiig vlaamsch als fransch is. Het « clateeren van 'ne scharpenel » of de « tir van 'ne contre-avion »is bargoenseb. Oorzaak? Oveibekend. Het eigenlijke pittige dat thans in onze vlaamsche soldaientaai voorkomt is een Waardevolle aaawinst waarmee ook Nederiand door onze litteratuur zal verrijkt wor-den, — zooals wij van het koloniseerendé Nederiand ontvangen hebben. Om met dit argument nu den doodsteek te wiilea geven aan een Algemeen Neder-landsche « omgangstcial » ' —Kom ! Kom 1 Dan zullen we met onssolrlatentaal de men-schen uit het bezelte gebied evenzeer be-vreemden als een Friesche boer. s III. Mijn waarde vriend schijnt waarlijk een overdr.even belang te hechten aan den invloed van een Academie. Misschien zou die waaideering w«l gegrond zijn ware de taal een produkl zooals kandijsuiker, aard-appelbloem sn plaats van dat wentelende, vloeiende, onvatbare ;ets dat ademt, oiibe-dwingbaar en onbegrensbaar over aiie ge-slachtea heen.Wei,de Acudemies verdeelen, gelegen ot ongelegen, de premies, schrijven prijskampen uit en stellen verslagboeken op. Maar aan het wezen der taal zelf hinderen die heeren zich volstrekt geen sikkepit.Hun be- j schouwingen blijven even platnisch" ais gouvernementeele verklaringen in zake Ylaamscha gerechtigheid. IV. En de lijn tusschen het geschreven ) en het gegproken woord ? Zooveel theorie werd daarover reeds ten beste gegeven dat ik den schrik om 't lijf krijg één voor éën al de spitsvendigheden daarover te doen herop îeven. Maar enkel één opmerkiog . onze spreek-taal is anders dan onze tchrijftaal omdat, door onze opîeiding naar echt aati-nationaal patroon, geen harmonie heerscht . in ons geestesleven. Wij hebben eeu taal om te spreken over wortela en koolen, over ; zonneschijn en regen, en wij trachten er \ eeue te vinden ais wij schrijven over wijs- i begeerte of kunst. Enhier kotnen wiî >« t je ksrn v;-n Hs» zauk • .. * Beschaafcle Mal i«t met te v t jij een . heele klas van roenschen d</or p r^oo- 'ijk initiatief, niet door vo vsch, j en v* • regels noch door 't ijveren er- oigin f gen voor zuivere uit»praak B< ••ci afd I taal isde natuurlijke bloesem van e gen cul- tuur. Hadden wij een vlaamsch oiiderwijs h gebad van laag lot hoog dat oas een vlaamsche aristocratie isaarden geestbad gpschon-keo, dan zou onze taal vanzelf gestegen ziju naar volmaakter ppil. Het is een on-zinnige miskennmg van aile psycholgische wetten een vlaamsche beschaafde taal arti-ficieel te willea opriciten naast een fransch geestesleven. la bijzaken hebben de Vlamingen veel tijd en kracht verloren : in pogingen een beschaafde taal op te timmeren zonder ver-band met een intelectueel bestaan, uilslui-tende bron van beschaafd spreken ; zij hebben voor een groot gedeelte van de Vlaamsche Beweging een grievenkwestie gemaakt, als deze Beweging een loutere herrormings-kamp is tegen een nationale grief : de mis-kenning van het wezen onzer belgische tweeleaigheid. Zedeles, Laten wij toch den striid uit-diepen naar den kern van ons program, on-verzoenlijk, tôt het bitterste einde. . en dan komen de détails vanzelf. FIf IP DEPILLECYN. ; - VAN EN voor ONZE SOLDATEN De Phcht der Zuiverheid. Vjordrach>ca enkel voor mannen in de parochialekerk van De Panne : _ Op Woensâag g, Donderdag 10 en Vrij-dag'jj, ten 6 ure's avondsdoor E. P. Henusse, aalm II/5 A. E. H. Vanden Heuvsl, aaim, 2 Bn 1 L. Orde der Plechtigheden : Ten 6 u 's avonds : Vlaamsche Voordrachî. Ten 6 i/4 ure 's avonds: Lof; Fransche Voordracht. Vrijdaq //, ten 6's avonds : Piechtige sluitir.g. Lof in rauzieV. Zaterdag : Biecht. Zondag : Algemeene Communie. Belgische Koopvaardij- en Oorlogsvloot We meenen te megen hev» stigen dat de B^lg.sche regeering er ernstig aan denkt van nu af een nationale koopvaardij-eneen oorlogsvlootje in te richten om na den oor-iog, in 't belang vau 't land,, te kunnen me-dedingen in den economischen strijd, die het gevolg zal wezen van dezen oorlog. Een eerste slap was het stichten van de Lloyd Roya! Belge, maar met onverdroten jj , er slrek de werking zich uit. Zoo vernemen we thans dat de Belgische regeering twee Amerikaansche schepen zou hebben aa>3gekocht, die als oorlogsschepen zullen idgerichtworden.De bemanning werd genomen onder het visscherselementvan cas leger en een zeventig-tal Belgische jongens zouden reeds aangeworven zijn om hun op-leiding tôt zeelieden op die schepen aan te gaan. De beide schepen zullen, uitsluitend tôt het vervoeren van munities en oorlogmate-riaal dienen. Vanambtswege vernameh we graag daar meer over. De Congoboot « Elisabeth.ville » laadt t< ger>woordig iu een Amerikaansche haven | eeji v»dcht graan in voor bezet België. Wat ons Koloniaal leger heeft verricht ; Generaal Tombeu;', aanvoerder van het ] Belgisch-Koloniaal leger, is te Havre door j onze regecing gefeest geworden. Uit de tm§ » Il J 11 ' Il ■ Il aWHWMBBI IJ II I II 1—MOT redevoeringen t r dier gelegenheid gehouden, blijkt het dat het dank onze troepen is dat zoowel Kameroen als Duitsch-Oost-Afrika in^enomen werden. Wij zijn dus de over-winnaars in Midden-Afrika. Wè moesten over een schrikkelijk groot leger beschikken, om zulke veroveringen te doen ? Verre van daar. « Wij verloren aan negersoldaten, aldus Generaal Tombeur, 1235 man, hetzij tienper per honderd van het volledig effectief en 18 à 20 per honderd van de werkelijke strij-dende troepen ». We hebben dus in Duitsch-Oost-Afrika de Duitschers verslagen met een leger van ia,35o man waarvan 7000 man in 't vuur gestaan hebben. Met dit legertje veroverde Tombeur een | streek tweemaaî zoo groot als Engeland.Dat t is kunnen oorlogen 1 De Verliezen van Mannen in April j Van ambtelijke zijde wordt gemeld dat f de Engelschen in de^ maand April verloren i aan dooden 7,680 man, &estorvenen door Iziekte 1,1 ro man, gekwetsten 26,200, ver-misten 2,100 man, 't zij in 't geheel 36,000 man. ï Het getal gesneuvelden is betrekkelijk sre-• ring, gezien de verwoedheid van het offen-s sief dat de maaad door heeft aangehouden. l DE ZEVEN HOOFDZONDEN. 0 I V OULZSQHEID Had hij van 't vertellen een droge keel gekregeu en van zij ne morgenwandelinar een ledige;'maag f Pastor Smits at als een hei-: despader, dronk als een mollegat, en zoo ; kwam heel geleidelijk te berde de volgerde hoofr'zonde : Gulzigheid. — « Gulzigheid ! Ut sus vorax mag worden gezegd van eiken Oemelegoemnaar. Ik wouueens uitnoodigen op een kermismaal tea onzent, op een teerdag van de gilde, op een trouw- of zelfs maar eea begrafenis-« feest » ! Wat er daar wordt weggezet aan ^leesch en brood, kaas enbier, dat gaat aile | eewone zweîgkracht te boven. « Quorum deus venter est ! » Ze brassen en slempen bij elke gelegenheid ; 'k weet nog van mijne inhaling als pastoor dat ik 's avonds. als stoet eu aan-sprakeri, lof en diner waren afgeloopen, eene ronde miek om de verlichting te be. wonderen ; weergekomen vond ik in eene gracht een beetje mijne deur voorbij drie parochianen, zoo ververzeild door de dob- i bele geesten dat ze gansch van streek, bij '• 't voorbijgaan van ons eeregroepje, huilden en tierden zooveel ze konden : « Lere de nieuwe burgemeester 1 » En «inds eenigen tijd hebben ze weer wat versch gevonden ; ze vormen eenvoudig ' « vraat- en zuip- clubjes, waar de leden uit-leggea van tijd tôt tijd ea zoohaast het er af kaa een mossel- haring- of vischfeestje wordt gehoudea. « Visch moet zwemmea » hunne leuze en ze gieten eene zee van bier door hun keelgat. Dezen morgen toen ik vertrekkensgereed stond wrrd ik nog bij or,zen wagenmaker ge-roepen. Zooziek was hij dat ze den dokter hadden gehaald. « Geene ziekte, zei de dokter, eakel over-daad ia spijs ea drank. Dat hij eea braak-middel aeme en een dag of twee in 't bed blijve 1 » 't Vrouwken bleef schuddekoppen, met de handen op de heup, zoo zie 1 'k Zeg : « Wat is 't moederken, ge moet daar geen slecht 00g in hebben 1 » — «'t Ergstevan al, mijnheerpastoor, hij geeft morgen nog zulk een souper ! » Wisf gewat er op zoo'nfeestje, en wat f r aile Zondagea wordt afgedronkea, 't zou u niet meer verwonderea dat de brouwer eea fortuin verspaart... » Deken de Rudder had moèite om xijndro-gen gast te aanhôoren zonder ia Ischea uit te bersten, maar hij hield zich kloek en sprak : « Mijnheer de pastor, hier zoudt gij ten minste kunnen temmen en tegen de' drank-zucht ingaan met hulp van aile kanten. De onderwijzers ia de school hebbea last de kiaderen op hunae hoede te zetten tegea die plaag des duivels. Ik predik aile twee drie maandea uitsluitead over, de jeaeverplaag, ik deel anti- alcoholistische bladjes uit — en wat ik u aanraad, om uwe werkir g te be-ginnen, want uitstellen moogt ge niet, vraag eea propagandist van Antwerpen. Het volk luistert zoo gaarne naar een heer uit de stad die schoon vlaamsch spreekt,.. doe eens wat ik zeg, let er op « dat pakt ! » — « Mijnheer de Deken, van dien boer geene eicren meer ! Ik heb eens dat spelleken aaijgestoken, eenredenaar gevraagd... eene zaal, gehuurd, druksels laten ronddragen, drie zondagen te root de « groote vergade-ring » aangekondigd. En op het gestelde uur wai de zaal troppedevol... alleen defameuze spreker zag niet om, op 't laatste oogeablik een teiegram : belet l Wat gedaaa ? het volk platzak naar huis s'uren wilde ik ook niet. Ik vroeg aan den onderwijzer van Kruiskenshoek, die veel met jenpver- propaganda bezig is en die gekomen was om mijn redenaar te hooren, of hij zich niet in de kar wou spannen. Hij was onvoorbereid, doch zijn pastoor dien jk ter hulp riep om bem te overtuigen zei hem — 'k hoor die woorden nog in mijne ooren iuilen—«r Frans, pak het aan, de menschen verwachten een leekensermoon, gij moet onze redding wezen. Mocst ge bbjven steken en een pak vreezea, — sta eeas op de tippea vaa uwe teenen — zie ginder zit Gustjea Kardoef vaa de Neer-hoeve met zija wilten baard, vast bij het spreekgestoelte op de eerste rij ; hij is zevea en tachtig jaar, heeft nooit bier nochjenever gedronken, ea ziet eens wat eea pracht vaa een ouden man ! Zoo trekt ge u uit den siag, indien ge moest strop zitten, « woor-dea wekken, voorbeeldea trekken, ea binst diea tijd haaît ge uwe gedachten bij... » Ja, aangenomen. Maar de onderwijzer sprak gelijk een advokaat, 't ging op een rollekeri over de schadeiijke gevolgen van den drank openkeling en familie, voor de samenleving, godsdienst en goede zedea enz. verdierlijking, achteruitgang van het vlaamsch volk..., eea prachtige rede 1 Waarom vergat hij die inblasiag van zijn geestelijke niet ! Hij had het voorbeeld niet noodig aïs stopgat, hij wou het aïs pakken-de slottirade aanwenden : « En nu, mijne vrienden » hoor ik hem nog zeggeri, « om de proef op de som te geven, hier voor mij zit een levend bewijs van wat ik u heb voorgehouden. Een rnau dien gij allen ;ikenf, van zeven en tachtig jaar, die nooit bier noch jenever heeft gedronken, en die zich zoo frisch en gezond gevoelt als een eerste joakbeid— aiet waar, Gustje Kardoef ? » 't Was eea juichen ea haadklappen zonder eind, en Gustje, bevend van aandoening, bleek van genoegen, wilde zij ne' vreugde uitschreeuwen. — « Menschen, zei hij, ik bon aog kloek ea gezond, datis waar. Maar ge aïoestmijn broer eenszten, hij woont twee uren bovea Brussel, die is er twee ea negentig, ea dat is aog een andere kerel !... Maar die pakt er een goeien ! » Tableau ! Ailes was naar de maaa !» 't Vervolgt. Jozef Simons. Ooplogs tîjctingen — A Het Bienw Eogeiseli-FriBSCli offessief m mi Van LENS tôt REIMS wordt de Hindenburg=linie aangevallen Na verwoede duitsche tegeaaaavallea op het Aisne/ront hebbea deFraasche troepen, ia aaasluiting met de Eagelschea, het offen-sief hernomea. - Z.O. Vauxailles vielea zij de Hiadenbnrg^ linie aan en veroverdea deduitpehe stellingen op een front van zes klm. Zij bereikten den weg SOISSONS naar LAON. Geheel lie* plateau van CHEMIN DES DAMES viel inv hun bezit. Verwoede tegeaaanvallea haddeïi geen gevolg- la 't geheel werden boven d« 4.300 krijgsgevangenen genomen. | (Ambtelijk bericht van i5 uur.) — N.O. | SOISSONS vielen de Duitschers den dag j door verwoed aan, om ons uit oaze nieuwe ; stellingen te drijven. Hua pogingen misluk-; ten teenemaal. Op 4 en 5 Mei viel de kaci j van de CHEMIN DE DAMES door ? gezameri lijke werking met de Engelschen in ons bezit. Op dit front van 3o klm. namen 1 w>* 5.800 krijgsgevangenen waaroader i5o ' officiereo. We veroverdea 7 kanons. In CHAMPAGNE om den berg Corniilet woedt het gevechl aan met goeder. uitslag voor ons. 2 ï ' De Warboel in Rusland Uit Petrograd wordt geseind dat prins LoofF,voorzitter vanden ministerraad besio-ten heeft in buitengewone zitting de Douma bijeen te roepen, ten einde den waren toc-stand te laten kennen en de noodige maat-regelen te nemen om den oorlog door (e zçtten. Oup De Toestand op 7 Mei 8 uur De Hiadenbarg-lioie ifigebenkt N. Briys 6100 Krijgsgevangenen PARUS meldf : N. Soissons hebben wij onze winsten uitgebreid. We namen ver-schillende belangrijke steunpun'en in N. den molea van Laffaux en Braye. De artil-lerie-strijd duurt aaa ia de streek van Chemia des Dames. De Duitschers vielen verwoed aaa om Froidmoat, op het plateau vaa Vauclere ea om Craonne, doch zonder gevolg. Tôt heden werden 6.100 kiijgsge-vangenen geteld. Een enkel Fransch leger nam er meer dan 1800. Op 4 klm. breedte werd ^de Hindenburg-linie ingenomen. Londen meldt : Hetblijkt uit de verslagen dat de Duitschers heele massa's tr_.epea in den strijd hebben geworpen om de verloren seetbr in de Hindenburg-linie 0. BULLE-COURT te herwinnen. De vijand viel tweemaaî beslist aan om zijn eerste linie Z.SOU-CHEZ,dezen nacht veroverd, te herwinneo. Al deze aanvallen bleven vruchteloos. Vijandelijke ritten tegen onze linie ha i» den goen gevolg. Een onzer vliegescadrillen, 6 toestellen sterk, werd verrast door twintig duiische toesiellen Onze vliegers leverden zulk degelijk werk dat zij 4 duitsche aeerscho-ten en de heele duitsche escadrille op da vlucht dreef. Onze 6 vliegers keerden be-houden terug. — Drtsjsk. DÀELK S Da Panne. —

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection