De Belgische standaard

2022 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j38kd1rf4b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

8DE Jaar N .,.4B17o2) Diiisdag 3 Juli 191? MBSisiâSKI^Î KM «-s-1 »*«* 9»tï &--M i 4 IfeitS-r •?'■> ■ « «**- a- ' as-?-- Ki&i ~ i " - • Sfâ '- }lnx Z teS'A.". S' - s »fte.néfe C £; ••■- ' M%>. "> f- EtJSW ••'«> ' I *W»ûd r. " o ■ BJf S!ff38* " R ?• t0R DE BELGISCHE STAnDAARD Q P S T S Pi g s sssrsa Vtfct « «y* fe/.S.^SS &&Jr&Qdf,< ifeisïjsa ; 9,M 'A:? r*jr«ï BBC&AXStf ! WlSKK. t.r ''* sa» fcî-s? ' -^"nTAC Hî'r8A A R T°^7vTKc*M^" SftfeàttP»&e*t;uvi>derr?"aa ^Éisfi»$ %3<§ - . ? " n" Jtw fofe Medï&.rktn : - '. Balnalre U Dmykers, R Bertrand Van d«r SabcMan, Dr Van i» Ferra, Dr- I. Van de WoMtjna, Icsl FiOlaert, Dr h. Da Woîf, I. Sïsaons?. 0. Wattes, H. Baslg, Hiïsrion Thant. Wat h«i iûgrijp m van Griekeniaud beteéefii Griekecland «he.*ft dus de diploœalieke betrekkingeu met Duitschland, Oostearijk, Bulgarije en Turkeye afgebrokeu 't Was te voorzien, nadat Veuizelos het bewind in handen had genomen en 't moest zoo zija vermits het ieger van Venizelos reeds sedert raaanden op het Macedonisch front strijdt. De oorlogsverklaring ka i niet lang uit-blijven, maar zal denkeiijk alieen dan ge-schieden wanneer de kamer3, die bij hoog-dringendheid zullen vergaderea, uitspraak zullen doen; teu ware Venizelos zeker is van nu af vaa eene meerderheid. Bteef deze daad van Griekenlaad lang uxt, ze heeft heden nog belang genoeg om er een wijle bij stil te blîjven. Griekenland beschikt thans over twee legers : het Ieger van Venizelos, een 5o,ooo man sterk, en het eigenlijk Grieksche leger dat door Konstantijn en zijne trawanten heelemaal ontredderd werd. Er zuiien eenige weken verloopen voora'eer de Duitsche in-vloed lotaai zal geweerd zijn uit dit leger en de herinrîchfiiig eea afgedaae zaak zal wraTënT De getaislerkte van dit ieger mag geschat worden op 8ao;ooo man en worden die op het Madedonisc; fro ; iu*e :eci J,dan tuoie-i ze den doorslag geveh in eea krijgsvcmph-ting die van dit puât uifgaan rnoet. Thans mogen we wel eea afzondérïng van Bulga-rije en Tarkeye inzien, ea de afbrokkeling der Duitsche macht zal een der besîissende factoren zijû van Duitschlands nederlaaç. Griekenlaad beschikt ook over een vloot die een niet te versnaadên hulp zal wezen in de krijgsoefeaiageïi op zee tegen de Duitsche en Oo3tenrijksche o îerzeeërs. Het bclarig an Griekenlarjds tusschen-koiast strekt nochtans vcei verder. Duitîch-laad stelt zijn grooiste betrouwen ia zija onder^eëers ea, door de welwi ieadheid van Konstantijn, haJ. het op de Griekscht kust honderden basissea voor onderzeëers kunnen aanleggea. Dit zal nu voorgoed verdwijnen ea biigevolg zal de bedi 'j vigheid ea 't ge-vaar der onderzeëers ia verhoudelijke mate vermiaderen. Als weerslag van al die voordeelen zullen debondgenooien meer vrijheid vanhasdelen verkrijgen in de Middellandsche Zee ea tegen de aanpalende landea. En we mogen daa ook een ISaliaansch-Fransche expediîie tegen Klein Azië iazien, expediîie die ?fericht zal wezen tegen de T arkea ea voor doel zal hebbea de Syrische "^ust te bez«tten.(i) 't Zou eejsteas voor Tuvkeye d îîoodzakelijkheid meebreogen e-° s nifnw !< er ia Kîe' Aiië te mobiliseerejî, leger dat sua:ag$steid zou wordea uit de reserve die ia Thracië ligt ea voor 't Macedonisch front is bestemiî. Ver- ' volgeas zou eea bezetting der Syrische kust een gevoelige slag z;ja voor dea Turk die } dit gebied als eea heiligdota van den Islam ; aaaziet en er voor, de eeuwen door, heeft | gestredea. In den loop der geschiedenis is het sceeds te bestatîgeu geweest dat een verlies van dit grondg bied voor Tarkeye boteekende : de jnderwerpiog. Dit ver-schijr;sel zou voor do zoovey ste maal kunnen bewaarheid worden. Uit dit ailes kan men besluiîen dat het ingrijpe i van Grieki ianu heel wat belang oplevert op krijgsku :dig gebied. E foch, op poliiiek gt/bied heeft het ook zijn btteeke-nis. Het is voor niemand een geheim dat, iazake de bal kan k westie, Italië niet heele-m-.al akkoord gng met de axidere niogend- (i) Deze expedi'ie iâ gereed. la iaatste uur veraemea we dat zij op vertrekfcen! tau<. ' * heden,bijzoaderlijk wat betrof de veiweeen-lijkiag der grieksche verzuchtiïsgeo. Het aanstellen van Venizelos is een bewijs ge-weest van de versiandhouding der bondge-nooten; het iogrijpen van Griekenland is er eea ander datiazake regeling van aile Bal kan-geschillea, die ia de laatste eeaw de mede-oorzaak waren vaà al de oorlogen. men tôt een akkoord is gekomen die allé partijea kan bevredigen. En dat is iets dat zijn belang heeft 1 OYEE LIEFDEBËTOOG. Onlangs waren we, eenige Vlamingen onder mekaar, aaa 't pratea over de Vlamingen, over hnn fij&gevoeligheid. Hier-over waren we volkomtn akkoord, dat een Vlaming niet veel geruchte maakt rond zijngevoeleos, dat hij er als beschaamd in is zekere daarvan te laten blijken — en tôt voorbeeld namen we : de liefde tôt zijn ouders — alsof hij neeade dat teedere ge-voelens kindefachtig staan aaa manaen. Eea misopvatiiug, riatuurlijk. Eea van ons meende zelfs, dat we't sedert den ootlogbest voeiden, datwe 'tonsouders niet gtmoeg lieten blijken hoegeerne we zc zagen. Daar zni wel ieîs vaa ziju, Vau zoel-vleiende woordekens, van liefko?.ingen, vaa kasj^s en zoenljps, moesten we niet wèten ; of liever, we spaar- dea die. voor wt%d stoadek'ens Maar . dat is nog de eenigo, noch de beste uiling . vaa ons gevoelen. Eea zoete zoontjo, dat ro^d papatje en mamatje huppelt met zijn iiefdebetooriingekens ; maar naar hun raad niet eu- luisterf, en niet en werkt en doet gelijk ze het willen, en daa met zijakopken tusschen ziju beentjes schijnt te loopen,als sijn ouders verdriet hebben om hem, datis een flauwbakkerke van een zoontje, dataan zijn ouders weinig geluk of geflot bezorgeu zal, evenalser nu weiaig aarde aan dendijk gebrscht wordt — of in zakskens gevuid, a!s ge wilt — met redevoeringen waar het . kîinkt van «E'jr ea recht» ea wat weet ik al, en met forsige gezegden, opschriften als «Oyerwinnen of sterven»,als h«t maar daar-bij en blijft. Ge moet weten, een menschgeeft zijage-voelecs ia gaasch zija wezen uit, hij legt ze in daden bloot — gevoetens, natuurlijk, die in 't herte huizen ea niet er op liggea als een laagje vernis ! — Zien weons ouders geerne, oprecht geer-îie, dan zullen we, als ze ons raad geven, dien volgen, omdat we weten dat het voor oas goed is; we zullen ernstig werken, ons goed gedragen, als deftige manaen door de wereid wille i stappea, ia één woord, we zuîiea o s geîuk, ea dat van oas ouders, be-workèn. E \ ziji gerust. we zullen 't vader en moeder met moeten bezwcren dat we ze geerne zien, ze zullen 't voelen. Vader ea moeder zullen 't oas niet moeter herhalea dat ze voor ons goed staaa. Ea wederzijds scheppea, ouders en kind, zicheen oingeving, waar ge, gelijk ze zeggen, echte, gezonde genegenheid inadeint; eea omgeving, heel wat fijeer eu aangenamer dan 't gene we soms te zien krijgen, bij fijngemanierden en «mooidoenerkens». Zeg me eens, ia het zoo aiet gesteld met veel Vlamingen? Eu de kiaderlijke liefde ea is hier maar een voorbeeld. Zeker, fijnge-maaierd zijn, beleefd zija, beschaafd zijn, is aantrekkeiijk, en schoon ; is 't nastrevea weerd. Maar 't echte van 't va'ache moetea we wetea te oadcrscheidea, de kera vaa 't vernis — te ondei scheidea ea te waardee-ren. Om 't vernis moetea we ons aiet be-kommeren ; den kera moetea we oatwikke-ien. Ver: is ligt ernietveel op den Vlamicg ; maar stoffe er ia, toî ontwikkeling. A. DE LEPELEIRE. : Ooplog^ tljriingers. BELQISCH FRONT i Juli, 20 uur. De vijand poogde's nachts eea oazer voorposfea bij het veerhuis te benaderen. Hij werd afgesbgen. Langs hel front artillerie-strijd. Een duitsch offensief links de Maas PARUS i Juli, i5 uur. — Plaatselijkf aanvallen in den sector van CERNY werder ; a%eslagen. Om REIMS werden onze eerstf . linie erg beschoten. Op den linkeroever vac de Maas duurt het gevecht voort. Op d« Morthomme werden bloedige aanvallen van de Duitschers afgeslagen. Het gevecht golf! ia aaaval ea tegenaanval. Een onzer voor-posten werd vijfmaal verlorea ea herwoanen om eindelijk opgegeven te worden laBgs weerskanten. Op dit front vallen de Duitschers aan met bijzondere |keu?korpsen. D? Fanschen namen krijgsgevacgenen van vier regimenten op een front van twee klm. In Griekenland De Koning heeft het dekreet geteekend waarbij de kamers bijeengeroepen worden. Al de generalen zijn in bijzonderen raad bij-eeagekomen. Men heeft de onmiddellijke herinrichting vaa 't leger beslolen. De Amerikaaosche troepen ontschepen. Twee dagen lang hebben de Amerikaan-sche troepen ia eea fransche haven ont-scheept. Ze zullen dadelijk naar 't front ver-trekken, daar het reguliere troepen zija van 't Amerikaansch leger. De Sociaîisten en de Vrede. Branting, de leider der Zweedsche sociaîisten heeft, na het onderhoor van de Duitsche en Oostenrijbsche sociaîisten verklaard dat de vrede maar mogelijk is na den val van het duitsch regeeriogssielsel. Van een anderen kaat heeft Vaudervelde vergeten dat geeu enkel socialist in Rusland thans aan een afzonderlijkea vrede denkt. D«itsche voorzorgen inVIaanderen Uit Engelsche bron vernemen we dat de Duitschers hun achterfront der Viaauderen door de burgerlijke bevolkicg doen ont-ruimen. Hindenburg eu Admiraal Schrœder hebbeo aile stellingea vaa aao [Brugge tôt dea Yzer onderzocht. IUuî» PARUS meldt : Het bombardeerea in dea sektor vaa Gerny werd gister gevolgd door eea hevigen aaaval 0. het dorp. We verlorea oaze eerste lija op een froat vaa 5oo meter weerzijdea dea weg Ailles-Paissy. Oas doelmatig en moorddadig vuur belette dea vijaad verderea vooruitgang. De artillerie-strijd duurt aau ia dezen sektor ea op dea Liaker Maasoever. g ; Londen meldt : De vijaadelijke artillerie j was heel werkdadig geduieade dea dag iu de Scarpe-vallei om Lens en noordelijk de Leye. We namea 17 krijgsgeyaageaea ge-, dureade oazen laatstea aanval N. de'Soa-chez.Gedurende de maiand Juui 1917 hebben I wij 8.686, krijgsgevatigenen geuomenwaar-onder 175 officieren. We rnieken 67 karions, ; 102 mortierèn en 345 mitraljeuzen buit. i l ! LEEST EN VERSPREIDT DE BELQISCHE STANDÂÀRD | I '/V - V'"-^ DOOD VAN STAATSBINISTER SCH0LLAK8T. Staatsminister Schollaert, voorzitter der Kamer,is in den nacht vanVrijdag totZater-dag te.St. Adresse-Le Havre zachtjes over-leden, in den ouderdora van 65 jaar en na eene latigdurige pijnlijke ziekte. H. Fraas Schollaeit was geborea te Leu-ven 19 Oogst 1851, Hij werd volksvertegen-woordiger op 12 Juni 1888, minister van Birvneniand op 26 Mei i8g5 tôt 5 Oogst 1899 ; voorzitter der Kamcr, staatsminister, > kabinets-overste van 9 Januari 1908 tôt 10 Mei 1911. 1 't Is onder zijn minïsterschap dat België den Congo overnam en dat de loting werd afgeschaft. Hij deed de wet stemraen van: | een zoon per huisgezin. ! Staatsminister Schollaert was eea over-tuigde kris e i ea de edelheid, de eerlijkheid ea de goedheid ia persooa. Zija politu-ke îoopbaaa schittert zoader viek. Door ailen : werd hij geacht ea bemiadeu zija tegearslre-vers schoakem hem steeds het vertrouw'-n vaa hun stem. Hij was de raadsman van den koning ea de regeering ea voigde ifidtze iioedanigheid hetland ia BaiîiJïgschap, Spijts zijn wankelbaregezondheid wijdde : hij zich geheel ioe aaa degekweistescldaten. Hij stichte te Le Havi de uitspannings-uitrustings- ea verlofhuizen. Hij deed er een model hospitaal inrichtenen bezocht als een vader zijn «kinders». Om zijn afstervea is het laud io rouw. Om a! wat hij deed zal het laud hem dank-baar blijveo eu zija naarn in zegenlng be-. waren. } We bieden d^familie, Minister en mfivroaw Helleputte vooraï, ons kristelijk rouwbe-klag.ENGEL4ND IN DEN OGRLOG 24 Juui, 1917-la mija vorigea brief wees ik erop hoe, tea gevolge yaa de Duitsche luchtaauvallea op Loiidea, de Eageîsche pers, of liever : het heele Engel-che volk, zija geduld begint te verliezeu, ea vaa d3g tôt dag met meer aadruk *op «reprisai*,» wraakmaatregelea aaa te driRgea. Schémas vaa alleu aard wordea voorgelegd ea besprokea ia de lcraa-ten : een zeker professor wenscht ;eea vloot vaa vijfhouderd vliegtuigen naar Berlijn te ziea zeilen, met eea maxima-lading bommen, om het heele boeltje in gruis te smijten ; in LAND AND WATËR vraagt een brief-wisselaar of het met mogelijk zou wezen al de spoorbrûggen op den Rijn, te doen springen, en aldus het vervoer van troepen en krijgsvoorraad op te houden, of tea min-■ stegrootelijks te belemmerea ; het weekblad FLYING schrijft eea prijsvraag uit onder i zijae aboaaentea, voor een weldoordacht en omstandiguitgewerkt plan voor door-tasteode stratmiddelea. Tôt hiertoe schijnt men echter vrij algem^en de voorkeur te geven aan het voorstel vau Mr. 0. G, Beale, gewezen voorziïter eu thans officieel verte-genwoordiger te Londen van de Vereenigde Nijverhoidskamers vaa Aus'ralië.De DAILY GRAPHIG van vërledea Doaderdag wijdt er eea lange bijdrage aan, die ik hier in 't kort sameavat. Waarom zou de Entente het voorbeeld niet volgea vaa geneFaal Sherman, die, in den loop van den Amerikaanschen Burger-oorlog, een heelen st^at verwoestte, oame-Iijk Georgia, «den graaazolder vaa den op-staad ?» Hat Duitsche rijk staat over oage-veer eea vierde zijner opperylakte bewassea met denne- en mastebosschen ; deze bos- Ischen païen meestal zeer dicht aan œekaar, en al de oaîgonnen groad dieertusîchea ligt wordt bezaaid met graaa en aadere :: voedingsaùddelen ; de groadin de bosschea is erg schraal, bedckt met mager gewas, ea gedurende dea zomer uiterst droog ea ^ oatvlambaar. Verscheidece schadrons viieg-tuigea, met thermiet-pastillen, rooden zwa-vel of aedere brandstofFea, koaden de heele streek te vuur zettea, indien ze in vooraf-bepaalde richtiogea Duitschland wîllen | doorkruisen, en huane braadpastilleu op 'i stelselmatige wijze uitstrooien. Het heele l gedoe zou minder gevaar opleverea daa ge-; woae luchtraids, daar de vliegers aiet zou-\ dea verplicht zija binnen bereik der afweer-^ kaaonnen te dalen, zooals ze ooodz&kelijk ; doen moeten, iugeval ze bepaalde gehouwea | of aadere tnoeiiijk- te-outwaren puatea met-! eeuige kaas cp welslagea willea beschieten. î Hetnoodige matericelkon zonder de ïsinste ; moeite aangeschaft wordea, ea de cerste 1 de beste iucifer-maker is ia staat aile tech-| nische hulp en inlicbtingeu te verstrekkco. Juli ea AugustuS ziju uitgelezea maaadea , voor eea dergelijke oaderaeming, en eeDS dat eea boschbraad aan 't laaiea gaat op grootè schaal is het, isenschelijker wijze gesproken, on mogelijk er eea einde aau te ; steilea. Of - R?.;je«ring op dat voorstel , iagaaa" zal, blijft nog af te wachtei», eu : blijkbaar reppen de verantwoordelijk&over-heden <soo weioijf m <gelijk over deze zaken, al schij: i h et" vj ij zeker dat er wat aan 't l broeieri i. iu 1: tr vkirg met «reprisais.» Doch, zooals Mr. B >nar Law ia het r-. huis aanmcrkte, woorden zijn geen oorden, en 't is bêler eea plan tea uitvoer tebrengen, dan tijd eu moeite te verspilïen ia nuite-looze bespr^kingen. Die v.-oordea kaa suea ; uitleggea lijk mca verkiest Ea vermits we 't nu toch hebben over dat oaverkwikkeiijko oaderwerp, laat ik hier even eea woordje zeggen over «reprisais» vaa anderen aard : Woensdag IL werd het ia het Parlemeat aaagekoadigd dat aile vijaadelijke onderdanen uitgeslotea wurdea vaa de Britsche Ridderordea, ea dieuzclf^tu dag melddeu de kranten ons dat de Her'.og 5 ea Prins Alexaader van Teck, Prins Louis en Pries Alexander vaa Batteaberg verza-kea aaa huane- Duitsche adeltitels, ea vaa hedea af eenvoudig Engelsche Lords wordea, Ea terwijl de mark vaa dag tôt dag blijft dalen, gaat dus oak het moreele kre-diet van Duitschlaad, dat overigen< reeds lang beneden zéro stond, iramer ea aldoor diraioueado, naar het oaverbiddelijke ea oavermijdeliike einde af : Baakroet ! JOE. VAN VOOR ONZE SQLDATEW» Vlaamsche belangen. I i SoJo-slims in C 30 lie Cie. Er is geen tegenhouderi meer mogelijk iu de ne: zij willea allea om ter slimst ziju. la 't gebuurt vaa den Mot is Jozef Die-rikx de baas geweest met 'nen vierden van ! Harteu Aas, 9 eu 8 eu 'uea derdeavan Koe-ken Aas, 8 7 6 3. Medespelers : Lambert Castro, Jozef De Winter en Floreut Vaotomme. Wat verder ; bachtea de vuurlïja heeft «rKloefken » De Roo het gewonaeu — tegea ziju goestiag, waut hij staat oiet gaaroe iu de gazet. Juui heeft er aiet hard moeteo voor zwee-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes