De Belgische standaard

299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 06 Fevrier. De Belgische standaard. Accès à 10 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/f18sb3xq8n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

410HEHT.HTSP8IJS r<*w Soldâtes: t fnnn-1 fr. 1.35 a iBUndra a.jo inUBdea J-7S v tfM goldutem te 'i l*nd : taïuuad fr. i.75 aamadeo J.J» | BMadea 5 «5 Butten 't land : $mumi fr. 2.50 9 maandea 5.00 faasaden 7-5» '» 1 OPSTEL IX BBHBRR villa « Ma Coquille » Zbbdijk DE PANNE Kleine aankon-digingen : • I RECLAMEN : ▼olgena ovcreen-kemst. ^aste tfedewerKera s t. «. JWp**»"ig £. nmikarg, P. Bertrand ?«* Schtlim, D* Van de Perre, & J. V*n d* Watsîym, fa*l miimi, & L. Be WoU, h iïmtm, 0. WMtex, De duikbootenoorlog la «co etrste artlkel hakbsc we sSsa sta&d ; der zakan te Umdt rolladi* enaschrevenan Micht. Àlboewai wij» voor -t b«s!izaing In de» itlijît, allacn op fl-î gebenrteeisses dis te land* salles* plaats grljpea steuûen, wordt ma bsschouwtBg over de daitscbe duikboo-. tesactie tocfe wesiehelijk, t« aaeer owdat ? Deitwslaad dan ond*r*?4hr-oorlog zoaderj gênai* k®»* oit te vaardig»». Ds ànitsch* b«s#r«isisf il fsjtelijk eeen jj nitu w ntwiis vaa r*z«rtdi» geborec ait d«| ea*a*ht op «ee ea g&tm *i*u«r it*vol* vas | des ocr cathare» «les toaatand in Dsitschland | dacr m «teosoniieche uuhssgering t*we«g ' gftbr .chî. H«t ia msar aea witSîeidiïig Tan sas Stà** va» die ssdart jaïsa aaaéuurS. Iora ra cp 4 F«arnari 1915 li«t Daitschland «lia n?atralen weten dut hoc E,gftland silé*® ? mithoî s«r0R sou en sija hatdel m ses te ciet ion ddaiJ. De huidige bedreigi»g enreKt sich sa ait ook lot Fftt-jikrtjfe «n Italie. Hsî op?ra» tiavald wor4î ui(s«satr«ktsr sa de btsdreigiug scherp^r, «traita de neutrals» er recteï- ( streeks ia batrokSLea werda». Wat sai het ge<ro5g 2ija dciî ver-aehœrptc daisboos^aactle î Wc «soetec maar . •vas â'i aiisU^yu daor de duikboo- î tenooilsf iager; Eo^slaad, booldsakelijk, (efosrd on ae nooûig* bssiuitsa te fr«&k«s. ( la 19iâ bssai<$4« Duitsckiefe# de wereld ia dat Ebgflaaà «jo bra&adar r*s wsfaîaad sa | gija bevootradieg xoa afeea&cdsa wo;«sib. j We sija ia 't jaar 191? sa soch de ^voor^ ; radiag heeit nus^ioUig geiséaa ofcder d« 1 daiucHc du.sôoateoacïie, nech de kmiésI ( ward atopgtant. Taa bawijse : 1 Os bekeRde sehrljm o?er Bcoaomiaeha -oodarwerpea S .xoo MiiSs i^s f i in de « D<ily Chionicla » is vaeflazisgwskkevda ! cijfera oatreat ûm Eag^kcassî bas-Sel in 1916. ; « Vaa weiks zijde wij é* cijfeîa omirast ] daa haudel ook œogea bêsebcuwer, safea zij seû B}«»kwaaf«ig &e«ld. la wèlka ta&io ds ( Daitsahe C£ derse^era-acUc oâssa omssa- J Bchtçn baadd bîïà^laad h^sit, ms|$ ait !i@t; vorbiaff^ade totaalcijfer blijkec. Dit beioopt tiaiscbjk eea bsdras van! 1,571.668.000 poad, dai zeifa, ata mss rck«- , aisg koadt met de prfleitijuint d«r aitga- ( Tosfde artikeien, vcel boogër ia dan •oit ia het Varcaaigd Kosiakrljk of is eenig a&dei land U bsreikt. i De invoer beiiep ds anbesrrijpèlijke som ; ▼an t07.882.000 pond. Siechts «éutaa«i vindt taen ia de basâalagaacbindsiiia van Eogalaad, eea boogar cijfei vettseid. Vergeieïen bij| 1915 wijat het eess atij.^iDg met 174 isiliiotn \ y psad, met 1914 «ena aist m@at dsïi tO aaiiiioea pondaan. » Z«.Ssarlijk besft de Eagelache vlooî vrij- j bela g*i|ke veriiazcâ oadargaan, asaar dit i kaa teck &iei in aanmerkiag komen «aar al- < leea de «iadniislag van belaag ia. Vol^«ca dnitacbe brou werdea, sedert de | oorlrg bagoo tôt einde 1916,viet miljoeo «en j an ea twiatig daizesd ton fcoopvaardijaterkta i del Boadgenootta en 537.000 ton dtl oeutra- i les tsar den kelder gezonde ?. De koopvaar-dijsterkts der Ecgelachen komt ia dit getal voor drie millioen cegen en sestig duisead toa in aa merkiag, 't zij 161. h. vaa dn ge> heele koopvaardijvloot. Msstan we dit pcrcast verlies ia isa nica-WâQ veldiocht vowrsien ?ocr Fisakrijk es Italie ? Wegeloovea het 8set. D# oader*ii?dipg is de beate acbool ei? ws mogr.n bat et grlscfi admiiaalachap betfou«ea waar het te kea-' nea geeit >at de <uoadige fMà£.trs*sla» gerso - < aiea ifta oui é&n aituwsa onderseeSr ooiSog ' in zija aitweik»«ls tst,s& te gmn. i Bdoch bet g«s-»aar vocr de toekomat otit | " kennea we giensir s. Daitacbland s»l onzeu hsndel.ofize bevocr- { radiog ea oas v«r*08î Wcl kuatea i>- tcuïl î i» KJfean 'erh'«sderea n'et. Het gavaar lâgt ver-d*r af. Hos caser acb«p*a w5J vaiUszaB, bee mesr | f da éuitscbe haadelavloot ia aterkte mat, zoo• ^ f ?e*I te aaeer oadat oaopkonielijk in Duiticb* \ i land, de bsnw *aa nisuwa band«laach®pan kooriaacbtig door^adrevea wardt. Vaa 1914 tôt 1916 ketsft DaitsckUfid 676.996 tonneaiast bijgak($awd ea 900.000 toaaeoiaat w&rea ia ^opbesw. | Wi] bsawea ook aieuws achepes bij,maar ^alleea on de verlorea gegaaa te verva&gen. ! Het gevaa? ligt eà ûm aorlog. | E« salles d« neutrakn die 1 aader«eër* 1 \ oerlog ai«st doea ephoaien ? Z« hebber. het in ^g«en twee jaar aangedurfi te aprekea.., |l Esa moois gefa?enbeid voor Wilaon ! 1 TUSSCHEN DE 7EREENIGÛE-STÀTEN ea DUITSGHLAND Parijs, 5 Febr. iO uur. bjjz. teltgram. , Uit Washington wordt dat \ d« diplomatische b tre«i*ingera tus-sche de Veree igde-Statea ea Duitschlat d afgebro-en zija. ' 't Is na beraadslaging met het rechtsgenootschao van den Senaat dat de afbreuK beslist werd. DeDuitsche hulpsruisers Kron-prinz Wilhelm " en Prins Eitel-Friedrich zijn door ae Vereenigde Staten aan den kabel gelegd. Oe manschappen zijn geïnterneerd. De ,, Kronpnnzessin Ceeile " is te Boston aangeslagen. Te Panama zijn 4 transatlantie- ers van de Hamburg-Amerik-linie insgelijks aangeslagen. De Amerisaansche vloot ligt onder stoora. De gezant te Berlijn, M. Gérard, zou reeds de duitsche hoofdstad ver-late hebben Uit Rio de Ja eiro wordt gemeld dat Brazilie een zelfde standpunt heeft gekozen. Ile andere neutralem SPANJE h s eft zija antwoord geioadsa. H-t te-krtr;t bevig protest aaa tegea de duit-acbe rota. ZWEDEN neemt beden atandpunt. Er la gebeima ziUiag vaa dea mieisterraad. ! 5 #»ki®Gati^uûe#»df«iewos*8at«ittwe»&iei 1 m imi hiiii ii ininnaa» awaii r waw VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN s g 1 .I=xa= Welke 5chade de Dulkboetsn aanrlchten la aaa artikal ovar de 4aitecbe daikbooten ia actie coaatateart « Daily Càronlcla », dat ia de joagate twee maaaden oage^eer eea darde vsrloren ia segaaa aas ackspen van bet verbes ia de 27 vorige oorlegamaaadeo, of aa. a. w., terwijl ket gemiddelde vsrlisa gedurende bot gebeele tijdvak oagevaar 100,000 toa p*i maaai waa, waa is Novtsn»-ber dit vsdias dtle stades itio groet aïs bet gemiddelde en ia Deeembav vier naal. De « Cbroaiele » barekaat, dat Ectgelaad'a prodactie vaa Haadelaicbepea ea de naatatal vaa de veraietigiag vas aehepsn in Decastb«B ia aar.merkiag genonea, < ces Îeheela jaarprorfuctte van ai««we ccbepea oer èsa vijand in drie maaadea zou sija vsr-nietigd.»De heldbaftigbeid onzer prieaters 't G b*urde bij de 1* jageza op 't Iront. G (luyende ses btac ieti g werd (Se ?oldaat N c*(ae g^k ^rta?. E P D froov. S J. aa!s m ifrzecier en E. H KUrkeea S. J, (Novi e) • brackardi«r, s'4el<i»B t«r hutp, mitidea 't ge- ; >a#r, oaaar t»r redding van eea jon« ea- Ze wareo er p*a bij of b^ds-o *>■ r en d"or sh?#perla-br«»5t«e» gpkwatet. M« gelo te «t'i in hss Bi»sr heî bo«pitaai l'Océan ovar te •wwo.Dw atierf de aoldaat «laaot E Fr.l Herkssa «aa de 'F-rwo»dit>iiiea aaa déni scbe^el. D<s toestand vss E. P. Degfoot is' bevredigosa. L i Recht van Zelfverdediging. IEsa esrsta voorwaarde tôt het faer- '' ie^ea der lacialistitcke intarnationale, ; il een gtoadslag, eea programma te ri&deawaatopde lociaiiitea aile? landen t'akkoord aijn. Ho* zeer ook de »trck- j 1 kiegea tegsnwoordig uiteenloopandiijn, ] ïoeh deakt Km. Vandervclde dat de ; groadalag reedi van nu af beitaat. El le en is t'akkoord ia oas kamp eegt hij, om aan elk land < het rechtvan self-verdedigiag toe te kaanen ali het aaa-gsvallea wordt » aïs rechtitreefcsch ge-volg : de socialistan sullen in dat gavai de noodige credietea stemmen ; zoo het g&fivalUndoptreedt^ullca m met aile middelea den oorlog tegenwerken. Het oaderscheid tuixehea aaavalkad ea verdedi^enâ optreâen schijot, op het I eersta zicht, eeae waxcniijke greaslijn te îrafcken, wslke de toekomsiige hoa-dicgder iaternatiosalisten klaar moet afieska&en. Mât zoavsk socialistsn be-: \ weren wïj dat dis greaslija g«ece werke-lijke bet««k«cis heeft, Wie lal vooraf bspalan in vrcdistijd of de gevraagda ! oorlogscr@ie-.es, dieaen sullea voo? cm aacvals- of verdadigisgsoorlog? Wat ge-a#^d vais eea land dat aasvalleod op-tr adtana den sauvai van een naburif laad te vaorkomaa ? Wie «al het uiî-makes of @ea land #en aaavalâ- oi verde -digiagsooriog voert? Zien wij eu ciet dat aile oorlojgyosrends laadea biwfirea,. sakelhua bsitean te vernedigeâ e» dat, ia aile parlecaeates.onder dat voorï?emd-: sal, de toorgastclde begrootiagen eea- , parig gestemd werdea ? En aaagsaomenj selfs dat de aan val daidelijk v/nâ be-l weeen : de credietea worden geweigerd, v«r«ct tâgea dsc oorlog wordt infesicht; de strijd^aardifheid van het teger îs ver-lamd ea de vijaad«lijke lsger# rukk@a de gKensea over ; van aanvallead wordt de oorlog verdedigead, wat daa? Steundea wij op de mogelijkhâid van verwarriag welke het recht vaa séifvât-, dedigiog meebrengt, daa il het omdat l de Daitiche socialisten met dat pri&ciep j de stemmiag van aile krijgilastea| wettigden; in aadere laaden daaraa-; tegen zag mea ia de vermeerderiag der oorlogsbegrootiag eea gevaar vaa aan-vallead optredea, |a» verzette mea zich tegea sterkere krijgiuitruitiag. Dat caoeten wij au duar bakoopea. Buitea de gevaarlijke verwarriag, ligt er ia het recht van seliverdedigiag eene gevaarlijke bekeateaii : de werkeade klai zal dus ten itrijde trekken wanneer de ocafhatikelijkheid van haar land aaa-gsvallen wordt. Oaarait leiden wij af dat de werkende klas waarlijk IBTS ta verdedigea heeft in haar vaderland 500-wel als de andere klauen der maat-schapplj, dat er sekere goederen ge-meeaichappelijk zija aan al de anderen. 1 Die bskeateais il eeae logenstraffiag vaa | de leeriag vaa Karl Marx, stichter der » Interaationale : * de arbeider heefi geen « vaderlaad. » Troelstra, de leider der socialiitiscbe partij ia Holla&d, erkeat rond uit dat de Internationale een ver«ecrdca wsg ia-■ sIoçk : « De font der Iateraatioaale, zoo «egt hij, il <-ehter dat sij iteeds de il'u-) 8Î - OEeît ^hsd dat de komende wereld-■|oorlo - slleen de aaak der regecringea aa «der bourgeoisie zou zija en dat het pro-^letanaat, dat de swaarste lastea van yen ]oorlog heeft te drag«n ta e-sr het mes** !' vaa te lijden heeft, er niet het mi atc bëUag bij zou hebben. De oorlog, een f juive r kapitalistisch belaag... zoo, dat I de sociaaldemokratie ea d« pari amen- ' tes met behulp vaa het lut. Soc. Bur., \ \ hem moat trachten ta verhbdaran met aile middelsn die het ma est geichikt zijn...Ziedaar hoe de Iatercationale zich tagea het uitbrskea van den ooilog de houding van ds arbeidersklasse, in de Ibatrokken landen dacht. » j En Henriette Roland Holit, Holland-î icbe socialiste : « het vaderlaad is ook (het land waar de ajbeidar zijn huistlijk beitaa», zijn organisatiebestaan en sija kultuarbestaan heeft. Dit fait schept tus-i schea hem ea dat land eeae ware ge-meeazaambeld, dis tusschaa htm en de anders landen ontbreekt. Puatea van aanrakiag, bandea vaa verkeer, «ja on- ( .eiadig talrijker tusschen h*m sa het ( f natiosalë, daa tusschen h«m sa het ia- ( ter^atiouale middaa. De eerete vormen , de veelkleurige werkdiikheid vaa elken ■ <îag ea elk uur, dat is de regel; de tw«e- 1 dan zijn aog uitzondering. > Gaarne hoordén wij, uit den mon d van onsftn social istiseben leider, eene aanklacht tegnn de Internatoaale.Gaaraâ 1 sagen wi|, door de sociaUstische kid^rs, dieselfda waarbeid in *t licht gesteld ; gaar&g maldeo wij dat Em. Vanderveld« uit «hetrscht vaa salfverdedigiag» de j g-tivolgen bad getrokksn en aan de werk-liadâu had ^«;ssgd ton irom zî] hua land :, moetaa verdedigen,d& mtdd«len bad aan- < aeduid om de aatioaala goedersn te ver- ; i ms&rdertm. ? 1 \ la de plaats daartaa kfijgea wij, sis ! bitt^r« o.itgoocheii g' ia hoojea dci ' = ouda» gtrijdkrâet : A bas le capitalisme ! ! i Vive riaïenistio' isle î Die kreet wordt ' ^weliswaar siet b^aamd door het ov«r- ( • grook gedaelte der socialiatiacae lsidars. i, Toch zian wij ia dia houdiag, eans pa- , giQgQmds Iaî«?natiofisli, met al %ars ; aoQ^lottige gevol^es voo? den wclgtasd , vas oas land, kosï wat kost te doen ber- I iev&ù. Zoo gg«fï mea aan het " Recht 1 vaa jsslfrerdsdigiug " ease tagfnoverge- 1 stslds beteskecis van di* bot iahoudt. | F. V. D. H. "9 . EENVRAAQSKE. — K*n iemtnd n< ij l*ten weten hoe de kerfcen zijn ran Bsveree a|d L*ye, Deerliik, 9 ^ I ï Rozem, Siaeceehem, Schuyffurscapslle, Vyve-S.-Baafs, Wilakerke, Wyoendaele, Thourout, Zoote-sayt (in gevt 1 er eene beitaat daar, of ooit eene ^ bestaan heeft) ?hoe oud omtrent is daar ovaral de e kerk en de torea ? En die er e«n printkaart of andere g beelttnis van heeit, iou hij ze me niât willen voor een tijdeken in lecniDg geyen ? Dit te» bate van een «tadit over ooxe Wettvlaamsche k«rken, earlang •ver te drnkken in De Bbloischb Stakdaard. ^ Dank op voorhand, voor 't miaite nit dat tnen mij k kan lattn geworden. L. DE WOLF. : 0?er Tronwen • VI. 3 ; In mija voorg&aade artikels heb ik u aan« " gstoond-wat «rij niet moogt dom ; vandage !ï ea in 't vervolg wit ik n «eggea wat gij tnott ' doen om eea* goede echtgeasota ta viedsn " e;? in 't baweliik ^lakkig te leyen. Daarora û vraag ik b : Wat is er ia 't huwalijk meeet - s noodxak«lijk ? | Parties, sal d« eene zeggea, bet msaat j ' *oo«izakelii& ia aea aebaes m«iaksn I e Neea, zoo ro?pt een aeder, esa« deckter 0 m»t sio groote beana gald I E«k darda mompsli : s«n betallig btaaf | vrs.uwka sut aefea sahoaoa jaoaitis t ' Ees boarjosg«R sal sstwoordan : a** eigaa 9 gedoga met eea atal vol koeieo aa aan goad 9 boerise*ka. Ëss., eaz. Oeb kscb, bs*va vriende», dit al »Iat ; à t mn*r bet œ*<sai neodsakelijk* ia: aeaa rtebt* - sJbrSm Ii®f tss Tôor slkacdtr, zoo ala ik ia - «iiosîî f; r#t« artike! eckrœef, dat de liafda i het parais b;-t lsntate maat sija ia bot g kus?e'ij>r. Schoosheid, gald, goad, poaitie, , dit ai Ksg er bij sija, ala bat kan, dock als j de liefde ts k%H is, al hst «sverige breegt îaaar w i?fig aards san des dijk. Itacacra * j daar waar liefcle is daar ia gelak an bseracht " ; «r vreâe. Wat es son is voor ds Estaar, is '• éi lieïêe lu ds tr@aw. Ds zon vsrja&gt de navalsa, _kf*»çt l©?«a ea b«wa?iog, «cheiskt e groai sa ^bei, sprsilt klearen an praebt. d Alzoo licîls vardrijft dea o^srdravgn - k@maiQr, v«rhcht â$ laaten vsn 't kawelijk !t sterkt sisl m lie&asœ ia 't varnilaa vaa dé . plictatea, «a brengt m«ar géiuk ia aen leamen bat, waar xij kseracht, daa ©oit te visden w» ia esa vors^lijk palais, ^ssr sij oabe-kaâd is. Laatste Tijdingen over den Oorlog Ambtdiijke Berichteii BELGISCH FRONT. — 4 Feb. 20 unr. — Nleta bijsoaders te meldes op oss fro»t. FRANSCH FRONT. - 4 F«k. 15 uur. -We gelukten esa baaalaiag ait te voere» op de dniîach@ atellisgea vaa Tracy Lavai (Oise & Aisne). We samea 22 krijgsgevangen. Om Verdua h»?ig8 artilisrie strijd. MACBQONISCH FRONT. — Het slech»1 weder bcUt «lie krligaverrichtiagen. Alleen «rtilisrâs» strijd te anlden. RUSSISCH • ROEMEENSCH FRONT. -Eea duitsche sauvai bij Brzenosy werd alge* Islagev. Op de Ssretb belet het skcht wsdar aile actie. De daikbootei-Qorloé De DnStschers blijven niet fcfl debedreigiag. Gister w«rden twaalf schepea naar den kelder geïoa^et), waaroader vier ecgeliche, twee bel isebe, eea deenich, tes spssansch ea vier tourccfee. Zal WHsoa set DuitscMud atotea ? i Ds slgemeen® vraeg ven hssl de weisld fs : w*t £al Wjsen tegeaaver Daitschlartd tioe , tfu de ce® traies de duikbootea-oorlog solder gêvade koea n uit te ^aartiigen zoo-wel tegen de neutralçïî als tegea on s. Hi»l- ! land, Zweden, Noorwegen, Denemaikea, . i* Spssja, zullen buane hondisg regglan op deze van de Vsreenigdc-Sîatea. Mao seint uit New-York dat de spaaaing hoog staat. Openlijk wc?dt van eibr«ak met " Duitschlasd gesproken. Wilson on Lacsiag beraadalagen. De vloot zoo in de Atlactircben oeaaaa gakome^ xijn. Mea vrerat daitache aanslagen anz. Wachtea ws de gebeurtanis* | sen a!. De Toestand op 5 Febf. ? uur ■1 PARIJS meldt mijnengevaabten in de strees van Moulin Soaa-Toutveot en [ Epar-gis. De artillorie-bedrijvigheid ia bevig om Verdas. LONOEN meldt een klsine Tooraitgaag O. Bieucourt (Ancre) : 600 matets diepte op ee& front vaa een mijl. Honderd krijgagevan« geaea ^erden gteomea. Tegesaanvallen misluktea. Z Soncbes hebben we een vijan« delijke ateliiog vcraield. la MESOPOTAMIE we?d op den R«cht&r« esTsr van dpa Tigsr aan voorsitgang te* maakt ■çaa 300 msterop eea froat van 800 m-t#r. Ds E gsigcbe ruitçrij opereert bij : Kut-al-Amara. Eîw tweahonlerd krijgsge-s vaneenea wer3sn ^saomen en groote stape» J lingen ievsîismlddeke bait gemeikt. Ke^'-ing in Srieksnland. Si M. Pagnotopoulos die op i Dectmber b*rgemee»ter was te AtUenen, gekwetst werd in de woelingen en door den koning afgeateld, is teiug als burgemeeater aaogesteld, 11 Het vervoer der grieksche troepen ait Thenalie ia geCindigd. 3^ Jaar — 24 «ssii Hinsdag S Febr^arl ISI7 • ""•"-ri

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes