De Belgische standaard

734 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 04 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/p55db7x17b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■Mur" W't70.827) Zaterdag 1 December 1917 folflîlBïBR! | [ i'W {g .f ■" fûtà *"®S j?, piisdea 3<fe i'.' ^«4«B Ml {,,] —ti ptf 3614*1*9 f. it, >t lanà t l u»iiod tr. 1.75 :■ 0Oa4«V . S-S» 2 (!t9?AîS § 5§ ï % («s» t IjW8«l f t tctuad fr. a.âo rjultïds* 1«SK> jjtriuieii isifr iUgff* ii DE BELGISCHE STAnDAARD 0P8TÏL M SRHBII VÎIXt « «fa CoçmiUa SMSB1JX VUPAMKt wsmmmm* Klein? unkoc- ûiginsen « 0.#5Î. <i« regel kbclaubk votera* ÇVWWB' feosast. I fc/i Medewerkers : M. E. Belpalre, L, Duykers, P. Bertrand Van der Schslden, Dr Van de Perre, Dr. J. V*n de Woettyne, Jual Filu«ert, Dr L. De Walf, J. Simon#, 0. Wattez, Âdr. H. Baelc, Hilarion Tbans Duitsehe Dingen. (uan onzen Correspondent) 22 Noreinber* t Het is wel bclan^ruk de wtindingea der Duitscae Politiek en Pers na te gaan. la ' irekelijksche of oagereer wekelijksche me-Jeceeliiigen, wil ik het eene en aadfre, vrij j en sonder vooroordetl, daarover neerpen- J neo. Het artikel van Van Hamel oit : « De kmsterdammer » echenkt m* heden de ge-lefsckeid een kort woord te zeggen over dei hoidigen gedaohtengaûg, in Duitsch-} lard, rond het Belgisch vraagstuk. Dat vraagstuk ligt thans, meer dan te ; roor, aïs een sware brok op de maag van \ het gul«$e GermaniS Wekelijks, œinstens \ set"«, bandelen aile gewichtige dagbladen orer de bdeminerende Belgische Frage. En 't jehijat me ciet gewaagd te beweren, dat 5 rou Bethmacn en MicbaSfis, al siroakelen i orer die vraag, hun beenen hebben gebro- | ke«. Duitsehe politiekers en persmannen zijn 1 het immers, op ver na, niet eens oyr die •" kwestie, en me daiikt dat ze beat in drie '* kaiupen te onderscheiden zijn : i) annexio- J ùiten, anders ge«oenad : paagermaaisten, S Deutschlaad-âber-aiks mannen, die iozake ; \o?geviug of toeaadering, nu nog, van geen ' Rffie willen weten ; a) Garantisten, aan- \ kager* van de théorie : " pakken wat wr ' injfcn kunnen ", omd&t se inzien dat ze Beîgî4 toch niet kn •.< a i.thouden ; 3) anti- \ inneationitteh sonder w,t, verdeaigera m de " absafntîfsfqrnieî " (formnal der . 'erzakiag : Bei^ië naoet weer Trij en op*f-taiukelijk... bijgewr!/r r-gsten we feet ter wiile *an den vreue, laten schielen. J Bîj een eerste opzien, sl&at bet in 't oog dat aile drie de kam^en in hnn helsasarî ig-heid of tegemoetkomisg geieid worden door ieri utililarisch b^gissel : wat ia ba«t roor On % of »»nb#r!h* Sfi„< Ygs S> • ë ? ionskr | a^ijpnooten ifti categoxi»; izgeQv'jordig hsi 4&l« DowÈB 003 -s;. ù ;ïï tr toc gs* iir.irsgffa, hpiîfeen u^-rs fztl onvenade* liji m o'arerzaec-.'^^r# " #'-aîokker8, kun b>yaard%é jeisch-f. infetoomd, oin tôt *ol-fetid beaiuU te komen : wïj neuiee wfè? le onafhaukelijkhcid vaû Bcljîë aan, mifs tekere Toorwaarden. En die Toorw*ai'den, Hicken als het eeuwig aselfde refreia vas iuq lied : " de xekexheid vaû 't Duiîsche Rijk fergt, op zijn minste, fiât we in Bel-jië poiitieke en ekonomische — roor soja nigen nog militaire — waarborgea béait-Itn " (rerweermiddelen uitgebreid en oitge-lacgd, naaxmate de poiitieke galzigheid, «f gierigheïd, Jîjk ge 't noemen wilt, Tin Doitschland'i •tMttfeomméffanteB) toeiicht irer en *tîjheid in Belgii's hereo, de Maas» l|ja; b«vaarbare waterweg die de twee lac-itt r*£«b'isfcek8 vsrbisdt, i*if«iandighcid i- •«rscbillige r«tiwîi«!iteiten, etia..... Z; o ïii re^«ia «âtnirnal ^on Gr<pow in iii ». Dtuvr>che Z'UBCf * (a5 September) ; Pr iu^rso vos Z' iïi z i» « Die Post* (19 ; aib'-r) Eeî» «sîûsg verauderen H fe:drag8Ujuv -a!' "« vol|sad nieuws te ; iWspeurea — -ojr da * MÛ . cheusr | ^ .ieste Nachrichtsn » terst verspreid, door | ket WoiSsctie Telegraptoanbar» rondge- » Jeiad, eo «ia«u ca door de oif cienze « Nord» ; ifEtschâj Allgembint: Zeitua^ " 0 ?ergea 0-1 .•fc, — ; bet inHt : * mo de vijanden ?an ! ■ politcjj ekonotnieke v«ro»eriog8'j IHk«aetî Teriakes, *ijn 00k wij bereid, de • ■ cct>f hankelijkheid van Belfië te herkennen, nmits roorwaarde dàt bet bestaanarecht der ' verschillige nationaliteite» aanvaard zij,en de verzekeri■>$ words gcg.ivan van Bsîgië'f werkelijke onzijïUgheid. ] De nood dmogt lijk fe siei Die, en vele andere blatlec, gpreken rnsar gedwongen, ■ over het miaimum-loon dat ze uit den-oor-r log verwacbtea, en dit omdat ze voelen dat Q dit de maximum prijs ia, die ze nog kua-Ji nen behalen. ij , Nog meer opmerkenswaard is de zin dien i* , von Kûlmann midden in den Reichtstag r durfdst werpen: " buiten de Fraasche eisch )e nopens Elzas-Lorreinen, staat gten enkele e- hinderpaal nog den vrede in den weg " j tr (Badiache Blobachter, 12 Oct.) 1- j Orer soortgelijke voorwserden denkt | 00k, het katholieke Centrumsorgaan « de j te • Àuaburger Postzeitaog ». Bet is van mae- ] m ; nûig dat Bel^ië " politisch, wirtschaftlech j ta t oder gar militarisch " te onderdrukken is. ; in l De « Germania » en inzonder de « Kêia. \ la Volkszeituag » zijn zoo toegeread niet. j ît 5 Zdfs schrijft ia dit katste, een zekeia l in ; Sivering oogehoorde, onbeschaamde an* ] > ; nexioiiistische artikelea, die koppige 'pan- ; | germanizten, zooals Rerentlow, Hippler, ; in Graatoff, of dagbladen lijk « Deutsche Ta- j ie ' geszeitnag >, « Tâgliche Huadschau », : ie • « Leipziger Neueste Naohrichten », ooge-1 g. f twijfeld zouden onderteekenen. i Aaa de autipodea der kroonhalzende •e ; AH-Deatschers staan enkel eeaige Sozial-q f democraten uit de vooraitstre^eûde Socia-1- ■ listen-partij, en misschien, eenige mannen ?e ' uit de Sozialdemokralischo ffeisiaaige Zea-k ( trumfraktie, lijkt « Die Post » se noemt. i- ! Was echter gedacht over Scheidemann ra en Errbergar ? >r Scheidemann uit sich wel o?er voile her-if, stelling van België, maar het is hard te be-;r twijfelen of bij die herstelliag wiî, sonder voorwaarden. g Eriber^er zei dat hij wel den vrede sou beaaderen, zoo men hem daarmeê beiastte 9 r (hij boopte weliicht het poatje vaa vea Bcth- ,r manu te kuanen krijg«a) tchijmt me alSes- 1- zins geen genoe«same wa9.rborgea te geren, i opdht wij op sijtt geseg'ieu, sonder achter* ï Q denken, zou iau sîeuaeu. j. la aile geval mogen we bestatig«n dat er | in sake " Bdgischs Frage" eea omaiekeer ? .. gebeurd is in Duitacbland, en wa mogen | n vast srggen " quantum mutatas ab illo " ? 1- toen allea dachten d&t uit eeae spoedige j r segepraal het « Gi'osae Dcuischlaad » ging f a opriizen. | Da Daitscbe poiitieke waaa is gekoeld, | ' en hij koelt voort, sonder blaiea. 1 X, | IN MEMORIAM.! Dora Robertas Baudonck Maaudag, 26 November, werd te Adin-kerke Dom Roberius Baudoack begr&ven Gsboren te Assebroaek bij Brugge,werd hij op i8:jarigen leeftijd Benedictija ia de ab» dij Affligera. Einde 1914, kwam hij als vrij-willigèr over de gréas om als soldaat het Vaderland te verdedigen.Hi) werd sergeant en candidaat-officier bij h«t Se liuieregimeat ne Cie. Ov#r feertien dagen werd hij oader eea he*ige bcsrhieting met stikgasobassen zoo erg aangetast door de gassso, dat bij aa 10 dagen vreeselijke pijnen te. Cabour orer-leed. Hij was aaawsbjiis 25 j«*r oui. | V66r den oorlog had hij drfe jaar wijs-I begeerte gesîudeerd in Rome : Even vriaa-■ delijk en geedhartig als bekwaain en helf-l haftiï, had bij de bewoadering sijaer over-| sten en makkers verworven Zija afsterren ! zal door allen,maar vooraldooi sijae mejie-i broeders van Affligera met diepe^eelnemiag ; vernomen worden, want Affligera rerliest ^ aan Dom Robertus een sijner Leste kin-' deren. 0 4# i»Soc|f| fcl| tàîm^mrk BELGISCH FRONT Duitsehe misiukte Aanval om Ascfahoop , 29 Nov, 20 uur. — Nt een hevige be-schieting heeft de vijand een onser loopgra-ven naar Ascfahoop aaagerallen Hij kon eea onsef posten binnendficgea maar werd er door een tegenaanval uit verdreven. De artilleriestrijd was bevig den dag door. De nacht was gekenmerkt door een hevige be- ischietiag oaser steîlingen 0. Mercke m, om Diksmuide en in de streek van Ramgcap» ' [ pelle. Wij hebben krachtdadig geantwoord. | Vijaadelijke vliegers wierpen bommen op t Alveringhem en Oost-Vleteren. | (Het Engelsch bericht maakt 00k meldiog '» van dezen aanval. ! FraBMh-Esgeisek Frtit 1 PARUS 29 Nov. i5 nur. — N de Aisae !en in de streek vanSapifneul artilleriestrijd Op den berff Gornillet misiukte een duitache haadalag Twee duitsehe handslagen op den lioker Maasoeter werden verijdeld. Groote ariilleriebedrijrigheid in Opper-Elsas.LONDEN 29 Nop. î5 uur. — Er greep een bitter gevecht plaats Z de Scarpe. Wij namen eeaige krljgsge*angenen. IDe poiitieke schandalen in Frankrijk Malvy vôor den Hoo^eo-Raad Na een woelige zitting der Kamer waar-ia M Barrés een hevige redevoering uit-f sprëk tegen Malvj en consoorten, heeft de j Kamer, met algemeeaheid van stemmen, de gewezeu miaister van binnenland voor den Ssnaat gesonden, dat zetelt als hoogen raad. De ineanstorling van Rusland Duitschlaod ea Oostenrijk ooder-faaodelen met de Maximatisten M«n had ges»gd dat Daitschlaad weiger-I de te oaderhanden met de Maxignalieten» ï Zu5ks wordt officitel gelogeastraf^. Naar ! de la<itste berichten luiden zouden Duitsch- 91 | land en Oosteurîjk de onderhacdelingen I reeds begoanen hebben. f Uit de andere tijdiagen feraakt men niet | wijs. AUeen kaa men. dit verzekeren dat : Rus'aad yaaeeabr okkeît. | Geaeraal Berthelot, o^erste aan de fran» | sche stnding in Roemenie, heeft protest tegea den wapenstitstaad aaageteekend bij Gsaeraal Tcherbatchef Çamiel Huysmans wil een nieuwe coriferentie te Stockholm bijeenroepeo- \ Henderson, leider der engelsehe werk-liedenpartij ^heeft van wage C» Hujsmaaa ' een telegram ontvaagea, waarin hi] ver» socht wordt te toe treden tôt eea nieuwe } soci^listische vredeseenferentie en de frac* sche socialisten in dien sin te b8W«rk«n, j lammtmtm Uup ' PÂRIJS meldt : AII*en groote artilleriestrijd aaa te stippsn tusschen Somme en Oise, in Champagne, Argoaue en Opper* . Eisas. ; LONDEN meldt : Wederzijdsche artille-* rie strijd in 't bosch van Bourbon. Wij r mieken lichten vooruitgang 0. het bosch. j Oaie vliegers wierpen op 28 deser i3o i bomman op de staties van Roeselare, Kort-rijk, Thourout ea Meenea In den nscht van 29 kreeg de statie van Roeselare nog 19 bommen. In PALESTINA geen wijziging. ROME meldt : Hevige artillerie-strijd op de Asiago-rlakte en op den Beneden . Ptave. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Werk voor d« rerwoeste Kerkeu in Belgiô Dit werk, te '» Hertogenbosch door Me* vrouw Donoy van Ltaschot gesticht, moebt zich in eea algemeecen bij val verheugea, Het werk dat oader de leidiag staat vaa Mevrouw Donny van Laaschot ; Msvr uw de gravin Moretus de Bouchout ; Meyrouw de gravia Lsgrelle ; Hîtcounda Thaillss en Vax-Gatsen-Beipaire heeft voor doel het ver-samelen van aUerlei kerkgewaden ea beaoc-dighedea, die later dan aan de rerweeste kerken sullen gesehonken worden. Het werk hield reeds verschillende tea-tooastellingen, die prachtig lukten en be-sebikt van nu af over heele verzîmelingen kerkgoed dat in Holland, door dieastva»?-dige handea werd vervaardigd. De Balgen van Détroit (Vereea.-Statea) ondersohrijvea 45o.ooo frank in da vrijheidsleening. De Ver - Statea hebbea reeds drie oor-logs uitgeschreven. Deze oorlogsleeniagen worden giader de Vrijhei'dsleeaingen ge-noemd.Voor ocs, Bslgen, is het verheagead te brsl9tigen dst onze naar de Ver.-Siaten uitgeweken laadgenootea krachtig en prach-tig bijdragen om dis leeniagen te doen gelukken. Zoo vernemen we dat de Belgisch—Ame-rikaansche Handelaars Club van Détroit (Michigpn) in de laalste vrijheidsieeniag onderschreven heeft voor 45o.ooo fraak, Hieronâer de namea van de bijzoaderste belgische i»schrij?ers : A. J. Siagelyn 100 duizend fraak ; Alf>ns Poselius 5o.ooo fr.; Jan Rabaut 10.000 fr ; Gamiel de Buck, H. Vaa Lerberghs, Hermsn Weyne, elk 5.000 fr. ; Geatii Dujardin 3 000 fraok ; Jozef Vaïîdewefe, Pauî De Ronue, G. Mf-erît-sï, William Wayae, Pieter Erviack, D Millevilla elk iwee duizend vijf honderd fraak. De snder<*,a schrevcn aliea in voor duizend of vijf hoaderd fraak. DE TOESTAND Hoe 't er voor zit, nu de Bonége- ! nooten beraadslagen te Parijs, \ | « Wij misprijaen de Engeîschea, wij zul-: Ien de Fraoschea verslaaa en wij zullea de j Rmsen uitkoopea ». Dat was de leuse van de Duiîschers op 't oogenblik dat ze den eerlog kegonnea. j Hoe sit het er nu mtê ? « Wij misprijaen ce Eaçelsehen. » Ten jj tijde dat geaeraal French met ïijn legertje l van zsstig duisead man op 't vasteland \ | stond, koa dit misprijsen in ^zekeren zic \ ! vtrreehtveardigd worden, Maar sindsdien ) | is er veel water naar de zce gestroemd. Drie j millioen man Eogeltche soldaten staan op > 't Westelijk froat en sedert hua werkdadig j meedoen in den oorlog, hebben se te laade ] geen enkele nederlasg geleden. « We zullen de Fraaschen verslaaa. » jj Het tegeaovergestelde is gebeurd en ge-beurt uog dageiijks. Na, alféen, heel de zwaarte van dea strijd getorscht te hebben, redt Frankrijk thans Italie. a Wij sullen de Russen uitkoopen ». Te akkoord. Hierin zijn de Duitschers gelukt. Rusland als oorlogvoerende macht bestaat niet meer. Maar daarmede is de overwin-ning aan Duitschland niet versekerd. Waar een muur van een huis scheurt, stort daa r cm het heele hais nift in. Eee b«etje werk, een beefje goede wil tn aiseile hulp redden ailes. We zija eu op dit keerpuat gekansen. De rnssisebe muur is #fgescb; urd, maar te: Parijs beraadsUagt men alreeds om de niea-we muur bij te bouwen, sterker en vaater' dan de vorige Amerika en Japan staaa; daar m»t hua milliosnecen maa ia rewrve. Tôt deze iagrijpen,moetea Engeland,Fraok-rijk ea Italie, alleealijk het dak van het Eatentegebouw aïs drie pijlers sebragea. Er kuuaen nog stukken afbrokkelen vaa den afgescbenrden mnnr, als daar zijn het roemeensch en het Macedoniseh front, maar . zoolaag de drie andere steunmaren J*1 blijvea, ia er geen gevaar. En pal zafîea ze blijven. 't Is dasrom dat men te Parija i nu vergadert.We zullen ze!f die muren steua btjzetten. Want ontwijfelbaar is het dat wij pa de cocferentie éan enkelen bevelheb-ber zullea hsbbeu en éen eakele leiding in I den blokus. ♦ Zoo toegerus! kunuea we de wreedstiy < schokken verdures zoader wankelen en op> I hoop levea. We leîeu al drie jaar op hoop, zal mea opwerpen. 't Is waar, maar wij hebben de du'.Sache machtmidd»len niet geaarg over-; wogea, Wanneer wij den vijaad bedwon» : gaa badden op 't land, dook hij op in see; 1 wanaeer hij dasr rerslagen was, kwam hij op in de lasht en aïs wij hem daar den j baa w-:- •«:> verbluf^e bîj oaa door zijn geld . 't Ge!d is 't eerate en 't laatste van allea. Na 't g«ld kaa Duitschland ciels meer in lijn stellea» Spijts alies hebben we niet be-geven.I De toeatand is erestig maar ver van wan-. bopig te wezen. Duitschland heeft al zijn : ■ troeven uitgespeeld, heeft bijna gewonnea,. : maar laat ocs eeas de oeze uitslaan en da: ; kaftsen keeren. S Eenige bladzijden UIT EEN Oop3ogsdagboel$, ie VERVOLG 2 Oktober igi4 Gelukkig worden we reeds vroeg afge-bsî. Vakerig ea woe douameien we naar 'ions aacgewezen kaatoaa«saent. Milaasl! we hebben pas den geïtr van 't varseks : ^troo gereken, of we mojren pak en sak : weer opaemea en terugkaeren van waar we • gekomen zijn. Nauwelijks aan de brug, oli we worden verwelkomd door eeaige obussea^ Mija maat peinst hard op : " Dat wordk hier katteaspel 1 " Na enksle aren lawijé aeerscht er optsisuw stilte. In angstige ipanaing vergast de naeht. $ Oktober igi 4 'sNamiddags gaan we in pikat liggea binaen dm gerd*l dar oaderwetsehe v«s< tisgen. Ir worden obs w«l eeaige heuwit-sers toegestuurd, maar ze ontploffea veal te ver van oas, om er rekeniag ran te houden. Trgen 't vailen van den avond ga ik een luebtje sebeppen. Van op een heu-relije omschouw ik 't laadschap.Op de baan tuftaft een aatomobiel. Een rood vlaggetja readelt links van het voertuig. Bijaa aaa is brug stopt de auto nog véor de stoker ran zija plaats gewipt is, vliegt het koets* ieurlje opea ea stapt Geaeraal Michel, ver< fezeld vaa zija stafadjudaat en een officier 1er artillerie uit dea auto. Hij staat er, ge* îuld ia een zwarten ruiiersmantel, fikscHj ild, majestatisch, het bleeke maaker vaa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes