De Belgische standaard

480265 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Juillet. De Belgische standaard. Accès à 04 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rr1pg1k02g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

p Jaar - N i 68(709} Woensdag 11 juli 1917 Lnuttinn | Vftff Ûf&tâ -ï.frl&i îï» E-^î |»»iiîs>a ë-ij* ■*»«' 8 5 i*f ■ LfeS !•!■--| «a 'iîsM»- r" ; P3«.' • ' . '' S*9f*i&S nnwuc K niim "i Iaa« « ] tM&i it, S 46 . >i!8^:isa S-^8 (jjîaatirt s ;« DE BELGISCHE STAnDAARD ^tTO^B AC HTTÂA R f*®4-—^ o B <1 s fe y y I | G F 8 T S L :,. k jj B.® E S S R j 5S.Ï.A il iJEfCto'Jto 5 *..,> R t» susses i ' s diji^sa.' ;4 IM?§f | MSCLâMSS î «eJgfai; s*j . »c® &> " ' s t faite Miës&irksri : H. E. Fei^îrs, L D«yk#r», F» Bertrand Van to S«k#ld«J, Dr Vin is Fera, Dr. J. Van i* Woestyna, Jaa! Filliaart, Dr L. D* Wo!f, J. Stauuu, 0. Wattas, M;. H. Btih, KOarlon Thana. Groeninghe-nummer ^n*ir>n'iao ■himi <gnfH"arrz:& -cr NAAR DE WEDERGEBOORTE ONZER YLAÂMSCIIE DEMOCRATIE ! —0:0— Een Viaamsche démocratie, dat willen we wjrden ; dat wHden onze voorstrijdeis op ix Juli i3o2. Onze voorouders hebben - ze gebouwd op het slagveld door de verovering huaner vrijheid naar buiten. Ook zij immers hadden een dubbelen strijd te voeren, den eersten tegen den Buitenlandschen overweldiger, den tweeden tegen sommige zijner verbas-terde zooen, de L-diaerts ; maar door de zege op den buitenvijand, behaalden zij den triomf over atijn binnenlandsche tegenstre-[ vers. De dood van den eerste was de genade-slag voor den tweede. Z60 00k zullen onze zonen op het slagveld door hun bloed de vrijbeid naar buiten en naar binnen hebben gekocht.ln deze voile bewustheid aanvaard-den ze den strijd tegen het meineedige \ Duitschîand, dat zijn raacht misbruikend, j gewetenloos een onschuldig klein volk ver- i ' pletteren wou. Zij liepen, als in i3o2, ten | stri\de uit aile hoeken. Het zoo dikwijls | roor verduitscht gescholden Antwerpen ! moest in vaderlandsliefde "niet ten onder ! doen. Onvergetelijk schoon was de opwel- ! ling van het diepgeschokte verontwaardig de ■ volksgemoed. Uit ieder huis steeg de natio- j nale nrlag naar buiten en niet zeldzaam was j het gele vaandel met den klauw van den J Vlaamschen Leeuw. De strijd in i3oa was binnen korten tijd I ten gunste der Vlamingen beslecht. De gui-1 den sporen der gesneuvelde edellieden wer-1 den aïs zegeteekens ter kerke gebracht. De j «trijd was echter niet uitgestreden. De over-j moedige vijand kon zijn nederlaag maar niet ? aanvaarden. De eene strijd volgde op den ] andere. Maar de Viaamsche vlag stond -immer pal, eu wat het den Vlamingen 00 k 5 kosten zou, hun vrijlieid hebben ze ver-overd. We mogen het voor de geschiedenis getuigen : het Viaamsche volk was het eerste volk der wereld om een vrije, Viaamsche démocratie op te bouwen, waar boer en buiger met den graaf van Vlaanderen samenwerkten in 't bestuur van Jt land. Z60 00k was de strijd in 1914 door een ] eerste overwinning op cen nog overmachti- ] geren vijand bekroond. En thans, na een • driejarigen strijd staan onze jongens, vlam I ia 't herte, vlam in d'ooge, op denzelfden ] bodem, waar onze »oorouders zes honderd ] jaar geleden nederknielden, een slukje van j de gewijde aarde op hun tong legden om 1 met hun geboortegrond te communiceeren. I Censuur. Even als in i3o2 is, moet en kan de over-7 t wianieg- op den inwendigen vijand niet anders zijn dau de bekrachtiging van de 1 overwinning op den vijand van buiten. Dat ' 1 bewustzijn is de sterkte van den Vlaamschen «oldaat. Om dat bewustzijn in hem te wek- ' i ken heeft onze beminde Vorst meer dan < wie 00k bijgedragen, toen hij, aïs grond- 1 wettelijk oppergezag van het leger, bewees 1 hoe hij de ziel van ons volk verstaat, en 1 met een tôt hiertoe in Beigië ongeëvenaard I staatsiozicht en' staatsbeleid, een nieuwe 1 toekomst voor Beigië opende, wanneer 1 hij bij zijnen eersten oproep tôt het leger t uitvaardigde : « Vlamingen » gedenkt den l slag der Gulden Sporen, Walen herinnert z a de Franchi monteezen. » v Wat een treffende geiijkecis met i3o2. z Pe Graaf van Vlaanderen stond aan 't hoofd v t< der Boeren en Burgers, bekampt in zijn volksstreven door de edellieden. Onze beminde orst staat aaa '1 hoofd cm tnede op te bouwen onze viaamsche demokratie ; « Vlamingen, gedenkt de Qulden Sporen ». i | f Eenige mannen, waar van de 3/4 nooit in 1 . de Viaamsche Beweging ontmoet werden, ; maken van de verwarring gebruik om zich > 1 tôt < Raad van Vlaanderen » ait te roepen i, ' * en den duitschen steun te Berlijn af te ; 1 ! smeeken. dan wil het me toc ' niet in het hoofd hoe denkende mensche het maar eeu oogenblik kunnen voorstelle; dat de wedergeboorte onzer vlaamsch demokratie onder duitschen invloed, te be werken is. Vlaanderen onder duitschei ' invloed, dan is het uit met onze vlaamsch t ' | demokratie, uit met Vlaanderen. Wederge I boren worden, ons zelf zijn met onze eigei ■ viaamsche beschaving, onder duitschen in ! vloed 1 Maar dat vloekt als water en vuur | Neen, dan is onze viaamsche herwording het strooivuurtje door een zee van watei uitgedoofd. Onder duitschen invloed, maai dat beteekent : ecomische opslorping. Dal hoeft niet bewezen te worden. Wie dat niet ziet is stekeblind. Onder duitschen invloed worden de Vlamingen,de coulies en ditmaal zonder hoop op betere lotsbestemming tenzij... Kijk naar Polen 1 Op economisch 3 inlijving volgt onve.rmijdelijk — dat bewijst j de geschiedeuis elken dajf — politieke onaf- i hankelijkheid. Onder drang van beide lost onze viaamsche taal zich op in de duitsche. Wie zou me daar tegenspreken ? Wat heeft ons viaamsche volk tegen verfransching gered ? Censuur. Waarom ? omdat zijne taal in woord en vorm met het Franach niets gemeens heeft. Met het duitsch is 't anders gesteld. De gemeenschap tusschen duitsch en vlaamsch is zoo groot dat na twintig jaar duitschen invloed onze taal en methaar ons vlaamssh volksbestaan, onze viaamsche demokratie reddeloos verdwenen is. Vlaanderen onder duitschen invloed, dan is 't met Vlaanderen uit 1 Wie dat vergeet is niet oprecht of door wanhoop blind. Al wat Duitschîand geven kan, zelfs in de te verregaande veroaderstelling dat het oprecht geven wou, is : een viaamsche demokratie die binnen korte jaren uitsterft. Vrijhe.id naar binnen is niet leefbaar zonder vrijheid naar buiten, wijl vrijheid naar buiten de grondvesting is waarop wij de vrijheid naar binnen, obzs viaamsche demokratie, opherbouwen... Censuur. Dr. VAN DE PERRE, V olk s vertegenwoordiger. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN Viaamsche Beweging Wat is onze viaamsche beweging ? Wat beoogt zij î Al de krachtmogelijkheden te ontwikkelen en het recht voor het viaamsche volk te eischen zich zelf te zijn. Wij willen door eigen taal in eigen land ailes kunnen bereiken wat wij op verstandelijk-wetenschappelijk gebied bereiken kunnen. Dr. Fr. Van Cauwelaert 1911- Door het in aanraking komen met de schoonheden van uwe taal, van uwe zoo groote kunst, met de schoone herinneringen vanuw land, zullen uwe zielen zich verheffen en gij zult begeesterd worden met een nieu • wen iever voor het bewaren der roemrijke overlevericgen van uw volk. Z. H. Paus Pius X 1910 Nog steeds dezelfde. Censuur. Waar 't vliegen wil. Censuw PSALM. il God onze Heer, gij z^jt d'Heer der Heeren, Gij draagt de wereld op uw hand ; , lacht ge op een volk het bloeit vol eeren, 't straal van uvv 00g stort het in 't zand. I f [ God onze Heer, eertijds loecht ge op [Vlaanderen ; | 't bloeide en was groot op land en zee, f ten heilgen kamp voert het zijn vaandelen, | koningen schonk Vlaanderen dec vreê. i' God onze Heer, schouwt op onze schanden : Vlaanderens Maagd slaapt in haar vaan, hier wilt raen 't Kruis uit hare handerf, daar doemt men haar ia uwen naam. î God onze Heer, wilt 't jong diet aanhooren : { wij zagen Vlaanderens sch nde en nood, Ien hand in hand w'hebben gezworen : s « Voor Recht en Esr s kamp tôt deç dood. | Lijk 't Gildenheir langs de Leiebanen, Iwe knielen neder voor 't gevecht : sterk onzen Bond, zegen die vanen, zegen ons Roer, zegen ons Recht. A. RODENBAGH. VLAAMSCHE FEESTDAG Omdat het alsdan een strijd zou geweest zijn van 't volk tegen de hoogere standen, hjk sommigen zeggen, en niet een strijd voor taal, volk en land,... daarom vermin-derî in geenen deele die heldendaad. die hierin bestond : dat de Vlamingen, onrecht, onderdrukking, schande en verdelging niet wilden herden, en dat ze, lijk gij, Viaamsche krijgers het nu doet, er op los gingen ten koste van Iijf en leven. Maar laat de moderne geschiedschrijvers, die 't al door 'nen ekonomieken bril bekij-ken, beweren al wat ze willen... 't Staat vast aïs 'n rots, dat zonder de overwinniDg *aa i3o2, er geen spraak meer zou zijn van Vlamingen die nu vechten als Leeuwen, en 00k niet van Belgen die den Duitsch den goedendagklop toedienden. De helden van i3o2 vochten, lijk gij, uit Vaderlandsch gevoel. Dat bewijzen Vuyl-steke, Willems en Fris tegen Pirenne en Des Marez. Ze zijn t'aitkoord daarin met Lodewijk Van Velthem die zei dat hun ze-gepraal " de Vrijmaking was van den ge-heelen Dietschen stam" en de Gentsche Minderbroeder,in zijn "Annales Gandenses" beweert hetzelfde. Daarom, gij Breydeîs en DeConincken van heden, viert feeste dan ! Nog nooit heeft het zoowel gepast en zoowel betaamd als nu. Vecht, lijk de voorvaderen, voor vrijheid en zelfstandigheid. Ge weet dat 'n Duitsche overwinnieg uw verdelging is aïs Vlaming en Belg. Daarom is 't dat ge zoo dul voortgaat met uw kluppels rond de lenden van den Duitsch te draaien. Houdt den Belgischen Standaard hoog... en vecht voort door taal en volk, voor God en Haard en Land... Censuur. P, B. Vander Schelden. I Ooptogs 4; BELGSSCH FRONT ■ 9 Juii 20 u'ttr.— G'sîer vterd een dui'sche i pogiog tegen onze voorposlen in de streek | Z. Diksmuide uiteengeschoten. De vijandc-jj lijke artillerie werkte heel zwak N. Steen- I' straete. FRANSCH FRONT ^ 9 Juli i5 uur.—Z. Filain hebben deDuit-s schers geweldig aangevallen. Ze werden af-! geslagen.Wij vielen de stellingen aan,gister I cm Chewigny door den vijand bezet. Hij t werd op een front van i5oo meters uit de r eerste linie verdreven. Deze aanval werd ge-leid door 3 afdeeliagen aangevuld met bij-zondere aanvalstroepen en metdetachemen-| ten vlammenwerpers. De Duitschers leden schrikkeiijke vesliezen. Duitsche aanvalipc-gir.gen in Champagne en W. Morthomme. j HET RUSSfSCH OFFENSIEF Verwoede gevechten in Gallicië. — De Belgen in 't offensief. Sinds 7 Juli woedt het Russisch offensief op een nieuw uitgestrekt front. De sa uval golft heen en weder. Dd Oostftîrijkers in de sireek van Galîicië werken bitîer t^gen en venn'jchten het de drie verloren loopgrach-teareèksen terug fe winnen. Ze werden tr enkele ur a teru-| u't geworpen. Op 7 Juli namen do Russen 700 gevangenen en bleven meester i Godov. Het offrir sief breidde zich uit tôt over Stanislau en ber ikte Galatz. Iq de richtiag van Zlosilow woedt het gevecht hardnekkig door. De Belgische gepantserde auto's hebben in de gevechten van 7 Juli, streek van Ko-niucky, eea belangrijk deel genomen in het offensief. Drie soldaten werden gedood. Om Brzezarny gaat het er schrikkebjk toe. t In den Balkan- In Griekenland wordt de Kamer voor 25 Juli bijeengeroepen. Het gerucht wordt verspreid dat de Iiaii-anenzinners zouden zijn Janina te ontrui-men Dit ware eene nieuwe kentering in de Italiaansche politiek ten voordeele van Griekenland.* Het Servisch veld-krijgsgerecht heeft verschillende hoogere officieren ter dood veroordeeld die over enkele maandeu zich in geheime secte hadden gevormd om Prins Alexander te vermoorden. DE POLITIEK Rusland en Griekenland Het voorloopig russisch bestuur heefi aan aile Verbondenen een nota gezonden waar-uit blijkt, dat alhoewel het de maatregelen ) tegen Griekenland genomen ten voile goed-' keurt, nochtans voorbehoud maakt in zake onze inmenging in de inwendige aaugelegen heden van het land zelf, Daarom vraagt het de bijeenroeping van eene conferentie te | Parijs, om allé Balkangeschillen in der minne tusschen de bondgenooten en naar ; de rechtveerdigheid te slechten. De toestand in Spanje. i De vertegenwoordigers en afgevaardig-| den van Catalogne hadden de regeering aan-I zocht zoo spoedig mogelijk de Kamers bij-een te roepen te Barcelona, ten einde de ! zelfstandigheid van Catalogne uit te roepen. ! De Spaansche regeering heeft in een nota : deze scheurings poging ten zeerste afge-keurd. Het zou een toegeven aan den op* roer beteekenen, zegt minister Dato. Het spant er in Spanje. (Voor de LAAT S TE UUR, zie 2e bladz.) I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection