De Belgische standaard

210 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 19 Novembre. De Belgische standaard. Accès à 23 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jv69/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

!• Jaar — Nr &09 Vijf centiemen het nummer Vrijdag 19 Novemaer i vi t De Belgische Standaard ■'.-'sor TsM m Vo'hk .O^dBLiAJD 7oor Qod m Haard ai» "jarnl iàct^mihiSférp i* *»*»■<♦*) S>« vooruUh*taii»s ( Vi s}« ;•!«'•!>'o# : 3.50 it. V , k» t <a»« *.66 trtl bmiUu * l»nà : 6.00 fr. «œpSerer «Ik auwawar «erdea .gewa«c4, «wdt de aîwasemiatt Berttmrdw : ILDEFONS PKETERS. (Taito optUaïlorz : X. S. BILPAIMi L. DUYÏEIRS, VAJ* QBAMBjBBSH, B. VAN DKB BOHKIiDKII, Juul WUjIABBÏ Voor ails «Kededeeiinges sich ^eudet; tôt ; VilU MA COQDILLB, Xeedijk 01 FA4*E t«o&âigtagea i s sg • -'a *'?goI - Keklamen 6.4c Sr. 3 regd \nnf>hi»Ha<ren . r •'lîaHB/.'iiafffiîS Vftfi <i rCPfita. O.tO fr BEZADIGD-ZIJN In t. en er )aaUtu ^ummers van de t Vtmmsclie Stem » werd « De Helgische Slaudaar d » v a hai/sla htigheid op Vlaamsch gebied beschuidigd. Wij achten het niet sonder nut onze mec iing over de zaak nog cens klaar uit te zeggen en — voor de zooveeiste maal I — op de princiepen te wijzen met deweke wij onze baau aigebakend hebben. Gesticht op het iront, wannetr het kauongebuider van deu grooten Y<cer-slag pas was weggustorvtn en de Viaata-schc jongens, door de ontstentenis aan cigen biaden afgesioten van gàrisch de wcreld, iu bange vex wachting aich zaten te vcrvelen in de grachten en in de schuren, (had en) heeît « De Belgisçhe Slandaard » voor noolddoei onze soldâtes op de boogte te houdea vau den toe-stano, buitsn- en oinnenland, hun ge-dachten hoog en buri gevoeien edel te bewaren, hun zoovecl mogeiijK dageiijk- sche iesing te verschalfen. * * * Een strijdend propagandablad ? — Zulke biaden fcunnen redens van bestaan heb-btn op andtre plaatsen, m andere tijden. Niet hier, niet in deze tijden. Als bij dage Vlaanderens grond ligt te daveren ondci h^t kanongebul-der tn d*. lucht trilt onder het snorren ac< vliegmachie» en en het kastaujsrten der mitrailleuzen ; als de velden het BWt-' t en het bioed drin en o:.zer soida-Len <a ais le straat soms rood bespren-ktid woiut dour een voorbijholtenden auîu ; aïs de vaie klaarte der kanonnen iti us_r lichtbalk gansche cachten onze rnoeien oveistraalt ; nu dat o/>ze jon-Sj'cns sirv^s vijltic . larjge maanden huis en ^oed en naastbestaanden verlaten bebbtii en roi veibiucring gekampt lig-t ;,:en den ster^en vijand, wiens m. m odig; aan val en wiens ontzetteide enaeat ,e ooi^aatt ^ijn van al die elbn-e, vau al -Jat iijden ; iù is het de ure met oui twist en twcediacnta rite vuren, . ù is bec niet gewcnscht de aandacht oniscr soidaten va het eene nu ge-vvenschie eitiddoel ai te ttekken en aan-boudend te vestigen op ai hetgeen wijj Viamingen, te verduren hebbtn nier, op uit viijbtwaaide strookjeVader-grond ! L>iL ketv- <j ia een bloedige wonde kan : cb niet a; ders dan de pijn vermter-îerea en hua „ u /en overprikkelen. ^ val uaar nog dat het gaasch imttcloos ,s met i)u kop tegi n een muur te Ipo-"> „c .'il uan weer rnachteioos neer te zin-< tu Of m . . 1 gij dat de Biauwvoet ten itorme ppvliegen kan als ' zijn wieken ûj:: •: -f -ui'?.t ? 0, «00 goeû als anderen, en misschien vei » cter, weteil wi) wat er hi r rondom •as va gi der achter de blaglija ge-K*urt. Oc ons bloed kco-1 en7o y,e -ci te ; j u -c;.. bij het mnhûoren van v«geî;de zinnen, bi, h t vo. ie- van gne-•e»(>c onrechtvaardighedeR, bij het ver-iemer-1 van anti-va;- riandsche klein-.eï lige onverdraagzaamheid. 't Moet ian soms 00k uit in woorden I De •en wordt wel soms eens vastgegrepen.. i'=ch weer neergelegd, na kalme rede-iceri g. Omdac het moet. Het moet ou? n. î h il va o s vol -; I E . hici oor bii: e > wij, Viamingen, nae: diger dan au<> ;ren, Wij kunnen : t b i kc- î o f. wro in te riuw«. n, ;alm e bewuat on <en pheht gttrouw e bij> «'> , o ,isi rechtgeaarden Ko; i og tou e Uouvv tut der lood, vtrtrouwend >v 0 mujiputba/e kracbt van ons vclk ■ t,-- s. s atde v! tiogïoes voor bij ^aizijn ri , cho ^ n autsc appij weer ast zal si-! m, op; i uw ei' onwe^rstaan-: ar j ■ a hooge op zal gaan ; i-i i' o <twi keung zijner luguige levensKiacht. Do Belgische Standaard. VOOR ONZE SOLDATEN i Zcsde inschrUvingslifst. Overiraoht tr. 7548.55 Keer Burgemsestar Oostduinkerke, i*.oo E. Hospitaal-Zusters (Zwarte 2usters) van Dendermonde, Kalts, 10.*o Eenige geestelijke brankardiers van Auvo.rs die hun broedeis niet vergeten, 34.00 Rachel Deceuninck, Oo»t-Vleteren, 1.00 Maria Dcceuninck, id. X.o« H. Meulemans, brankardier, l.o« E. H. Aalm. C. Claeys-Boiiaert, ao.o* E. H. K. Uavos, onderpast. West-Vleteren, 5.00 Wed. Henri Fieu, „ 5.00 Naamtoos, Londen, 5.00 Leopold Cremer, Yper, 5.00 Burgemeester van Merris, Poperinghe, 35.00 Colonel Trcmbloy, ,, 30.00 Z. E. H. Paslor van S. Jan. ,, ao.«c Z. E. H. Pastor van O. L. V. „ ao.»o E. H. Scrrayg, onderpastor, „ 10.0c E H. Hellyn, id. ,, 10.00 E. H. Vanden Weghe, id. ,, 10.00 E. H. D'Haeze, id. ,, lo.»o E. H. Dejaegber, id. „ 10.00 Heer Moyaert Calions, ,, io.oo Brouwerij l.ahaye, „ 10.00 H. LambrechU-Verscheure, ,, z«.ot Naam'oos, „ 5.0c Verdonck-Wicke, „ 3.00 Naamlcos Felicie, „ » 00 Naamloos, „ i.oo Heer Justin Calleris, ,, 5.00 Doctor I eon De Wulf, ,, 10.00 Doctor Devlies, ,, 5,(30 l ' 1 ' 1~ Totaal fr. 7840.55 i wmt\trTr i STORMEN Ecn woest orkaan is gisteren schis-lijk opgerezen. Het zijpelde, het stof-regehdc, toen ik vroeg uitging, maar wanneer ik naar huis keerde, was het wildste waaien ontketend. De wind laas e, letste den kouden regen in mijn gezicht, dwarrelde, draaiue, zvveepte met stekend zand. Loeiend uit de verte, kwam hij sissend «<-flot«n en jaagde de stormende baren in schuim op of dreef se nog sneller in hun vooruitoonzen naar het strand. De heeie oceaan was éen bruischen van rmscheni schuim. Dreigende duister-\ nis beheerschte dea hemel, de wereid was gcleverd aan gramschap en gs-weld...En heden, na een waainacht, schijnt weer de zonne ; licht lacht in de iuent. Hoc schielijk de storm oprees, even snel ging hi) 00k liggen en liet sereni-tt it en vrede vulgen. De zelfde macht die 't geweld ontketende, sloeg het . weer in banden, de Oppersaaebt, de goddelijke. Eu bij dat ploise wenden in 't woe-len der elementen kwam mij een troos-ten ehoopin 't harte. Zou die zelfde God die aan zee en tra..s gebiédt, die | de stormen los laat en zc weer grijpt in ijzeren gordcl, uie dag en nacht, en zo-m r t-, wioter iaat afwisaelen ia harmo-- nieuzea ga;niet eveazoo beheerschen | den gang der menscheiij k« elementen, ? het op- en afireKiien van den levcns-oce-l aao, het wentelen van der volkeren iot-| gevallen ? Een kiaderspclis het Hem de | zee op te zweepen en ze weer te bedaram. De gansche wereld is voor 't Qogen-bnk een woedende, «iedende zee ^an oorlogende laaden, klotsend tegen el-kaar, maar zoo de Gsbieder rechtstaat en spreext: "Bedaar,, zal heei de storm \ gaa" liggen — Et facta 'St tranquiiliias magna I — En een diepa xust zal heer-: schen O kom, Gibieder vaa kruisende krach-te j I Hoor onze wanhoopskrete», het hartversch>.urend jarnmeren dat stijgt van den heelea aardebod*m, en schenk ons weer — den vrede ! M, E. Belpaire. Zondag, 14 Nov. 1915. DE OORLOG 1 In den Halkan | DE HOUDING VAN QEIEKENLAND I De eerste stap. — De bedraiging door de rloot moet volgen. Eiodelijk is 't er <oe gekomei). Frarkrljk en Ent'eli*rid hebben Giiîkanlaad dul ielijkor uitlegàingen gcvraagd over wat het in 't zin hedi. Eu Ofn dezen ecisten stsp kracht bij te zet'en hetli de çiigelsche re^eering 90 grink-sche schepan tijdelijk iu hare havens aau den kabcl gelegd. Dil z»l Kociog KonstanUjn toonen dat we ocs gceu tweede niaai op de teenen lalen trappen. Doch uit het autwoord dat QriekeDland geten zai moet d-: bsïlissing komeo en het doerdiijvcD, Ea er zijn ge>jn aiewegen mu-gehjk buiten deze twee : Qriekenland aal ae Eu toute beduidei) van hare goede inzichsen fn dan moet de Entente de gedeeltelijke o t-w^pet/iug vau Grickenland eiithen, sfwcl Qrlekeuland za! ontwijkend antwoorden en dâc. moet de Eat^ide met haar vloot, die undei stuorn iigl bij 't eiland Cyprus voor Aibeoea gaRu ankeren eu den blocus der | Gneiische kusten buginnen. | 't I» in dc2eu zii (jtat sU*tsminister Dei^y» CoclUD zal ondeihacdelingen voeren. Want wat kan er gebeurea ? Wat er gebearea kan, in 't kerte, is van allergiooUte belatig. De krijgsverrichtlngen ziju zoo vrr gevorderd dat cen Dausch-Bul- I* gaaiichft oplocht naar Saioniki aicsr csan waar*chijLiijk voorkoml, ja zelfs noodzaks-lijk Toor de Dmuche siraîegte. Immers, aao-houieud landeu de Fraoschen en Efigelschen te Silontki, huaitè macht wordt du» met dsn dag belangiijker. Deze macht versmach-tee ii 't ei, nu 'c uog kan, zal wel de eecig-sie bekoinmeriug wezen vaD Macktustn. Met de mfeCtit aie wij ontscheepteo zijn we tôt geen groote daden i«î staat en 't ware een ooverajeefLijke faut ocs daarbij te laten bddodden door Griekeniatia, waar de Duit-*ch«, Oostennjksche en Bulgaaische gezan-ten nog verbhjvea en eus îederen dag te Sidoiiiki kuuncn aanîeekcrtirjg nemen over 't jUiit • fjê'.ai matisenappea dat ontscheept. Dit ta eeu in 't 00g spriugend nadeei en d«zo staat van zsken moet verandereo als we de ud vaa 't up»l niet willen wezea. RUtfLAMD EM ITALIE Hunae intervendes bestaan nog steads in 'C gevoaleu van hoop. Aile verklariegen van onuuddi 1 ijke tussciienkomst worden gelogen-straft. Vooralsnu is dus vaa beide Iandea ûiets tt vtrwichten. Jamracr genoeg, want niettegenata&nde de Russisclîe genêraal Rousski verklaarde dat de Balkan-oorlog maar een tweed» plan operatla 1s, wcet ieder-een dat Ruslasd het meeste invloed in den Balkan bezit ets dat dus van Ruaiand ae grootste kiacht zou moeten uitgaan. Itaiie's handèlwijze wordt ouTerschoon-baar. Zijne transatlantiekers werden door iDuiîsche onderzeeêrs in dtû grond geboord. Hti antwoordt met eea nota te zenden naar de Neutrale laaden v*n de Miêdellandsche aee die de Duitache onderzeeftrs vermoede-lijk nvocten bevoorraden. Best ware Duitsch-laijd daarran zelt rekeeschap te vragen en | daftde Ncatralen aan te pakken. Hebben | we nog geen OEtgoocneiiugen genoegr be-. leef.i met al die weiwiilaude neuiraiiteiten ? Dedeagatch werd door een Italiaas<schen krutser beschoten. Dit ;■ alieenhjk bodoeld als weervraak oser hel torpedeeren van de « AoC'.'na » eu 't aiju cict. eeuige kanoo-scaoteu la:.ga eeu kust die den ootlog een andere wendi-g zuilvn dofea aemea. Italie'® plants is 11. Alba^iie èn dat oumid-deihjk, gehjk we sedeit een maand niet op-a houien te schrijven. WAT NOODiG IS MU De watrhfid zeggen iijk z« is, beteekent geen pessimism, —wi] ailen zijn overtuigd £ van de eindaege. — maar is veelwr eea wijze voorzorgsmaatregel. i Wij bêle vert moeilijk nogettblik. De DuitEChers habbea tijdfjliik hut- Bal«an-oor-log gewonnen, dus is het duidelijk dat met 1 deu optoeht fiaar Cot staotinopd 00k de ; oorieg een heel jaar langer tiuren zal.; In de. eetsle weken kuunen niet» be-shsB^nd verrichten in a't Oosttn. We tnostea wachtun da#r, totdat we. stsrk genoeg zullen zij» om te ha^delerj. M<ar wskuanôo wionen, elders, waar we ; | machtiger zijn dao de Duitscbsrs en daar- \ ' door dea Balkac-oorlog doen tegeuwegtD. j Onrechistreeka kunneu ws 't gevaar van i 1 den Balkan tegeng^an »'îi dat moeten we. Op on» Westelyk iront iiggen slechti by : de twee millxoso Duiischtrs, Wij hebben er i het cSubbd. W(j zij even uiacntig in aiUi itieg ea mattriaai. Op 't O stelijk froot hebben de 1 Russen 00k eene overwegende macht v«r~ : . kn tffii. Wat aiesit geda*n, isduidelijk. ■ £ Nu,s.an8to£id«, ten grootsch en groot offsri-i I sief inïetten op btirir frontsr, zoodaoig en 1 [ îôowel dat Duitsehlsnd zich zou verpticht • I zieu aile beschikb&ris troepen te immobilisée- i I | rer;. DadelljK zou msn bemerken dat d« B*l- ; 1 1 k3ii-yoriog aau H iuwen zou gaan ten- oszen Ivoordeelc. Iumiddels ioud«o de beschikhara kracbten kunnen samenficbracht worden ia de Mtdddlaijdiche zee oca dan, met d<t be-werkie kcering driûgend en mat evenwicht te kunoen ingrypen. Tegcn de n»acht moeten we de macht stel-leu, willen we in 't kortc winnen ; tegen de macht moeten we maar voortgasa zooais 't nu gebe»rt om den oorfog tôt écn jaar ver-der te rckken. Da&r ligt geen midd#nweg. ' M. . . •» i GP 'T OOSTELIJK FRONT. Eenige bedryvigheid in d*- uiterste Noor-derstreek waar de Russen een bepaald voor-deel hebber. kehaald. We zegden immers dat het duitsch optreden hier ten aoel had dan val van Riga, hetgeen de Russea ten allen pryze wilden verhioderen. Daarin schijnen za in de laatste dagen gelukt te eiju en't mag aaogenomen worden dat Riga gevrywsard zal blijveti hetgeen een groot succès daarstel-len zou voor onza Bond^eRooten. Deze vrijwaring hebben ze bewerkt door een offensleve beweginj. tegen Tukkum op 't land uitgevoerd met onderattuning vau de vloot. De Duitschwrs werden verplicht Tuk-kum te ontruimen alsm«dc Mitau waardoor meer ruimte voor Riga is verkregan. Het felt dat.de Tzar en de Tzarevitch een inepeede-tochtder Russische Noorderlegers en der ; «tellingea hreft grel ouden duidt er opdat zij \ wilian de huidige strijdlieie zien gehand- -, baafd. | , Eene bijzoaderheid van belang nog. Het Russitsch Noorderleger voor Riga staat thans | ,} ondtr 't ba*el vac Radko Dimitritff. Daar- I" door worëen aile praatjes over dezen generaal en zijn zending iu Roemeui(5, alsmsde zyn op-rukket! tegeo de Bulgaren te rd«t gedaan. I I ITALIE'S GUJDRAGSLIJN Totnatoe was ze met eeu « bfetje » om deu Vierbond le voldoea, sioch door de ge- • beurtenisseu zeif zal Italie gedwongen wor-deo bet zweerd te trekken tegen Duitsch-land.Voortdarend worden Italiaaosche schepen door duitsche duikbooten in alen grond geboord.Zal Italie dit tergen biijven uitst >^n? H;-t kan otimogelijk. Ben oorlogsverklaring is noedig en daa zou aarzelen in deo Balkan 1 onœogeltjk worden, waut 't zou niet kunoen aaogeuomen worden dat het bij een plàtoci-' sche oorlogsverkla ir>g zou blijven, geii)k het 't geval «vas wanneer Itahë Turkije den oor-1 log veiklaarde. Tôt nu toc bleven de uitwcrk-> sels achterwege. GJSIEKENLAKD De Idea-Naziofiale pubiie^ert een verdrag : dat op 15 OiUuber lusscbcn Griekenlau^ en " Buifcarsje zou gesloten zijo, en waarbij - Griekeuland zich verbindtneutraal te blijvon tegenover Bulgarijc en Duitscbland. ALBANIE IN OP STAND Geruchten loopen dat Albanie in opstand is. Een Servisch regimect moesi dasr heeu • gezonden worden om de orde te haadhavea. c Ails Musulmannen trekken partij voor Duitschland. De politieke toestand le Engeland De ojjtknocpu is geKomcr met een afscheidsicde van Minister O iurehill, een re^e die ai z.io'eel b<* teekeut uls ! et gewel iig toeslaan van deuren met e;n liai laok, van f " trekt nu zelf uw p'an ". j Dasrutt vol^t dat sed»::t Mr.i re; !s, er itts schorte in de kiding v^tn Engelan en dat sedertdmr; Cnurciul) als "undesirable1' werd aanzien. Het ieit d a* hsj aieb h t tw«t de-plao l postjc van kar seber van L?nctfshirc liet wel-! gevailen, toont nu dwidehjk dathij erop bi lust | waa bij de eutste gelegenheid wra.^k te » neineD.'t 11 nie'gelukt en Chu- chill vertrcktUs ieeu kwaad kiud, nadathij het volK aptnbaar heeft geiegd wai hlj hesft meenen te mosten ; zeggen ir. ee:; oogsabiii; van gransebap. ; Bcktagenswaardig is 't dat die ailes nu ge-beu» t cp net oogcnblik dat aller v«rtrou* en noodza.kehjit îs. Er zija wel anuere midd^is «tau oathulliugan um in a ta toKS.aaù te ver-? heipeu. L>och, j,u de feiten zieti hebbeù vot r-geàaan,is het nuttig uit at rsde v.m Cburcbilll dit tiiîipcn wat ons aanbelangt, n^meiijk : - de verdediging vau Aatwcrpcn. Cr»aichill ; werd hisrom hevlg bcisLmbbeid, doen thans ; liel hij weten dat bij' een«c eugelschtt txps-dnie niar Autwerpec uieta aiwusi iot op : net oogc-iiblik aat de tx^«3itio btsiotea wae > tusschen Kitchener en den franceneu stai. Dit g^oeurac op JiOktober 'snactits. Dan telcgra- fearde de Beiguche regeenng dat de toestand hacbehjk Was, Cburcbdl tuog naar Autwerpen om iicb van aen toes^an : te ovcnaigen en binât dieu zon4 mea ecn brigade onveotfende «ugelscio mariniers ter hulp. Mea weet de . rest. ï C * ' i t , » Chnrcliill hetft daiâ 00k nog iaten weten dat de rels vao J ff:e noodig was om de Engelachc r^eeriLg ta overtuigen van de noodzakclijitticid vaa aen rxpeditie eaar Saiotiki. Het minuterie bleei dria wekea weifelen I Dsse onthuilingen hebbea eene te begrflpen op»enuddiug verwckt m Engelaud. Laatste Berichten. BEDGISOH FitONT Gr. Hkw. -17 Nov. Kalmte op hel heele front. fha«»CM moacT Pahijs, 17 Nov. | Niets te meiden op het iront teozîj «enige artilleria-gevechten in de Aisntvailei, in Champagne en cldei s. S4KVISCH FRONT De grootste bedrijvigbeid ia waar te nemea - op het Ftanscfe-Eugelsch front waar de Bal-gaf.u sauvai op aanvai doen om dit gedeelte van 't front bij Gradsko door te beuKeu. Aile pogiegen bleren vruabtelooa. De Bulgaren . werden nitt bloedige verlieaon ttrugp gewor-pen.Op 15des>?r werd hetaanvaliaa gestaakt. De Bul aren verloren 4000 man. Noahtans op het gedeelte front door de Servische trot pen bezet ia de toestand min-der gunstig. De Bulgaren ontwikkelen een groote omsiugelittgsbewî^iug. Mooasiif en Prilep ziju bedrtigd. De Oostenrijkers vall n met verdubbelde wo#dede Monieuegrijnscbe stelhugea in dea Sanajak aan. RUSSISCH FRONT 17 November Ni*ts te meiden tenzij rtogal hevige ge-vecbten op de Siyr. D ARD ANELLEN -K W ESTIE | Twee ôngelsche gerseraals, virantwoerde• î lijk pesteld v'oor de mislukte laatste ont-f schepiug, weraen afgezet. DE FOLITI&KE TOESTAND j Zijn te Parijs toegekumen de engelsche IMinisters : M.M. Asqaith, Edward Grej, H, Baliour, en Lloyd George.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes