De Belgische standaard

291 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 27 Decembre. De Belgische standaard. Accès à 05 juin 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cj87h1ft89/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dôn«Ierclàg 27 De&mber Wïï IL : \f. | J S>< ' l. 1 **■ ' ! * " " *' , • f 2\ r^XMm «tes ^ea mi ; tTifjM ix'tUMët * llllill S«*3 gï*B««» I#» DE BELGISCHE STAnDAARD 0FST8E sa 8 15 ES S E j ^ O®?®ffl* fNHMJK m f#MW* v _ I Sïlsîas aiEikoa-fii&iugsa s | ERCLABftM ■yïngeas ovsreMS' fecsast- «ragsna ? I a#^~„».„.. 1 ïw«,.« P turtr^à ¥,« ^ 3<&éy.a. Dr Yan de P«fMt Dr, J. Van «a Weeitfae, Jaol Filiiaert, Dr £ De Waïf, J. Slwns, 0. Wattes, Ai*. H, Bitte, Hjïarioa Thene AAN ONZE LEZERS De lijdsomstandigheden hebbeh ans niet ugtlaten •/?« Kerttnummir 900 te gtuen ylijk v?ij het hadden gewenscht. We ]oeum in dszen tijd rekening t» houden ut de duitnhe vliegtrs, bijzondtrlijkl f/t Hcoesien dan »ok ons Kersintiaimêr \ul!en met hetgeen voorhanden was en ge-m vandamg n»§ twee kerstbijdragen die u»f 't Kurstdag nu»mer bestsmd vraren m*r die niti gerted ksv&men. Theorie en praktiek. Ikleas vaadaag (if 17 deser) dezea xia ia t écrite artike! " Aaa de sterken" getee-kesd A.Y.Y. « Rat dsakt ons dat tooneel-Bii sporifeeeten, kaa«t- en liederaronden Eluder bij val hebben dan vroeger. " Niel ter beknibbeling haal ik desen sic aan, den icarijver ervan ken ik te goed om maar emoogenblik te ?er®oeden dat hij sijn militaire bekw&amheid, sijn ervaring, zieh self niet gedurig aan geheûl ten dienste sou iidba va 1 ViaaBderea m t&* eazejongens. !k weet 00k dat kmiiea- of Teraf*taand«rs laixtl *s«« diepar»K blik «ver de dieg-ua vrer< ata à«a sij die hvu levtn in die dingen àfiilea, doeh onbetwisthaar «ija het de iaat-ika éie ïos- su ganpassea en dise dan 00k op B'?ili]feh8dan staiten, wsar?an d« eeriten it; b69t»an maar niet kncnen vermoaden. Praxis differt a spéculations, mernt de iStijn en d® Vlateing bfeweert : zeggan «a Jseri zijn twee. Daaraaa daabt ik 00k, toea ik den ou-kîîdbriaf Tan Ministcr Ponllet aan de kmaniora-studenten las oter central® ini-litaire t>ibUoth«ken en over werkzalen ia ka wiater ?erwarmd en ver-icht. D&araan dacht ik 00k, toea ouze nieuwe msjoor hij het veorstëllan sijn rerlangep Bit'?rukta rsal feeeten m het bataijoué te Weven. Dit djn wensehen, nu d» feiten. le, elks eenheid bestaan er zang- of cho-tadelabjes, ïos»s tooneelgroepsn, wordt i) kasm De Belg Stand-, les gegemi en na geas «tndesten bun exaam Y$or.ber«idenc ^Imaezïnier* bescb'iï*k*n o?er boeken, lie tbedden en 00k kkiema-Ea de Winter pat beginnen met zijn icge avonden en zijn siecht weder ; en,., ûdien "De Belg. Siand." boeken uitleent ook S.K.V.H.) en plates voor lichtbeelden, set geen de minste gemakkelijkheid kun-les wij cinemsiUas verkrijgen, Ocse jongens nochthani ija Teriekfeérd op dit rerzet, experte credi bberto. fe» ander osgemak vraariaede dient afge 'ekend, vleeit voort vit het gebrek aar lokalen. Tesseei kan toah niet op den bloo< !ea vleer «pgivesfà, waar ai de tpeleri Ira» es a>«kc*f szaïUa staas. @inema kac toek »i«t &%ir«id waar geea doek treffelijl ku. Xoov««l barakkas worden opgetimmer< <oor soldait* tn «Meierea. Werd ooit i< mnïrg der k»ia»gh«bbenden gerraagd 2si5 xmwm&tmor sa «en enâememer bon ^aofga^ea sett h«<ji rolgens de goestinj 'ta heis» die 't J»ew«h*a zaî. Ware er das S<^n inogeiijkUeid te rinden om tusschez ^ die barakk< a er ea*»»e op te slaaa, hoogei te Streadar dan ai de andere, waarin da; laa ka '.sen uitgevoerd al hetgeen door di 5vMheid ten voordeél« orner jongens uit î°d»chi en gawgctscht wvrdt Het m*g aie ^ wenschen bbj«ee, woorden zijn geei °wden, rox clam^ntis in d«s«rto Wut baie; *eB8ohtn,wat baten voorstellea en wsrkiog " sociale aciie", indien de wagea ?66r de paarden g^pannea etaat. 't Is nu geen tijd em in opea lacht fee«t te Tieren ea m i. is bet gebrek aan Iokaal de graote oorzsak dat ons jengena geea ander Terzet vindîn dan bstasld terzet in herber-gea of beta^ld verma^k in cinéma. Mochtn ds hoegere overheid dadelijk aan dien mistosstsnd veraadiriag brengen haar ter eer, onze jongens ten nutte, Jul. Van der Heyden KERSTMIS-BLIJHEID Het disert ons sua, te stsn U, kind, Na wiiitcr jasgt langs wilte wegen, Beschat isot k»a n#ch !iïchtcwiaai, In open stai op stroo gebjen 1 En dat uw kleine Mosd«r naaw De bansîltjas kon vinâen, @oa uw teer lichaampje in te winden, Wien of 't niet deren zou ! Doch hoe ge, kleine, achreien moet Om smarten Yete en vroeg-gekende. Hoe 't h*rtc vaa uw Moeder bldedt Heur wicht ie aiea in suike elieade,— . Er ziogt uit heel ons hari een lied Vaa vréugde lang vergeten, Oasdat w« weten, Je*u! wetea l 't Geiuk dat os s gcschiedt. We ctoadea eensasoï en alleea Op duistre aard, in eenwge cachten, Oas hart, op Sicht dat uim^er acheen, Werd moe Tan hopen, m os Tan wachtsa ; — Nu Gsd ao@ hoog, dien geen ooit zag, Ons werd als kind g«borec, Welks stemmetjen elk$ea aanhooren, Ea liefhïid schauwen mag ; — Daar wij zoo dratf ontadeld, nu Op gsiMsliljk broartjs œ»gen roeiaen, Daar wij, die weezen waren, uw Zoat Mosdertje het onae laosmea, ^ Hoe zsar ona de»rt feAJu- hartepifn, Hst schreien van tw oogen, We kunaen, kinije liéf, we mogea Aliéea maar blijde aija, P. Hilarion Thans oJ~m. VAN gN VOOR OMMM SOLDATMI» Ban niaawa « Casqa* * lu de *êrschiiîead# l^gerafdeelingan s al lea proafnemiBgea gedaaa warden met eeï nienwe casijaf, die voîgens rseds opgadani ondervindiagea meer betredigiag zou geret daa de thaas in zwaag zijade casque. De nienwe casque is eea aitriading vat Dokter Wefikers, l«|erdokter ea professoi ia de ^aogbeelkande aaa de Lniker Hooge sahool. Dr. Weekers |heeft zich bij 't ver mardi gen van die casqae eea driedabbel doel voor gesteld : beacherming der oogen en 't ge l«at, bescherming van den s*hedel en be saherming van de nek. Door statistieken is opgemaakt gewordei dat kwetsaren aan de oogen in ean verhoa-ding van I 0/0 gestegen zijn . Ken ontxaglijk getal soldatea werdci bliad ia den oorlog, die met wat meer voor zorg fcadden kanaen gered worden. Ander ; sijds is aitgemaakt dat 70 op honderd 00g ; kwetserca voortkonaen vaa kl«ina ingeala • gen stakken staal, ste#n, béton of aarde Dit ingezien habbende, hesft Dr. Wetker \ sen speciaal vizier vervaardigd dat op ei ' n«er geseboven kan worden. Het zicht is ei niet doer belemmerd ea wanneer het opge scheven is,besch*rmt het vizier op nog mes doelmattge wijae den schedel. In de holte van de casqae wordt een bij sonder weerstandsstuk aangebraaht en d< nek wordt in de casqae gesloten. Het is das een hsele middeneeawschi casqae. De Koningia hêeft het maken vaa eea dnixendtal zâlkdaoige « casques» bekostigd Daarmee worden thans proetnemingen gs daan, Oorlogstijdingen BEittQISGH FRONT ai Dsc. 20 aur. — De laatste twsa dagan hebben we Scho«re, L^ke en den weg van Schoerhakke gebombardeerd in weerwraak van de b«scbiaiing mat gasabassen van Raïascapptlle. D« artUlariaatrijd was nogal \ lereassig ia dt stresk vaa Bix«ch»oîe. Wij ' brachtan ia den nacht van s4-ai krijgsga-yangea op ia da strsek vaa Marck«aa. ! Ikdiitwli stUluikthgtbakutai Vers«hUl£uds {rotp«n Eaj»Lseb« Tliaftal-j gea hebben da siad Maaskhaiai aaa Rijn gaboiabardaerd. Eea daîs@adtal kilos basa» | men werdaa gaworpaa.. Braadaa wardaa ; besiatigd ap piaatsen waar baîasgrijks fa-briekea zijn gelegen. I De warbod in Risl&ad | De Kamer van Ukrania he«ft de alge> I meese mobilisatie bevolen om de vijanda-1 lijkhedea tegen de Bolcheviks ta beginaant I De Koz&kkan hebben zich hiarbij aange-î aloten. Zieads dat hat geaaesad was haaft | Ltnine toegegevea en de repabliek van I Ukraaie erkend. De vredeseMd£rha«4eliafea I tusfchen Ruslaud en ûaitscklaii | Op ai Dr.c. had na een apeningsreée tan 1 von Kuhlaan de eerste zitting plaats. Da i ru&skchs afvaardiging 10a de volganda vr«-( desroorwaardeu voorgcatald hebben : | 1. Geea ianda»nhechting oadar welkea f vorm ook. j* 2, Ontraimicg vaa 't besstte gebisef. J 3. Schaderergoediaf te bgtalen door 1 esa fonds waarin aile oorlogvoerecde iaaden | zoadea bij dragua, £ Daarait kan besloten wordea dat de 1 Rnssea eea tlgemeene vreds wiliec. | Von Kuhlaaan moeet #p a4 âsz«r in naaai I vaa Duîtscklaad ea koi.se t1e« satwoordea. I | Dapolitiaka sohauda'axi ia Fraakrijk. Ben protestatie vati des H Sttei II Het onderzoek tsgen Csiliaux is beginnen, De H. Stoel hstft ia eme krachtdadi- L ge pretsstatis de hatxdeungau van sekere personea geschssdvkkt die de'H Stoel wiilea men^eien ia het verloop der Ckillaux-; zaak. NochCkiiiaax, aeca iemand ook he*ft een voet g«?et ia het Vatikaan. K f» i 1 M s - >& tmtm 'Uu ?-3 PARUS msldt: Middelmatige artillerie-strijd op 'i front, levea^ige? op d«n recfeisr Maaso«rer. Z. Juviscourt hebbeM wij bij een handsl^g krijgsgev aagenen opgebracht. MAGED0N1E : Niets te msldea op 't froxt dat thans coder 't be?el staat van gsnaraal Gaiiiaosat. SLerraïi is, om algemaese r&âs-»ec, ontk«ven vaa rijn». beielhebbersehap. 1 LONDEN meMt : Artiilsriestrijd. Rome meldt : Di geyechten woeden met ong«fcoorde hevigheid door. Asnvallen op aanvallen grepea plaaîs en wij verœochten het gevecht op de plaats te brenger» die wij gtsîer mossten oatruimen, We hielden de vijandeiijke aaavalsrloed tegen voor een gordija van vunr. Duizenden onzer stukken hebben onophoudead geschctea en verijdel-den aile toei-endiafea van hulptroepen. De vrede met Rusland. We bileven het kri{ifke o&genblik van âsn oerlog. De eandacht is gespannen sn ds îraag : wat zal het morges sijn, koMt op elk oogsnblik vàa den d«g iedereen beaag-stigen.Z«k«r& persugeatsehappee habbea er eea handja van om dira genae^ateeaUnd nog pijnlijker ta maken. Gistsr werd het gsreekt verspreid dat de vredasonderhasdalingen tasaehea Rasland es Daisckiand afgsbraken waren, hed«n wordt beweerd dai saen die vredeeanderhandeiiageM nog aiet ie bego»-nen. Dat it aiet ket valk dea gek kaadea. De viedeeaaderhaadeliegea zijn aaa gaag, •a wat aian ook wage beweres, er bae&aat geea etear omtre»tden aitslag. W«1 is wa«r ia eengsekere keatariag, vloitea, waar te nsaaea ia de reMiiiche epinie, fâear jaist die keatering zaî de vredees-ndarkan-delingea waarde ea spaed bijsslt^n. Ijsiaess mea geraakt de |helcheriks (-le gashangers vaa Leuiae en Troî&ky) hea.masrds kerels hebben oprfracht g«fej»g8a den vrede te slaite» «a veorelaetr een nisaw» emwente-ling bsn oareiwerpen sai, zaîlen se wei Kâsk gskioaken hebben. Troa-^eas, vrede ®f geen, st sal aieia aaa «en tosstaad verandares?» De oarlag is gedaaa op -t Oojtelijk front. De twee derden rm d? troepea gija aaar bais gekeerd en DuilsckLaeid weet suiks bster ?4ss wie eok, Bet sai ?aa észm tmaimà |gel>ruik ses. kea foîa aijn vrede op te driagan. GeHjk wij hst ree«b z^daa su! Duitechland nia! sooster aaudriagan op iiadaanhechting dan wsi ep 't sluiiea van h&udelsSTsrdragen, dis 't|iapai»ea van de russlscbe nijverkeid voor gevolg ra#«taa hebben. DuHsobiaad wii oaniiddsiiijke voordeelen beh&kn. Het he»ft hanger, het rekent op Ruslsnd om diea hoagsr ta stiiiea. Daitscâ-iaad, 'i iaad der nijverheid is vaa al da wereidmarktaa çsrjasfd, hst wil dat da rassiiche saarkt, sonder verwijl, de dait-sebe prodakfea af^etUn zaa, Yoigens Helfferich, lesfde Doitaehia%d véer den oarlog op 't baitealaad. De in-voer ait Rna<sad dis in igi3 bij de twea miiiisrd bedroeg, was ia de tien iaalata jarea versabbak ; de uitvos? naar Raxlaad bedro«g m igi3 wat daa eea ssiiliard en half su w*s verdriedabbeid In tien jaar. De osrleg zette dien haadei stop. Daitcek-laad werd tôt hongennood g«de«aid. D« gebeert^aiasaa ia Raaiaad hebbaa Daitseh-kaâ ten grooten deele daartaa gered. Na de opkooplng ?an d?a oegst vaa Roe-mtnie in 19 r 5 en de inpabaiag van Hoe-me**® zslf, was Duî«Êchkasl niet bij machtc zijn volk le vaedsn Dit is uit besprekin-g?n ia dsn Rïjksdaf gêblekca. Wfelna Rusbnd m?t sijn 180 raini&ëo iawoaers is c?a Isad vsn groote toekem»t, als er oïganisatle is ta Daiisch^rs siji bsreddsLaars. 11 We B»oat*a ons, met Ba* land ferzoenen em dea «udergaag te ont koasea/' s$g4s de gaw«8«a Daitschi gezaa ts Londen oslaags 't Is in desen gsest dat de vredeaonder haad«li.'îgen su 11 sa gevoerd wardsr en wat kunnea eenfge Leniaisîaa tegen eeï twîstigîel diploœaten als von Kuhlmaan Gzsraia ea tagea geldïaannen a!s Helfferich1 Om 't slaitea vaa den vrede te vergemak kslijkea, zou het niemaad moeten verwea deren dat Daitschland geldelijke voordee len aaa Rostand toes^aan ia! en de tegep woordigheid v»a Hciiferich duidt erop da eea herinrichtipg vaa het rassisch geldwe *en, tea baie vaa Daifschiand, tôt de mo geHjkheden behoort. En jmusfichtntijd; wat âenkt en doe het raMMieh veik? Met deekt nittaei deHe ea het doet veel : het zit velap la dea hmf* gêroorlog T?f«5 partie» si?.aa tsgraetlf elkaar : de p&riij d#r Be'ckeyilsydie ia ket Noorden van Ra^laad msastwr alja ea da hoofdsieden : P<tregraâ ea Mosesa ia kaa bexit hebben e% de pertij rm Wkiaaie, kei laad det lift tassches Reeaanie aa 4a Zwarte Zwee ea dat de rayakJSek ea waarbij de Eatakkea ea sadere mîata-vredenen zich gevomgd kebbea. De Beeaaeaan setf zoados zich hij da Wkraaiscke bewegieg &ange«letea kabbaa. Y «lea aieasea dat des» laatste pariij wal de saken aog zea kaaaea redâaa, aaaat't ea-i gelak le dat se de Belehevhtaa aarat aaaei ?e?alaaa es ^iaatdiaa xal de raat gakleakaa zija. Dat is de ware toestaad. De aanbidding der Herders. • • «a Sa sij, de herders, z"4 wislaa niet vraajr-b» zij siak faeai s voor dit pse-gfsèerea k îcàtjç, zoo ïitàm m*oéà&ïi, m zeo eerble* iïig. Zij ware» aiet wteederd af maawarig % àj T»-ïie®R d»t sij peràledif werea. Zl| D6îu«n be«cks».md buaae pet af, en met vrome beèrassôsssSiag zoaksn zij op kaiaae kriifëa. Ea zij wietea eok aiet, waarem »« aa iets vragen wiideo, £»ss>r kaama iipyaa bewo|ea 75a :«fs det rsM» ia hea als ket t^j 4«r rivierea )'• »trev«ade* voarjaareaackt. Ea zij wiete» daa âst si; lete z*$gm momim, sa dss de o-^ar àa^JîIgatesprak, dis aog aen feiasJiyk Joag mea, aai 3ckft«si i.ia't serg*uldig te weten wat kÇ »prak : a Ock Kiadekea» » sprak hij, « ik hea nog jong Meat (k me seivea wij tea mijas mai* hsareu ? Ik heb aecktaas gdiuLsterd aaar dsn raad van wis wijzea keettea te zija, ea ik ksfc ban raad ge^algd. Zi; zeiden nij : gij mo# a den mee^tsr toon^n over awe eehajpaa ; gij •aoat se laide?? laags às w«g«n die vei% •ija, ever de waidan die xaii<*r ka%tsn van swalijke grasisen, aa ui»t aaa ket jpbaeek waar hnist in pelk de walf. Zija se aist wija, kaetijd ?,» ; zija se aiek, ziakicr d? geaéeekruiden ; slaas se aaa ksi, dnaleat, r«c#p dsn aw kesd af, ^ie m aiet ??iat t« houden biaaen de rtekte beaa. Isa al H ^ sme s tel is Ta^derf^ijk. Te veel etea is ^■ivg&riijk, Gij sait aiet te laag peisterea tac s*lH(t plaats, want aile geaamea geweeafce fa eeae veramiag... 8a Kiadaka» : ik «aad b^t ; ik tr&cktte de msesUr te zija over Baijac schep&tf, die werea mija sekaret béait» Maar aob, balette b«f. dat sij lieten aaa d§ veisigst-psataicende doorasa kagen kat rijk-gte ?aii hnaae vackiT Zij atierrgn «isî va* de «sekte : ïdj stierven Tan de s^edieijaem. Mi«t de wolf beel ze desd ia des kaagarsaf dea wi®t«r, samr é* koHifos ia ka»a«'g«a% gekoadea eUiism. Tmm ik éea kaiad eU^, die se verdwsiaa ii$| b#®t kij aaij ia 4e i-eekts?ka^d. E« te»n ik s» ait' aiakd^i mearsaks» vaerde, 'dat sij aiet aaaiea g*» weadte aaa al te rljken keet, t<nea vaadea wij alleen nog keèïge wceaiîjsea, waar s| dood gingea van heager... o Kiadeken flt had saijus rijkâaaa^ea bemeesterd aaar a de goede regslea, die de oaderen mij haddoa gskerd Ik wilde streng zija om goed t« wordea. la aie, hoe arm het mij gelatca heeft...» Ea de tweede herder, die oader was ea vaa rijpea keftijd, sprak toeo, wrokkeader stemms : m Ik ben geweest als deze is, 0 Kiadekea, ea als deze werd ik geplaagd. Ea taea ket mij verdretea bad, laeger te zija aeieiven ee» scbaêJifkee meester, teen daebt Ik ;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes