De Belgische standaard

1077 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 05 Avril. De Belgische standaard. Accès à 17 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s17sn02f31/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

«Z * es #ft «H a « UHBK&tfMK : or .«Kip.i. ^ •"- r»» > >■ ■'iss'î»-. 1 5?« li'i 'd tVMX&Z'- I S.ï-s a |tctf • " .* y*% î), ■ " "* lti$i xsï&s&tu fjjS la , iss^A t sut: ,s a euî'Os. ■ S- | Bits ' Baltes 'îi&u* t mtïî-d te. •».& S ttaSJfcdiSB gs J î< x I «ftsadsa 7'S( , I DE BELGISCHE STAnDAARD s I OPSTEL ?" EKHËEK VILLA | « 1£* CoquiH* » 1 Xbbdîix | | DB PASN1 «« I WWI k I Kieiae aaakoa-/ | digiagêa: 4 Q.26t.<le Fêg*l 1 RECLAMER 9 *°'-2*b* ov*r«M komit. T - B A AKT AA ATTn=~~-~J ' ' , Sy«htep»Be sfcuupde^ : l'idcfonâ Peetcps Vaste Medcwtrkers : M, S. Belpaire, L. Duyker., P. Bertrand Van der Schelden, Dr Van de Pcrre, Dr, J. Van de Woestyne, Jnul Filliaert, Dr L. De Wolf, J. Simon», O. Wattez, Adv. H. Baels, Hdanon Thans T^art onze 1aezer De Vlaatnsche biaden hebben tegenwt dig met aile moeilijkheden te kampenî sli of geen vervo**r, gémis aan handwerk wel de grootste. Onze Confrater « De Stem uit Belg weet er van mee te spreken en we zi thans in 't zelfde geval. We konnen gister niet verschijnen bovengemelde redens. 't Is te hopen dat geen tweedemaal mter voorvallenzal. Men vraagt dringend Letlerzett Soldaten-Letterzetters die eenige uren hebte weudt u ter Drukkerij. DE TOESTAND St. Quentin en La Fère ernstig bedreigd De Duitschers moeten thans het pochen van de waarde van den strategischen aftochl voor goed laten varen. Het heil dat ze hier-in voor hun volk zagen kan vrijwel van heden toi morgen in hun onheil veranderen. Immers uit de laatste ambtélijkc berichten blijkt het duidelijk : èn dat wij de duitsche weerstandslinie aan 't afbrokkelen zijn, èr dat de vijand deze afbrokkeling niet kar vermijden. De Engelschen meldcn dat,spijt: ' een hevigen tegenstand zij steeds veld won> nen op hun nieuwe frontlijn en St. Quentir uit het Noorden bedreigen,en de Franscher berichten dat na een aandurende beschietin§ zij een offensief gelukten ^tusschen La Fère^ Laon, waarbij verschiilende loopgrachtei in hun bezit vielen. Beiden berichten dar nog het gevangen-nemen van vijandelijkt manschappen die met de tegenwerldng ge last waren. Het is de eersie maal dai zutet melding aan te stippen valt, sirids den af tocht. Hier kan dus geen spraak meer we «enjvan gevechtcn door achterhoeden geleven maar ,vvel van een aanval op de duitsche li nie. Het feit dat 11a enkele dagen besc ietinj de Duitschers zoowel voor de Engelschei aïs voor de Franschen duimpje moeten leggei en hun voorafliggende linie moesten ont ruimen kan prachtig în het voordeel vai onze meesterschap uitgelegd worden. D( Engelschen bedreigen ernstig St Quentin de Franschen de sterkte La Fère, die hel bolwerk ;s in de nieuwe duitsche linie, Kondcn beide steden in ons bezit vallen dar moet het duitsche front zich oprullen tegen de beîgische grens, wat we dan 00k aïs waarschijnîijk aannemen. De Turken in een nsuw straaîje Het is Ëngtrlseh", gewepnte inaar eea over-winning aan fe kondigen waaaeer z\\ voile-dig is. Na de bezetûng vau Bagdad verna-men we uit 't verre Oosten niets meer. Geen nieuws, goed nieuws. Dit is weerom gebie-ken uit de laatste berichten. De Engelschen hebben in al dien tijd heel de vruchtbare streek benoorden Bagdad op eea diepte van 45 Km. bezet. De Turken die een krachtda-digen weerstand boden, werden to(aal ver-slagen.We wetcn dat na den val van Bagdad, Ënver Pacha naar het duitsch hoofdkwartiei was getrokken om het zendeu naar Mesopo-mievân aile lurksclie troepen, die op hel Europeesch slagveld strijdt-n, te eischen. Hindeiiburg kon niets anders dau totsiem-men wilde hij niet onvoorwaardel jk de me-dehulp vanTurkeye prijsgeven. Hel zenden van troepen heeft aileenlijk de volledige ne-derlaahder Turken verhaast.Zoowel tusschen Gaza en Rafa (te Noorden van Palestine) alsboven Bagdad kregen zij klop. In Azia is hun macht voor goed geknakt, het wordt _ thans eenkwestievan dagen om het turksche j i leger heelemaal buiten gevecht te stellen en ! 1 3r_ hiermede zal Hindenburg, zonder twijfel, ® : :ht zijn plan niet zien bevoordeeligd. Een j j ijn «ezamenlijke optocht van Russen en Engel- | schen naar Mossoul zou de genadeslag voor g w Turkije wezen. en De uitzuiveringsstrijd van Rusland >m Bezorgde meeningen worden allerwegen let geopperd. Zal de revolutie niet nadeelig inwerkenopde militaire krijgsverrichtingen ? rs. Terecht merkt Ch. Maurras hierop aan rij - Action Française, 31 Maart) : de vorige regeering verraadde de zaak der Bondge-nooten. Dit verraad, het nadeeligste van al, j heeft zooveel kvvaad gesticht dat dit kwaad 1 door de inwendige moeilijkheden niet kan cvertroffen worden. De wanorde van elke revolutie zal zoo nadeelig niet zijn. Spijts , heeft Rusland vol-gehouden. Er is geen reden thans om het gd tegenovergcstelde aan te nemen. Het leger zal nu munities krijgen en het volk brood. In 't verleden hadden beiden niets. Intusschentijd spaart het voorloopig be-wind geen rnoeite om de princiepen van Wilson, waarop alieen een duurzame we-rcldvrede kan gebouwd, in 't werk te stei-,jie len. In een manifest, onderteekend door aile ministers wordt aan de Polen gevraagd dat ze zelf de regeering zouden vaststellen ;• die ze verkiezen. Hunnë zelfstandigheid en Jn_ onafhankelijkheid is van nu af geen ijdel tin w00r<^ meer en hebben Duitschland, Iius-jen land en Oostenrijk jaren lang en in dezen i-jg' 00r^°8 bijzonderlijk met de Polen gesold, re thans is de uur van de bevrijding geslagen. Dit manifest zal in aile landen waar kleine ten jan nationaliteiten voor hun zelfbestaan strij-•. den een diepen weerklank vinden. Merken we hier volledigheidshalve aan j^e dat de bevoîking van Rusland onderver- deeld kan worden als volgt : 80 millioen Russen, 3o millioen Ukraniërs, 10 millioen er(j Polen, 6 millioen Joden, 4 millioen Lilhu- anen^ 1 millioen Letten, 6 millioen Finnen, 1 millioen Arinenianen. Men mag zich aan ing , ® ^en de ontvoogding van al deze volkeren ver- wachten. jen ^n" De weerslag in Duitschland De De revolutie in Rusland heeft in Duitsch- n j land een groote opschudding verwekt.' Om [xet aile onaangename woelingen te beletten en ,10. een revolutie te vermijden, heeft de Regee- [an ring, in de laatste Rijksdagzitting een sa- ren menstellen van een komiteit dat de herzie- al3 ning van Duitschland als Staat voor doel heeft, bijgetreden. Dit is slechts kwestie van tijd te winnen en 't ia te hopen dat de duit- g sche volksvrienden ditmaal wat klaarder uit hun ooà(en zullen zien. er- 0 ;le- — — :ed~ Vlaamsche Mengelmaren le- Bond « De Raad van Vlaanderen » icn Er zal nog veel inkt verschreven worden ire over die zaak, door Duitschland uitgebaat tegen Vlaanderen in. Hierover hebben we reeds ons standpunt laten kennen. Ter wille van de dokumenteeringgeven we hieronder j nog 't een en ander die licht kan brengen. ie; In een zijner laatste nummers schreef de I « Métropole» dat de beide politieke partijen t)t ( van België, de iiberale en katholieke,volgen-derwijze in « De Raad » veriegenwoordigd ra_ waren j vijf katholieken : Dr Borms, Dr Verhees, Dr Vaudenbroeck, Dr Dumon, en Prof. Lambrichts ; en twee liberalen : Prof. Tack en Vcrnieuwe. I v>" en Voor zoover we weten is dit mis. Dr ia) Dumon is een volbloed liberaal vau Bxugge. zia Aile biaden hebben de handelwijze van -dt deze mannen ten zeerBte afgekeurd. Maar i .sche ! niet allen hebben genoegzaam er op gedrukt n en j dat de zeven heersrhappen voor de zes ijfel, ! zevensten met de Vlaamsche hergeboorte Een geen uitstaans hadden voor den oorlog. îgel- ï L'Opinion Wafonne schreef in zijn laat-voor sfe nummer dat de zeven mannen v66r den oorlog grooten invloed hadden in onze be-weging.and Alleen Dr Borms was als stri dende Vla-egen ming gekend. De anderen hebben we nooit eelig als leiders weten fungeeren. Ze durven zich jen ? dus een recht toeëigenen dat ze in geenen aan deele bezitten. îrige In den Mintsterraad van 28 Maart heeft de idge- Regeering besloten dat aile Belgen die aan-[i al, genomen hadden in dezen Raad te zetelen, vaad onwaardig bevonden worden nog langer de kan Nationale eereteekens te dragen. elke In « het Staatsblad » van 29 Maart wordt pijts Mr Verhees van het orde van Leopold be-[ vol- roofd. 1 het Het laatste nummer van « De Toorts » leger geeft de foto van den Raad, gekiekt te Ber-■ood. lijn.Midden de groep staat de duitsche gene-raal Harrach, hoofd van de duitsche poli-ï be- tieke afdeeling te Brussel. van Uit Zurich wordt geseind dat de hoogste we" notabiliteiten van Vlaanderen, waartusschen aile Volksvertegenwoordigers enBurgemees-do°r ters tôt den Rijkskanselier een krachtdadig aagd protest hebben gericht tegen de houding tellen vaa « [)e Raad van Vlaanderen ». In dit id en protest betoonen de Vlaamsche Belgen dat •jc-e' deze raad hoegenaamd het gevoelen van het Rus- yoik niet yertolkt. Zij stellen zich allen lezen tegen de verdeeling van België in twee be-:sold, sturen. îSen* Dit feit alleen spreekt op zich zelf. Lleine \ye kregen van wege een correspondent striJ" een driestarrig distinguo. In 't licht van deze feiten is het totaal aan overbodig in te gaan op onderscheid maken. :rver- n * Aan 't Vaderland y 1 O Vaderland 1 wat schoone naam van God zelve eerst gegeven, en vrij van schande, vrij van blaam tôt nu toe ons gebleven. Ons Vaderland, de sleutelsteen zijt gij van de and're landen, die, rondom u, gij bindt aaneen, in vredens gulden banden. Gij zijt noch fransch, noch duitsch,gij zijt niet hollandsch, neen, maar Vaders en Moeders land, tôt meerd'ren spijt van God en alverraders ! Gij spreekt van Duitschland in zijn taal 't oud Neerland kent uw woorden, de zuidersprake spreekt de waal, en wij de taal van 't noorden. Verschillig, neen, verscheiden, ja, aan God en wet verbonden, t zoo heeft u God, met zijn genâ, } de wereld ingezonden. Blijf staan dan, roerloos, de eeuwen door, blijf staan, en wil niet wijken tôt aan der volkren grootsch verhoor, als God 't oordeel zal strijken. 1 G. Gezelle Gelegenheids-I gedichten II i35. De school op 't front. Voor aile briefwisselingen, aanvragen, enz., zich wenden : E. H. A. DEWULF, Villa St Joseph St Idesbald-Coxyde. VAN EN VOOR ONZE SOLDATEN - s . ! Steekt u dit goed in 't hoofd : 1 I dat gij, kristene soldaten te kiezen liebt " | tusschen 1) wel uw Paschen houden ; 2) slecht uw Paschen houden ; 1 3) uw Paschen niet houden. 1 Twee en drie zijn bijna even slecht.- — 1 Sterven omdat men nieteet, en sterfen om-dat men vergif inneemt, dat komt bijna 3 overeen uit. In beide gevallen, 't zelfde uit-" werksel : de dood der ziel. Met twee of drie ' te verkiezen loopt ge regelrecht naar de hel. e Nummer één alleen leidt u Avaar ge moet zijn ! 4 De Schat der Vereenigde Staten Het Vlaamsche weekblad « De Détroïte-() tenaar » uitgegeven te Détroit (Michigan) geeft eenige bemerkingen wegens den schat van de Vereenigde Staten. Die schat be-draagt 2 miljard dollars in goud. Dit goud weegt 7,600,000 pond.'— Wilde e men dezen schat vervoeren, men zou 4ooo 1 paarden noodig hebben ; met dem ijzereii weg 125 wagons — om die te verdragen zou men een « corvée » moeten hebben van 4oo,ooo piotten. Die schat zal dus wel te t pas komen nu Amerika zal ingrijpen. t Solo-Slims t 't Is niet enkel in de 10e Cie van 'l [l piotten dat er dapper gespeeld wordt. Onze " jagertjes zijn 00k nog een beetje dàar ! Léo Deleiij bijgenaamd Nonkel, (een van bach-ten de kuipe) legde er eenen neer op 't strooi t met Herten-Aas, 6, 7, 8, 9 en een vierde van Koeken-Aas ; de 8, Zot, Heer en Aas van il Klavers. Medespelers : Jos:. Bondolet, Fi. 1. Van Damme en B. Desey, allen van de 2e Cie van 't Stif wel Nonkel 1 Uiterschoot speelde er^çen met i3 Klave-ren. Medespelers : De Greve, Cuip»rs er I Adrianssens, allen van G. 83, ie Cie, De Paus en de Belgen Vo'gens Italiaansche biaden zou Kardi-naal Gasparri in een brief aan enzen Gezant Staatsminisler VandenHeuvel bekend hebben dat dank de tusschenkomst van Z. H. den Paus de ontvoeringen zouden gestaakt worden. Eene belangrijke Voetbalmatcli Zondag, om drie uur, heeft de ontmoe-ting plaats gehad, te Parijs, tusschen het Nationaal Belgisch elftal en het Nationaal Fransch elftal. Het plein stond zwart van 't volk. De Belgen stelden in lijn doelverde-diger : Decoux (Uccle-Sports) ; backs : Swartebroeckx (Daring), Hubin (Racing) ; halfbacks : Coppens (Tilleur F. C.), Hanse (U. S. G.), Vaa Herck (Hasselt) ; \oorspe-lers : Goetinck (F. C. Brugge), Wertî (Antwerpen), Baliu (F. C. Brugge), Van Hegge (U. S. G.) en Van Gant (Racing Mechelen). Deze ploeg miek ophef en bij den opgooi wasze dadelijk aan den aanval. De Franschen die insgelijks een prachtig > elftal in spel hadden leverden degelijk tegen-werk. . Ze konden het echter niel halen tegen de Belsen en de uitslag bleef 11a een heftigen strijd : Belgen 3 goals tegen de Franschen . 1 goal. Hebben zich bij ons onderscheiden : Swartenbroeckx en Van Cant. Zeggen we nog dat de Koning een beker heeft geschonken die kan betwist worden • tusschen aile elftallen van den Yzer. y LEEST EN VERSPREIDT ï"v f-> n a /v ir» «vi 1 r> r»m 1 »-v . w r : Oopîogs tljciirigerfe BELGISCH FRONT ïbt 3 Apri!, 20 uur. — Artillerie-strijd in de streek van Steehstraete. 1 De Duitsche weerstand verzwakt. i i In de laatste twee dagen werd zoowel ~~ door Engelschen aïs door Franschen een m" belangrijken vooruitgang gemaakt. De l"a Encreîschen drongen door tôt op 3 klm. van ut" St Quentin en leverden slag op een front ne van 12 klm. tegen een sterke duitsche macht le'- die heelemaal verslagcn werd. Zes kanonnen oet werden buit en 200 man krijgsgevangen . gemaakt. i3 dorpen werden bevrijd. Men 1 I verwacht een beslissende strijd om St fie- ; Quentin. anj | Op de Aillette hebben de Franschen het ljal s dorp Vauxaillon ingenomen en drongen [,e_ s' >ooruit ; mitraljeuzen vielen in hun handen. I ide i De Oorlog ter Zee )oo : Een nieuwe duitsche kruiser is in den ei! Atlantischen Oceaan gezien. Hij boorde sou reeds een liental schepen in den grond. .ran 1 te Amerika in den Oorlog 't L heden dat het Nationaal Congres s vergadert, om ht t standpunt van de Ver-eenjgde-Siaien iu den oorlog te bepalen. nze Aile Senatoren zijn voor den oorlog. jCO j ch- Onluster? te Berlijn ? ooi De biaden drukken, volgens berichten uit ^.an Holland,dat bloedi^e onlusteu te Berlijn zou-pj den uitgebr.rken zijn. Onder aile voorbehoud 2e en in aile geval de beteekenis van deze on* lusten niet overdrijven. ve- en Uup De Toestand op 4 Apri! 8 uur di- De Franschen aan het offensief SLIit ^ PARUS meldt : De Franschen togen ten aanval op de lijn Castres-Essigny-Benay akt (weerzM^en Somme). Van af DALLON tôt aan de OISE hebben zij aile voorgesteldc doeleinden op een front van i3 klm. vero-i verd. De dorpen Dallon, GifFecourt, Ceriny oe- • I hoogten van Urvillers werden inge-het nomen. Z. de Aillette veroverden zij Vau-aal reny. De Duitschers schoten uit wraak meer a 't dan twee duizend obussen op Reims. de" Londen meldt : Wij hebben het dorp s : Henin sur Cojeul veroverd (Z -O. Atrecht) > alsmede het dorp Maissemy en het bosch Ilse van Roussoy. Wij schoten gister 6 duitsche Pe" tuigen neer. Zes onzer vliegers keerden niet îrtz terug. J an m& Amerika voor den Oorlog . Minister Bonar Law heeft in het Lager-huis verklaard dat, luidens een telegram uit Washington, de boodschap van Wilson al-en- Seraeene instemming voomhet Congres heeft gevonden. De gevraagde macht om te han-delen zal hem gegeven worden. Dit nieuws heeft' te Parijs een grooto ' n geestdrift verwekt. « Le Temps » schrijft dat we in 't, korte een Amerikaansch leger op onze slagvelden zullen hebben. ter De Turken verliezen 8000 man te ûaza en Rafa Naar luidt een telegram van Generaal —' Muray, Opperbevelhebber van het Egyptisch leger hebben de Turken in den veldslag van Gaza en Rafa acht duizend man verloren _ <■ waaronder een duizendtal krijgsgevangenen»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Belgische standaard appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à De Panne du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes